Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

16 februarie 2015

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂSTRĂVENI 

 PROCES - VERBAL,

Încheiat astăzi, 16 februarie 2015.
În şedinţa ordinară lunară a Consiliului local al comunei Păstrăveni, convocată prin Dispoziţia primarului comunei Păstrăveni nr. 75 din 11.02.2015, la care participă un număr de 12 consilieri din 13 în funcţie, lipseşte dl. Hanganu Emilian – viceprimar, fiind în concediu medical.
La şedinţa ordinară lunară a consiliului local participă şi domnul primar Ioan Onisei, d-ra Rîpanu Eugenia, d-na Nistor Cristina-Iulia - consilier superior în aparatul de specialitate al primarului şi dl. ing. Chirilă Constantin - sef S.V.S.U.
Doamna secretar Brînzei Lidia face prezenţa domnilor consilieri, fiecare semnând în registrul de prezenţă.
În continuare, prezintă actele normative noi apărute, considerate mai importante de la şedinţa anterioară până în prezent, anexă la procesul - verbal. 
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, procesul – verbal de la şedinţa anterioară (29.01.2015) a fost supus la vot şi  aprobat un număr de 11 voturi şi o abţinere (domnul Borda Leon).  
Domnul Borda Leon a motivat abţinerea, considerând că există o inadvertenţă în procesul verbal de la şedinţa din data de 29.01.2015 şi anume, trebuia scrisă expresia „împotriva intereselor cetăţenilor” în loc de „împotriva voinţei cetăţenilor”.
Doamna Brînzei Lidia răspunde că, dacă se vrea, se pot găsi chichiţe, important este că numărul de voturi sa fie scris corect.
Pentru buna desfăşurare a şedinţei ordinare lunare de astăzi cât şi pentru perioada următoare, este necesară alegerea unui preşedinte de şedinţă pe o perioadă de 3 luni. Cine face propuneri ?
Domnul Onisei Pavel-Cătălin – îl propune pe domnul Ciocoiu Mihai.
Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot propunerea ca domnul Ciocoiu Mihai să fie preşedinte de şedinţă pe o perioadă 3 luni şi se aprobă în unanimitate.
Domnul Ciocoiu Mihai – preia conducerea lucrărilor şedinţei şi prezintă proiectul ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre – privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare a bugetului local, înregistrat la sfârşitul anului 2014, din excedentul bugetului local.
2. Proiect de hotărâre – privind aprobarea burselor pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, în anul 2015.
3. Proiect de hotărâre – privind utilizarea excedentului bugetului local, înregistrat la 31.12.2014.
4. Proiect de hotărâre – privind aprobarea bugetului local pe anul 2015.
5. Întrebări – interpelări.
Domnul preşedine de şedinţă – întreabă dacă mai sunt alte propuneri pentru a fi incluse pe ordinea de zi.
Nefiind alte propuneri, se trece la votarea ordinii de zi şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la primul punct al ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre – privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare a bugetului local, înregistrat la sfârşitul anului 2014, din excedentul bugetului local.
Dl. primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate economico-financiara a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Dl. Borda Leon – doreşte lămuriri de la domnişoara Rîpanu Eugenia, referitoare la deficitul secţiunii de dezvoltare a bugetului local, înregistrat la sfârşitul anului 2014, din excedentul bugetului local.
Domnişoara Rîpanu Eugenia – explică faptul că, iniţial, nivelul sumei utilizate în anul 2014 din excedentul bugetului local înregistrat la sfârşitul anului bugetar 2013, era de 249.120,97 lei (aprobate prin H.C.L. nr. 90/23.12.2014) şi trebuie modificat la 247.084,22 lei, conform execuţiei de casă, întocmite la data de 31.12.2014, emise de Trezoreria Oraşului Tg. Neamţ.
Diferenţa în minus de 2036,75 lei este determinată de excesul secţiunii de dezvoltare, înregistrat la data de 31.12.2014.
Acesta este motivul petru care, trebuie să se aprobe acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare a bugetului local, înregistrat la sfârşitul anului bugetar 2014, în sumă de 247.084,22 lei, din excedentul bugetului local, faţă de 249.120,97 lei, cât a fost aprobat prin H.C.L. nr. 90 din 23.12.2014.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă în unanimitate de voturi.
Se trece la punctul doi al ordinii de zi:
2. Proiect de hotărâre – privind aprobarea burselor pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, în anul 2015.
