Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

02 iulie 2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂSTRĂVENI 

PROCES - VERBAL, 

Încheiat astăzi, 2 iulie 2014.
În şedinţa ordinară lunară a Consiliului local al comunei Păstrăveni, convocată prin Dispoziţia primarului comunei Păstrăveni nr.140 din 27.06.2014, la care participă un număr de 10 consilieri din 13 în funcţie (lipsesc domnii Gorea Anton – Nicolai, Nastasa Lazăr şi Păduraru Leonard).
La şedinţa ordinară lunară a consiliului local participă şi domnul primar Ioan Onisei.
Doamna secretar Brînzei Lidia face prezenţa domnilor consilieri fiecare semnând în registrul de prezenţă.
În continuare prezintă actele normative noi apărute, considerate mai importante de la şedinţa anterioară până în prezent, cuprinse în anexa la procesul - verbal.
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, procesul – verbal de la şedinţa anterioară (27.05.2014) a fost supus la vot şi aprobat în unanimitate.
Domnul Pascal Ioan – preşedinte de şedinţă preia conducerea lucrărilor şedinţei şi prezintă proiectul ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre – privind încetarea de drept a mandatului de consililer local al domnului GOREA  ANTON –NICOLAI  din Consiliul local al comunei Păstrăveni.
2. Proiect de hotărâre - privind încetarea de drept a mandatului de consililer local al domnului GHERASIM  NECULAI din Consiliul local al comunei Păstrăveni.
3. Proiect de hotărâre – privind încetarea de drept a mandatului de consililer local al domnului NASTASA  LAZĂR din Consiliul local al comunei Păstrăveni.
4. Proiect de hotărâre – privind abrogarea HCL nr. 25 din 27.05.2014 .
5. Proiect de hotărâre –  privind rectificarea bugetului local pe anul 2014.
6. Proiect de hotărâre – privind modificarea HCL nr. 6 din 03.02.2014 privind utilizarea excedentului bugetului local înregistrat la 31.12.2013.
7. Proiect de hotărâre – privind aprobarea decontării drepturilor băneşti pentru cheltuielile de transport aferente personalului didactic şi auxiliar în luna mai 2014.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii « Modernizare drumuri comunale DC 19 şi DC 21 şi drumuri vicinale Păstrăveni » .
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii « Extindere alimentare cu apă în comuna Păstrăveni, judeţul Neamţ ».
10. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii « Înfiintare sistem de canalizare şi staţie de epurare în comuna Păstrăveni, judeţul Neamţ ».
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii « Extindere şi recompartimentare sediu Primărie Păstrăveni, judeţul Neamţ ».
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional nr. 1 la Acordul de Parteneriat încheiat în vederea realizarii proiectului « Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ ».
13. Proiect de hotărâre – privind ocuparea temporară a suprafeţei de 1320 mp teren şi ocuparea definitivă a suprafeţei de 9 mp teren intravilan din domeniul public al comunei Păstrăveni.
14. Proiect de hotărâre – privind persoanele declarate în stare de insolvabilitate.
15. Întrebări – interpelări
Domnul preşedinte de şedinţă – întreabă dacă mai sunt alte propuneri a se include pe ordinea de zi.
Nemaifiind alte propuneri a se include pe ordinea de zi, dl. preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi şi se aprobă în unanimitate.
Se trece la primul punct al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre – privind încetarea de drept a mandatului de consililer local al domnului GOREA ANTON –NICOLAI  din Consiliul local al comunei Păstrăveni.
Dl. primar  –  prezintă expunerea de motive.
Dl. preşedinte al comisiei de validare, domnul Borda Leon, arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre, cu discutare în consiliul local şi cu un amendament cu privire la actul despre care se face vorbire, nu a fost trimis oficial, ci prin e-mail, care nu este relevant cu atât mai mult cu cât la art. 2 din act se face precizarea că secretarul general al PP-DD avea obligaţia de a transmite Organizaţiei judeţene PP-DD actul de excludere al celor trei membri, cât şi persoanelor membri de partid. Continuă prin a arăta că nu s-a comunicat actul de excludere persoanelor în cauză, cu atât mai mult cu cât acestea au posibilitatea să facă contestaţie.
