Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

25 august 2016


ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂSTRĂVENI   

PROCES - VERBAL,


Încheiat astăzi, 25 august 2016.
În şedinţa ordinară lunara a Consiliului local al comunei Păstrăveni, convocată prin Dispoziţia primarului comunei Păstrăveni nr. 258 din 18.08.2016, la care participă un număr de 12 consilieri, lipseste motivat domnul Hanganu Emilian, care este la cursuri ISU Bacau.
La şedinţa ordinară lunarară a consiliului local participă domnul primar Anton – Nicolai Gorea, doamna secretara Lidia Brînzei, domnișoara Eugenia Rîpanu – sef serviciu – Serviciul financiar contabilitate în aparatul de specialitate al primarului, domnul Ioan Ciocoiu – referent Urbanism, doamna Elena Borda – consilier personal al primarului și doamna Maria – Roxana Durubală – consilier juridic în cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Doamna secretara face prezenţa domnilor consilieri, fiecare semnând în registrul de prezenţă.
În continuare, doamna secretara prezintă actele normative nou apărute, considerate mai importante de la şedinţa anterioară până în prezent, anexă la procesul – verbal. 
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, procesul – verbal de la şedinţa anterioară (12.07.2016) a fost supus la vot şi aprobat cu unanimitate de voturi.
Domnul Borda Leon – preia conducerea lucrărilor şedinţei ordinare lunare, urează bun venit consilierilor la sedința ordinară a consiliului local Păstrăveni pentru a dezbate și analiza  proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi și dă citire proiectelor înscrise pe ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre – privind execuția bugetului local pe trim. II - 2016.
2. Proiect de hotărâre – privind  rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016.
3. Proiect de hotărâre – privind aprobarea concesionării directe a suprafeței de 285 mp teren curți – construcții din domeniul privat al comunei Păstrăveni.
4. Proiect de hotărâre – privind aderarea comunei Păstrăveni la Asociația Comunelor din România.
5. Proiect de hotărârepentru aderarea la Acordul de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern.
6. Proiect de hotărâre – privind aprobarea demolării construcției «  Grup sanitar prefabricate « .
7. Proiect de hotărâre – privind reactualizarea Comandamentului antiepizootic local.
8. Proiect de hotărâre – privind organizarea zilei comunei Păstrăveni, județul Neamț.
9. Proiect de hotărâre – privind desemnarea reprezentantului comunei Păstrăveni în relațiile cu GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ « ȚINUTUL ZIMBRILOR ».
10. Întrebări – interpelări.
Domnul preşedinte de şedinţă întreabă dacă mai sunt alte propuneri pentru a fi incluse pe ordinea de zi.
Nefiind propuneri, se votează pentru aprobarea ordinii de zi: - 11 voturi „pentru” și 1 vot „abținere” (domnul Onisei Ioan).
Domnul Borda – „ Este cvorum pentru aprobarea ordinii de zi?”
Doamna secretară – „Da, este cvorum.”
Se trece la primul punct al ordinii de zi.
1. Proiect de hotărâre – privind execuția bugetului local pe trim.II - 2016.
Domnul primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate pentru agricultură, economico – financiară, amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuții – Nu sunt.
Se trece la vot și se adoptă hotărârea cu 11 voturi „ pentru” și 1 vot „abținere”(domnul Onisei Ioan).
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi.
2. Proiect de hotărâre – privind  rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016.
Domnul primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate pentru agricultură, economico – financiară, amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuții:
Domnul Roibu Vasile – „ Spuneți–mi, vă rog, s-au luat bani de la învațământ și s-au dus la „Ziua comunei”? La școala sunt necesare anumite reparații ce presupun cheltuieli; începe anul școlar, avem nevoie să punem școala la punct.
Domnul primar – „ Cei 10000 lei vin în completarea celor 30000 ron din partea Consiliului județean. Toate comunele care organizează „Ziua comunei” o fac din bugetul consiliului local.”
