Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

13 noiembrie 2017

1/8
ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂSTRĂVENI
PROCES - VERBAL,
Încheiat astăzi, 13 noiembrie 2017.
În şedinţa de indata a Consiliului local al comunei Păstrăveni, convocată prin
Dispoziţia primarului comunei Păstrăveni nr. 414 din 10.11.2017, la care participă
un număr de 11 consilieri din 13 în funcţie (lipsa d-nii Borda Leon si Gherasim
Dumitru).
La şedinţa de indata a consiliului local participă d-na secretar Brinzei Lidia, d-ra
Rîpanu Eugenia – sef serviciu financiar -contabilitate, impozite si taxe, achizitii
publice si administrative si d-na Zaharia Elena – consilier superior in cadrul
aparatului de specialitate al primarului.
Doamna secretar Brînzei Lidia face prezenţa domnilor consilieri, fiecare
semnând în registrul de prezenţă.
În continuare, prezintă actele normative noi apărute, considerate mai importante
de la şedinţa anterioară până în prezent, anexă la procesul – verbal.
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001,
republicată cu modificările şi completările ulterioare, procesul – verbal de la şedinţa
anterioară (31.10.2017) a fost supus la vot şi aprobat in unanimitate.
Domnul Roibu Vasile – presedinte de sedinta – preia conducerea lucrărilor
şedinţei şi prezintă proiectul ordinii de zi:
1. Proiect de hotarare – privind atribuirea in folosinta gratuita catre DELGAZ
– GRID SA a suprafetei de 66 mp teren ocupat definitiv, teren din domeniul
public al comunei Pastraveni.
2. Proiect de hotarare - privind rectificarea bugetului local pe anul 2017.
3. Proiect de hotarare – privind aprobarea influentelor in Programul anual al
achizitiilor publice pe anul 2017 al comunei Pastraveni, judetul Neamt.
Domnul preşedinte de şedinţă – supune la vot ordinea de zi şi se aprobă cu
unanimitate de voturi.
Se trece la primul punct al ordinii de zi:
Proiect de hotarare – privind atribuirea in folosinta gratuita catre DELGAZ –
GRID SA a suprafetei de 66 mp teren ocupat definitiv, teren din domeniul public al
comunei Pastraveni.
Domnul primar – prezintă expunerea de motive.
Discutii:
Dl. Pelin Haralambe – „ nu inteleg nimic. Noi la ei nu platim? Este obligatoriu.”
Dl. primar – „sa explice doamna secretar despre ce este vorba!”
2/8
D-na secretar – spune ca: „asa prevede legea energiei electrice. Ne-am
consultat si cu domnii/doamnele de la prefectura, serviciul controlul legalitatii, si au
zis ca da! trebuie sa aprobam atribuirea in folosinta gratuita”.
Dl. Nastasa Lazar – „ noua nimeni nu ne da un leu, dar daca nu aprobam, mi-e
sa nu platim retroactiv”.
Dl. Pascal Ioan – intreaba: „daca este pentru statia de epurare si daca se mai fac
lucrari?”
Dl. Primar – spune ca: „da! Se lucreaza la statia de epurare”.
Dl. Pascal Ioan – intreaba: „ avem sanse anul acesta?”
Dl. primar – spune ca: „ sunt sanse in primavara”.
Dl. Roibu Vasile – „dam spre exploatare la consumatori?”
D-ra Ripanu Eugenia – „consumatorii sunt racordati la urma”
Dl. Pascal Ioan – „corect ar fi fost sa plateasca si ei o suma modica, pentru ca si
noi platim pentru orice”.
D-ra Ripanu Eugenia – spune ca: ” noi am platit 44 de mii pentru proiectul
tehnic si avize”.
Dl. Movila Mihai – spune ca: „sa nu blocam ceva care este pentru comuna”.
Dl. Pascal Ioan – spune ca: „daca exista posibilitatea sa luam un ban la comuna,
atunci de ce sa aprobam in folosinta gratuita?”
Dl. primar – „explicati doamna secretar!”
D-na secretar - „am mai spus: asa prevede legea energiei electrice, este o
societate pe actiuni care are contract cu statul si nu ne putem opune”.
Dl. Roibu Vasile – „sa spunem ca nu suntem de acord.”
Dl. primar – spune ca: „daca nu aprobam atribuirea in folosinta gratuita atunci
societatea va deschide actiune in instanta si se vor intarzia lucururile”.