Discuţii:
D-na secretar – spune că, problema comunicării nu este culpa noastră, noi putem doar să luăm act de acest lucru.
Dl. Borda Leon – îi spune doamnei secretar că are atâta vechime şi trebuie să ştie.
D-na secretar – aşa cum am mai spus, nu este culpa noastră, noi nu putem decât să luăm la cunoştinţă, noi nu cunoaştem statutul partidului, iar pentru persoanele în cauză există căi de atac.
Dl. Borda Leon – spune că, se discută despre cei de la Bucureşti care nu au procedat corect şi legal. Nu trebuia să comunicaţi dvs. la organizaţia judeţeană.
D-na secretar – spune că, nu noi am comunicat la organizaţia judeţeană adresa de la PP-DD.
Dl. Borda Leon – spune că, doar dumneavoastră aţi solicitat următorii de pe listă.
D-na secretar – spune că, trebuia să ne comunice următorii membrii valizi de pe listă.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se obţine un număr de şapte voturi „pentru” şi trei abţineri (d-nii Borda Leon, Gherasim Dumitru şi Gherasim Neculai).
Se trece la punctul doi al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre - privind încetarea de drept a mandatului de consililer local al domnului GHERASIM NECULAI din Consiliul local al comunei Păstrăveni.
Dl. primar  –  prezintă expunerea de motive.
Dl. preşedinte al comisiei de pentru validare, domnul Borda Leon, arata că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre, cu acelaşi amendament ca la primul proiect de hotărâre.
Discuţii:
Dl. Gherasim Neculai – face precizarea că, dumnealui nu i s-a comunicat adresa prin care a fost exclus din partid.
D-na secretar – spune că, aşa cum a spus domnul Borda Leon cei de la partid trebuiau să vă comunice.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi obţine un număr de şapte voturi „pentru” şi două abţineri (domnii Borda Leon şi Gherasim Dumitru), domnul Gherasim Neculai nu votează.
Se trece la punctul trei al ordinii de zi:
Proiect de  hotărâre – privind încetarea de drept a mandatului de consililer local al domnului NASTASA LAZĂR în Consiliul local al comunei Păstrăveni.
Dl. primar  –  prezintă expunerea de motive.
Dl. preşedinte al comisiei de validare, domnul Borda Leon, arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre, cu acelaşi amendament ca la primul proiect de hotărâre.
Discuţii:
Nefiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi obţine un număr de şapte voturi „pentru” şi două abţineri (domnii Borda Leon şi Gherasim Dumitru).
Se trece la punctul patru al ordinii de zi:
Proiect de  hotărâre – privind abrogarea HCL nr. 25 din 27.05.2014;
Dl. primar  –  prezintă expunerea de motive.
Dl. preşedinte al comisiei de specialitate pentru învăţământ, sănătate şi familie, protecţie socială arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Nefiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul cinci al ordinii de zi:
Proiect de  hotărâre –  privind rectificarea bugetului local pe anul 2014.
Dl. primar – prezintă expunerea de motive.
Dl. secretar al comisiei de specialitate buget - finanţe arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Dl. Borda Leon – spune că, nu este de acord cu redistribuirea sumei privind achiziţionarea lamei pentru deszăpezit atât timp cât această achizitie este în discuţie de trei ani. Ar dori să întrebe pe domnişoara contabil despre lista de investiţii mult modificată faţă de cea aprobată pentru anul 2014, care, după cum se ştie, se aprobă la întâi iulie pentru anul următor. În continuare, ar dori să ştie motivul pentru care se modifică lista de investiţii şi care este certificarea banilor.
D-ra Rîpanu Eugenia – ar vrea să ştie, ce înseamnă certificare.
Dl. Borda Leon –  spune că, se referă daca acestea se pot face pe viitor.
D-ra Rîpanu Eugenia – arată că, după cum a spus şi domnul primar sperăm să primim finanţare de la MDRAPL, de la care am primit o adresa prin care ni se comunică continuţul dosarului, printre care avize şi certificate de urbanism. În continuare, prezintă adresa MDRAPL şi OUG nr. 28/2013, dar trebuie să avem şi noi contribuţia noastră.