Domnul Roibu Vasile – „ Luați din altă parte bani, nu de la educație.”
Domnul Nastasă Lazăr – „ Cu ce afectează școala?”
Domnul primar – „ Pentru reparațiile de la școala am luat bani de la bugetul local 2 miliarde și ceva.”
Domnul Roibu Vasile – „ Daca e în regulă, e bine. Data trecută se făcea mare „tam – tam” că nu e plafon la școală.”
Domnul Pascal Ioan – „ Pentru ce vor fi alocați banii la ziua comunei?”
Domnul Onisei Ioan – „ Banii la ziua comunei vor fi cheltuiți pe apa și vin pentru cei care au făcut campanie electorală.”
Domnul primar – „ Vor fi programe artistice, nu sunt bani pentru protocol. Sunt bani de la Consiliul județean.”
Domnul Borda Leon – „ Este un caz de forță majoră. Nu am avut bani alocați din bugetul local; în urma apelării la președintele Consiliului județean, am găsit înțelegere și sprijin; ca gazdă, trebuie să participăm și noi cu ceva. Ei ne-au dat 30000 lei, noi am pus 10000 lei. Vor fi activități culturale, vor veni oaspeți, banii vor fi justificați.”
Domnul Movilă Mihai – „ Este bine că e specificat ce se va face cu banii.”
Domnul primar – „ Dacă vreo firmă va dori să sponsorizeze, e bine.”
Domnul Borda Leon – „ Participarea noastră cu suma de 10000 lei, e puțin.”
Domnul primar – „ Totul se va face prin Consiliul județean.”
Domnul Borda Leon – „ Dau cuvântul d-rei Eugenia, pentru a lămuri anumite aspecte.”
D–ra Rîpanu Eugenia – „ În ședința trecută am alocat 18000 lei la școală pentru documentația de reabilitare a lucrărilor la școală. Din contract, a mai rămas o suma de 8500 lei și domnul primar a mai alocat 1500 lei pentru completarea sumei de 10000 lei ( în anexa nr.2, s-au luat 1200 lei de la alte cheltuieli și 8500 lei de la școală). S-au modificat anexele nr. 1 si nr. 2 față de cele prezentate comisiilor.
S-a aprobat un deviz de cheltuieli de 33024 lei la dispensarul de la Rădeni, deoarece lucrările inițiale s-au modificat, însă valoarea a rămas aceeași.
Nu putem încheia contractul pentru că lucrările sunt altele față de cele prevăzute inițial; dacă sunteți de acord cu modificarea devizului de lucrări, vom putea finaliza contractul, în urma modificării amendamentelor.”
Domnul Pelin Haralambie – „ Știu eu cum se face în situații de acest gen.”
Domnul Borda Leon supune la vot amendamentele propuse.
Domnul Roibu Vasile – „ Care amendamente? Este un singur amendament care se referea la modificarea devizului. Nu vedeți că vorbim limba română? Tratați sedința democratic, civilizat.”
Domnul Nastasă Lazăr – „ Este a doua oară când bateți un apropo penibil; sunteți urâcios.”
Domnul Roibu Vasile – „ Suntem într-un consiliu local, când am ceva de spus, vreau să fiu lăsat să vorbesc. Nu sunt de acord cu suma de 10000 lei.”
Domnul Nastasă Lazăr – „ Amendamente sunt mai multe.”
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat se trece la vot și se votează : 10 voturi „ pentru”, 1 vot „abținere” (domnul Roibu Vasile) și 1 vot „ împotrivă”(domnul Onisei Ioan).
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a suprafeței de 285 mp teren curți – construcții din domeniul privat al comunei Păstrăveni.
Domnul primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate pentru agricultură, economico – financiară, amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuții:
Domnul Pascal Ioan – „ Despre ce teren este vorba?”