Dl. Onisei Ioan – „ asa cum plateste Telecomul sa plateasca si ei. Trebuie facut
un raport de evaluare si sa plateasca o suma simbolica. Stiti ce scandal a fost in
consiliul local! Eu stiu cat am muncit si cu statia asta, cati bani si cate avize!”.
Dl. Roibu Vasile – „ca idee! putem inainta si noi dorinta noastra? Nu neaparat
de a ne da bani, dar sa primim si noi o explicatie, clara si nu oricum.”
Dl. Nastasa Lazar – „ei stiu ca nu avem incotro si trebuie sa aprobam.”
Dl. Movila Mihai – „cati bani face aceasta suprafata de 60 mp.”
Dl. Nastasa Lazar- „ar fi bine am primi o adresa de la prefectura.”
Dl. Pascal Ioan – „ ramane terenul lor?”
D-ra Ripanu Eugenia – „sunt niste stalpi pe care se moteaza trifazicul. Eu cred
ca la proiectul de hotarare art. 1 este cam evaziv si ar trebui sa specificam concret ce
reprezinta suprafata de 66 mp.”
Dl. Roibu Vasile – „ la baza acestei hotarari sta o lege”.
Dl. Nastasa Lazar – „daca legalitatea actelor de la prefectura este de acord, daca
nu are obiectiuni. Sa treaca hotararea de legalitatea actelor.”
D-na secretar – propune ca la supunerea spre aprobare a proiectului de
hotarare, sa se aiba in vedere completarea articolullui 1 cu ceea reprezinta
suprafata de 66 mp, respectiv: „ 5 mp in vederea plantarii a 5 stalpi de joasa
tensiune, 60 mp in vederea pozarii unei LES 0,4 KV si 1 mp in vederea amplasarii
unui bloc de masura si protectie trifazat.”
3/8
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot
proiectul de hotărâre cu completarea art. 1, propusa de catre d-na secretar, şi se
aprobă cu 10 voturi „pentru” si o „abtinere” (domnul Onisei Ioan).
Se trece la punctul doi al ordinii de zi:
Proiect de hotarare - privind rectificarea bugetului local pe anul 2017.
Dl. primar – prezintă expunerea de motive.
Discutii:
Dl. Onisei Ioan – „am o parere referitor cu consultanta si studii de fezabilitate.
S-au cheltuit o groaza de bani pe asfalt si pe camin de batrani.”
Dl. primar – „ nu s-a facut nici un studiu!”
Dl. Nastasa Lazar – „despre studii de fezabilitate sa nu vorbim, ca s-au facut
destule si in anii anteriori.”
Dl. Roibu Vasile – „fiecare isi spune punctul de vedere.”
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot
proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 10 voturi „pentru” si „o abtinere” (dl. Onisei
Ioan).
Se trece la punctul trei al ordinii de zi:
Proiect de hotarare – privind aprobarea influentelor in Programul anual al
achizitiilor publice pe anul 2017 al comunei Pastraveni, judetul Neamt.
Dl. primar – prezintă expunerea de motive.
Discutii:
D-ra Ripanu Eugenia – face niste precizari: „pentru ca s-au aprobat cei 18 mii
lei, este vorba de achizitii, astfel ca trebuie actualizat si planul de achizitii. PNDR –
ul finanteaza cu 60000 de euro pe fiecare comuna membra a GAL Tinutul
Zimbrilor, iar pentru asta trebuie sa facem proiect si este necesar a se incheia
contract cu o firma de consultanta”
Dl. Onisei Ioan – „prin ce an va fi? Apoi firmele astea vin si te pacalesc sa-ti ia
banii”.
Dl. primar – „pentru un buldog trebuie sa facem proiect, nu putem sa-l luam
direct de la firma.”
Dl. Roibu Vasile – „domnilor, discutiile se fac civilizat! Iar dupa cum stim
primarii vin si pleaca.”
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot
proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 10 voturi „pentru” si „o abtinere” (dl. Onisei
Ioan).
Ordinea de zi fiind epuizata se sisteaza lucrărilor şedinţei de indata.
Drept pentru care, am încheiat prezentul proces – verbal.
PRESEDINTE DE SEDINTA, SECRETAR, CONSILIER,
Vasile ROIBU Lidia BRINZEI Elena ZAHARIA