Dl. Borda Leon – ar dori să ştie, dacă baza legală este OUG 28/2013, pe lângă alte baze legale, s-au mai făcut studii de fezabilitate şi au rămas aşa.
D-ra Rîpanu Eugenia – spune că, pentru studii de fezabilitate nu mai plătim, plătim doar pentru avize şi certificate de urbanism.
Dl. Borda Leon – ar vrea să ştie la proiectul privind staţia de epurare, cât reprezintă suma în bani vechi.
D-ra Rîpanu Eugenia – spune că, suma la care faceţi referire reprezintă total proiect. În continuare explică pe larg însemnatatea  sumelor cuprinse în proiecte.
Dl. Borda Leon – spune că, dumnealui personal este încantat de aceste proiecte, mai ales dacă s-ar aduce la finalizare şi se gândeşte că e o sumă mare şi nu ştie dacă Primăria Păstrăveni  a primit din anul 1991 până în prezent, per total, aşa buget.
Dl. Pascal Ioan – ar dori, ca cei nelămuriţi să fi cerut detalii de la domnişoara înainte de şedinţă, întrucât au primit materialele prezentate la şedinţă acasă spre studiu,  iar în şedinţă să fi avut loc doar discuţii şi să se supună la vot.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre se supune la vot şi se obţine un număr de opt voturi „pentru” şi o abţinere (dl. Borda Leon).
Se trece la punctul şase al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre – privind modificarea HCL nr. 6 din 03.02.2014 privind utilizarea excedentului bugetului local înregistrat la 31.12.2013.
Dl. primar  – prezintă expunerea de motive.
Dl. secretar  al comisiei de specialitate buget – finanţe arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre .
Discuţii:
Nemaifiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre se supune la vot şi se obţine un număr de opt voturi „pentru” şi o abţinere (dl. Borda Leon).
Se trece la punctul şapte al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre – privind aprobarea decontării drepturilor băneşti pentru cheltuielile de transport aferente personalului didactic şi auxiliar în luna mai 2014.
Dl. primar  –  prezintă expunerea de motive.
Dl. secretar al comisiei de specialitate buget - finanţe arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Nefiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă în unanimitate.
Se trece la punctul opt al ordinii de zi:
Proiect de  hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii « Modernizare drumuri comunale DC 19 şi DC 21 şi drumuri vicinale Păstrăveni »
Dl. primar  –  prezintă expunerea de motive.
Dl. secretar  al comisiei de specialitate buget – finanţe arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre .
Discuţii:
Dl. Borda Leon – are o nelămurire, şi ar dori să ştie dacă la proiectul de hotărâre ce se aprobă acum s-au făcut şi alte studii de fezabilitate.
D-ra Rîpanu Eugenia – spune că, dacă bine se vede este acelaşi studiu de fezabilitate care s-a aprobat pentru măsura 322 şi pe care acum îl aprobăm în baza prevederilor OUG 28/2013.
Dl. Pascal Ioan – spune că, se modifică de la Măsura 322 la OUG 28/2013.
D-na secretar – spune că, se aprobă acelaşi studiu de fezabilitate temeiul legal fiind OUG  nr. 28/2013.
Dl. Borda Leon – spune că este o sumă prea mare, zece miliarde de lei vechi, o sumă fabuloasă chiar şi nu crede că ni se vor da aceşti bani, este părerea dumnealui. Poate că aprobarea şi nepunerea în practică o să facă mult deranj primarului.
Dl. Pascal Ioan – spune că, proiectul pentru care se aprobă studiu de fezabilitate nu este investiţia noastră, doar aprobăm în consiliul local.
D-ra Rîpanu Eugenia – spune că, aceste investiţii trebuie să se încadreze în nişte standarde de cost emise prin Norme  standarde ale Guvernului.
Dl. Borda Leon – spune că, probabil că în acele norme se prevede de la, până la.
D-ra Rîpanu Eugenia – spune că, tocmai acesta este motivul pentru care se apelează la specialişti şi trebuie respectate normele.
