Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

14 ianuarie 2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂSTRĂVENI
 
 PROCES - VERBAL,
 
Încheiat astăzi, 14 ianuarie 2013.
În şedinţa ordinară lunară a Consiliului local al comunei Păstrăveni, convocată prin Dispoziţia primarului comunei Păstrăveni nr. 2 din 10.01.2013, la care participă un număr de 13 consilieri din 13 în funcţie.
Ca invitat participă domnul ing. Chirilă Constantin – sef SVSU în cadrul aparatului de specialitate al primarului.
La şedinţa ordinară lunară a consiliului local participă şi domnul primar Ioan Onisei.
Doamna secretar Brînzei Lidia face prezenţa domnilor consilieri fiecare semnând în registrul de prezenţă. În continuare prezintă actele normative noi apărute, considerate mai importante de la şedinţa anterioară până în prezent, cuprinse în anexa la procesul - verbal. 
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, procesul – verbal de la şedinţa anterioară (13.12.2012) a fost aprobat în unanimitate.
Doamna Macovei Cristina preia conducerea lucrărilor sedinţei, prezintă proiectul ordinii de zi:
1.
Proiect de hotărâre – privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local.
2. Analiza capacităţii de apărare împotriva incendiilor pe anul 2012.
3. Raport – privind soluţionarea cererilor, reclamaţiilor, sesizărilor cetăţenilor pe anul 2012.
4. Proiect de hotărâre – privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului comunei Păstrăveni.
5. Proiect de hotărâre – privind menţinerea impozitelor şi taxelor locale aprobate prin HCL nr. 40 din 13.12.2012.
6.  Întrebări – interpelări.
D-na  preşedinte de şedinţă întreabă dacă mai sunt alte propuneri a se include pe ordinea de zi.
Nemaifiind alte propuneri a se include pe ordinea de zi, d-na preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi şi se aprobă cu unanimitate de voturi de consilierii prezenţi la şedinţă.
Se trece la primul punct al ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre – privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local.
Dl. primar – prezintă expunerea de motive.
Dl. preşedinte al comisiei buget - finanţe arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Dl. Borda Leon – ar dori să ştie de ce d-ra contabil nu este prezentă la şedinţă cu atât mai mult cu cât sunt supuse spre dezbatere şi aprobare proiecte de hotărâre privind excedentul bugetului local şi taxe şi impozite.
D-na preşedinte de şedinţă – spune că, d-ra contabil este plecată la DGFP la Piatra Neamţ.
Dl. Borda Leon - spune că, a primit în ultima oră proiectul de hotărâre şi n-a prea înţeles cât mai este de platit la Viarom.
Dl. Gherasim Dumitru – spune că, au mai ramas 2 miliarde de lei (vechi) de plătit la Viarom.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aproba cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul doi al ordinii de zi:
2. Analiza capacităţii de apărare împotriva incendiilor pe anul 2012.
Discuţii:
D-na preşedinte de şedinţă – dă cuvântul domnului ing. Chirilă Constantin – sef SVSU pentru a prezenta activitatea serviciului în anul 2012.
Dl. Ing. Chirilă Constantin – face un rezumat al activităţii în cadrul serviciului, respectiv: în comună au fost două incendii de locuinţe, incendii de vegetaţie în comună şi incendii în comunele învecinate. Arată şi faptul că s-a făcut pregătire profesională atât cu pompierii profesionişti cât şi cu voluntarii care au participat la concursul profesional pe linie de PSI organizat la Roznov şi s-au calificat pe locul IV pe judeţ, iar pentru copii, concursurile s-au desfăşurat la Tîrgu – Neamţ unde s-au calificat pe locul III şi Piatra Neamţ unde au primit diplomă de participare. În continuare, seful SVSU spune că, voluntarii care participă şi la stingerea incendiilor ar trebui recompensaţi, chiar să li se facă şi o asigurare de viaţă.
Dl. Gherasim Dumitru – ar dori să ştie cum se poate face asta?
Dl. ing. Chirilă Constantin – spune că, plata cu ora.
Dl. Borda Leon – ar vrea să ştie, dacă legal se poate face ceva pentru ca voluntarii PSI să fie recompensaţi?
Dl. Chirilă Constantin – spune că, s-ar putea face contracte de voluntariat prin primărie.
Dl. Borda Leon – arată că, este bine de  avut în vedere acest lucru, în caz că, doamne fereşte, s-ar întampla vreun accident cu un  voluntar, acesta  să poată fi recompensat.