Domnul Borda Leon – „Este vorba despre terenul unde are construcții Mosnieagu Cristina. Persoana și-a construit o casă, a dat primăria în judecată, în condițiile în care nu avea concesionat… Solicită închirierea pentru a intra în legalitate.”
Domnul Movilă Mihai – „ Să plătească concesiunea de la data aprobării concesiunii în consiliul local.”
D–ra Rîpanu Eugenia – „ Ea plătește și la această dată impozit pe teren. Au fost sesizări din 2010, acum solicită intrarea în legalitate.”
Domnul Nastasă Lazăr – „ De ce nu a fost în legalitate până acum?”
Domnul Movila Mihai – „ Daca are construcții acolo, acum intră în legalitate.”
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat se trece la vot și se votează : 11 voturi „ pentru” și 1 vot „ abținere” ( domnul Onisei Ioan).
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi.
4. Proiect de hotarare – privind aderarea comunei Pastraveni la Asociatia Comunelor din Romania.
Domnul primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina si comisia de specialitate pentru agricultura, economico – financiara, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism au dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discutii:
Domnul Onisei Ioan – „ Cat finantam pentru inscrierea in Asociatie? Trebuie sa dai o cotizatie; cum sa ne ducem asa?”
Domnul Nastasa Lazar – „ Vorbiti din intelepciune.”
D – ra Ripanu Eugenia – „ Nu stim cat trebuie sa cotizam. Vorbim dupa aderare.”
Domnul primar – „ Cam toate comunele sunt inscrise in Asociatie.”
D – ra Ripanu Eugenia – „ Sunt tarife stabilite. Noi ne inregistram ca membru, ca si la Asociatia Grup de Actiune Locala „Tinutul Zimbrilor”, Asociatia „ ADI AQUA Neamt”, urmand ca ei sa stabileasca nivelul contributiei.”
Domnul Pascal Ioan – „ La ce ne ajuta aderarea la o asfel de asociatie?”
D – ra Ripanu Eugenia – „ Principalul scop este realizarea auditului intern. Salariile sunt mici. Auditorul nu vine sa se inscrie numai la o comuna. O alta forma de realizare a auditului este infiintarea unei asociatii.”
Domnul Pascal Ioan – „ Sa inteleg ca auditorul este un compartiment care se ocupa de mai multe comune. Este bine de stiut pentru a nu ne trezi ca am votat ceva despre care nu avem cunostinta.”
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat se trece la vot si se voteaza : 11 voturi „ pentru” si 1 vot „ abtinere” ( domnul Onisei Ioan).
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi.
5. Proiect de hotarare pentru aderarea la Acordul de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern
Domnul primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina si comisia de specialitate pentru agricultura, economico – financiara, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism au dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discutii:
D – ra Ripanu Eugenia – „ Consiliul local stabileste daca doreste sa luam auditul intern de la Asociatie sau nu.”
Domnul primar – „ Pana in octombrie trebuie rezolvat, este termen stabilit de Curtea de Conturi.”
D – ra Ripanu Eugenia – „ Ori face comuna Pastraveni angajari la audit ori aderam la o Asociatie care are auditor. Ei ne vor trimite cheltuiala care va fi intocmita in acest sens.”
Domnul Luca Manole – „ Va fi o suma fixa sau una negociabila?”
D – ra Ripanu Eugenia – „ Nu stim, vom vedea dupa aderare ce costuri implica.”
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat se trece la vot si se voteaza : 11 voturi „ pentru” si 1 vot „ abtinere” ( domnul Onisei Ioan).
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi.
6. Proiect de hotarare – privind aprobarea demolarii constructiei «  Grup sanitar prefabricate « .
Domnul primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate pentru agricultura, economico – financiara, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discutii:
Domnul Onisei Ioan – „ Nu sunt de acord cu demolarea. Acest punct public trebuie curatat si mentinut.”