Dl. Borda Leon – spune că este de acord cu domnişoara, dar sunt bani mulţi.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu opt voturi „pentru” şi o abţinere  (dl. Borda Leon).
Se trece la punctul nouă  al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii « Extindere alimentare cu apă în comuna Păstrăveni, judeţul Neamţ ».
Dl. primar  –  prezintă expunerea de motive.
Dl. secretar al comisiei de specialitate buget - finanţe  arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Dl. Borda Leon – spune că, aceeaşi problemă ca şi la proiectul anterior, dar face precizarea că aşa cum se vede din proiect la art. 6 se abrogă o altă hotărâre a consiliului local, s-a mai făcut odată după cum se vede.
D-na secretar – spune că, întradevăr s-a mai aprobat odată dar pe Măsura 322.
Dl. Borda Leon - ar dori să ştie, ca fapt divers, unde se face extinderea reţelei de alimentare cu apă.
Dl. Ciocoiu Ioan – referent UAT – spune că, în partea de jos a satului Păstrăveni, mai exact de la Mihăilă în jos spre staţia de epurare.
Dl. Borda Leon – întreabă: dacă extinderea se face separat?
Dl. Ciocoiu Ioan – spune că, se face separat.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi obţine un număr de un opt voturi  „pentru” şi  o abţinere (domnul  Borda Leon).
Se trece la punctul zece al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii « Înfiinţare sistem de canalizare şi statie de epurare în comuna Păstrăveni, judeţul Neamţ ».
Dl. primar  –  prezintă expunerea de motive.
Dl. secretar al comisiei de specialitate buget - finanţe  arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Dl. Borda Leon – spune că, valoarea totală a proiectului este de 67 miliarde lei vechi, din care 2 miliarde trebuie să-i avem noi.
D-ra Rîpanu Eugenia – spune că, da! Cei două miliarde de lei vechi sunt de la noi.
Dl. Borda Leon – ar dori să ştie dacă îi avem noi aceşti bani.
D-ra Rîpanu Eugenia – spune că, acum nu-i avem, dar o să-i avem pe parcurs. Aceşti bani nu se cheltuie toţi odată, ci pe parcursul derulării proiectului, aproximativ 3 ani.
Dl. Borda Leon – ar vrea să ştie, dacă s-a făcut un calcul estimativ.
D-ra Rîpanu Eugenia – spune că, nu s-a facut un calcul dar se poate aduna, aproximativ cam 2 200 mii lei. Aşa cum am spus nu sunt bani cheltuiţi toti odată, sunt cheltuieli eşalonate.
Dl. Borda Leon – spune că, îi este teamă că n-o să avem aceşti bani.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi obţine un număr de un opt voturi „pentru” şi o abţinere ( domnul  Borda Leon ).
Se trece la punctul unsprezece al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii « Extindere şi recompartimentare sediu Primărie Păstrăveni, judeţul Neamţ ».
Dl. primar  –  prezintă expunerea de motive.
Dl. secretar al comisiei de specialitate buget - finanţe arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Dl. Borda Leon – ar dori să ştie, cât costă această investiţie în lei vechi.
D-ra Rîpanu Eugenia – spune că, suma este de cinci miliarde lei vechi.
Dl. Borda Leon – spune că, cu şase miliarde de lei vechi se poate face una nouă. Îl întreabă pe dl. Ciocoiu Ioan cum s-a ajuns la aceasta sumă?
Dl. Onisei Pavel – Cătălin – spune că, o să iasă ca una nouă, sunt multe avize de obţinut. Şi ce nu mai facem?
Dl. Borda Leon – spune că, o să vedem,  pe parcurs poate mai întreabă cineva.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi obţine un număr de un opt voturi  „pentru” şi  o abtinere ( domnul  Borda Leon ).
Se trece la punctul doisprezece al ordinii de zi
Proiect de  hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional nr.1 la Acordul de Parteneriat încheiat în vederea realizării proiectului « Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ ».
Dl. primar  –  prezintă expunerea de motive.
Dl. preşedinte al comisiei de specialitate pentru administraţie publică şi juridic arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Dl. Viceprimar – prezintă actul adiţional şi menţionează că este aprobat de către toţi asociaţii în proiect.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi obţine un număr de un opt voturi „pentru” şi o abţinere (domnul  Borda Leon).