Dl. Chirilă Constantin – continuă prin a spune că, legea privind SVSU, printr-un articol prevede aceste facilităţi.
Dl. Gherasim Dumitru – întreabă: dacă s-a gândit cam cât ar fi suma drept recompensă pentru voluntari?
Dl. Chirilă Constantin – spune că, plata cu ora se poate raporta la salariul minim pe economie.
Dl. Borda Leon – îi propune d-lui ing. Chirilă Constantin, să facă un proiect de hotărâre referitor la plata cu ora şi asigurare de viaţă pentru voluntarii de la SVSU şi să-l prezinte  într-o viitoare şedinţă de consiliu local.
Dl. Chirilă Constantin – sef SVSU continuă prin a prezenta deficienţe din curţile gospodăreşti pe care le-a constatat în timpul controalelor efectuate. Activitatea SVSU este foarte bună atunci când nu sunt incendii.
Dl. Borda Leon – ar vrea să ştie, dacă în zonă sunt coşari?
Dl. Chirilă Constantin – spune că, a aflat că la Piatra Neamţ există o firmă care pregăteşte persoane pentru a face meseria de coşar, iar din comunele învecinate sunt persoane care urmează astfel de cursuri, bine ar fi dacă s-ar găsi persoane şi din comuna noastră care  să urmeze astfel de cursuri de calificare. Continuă prin a spune că cei mai interesaţi de curăţarea coşurilor de fum sunt bătrânii.
Dl. Năstasă Lazăr – întreabă: dacă are voie să urce în podul caselor cetăţenilor?
Dl. Chirilă Constantin – spune că, face aceasta doar cu permisiunea proprietarului.
Dl. Borda Leon – arată că, în calitatea dumnealui de sef SVSU, nu prea l-a văzut implicat în acţiunea de deszăpezire, nu este inclus în comandament?
Dl. Chirilă Constantin – îi spune domnului Borda Leon, că a participat la deszăpezire, dar mai mult pe timp de noapte. În continuare aduce la cunostinţă domnilor consilieri că există un plan de deszăpezire.
Dl. Borda Leon – spune că, dacă exista acest plan de deszăpezire să îl prezinte şi în consiliul local, într-o şedinţă viitoare. A întrebat despre planul de deszăpezire  pentru că s-a gândit dumnealui că, printr-o hotărâre de consiliu local să aprobe câte două tractoare pentru Lunca Moldovei, Rădeni şi Păstrăveni care împreună cu Vola să intervină ori de câte ori este necesar.
Dl. Chirilă Constantin – menţionează că, planul de deszăpezire este aprobat de dl. colonel Niţică Ioan. Aduce la cunoştinţa domnilor consilieri că sunt 56 de drumuri vicinale pentru care s-a dat tot interesul la deszăpezire şi consideră că nu au fost probleme. În continuare arată că,  propunerea domnului Borda Leon nu este rea, dar oricât de binevoitori ar fi posesorii de tractoare tot  trebuie asigurată măcar motorina.
Dl. Borda Leon – spune că, dumnealui a fost cel care a susţinut şi achiziţionarea unei lame pentru Volă, nu asa cum s-a spus, că a fost împotrivă pentru cadouri la copii iar pe net a găsit oferte la 100 milioane lei vechi.
Nemaifiind alte discuţii se trece la punctul trei al ordinii de zi:
3. Raport – privind soluţionarea cererilor, reclamaţiilor, sesizărilor cetăţenilor pe anul 2012.
D-na preşedinte de şedinţă, dă cuvântul doamnei secretar pentru a prezenta raportul în şedinţa de consiliu.
Nefiind discuţii se trece la punctul patru al ordinii de zi:
4. Proiect de hotărâre – privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului comunei Păstrăveni.
Dl. primar – prezintă expunerea de motive cu propunerea acordării calificativului de foarte bine.
Dl. preşedinte al comisiei pentru administraţie publică şi juridică arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Dl. Borda Leon – arată că, din raport reiese că acest compartiment are un volum de muncă relaxat, lucrurile merg bine şi achiesează la propunerea domnului primar şi este de acord cu calificativul de – foarte bine – propus de către domnul primar.
Dl. Gherasim Dumitru – după părerea dumnealui, calificativul de - foarte bine – este mult meritat, continuă prin a sublinia că anul trecut în aceeaşi perioadă îi dorea doamnei secretar multă sănătate, un an nou fericit, putere de muncă şi multe realizări, dovadă că s-a şi împlinit.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
D-na secretar – mulţumeşte domnului primar şi domnilor consilieri pentru aprecieri şi calificativul acordat.