Domnul Luca Manole – „ Tinand cont de gradul de degradare, sunt de acord cu demolarea. Nu mai este estetic, igienic si utilitate nu mai are. Intr – un proiect viitor si grupul sanitar de la scoala Radeni 1, construit in anul 1962, trebuie demolat. Un sfert din cladire este deja demolata; aceeasi situatie si la scoala radeni 2. Grupul sanitar nu mai poate fi vidanjat, pentru ce sa il mai tinem acolo? Scoala are grup sanitar in interiorul ei.”
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat se trece la vot si se voteaza : 11 voturi „ pentru” si 1 vot „ impotriva” ( domnul Onisei Ioan).
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi.
7. Proiect de hotarare – privind reactualizarea Comandamentului antiepizootic local.
Domnul primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate pentru invatamant, sanatate si familie, protectie sociala a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discutii:
Domnul Onisei Ioan – „ Care este numele pana la urma: domnul Berea sau domnul Rusu? Cine a facut referatul?
Doamna secretara – „ Este proiect de hotarare, se poate modifica.”
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat se trece la vot si se voteaza : 11 voturi „ pentru” si 1 vot „ abtinere” ( domnul Onisei Ioan).
Se trece la punctul 8 al ordinii de zi.
8. Proiect de hotarare – privind organizarea zilei comunei Pastraveni, judetul Neamt.
Domnul primar  –  prezintă expunerea de motive.
Toate comisiile de specialitate au dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discutii:
Domnul Roibu Vasile – „ Cu cine v-ati consultat, cum s-a ajuns la data de 18 septembrie ? Unde se desfasoara? Cine vine? Dati – ne cateva detalii. V- ati consultat cu consilierul personal?”
Domnul primar – „ Nu am avut de ce sa ne legam. Ziua de 18 septembrie am ales-o deoarece este Hramul satului. Aveti alte propuneri?”
Domnul Roibu Vasile – „ Unde se desfasoara evenimentul legat de ziua comunei?”
Domnul primar – „ Se desfasoara aici, in spatele primariei sau la caminul cultural. Nu stim exact locatia.”
Domnul Nastasa Lazar – „ Nu intelegeti ca sunteti in opozitie?
Domnul Roibu Vasile – „ Se intelege cum se doreste.”
Domnul primar – „ Am fost chemat de presedintele Consiliului judetean si am fost solicitat sa organizez o zi a comunei.”
Domnul Borda Leon – „ O zi a comunei nu s-a desfasurat niciodata. Exista posibilitatea de a veni cu propuneri. Daca veti considera o alta zi mai importanta, dezbatem .”
Domnul Roibu Vasile – „ Pe cine invitati? Toti consilierii sau doar familia Borda va fi invitata?”
Domnul Borda Leon – „ Nu inteleg ce aveti cu mine si cu familia mea.”
Domnul primar – „ Invit toti consilierii locali si toti cetatenii comunei.”
Domnul Roibu Vasile – „ In alegerea datei, a locatiei, nu ne-ati luat in seama, in consideratie, pe toti.”
Domnul Nastasa Lazar – „ Vreti din opozitie sa fiti la putere?”
Domnul Roibu Vasile – „ Unde se desfasoara?”
Domnul primar – „ Se desfasoara unde sunt conditii. Totul este concesionat, spatiul din spate la PECO este concesionat. Cred ca in zona caminului cultural se va desfasura. La ora 12 va fi oficiata o slujba, voi tine eu un discurs, apoi oficialitatile de la consiliul judetean vor avea si ei cuvantul, cine va dori. Pana seara la ora 21.00 va fi program artistic.”
Domnul Nastasa Lazar – „ Nu intelegi, domnule Roibu, ca esti in opozitie?”
Domnul Roibu Vasile – „ Nu vreau sa deranjez.”
Domnul Nastasa Lazar – „ Asta e democratie.”
Domnul Pelin Haralambe – „ Hai sa lasam opozitia, ranchiuna. Problema este ca domnul primar si-a ales consilier personal pe doamna Borda Elena.”