Se trece la punctul treisprezece al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre – privind ocuparea temporară a suprafeţei de 1320 mp teren şi ocuparea definitivă a suprafeţei de 9 mp teren intravilan din domeniul public al comunei Păstrăveni.
Dl. primar  –  prezintă expunerea de motive.
Dl. secretar al comisiei de specialitate buget - finanţe  arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Nefiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi obţine un număr de un opt voturi  „pentru” şi  o abţinere (domnul  Borda Leon).
Se trece la punctul patrusprezece al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre – privind persoanele declarate în stare de insolvabilitate.
Dl. primar  –  prezintă expunerea de motive.
Dl. secretar al comisiei de specialitate buget - finanţe arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Dl. Borda Leon – ar vrea să ştie, care este problema de fapt şi dacă s-au făcut acte de urmărire silită.
D-ra Rîpanu Eugenia – spune că, acestea sunt persoane decedate care nu au bunuri urmăribile.
Dl. Borda Leon – spune că, dacă sunt persoane decedate atunci de ce s-a mai făcut acest proiect de hotărâre, această listă a persoanelor.
D-ra Rîpanu Eugenia – spune că, acestea sunt venituri la bugetul local şi se trec într-o listă de insolvabile.
Nefiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă în unanimitate.
Se trece la ultimul punct al ordinii de zi:
Întrebări – interpelări.
Dl. Borda Leon – spune că, au început lucrările de biblioteca comunală şi ar dori să ştie care este modalitatea de achiziţie.
Dl. Primar – spune că, s-a făcut conform OUG 34/2006. Continuă prin a-i ruga pe domnii consilieri să se prezinte la sediul Primăriei comunei Păstrăveni cu o zi înainte de şedinţă în vederea elucidării proiectelor de hotărâre şi anexelor acestora, li se vor da explicaţii, asta pentru a nu se mai purta discuţii atât de lungi în şedinţele de consiliu pe marginea materialelor prezentate. Referitor la proiectele pe care le-am adus în discuţie în şedinţa de consiliu local fac precizarea că, suntem în prezent la faza de solicitare şi aprobare avize de la diverse instituţii ale statului, cum ar fi: poliţia rutieră, mediu, romtelecom, apaserv, etc. imediat cum vom primi aceste avize dumnealui se va duce să încheie contractele. Are şi dumnealui unele nelămuriri cu privire la aceste proiecte, dar crede că se vor realiza în urmatorii doi ani.
Ar dori, ca toţi domnii consilieri să înţeleagă că, nu s-au aprobat alte studii de fezabilitate, sunt aceleaşi aprobate cu câţiva ani în urmă pentru proiectele depuse la Măsura 322, acum se mai plătesc din nou doar avizele care au fost valabile doar în anul în care s-au aprobat.
Dumnealui speră ca în două săptămâni, în funcţie de cum se fac deschiderile de credite, iar de cum obţinem avizele va merge personal la domnul Dragnea pentru încheiere de contracte.
Dl. Borda Leon – spune că, în primul rând dl. primar ne face cu degetul când şi cum trebuie să solicităm relaţii cu privire la materialele prezentate în şedinţă, conform Legii 215/2001 trebuie să se răspundă în cadru organizat în şedinţa de consiliu local,  nu să venim cum şi când vrem la primărie. Este opina mea şi pot să aprob sau să mă abţin.
Referitor la al doilea punct spune că, s-au mai făcut cheltuieli pentru aceste proiecte, sunt sume exorbitante, niciodată nu s-au dat la Primăria Păstrăveni atâţia bani, sunt sume cu paraindarat pentru campania electorală. Cineva va întreba despre aceasta, să nu o luaţi ca pe o ameninţare.
Nemaifiind alte discuţii la ordinea de zi, se supune la vot sistarea lucrărilor şedinţei ordinare lunare, propunere care este aprobată de toţi domnii consilieri prezenţi.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces – verbal.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,        SECRETAR,        CONSILIER,

Ioan PASCAL                            Lidia BRÎNZEI             Elena GHERASIM

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free