Se trece la punctul  cinci al ordinii de zi:
5. Proiect de hotărâre – privind menţinerea impozitelor şi taxelor locale aprobate prin HCL nr. 40 din 13.12.2012.
Dl. primar – prezintă expunerea de motive.
Dl. preşedinte al comisiei buget - finanţe arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotarare.
Discuţii:
Dl. Gherasim Dumitru – spune că, s-au făcut propuneri.
D-na secretar – precizează că,  referatul la proiectul de hotărâre s-a întocmit în data de patru ianuarie, dar domnul primar a spus că, dacă legea ne permite, propune menţinerea nivelului impozitelor  şi taxelor locale aprobate pentru anul fiscal 2013 în luna decembrie a anului 2012.
Dl. Gherasim Dumitru – are în faţă sa materialele pentru şedinţă şi spune că, în referat totuşi sunt propuneri de modificare a taxelor şi impozitelor.
D-na secretar – arată că,  nu s-au mai modificat conform referatului.
Dl. Borda Leon – spune că, nu este de acord să se menţină taxele de anul trecut pentru că trebuie să se adune bani la buget. Dacă nu se modifică taxele nu vor mai fi bani la şfârşit de an, avându-se în vedere şi scutirea unor persoane de la plata impozitelor şi taxelor.
Dl. Pascal Ioan – consideră foarte bună propunerea domnului primar, întrucât populaţia comunei nu este tocmai bogată.
Dl. Borda Leon – se gândeşte că nu vor mai fi bani la sfârşitul anului.
D-na secretar – precizează că, în conformitate cu OG nr. 1/2013 se poate reveni şi aproba impozitele şi taxele dar nu la nivel mai mic faţă de actuala legislaţie. Cu ani în urma bugetul se aproba în luna mai, iar până la sfârşitul anului se mai făceau modificări.  
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la ultimul punct al ordinii de zi:
6. Întrebări – interpelări:
D-na preşedinte de şedinţă – prezintă adresa Postului de Poliţie Păstrăveni cu privire la analiza posibilităţii montării unui sistem de supraveghere video la intrarea şi ieşirea în şi din satele componente ale comunei.
Discuţii :
Dl. Borda Leon – spune că, dl. agent de la Postul de Poliţie Păstrăveni ar trebui să vadă dacă este asigurată paza la nivel de comună, aceasta propunere fiind făcută şi de către dl. Gherasim Dumitru în alte şedinţe şi nu ar fi un lucru rău. În continuare, ar dori să ştie dacă adresa a fost doar prezentată în consiliul local sau ar trebui să se ia şi o hotărâre.
Dl. Gorea Anton – Nicolai – spune că, ar fi bine să se amplaseze nişte camere de luat vederi şi în centru comunei.
D-na secretar – spune că, este bine de luat o hotărâre pentru a se avea în vedere la întocmirea bugetului.
Dl. primar – spune că, s-a stabilit cu Poliţia de la Urecheni şi Păstrăveni.
Dl. Borda Leon – arată că, ar fi bine ca să se meargă până la capăt şi anume, să se acorde un aviz de principiu pentru a se include la buget.
D-na preşedinte de şedinţă – supune la vot propunerea d-lui agent de la Postul de Poliţie Păstrăveni privind posibilitatea montării unui sistem de supraveghere video la intrarea şi ieşirea în şi din satele componente ale comunei, unde consiliul local îşi dă avizul de principiu ca la întocmirea proiectului de buget să se aibă în vedere alocarea unei sume în acest scop.
D-na secretar – prezintă citaţia Judecătoriei Tîrgu-Neamţ în Dosarul nr. 3078/321/2011, având ca obiect acţiune în constatare, Parohia Rădeni.
Dl. Borda Leon – spune că, acţiunea în constatare nu implică consiliul local. 
D-na secretar – arată că, suntem citaţi pentru repunere pe rol din oficiu pentru perimare.
Dl. Borda Leon – spune că, aşa se explică citaţia.
Nemaifiind alte discuţii la ordinea de zi, se supune la vot sistarea lucrărilor sedinţei ordinare lunare, propunere care este aprobată de toţi domnii consilieri prezenţi.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces – verbal.

PR
EŞEDINTE DE SEDINŢĂ,    SECRETAR,     CONSILIER,                           
Cristina MACOVEI                Lidia BRÎNZEI       Elena GHERASIM
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free