Domnul Luca Manole – „ Pe terenul de sport nu este lumina.”
Domnul Movila Mihai – „ Este bine in ziua de hram? Daca imi vin musafiri, pot veni si eu cu ei acolo.”
Domnul primar – „ La hram vin rude, bem, mancam si mergem sa vedem  si un spectacol artistic.”
Domnul Borda Leon – „ Daca domnul Roibu Vasile nu are cultura generala si nu intelege ca la o zi a comunei participa toti cetatenii comunei si nu numai, atunci ce pretentii sa mai ai?”
Domnul Pascal Ioan – „ Ar trebui sa ne respectam. Sedintele consiliului local ar trebui sa fie conciliante. Trebuie sa facem ceva benefic pentru comuna, sa nu ne mai jignim.”
Domnul Borda Leon – „ Daca am candidat la functia de primar, domnul Roibu vine cu jigniri.”
Domnul Onisei Ioan – „ Am incercat sa organizez ziua comunei cat timp am fost primar. Este data o hotarare a consiliului local in acest sens de acum 7 ani. Nu sunt de acord ca ziua comunei sa se organizeze din bugetul local. Am incercat sa organizez ziua comunei din sponsorizari, nu sa iau bani din bugetul local. Lasati – ma sa vorbesc, domnule doctor Nastasa!”
Domnul Nastasa Lazar – „ Nu iti e rusine sa vorbesti si sa ridici tonul?”
Domnul Onisei Ioan – „ Am incercat, dupa cum am spus, sa organizez ziua comunei, ziua recoltei, dar problema e ca oamenii vor veni numai pentru mancare si bautura. Suma de 10000 lei este mica. Aveti bani. Puneti 2-3 miliarde. Am incercat sa fac obor; nu am pus nicio taxa pentru ca terenul era al Agromec Pastraveni.”
Domnul Pelin Haralambe – „ Lingurarii abia asteapta o astfel de manifestatie.”
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat se trece la vot si se voteaza : 10 voturi „ pentru” si 2 voturi „ abtinere” ( domnul Onisei Ioan , domnul Roibu Vasile).
Se trece la punctul 9 al ordinii de zi.
9. Proiect de hotarare – privind desemnarea reprezentantului comunei Pastraveni in relatiile cu GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA « TINUTUL ZIMBRILOR ».
Domnul primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina  a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discutii – Nu sunt.
Se trece la vot si se voteaza : 11 voturi „ pentru” si 1 vot „ abtinere ” (domnul Onisei Ioan).
Se trece la punctul 10 al ordinii de zi.
10. Intrebari – interpelari
Domnul Borda Leon – „Va aduc la cunostinta 4 cereri, a domnilor Nastasa Lazar si Carmenica, a domnului Onisei Ioan, a doamnei Daraba Zinica si a domnului Moisiesei Constantin.
Domnii Nastasa Lazar si Carmenica, prin cererea inregistrata sub nr. 4493 din 18.07.2016, solicita cumpararea spatiului de la etajul dispensarului medical in suprafata de 59,31 mp impreuna cu terenul aferent, in suprafata de 1241,93 mp si anexele, detinute in chirie de aproximativ 20 de ani.
Domnul Onisei Ioan – „ Sa se scoata la licitatie cu evaluare spatiul de la etajul cabinetelor medicale ale doctorilor Nastasa.”
Domnul Roibu Vasile – „ Daca argumentele sunt cele mentionate, ce rol are vanzarea suprafetei? Ati promis centru medical modern. Care sunt perspectivele unui alt medic atunci cand domnul doctor Nastasa va fi la pensie? Voi sustine vinderea apartamentului, nu si a suprafetei de teren.”
Domnul Nastasa Lazar – „ Domnule Roibu, sunteti comunist!”
Domnul Borda Leon – „ In Legea nr. 236/2006 sunt criterii de vanzare a acestor spatii. Dupa cumpararea acestor spatii si a anexelor, in momentul in care domnii doctori isi inceteaza activitatea, au obligatia sa vanda noului doctor care vine.”
Domnul Roibu Vasile – „ Este mai bine ca suprafata de teren sa ramana in patrimoniul primariei, in administratia comunei.”
Domnul Borda Leon – „ Reparatiile bibliotecii au ajuns la 3 miliarde.”
Domnul Roibu Vasile – „ Sunt mai educat decat dumneavoastra, domnule doctor Nastasa!”
Domnul Nastasa Lazar – „ Am facut 6 ani de facultate. Nu aveti cum sa fiti mai educat, din acest punct de vedere.”
Domnul Pelin Haralambe – „ Nu trebuie sa ne cramponam. Stau si ma gandesc: daca li s-au dat spatiile de la parterul imobilului, de ce sa nu fim de acord sa beneficieze si de spatiul de la etaj?”
Domnul Roibu Vasile – „ Primaria are nevoie de terenul aferent constructiei.”
Domnul Borda Leon – „ Stiti ca medicul de familie este privat?”
Domnul Nastasa Lazar – „ Inainte de campania electorala, m-a sunat domnul Onisei Ioan si mi-a spus ca, daca il votez, imi da apartamentul.”
Domnul Onisei Ioan – „ Aveti scris, domnule doctor Nastasa, ca am vorbit daca ma votati va dau apartamentul?”
Domnul Borda LeonAviz de principiu favorabil pentru initierea procedurii de vanzare, 11 voturi “pentru”, domnul Nastasa Lazar nu voteaza”
Domnul Borda Leon – „ Domnul Onisei Ioan solicita cumpararea apartamentului din centrul comunei Pastraveni, imobil situat deasupra cabinetului medical al domnului doctor Nastasa, prin licitatie publica.”
Domnul Movila Mihai – „ Acelasi apartament doreste sa il cumpere si domnul Onisei.”
Domnul Borda Leon – „ Aviz de principiu nefavorabil pentru initierea procedurii de cumparare, 2 voturi “pentru” si 9 voturi “abtinere”.
Domnul Borda Leon – „ Doamna Daraba Zinica solicita concesionarea suprafetei de 72 mp teren aflat in domeniul public, situat in intravilanul satului Radeni, punct Dispensarul Radeni.”
Domnul Pelin Haralambe – „ Si eu ma duc sa solicit o suprafata de teren la scoala Radeni, ca e terenul primariei.”
Domnul Ciocoiu Ioan – „ Conform documentatiei cadastrale, a hotararii de consiliu local, acel teren pentru care doamna Daraba Zinica solicita concesionarea nu apartine nici domeniului public, nici domeniului privat.”
Domnul Movila Mihai – „ Doamna Daraba Zinica mai are teren acolo, langa suprafata solicitata a fi concesionata.”
Domnul Roibu Vasile – „ Daca este construit pe suprafata respectiva, sa ii concesionam, sa ii dam asa cum se da si altora. De ce sa nu i se dea si ei? E firesc sa ii acordam concesionarea.”
Domnul Onisei Ioan – „ Terenul respectiv nu apartine nici domeniului public, nici domeniului privat. Am avut si reclamatii, am fost cercetat. Aceasta femeie a platit si pana acum.”
Domnul Pelin Haralambe – „ Nu sunt de acord cu concesionarea. Asa s-a facut si pana acum si s-a dus naibii tot.”
Domnul Borda Leon – „ Aviz de principiu favorabil pentru initierea procedurii de concesionare, 10 voturi “pentru”, 2 voturi “abtinere”(domnul Pelin Haralambe, domnul Onisei Ioan).”
Domnul Borda Leon – „ Domnul Moisiesei Constantin, reprezentant al societatii comerciale „Ecoline International” SRL, solicita inchirierea 1 mp in incinta primariei in vederea montarii unui automat de cafea.”
Aviz de principiu favorabil pentru initierea procedurii de inchiriere, 11 voturi “pentru”, 1 vot “impotriva”(domnul Pascal Ioan).
Domnul Pelin Haralambe – „ Ce facem cu pasunea? S-a semanat 1 ha de floarea – soarelui in pasunea primariei, am fost la Tibucani si au spus ca trebuie stabilit hotarul. Sa se faca adresa la Tibucani pentru delimitarea pasunii.”
Domnul Borda Leon – „ Vom delimita proprietatea comunei Pastraveni.”
Domnul Roibu Vasile – „ Felicitari pentru indicatoarele de  intrare in comuna, domnule primar! Le-ati realizat la sugestia cuiva? Lucrarile sunt finalizate?”
Domnul primar – „ Trebuie sa finisam.”
Domnul Nastasa Lazar – „ Cum adica au fost facute la sugestia cuiva?”
Domnul Onisei Ioan – „ Cu ce firma ati facut lucrarile la indicatoare? Cat costa reparatiile la gardul caminului cultural si lucrarile la indicatoare? Voi face o cerere pentru a avea si eu scris costurile la aceste lucrari. Vreau sa aveti in vedere motorina pentru utilaje, sa realizati un indicator pentru Lunca Moldovei. Lumea se plange de iluminatul public, nu sunt becuri.”
Domnul Pascal Ioan – „ Referitor la zapada, pe ulita este pamant in movile inalte…cum se face deszapezirea?”
Domnul primar – „ Cei care au lasat movilele respective au obligatia sa niveleze terenul.”
Domnul Luca Manole – „ Pe toate ulitele au fost inlocuite becurile. Am fost personal acum o luna si s-au pus becuri. Becurile sunt bune, nu toate sunt defecte, trebuie verificate pentru ca e o problema a contactului, oxideaza fasungurile.”
Domnul Movila Mihai – „ Sunt cleme de prins pentru contact.”
Domnul Luca Manole – „ Prin frecare, oxideaza. Trebuie alocati bani pentru manopera.”
Domnul Onisei Ioan – „ Mai exista in ziua de azi Garda de mediu, D.N.A., Antifrauda?
Domnul Borda Leon – „ Pentru cultura dumneavoastra generala, exista si azi, si isi fac treaba foarte bine.”
Domnul Onisei Ioan – „ Domnule primar, e urgie pe la depozitele de gunoaie Putu sec, Capul Dealului, Spiesti. Nu imi e greu sa fac o fotografie si sa o trimit. Trimiteti pe cei de la ajutor social sa faca curatenie, sa coseasca santurile.”
Domnul Movila Mihai – „ Spuneti ce se va intampla cu gunoiul.”
Domnul primar – „ Oamenii nu platesc. Datoriile la gunoi sunt mari. Trebuie sa achitam facturile pentru ca firma de salubrizare sa ne ia gunoiul in continuare. Am facut adrese locuitorilor pentru a veni la casieria primariei si a plati .”
Domnul Onisei Ioan – „ Ramaneti cu adresele.”
Domnul Borda Leon – „ Dumneavoastra, domnule Onisei, i-ati tolerat, noi ii vom amenda.”
Domnul Onisei Ioan – „ Eu am tolerat; sunt de-ai dumneavoastra, cei care au amenzi mari de platit. Aveti specialisti langa dumneavoastra. Va invata!
Nemaifiind alte discuţii la ordinea de zi, se supune la vot sistarea lucrărilor şedinţei ordinare lunare, propunere care este aprobată de toţi domnii consilieri prezenţi.
Drept pentru care, am încheiat prezentul proces – verbal.

PRESEDINTE DE SEDINTA,     SECRETAR,           CONSILIER JURIDIC,


   Leon BORDA               Lidia BRÎNZEI        Maria–Roxana DURUBALĂ

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free