Dl. primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate economico-financiară - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Domnul Borda Leon – întreabă dacă aceste burse pot fi acoperite cu aceşti bani, respectiv 80 lei/elev/lună pentru 19 elevi navetişti şi 55 lei/elev/lună, pentru 28 elevi orfani, bolnavi şi cu venituri mici.
Domnişoara Rîpanu Eugenia – răspunde că da, se pot acoperi aceste sume, cu 37 mii lei, prevăzute în bugetul local pentru anul 2015.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă în unanimitate de voturi.
Se trece la punctul trei al ordinii de zi:
3. Proiect de hotărâre – privind utilizarea excedentului bugetului local, înregistrat la 31.12.2014.
Dl. primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate economico-financiară a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Dl. Borda Leon – cere lămuriri referitoare la utilizarea excedentului bugetului local, înregistrat la 31.12.2014.
Domnişoara Rîpanu Eugenia – răspunde că, in baza prevederilor art. 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 – privind finantele publice locale, modificata si completata, poate fi utilizat excedentul bugetului local inregistrat la incheierea exercitiului financiar a anului 2014, in suma de 287.835,24 lei, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii dezvoltare a bugetului local, pe anul 2015.
Dl. Borda Leon – intreaba daca acesti bani sunt in cont.
Domnişoara Rîpanu Eugenia – raspunde ca da, sunt in cont si se utilizeaza ca sursa de finantare pentru anul 2015, pentru obiectivele propuse pentru utilizarea excedentului bugetului local inregistrat la 31.12.2014 si anume:
1.     Constructie camin cultural sat Pastraveni – 100.000,00 lei,
2.     Extindere alimentare cu apa in comuna Pastraveni – 10.000,00 lei,
3.     Infiintare sistem canalizare si statie epurare ape Pastraveni – 123.000,00 lei,
4.     Modernizare drumuri comunale DC 19 SI DC 21 si drumuri vicinale Pastraveni - 33.835,24 lei,
5.      Extindere cladire Primaria Pastraveni – 21.000,00 lei.
Dl. Borda Leon – intreaba: cand intra banii, se va lucra la obiectivul respectiv, cota parte ?
Domnişoara Rîpanu Eugenia – raspunde ca da, „de exemplu, la drumuri, suma de 33.835,24 lei o avem noi, din excedent”.
Dl. Borda Leon – repeta: va fi finantat fiecare obiectiv cand vor fi banii in cont din bugetul de stat ?
Domnişoara Rîpanu Eugenia – raspunde ca nu, dacă este necesar un aviz, trebuie platit, din fonduri proprii.
Dl. Borda Leon – intreaba daca există garantii privind sumele de la bugetul de stat.
Domnişoara Rîpanu Eugenia – raspunde ca există contract cu Ministerul Dezvoltării.
Dl. Borda Leon – intreaba: „daca noi cheltuim banii si ei nu ne mai dau?”
Domnul Pascal Ioan – afirma: „exista un risc!”.
Domnişoara Rîpanu Eugenia – afirma ca: „daca nu se dau de la buget anumite sume, se deconteaza ulterior. De exemplu, pentru podul din satul Pastraveni, s-au dat banii mai tarziu. Alt exemplu: Infiintare sistem canalizare si statie epurare ape Pastraveni – 123.000,00 lei – putem finanta de la bugetul local, apoi statul ne va da banii”.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 11 voturi „pentru” şi o „abţinere” (dl. Borda Leon).
Se trece la punctul patru al ordinii de zi:
4. Proiect de hotărâre – privind aprobarea bugetului local pe anul 2015.
Dl. primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate economico-financiară - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Domnul Borda Leon – cere lamuriri cu privire la banii ramasi de la APIA – daca sunt evidentiati undeva.
Domnişoara Rîpanu Eugenia – raspunde ca, banii s-au dus in excedent, in cei 287.835,24 lei.
Domnul Borda Leon – afirma ca era o suma mai mare: 186 milioane, si intreaba daca aceasta suma s-a dat inapoi la APIA.
Domnişoara Rîpanu Eugenia – raspunde ca s-au dat dar nu stie exact, dar afirma ca era o Decizie de la APIA si cand se primeste aceasta Decizie, banii trebuie dati inapoi, iar o suma daca este incasata eronat, trebuie returnata, nu este nevoie de o hotarare a consiliului local.
Domnul Borda Leon – afirma ca, 50.000, 00 lei pentru o centrala termica este mult. La dispensarul medical din satul Radeni este o centrala termica ce nu a functionat si intreaba daca nu se poate transfera la gradinita din Pastraveni.
Domnul Primar - raspunde ca nu se poate transfera.
Domnul Borda Leon – afirma ca, cea mai performanta centrala costa 130 milioane lei.
Domnişoara Rîpanu Eugenia – afirma ca, suma pentru centrala de la biblioteca este doar o estimare.
Domnul Borda Leon – afirma ca, sunt 90 milioane lei pentru balastari. De asemenea, lucrarile care s-a facut anterior pe drumurile spre Lunca Moldovei si Radeni 2, nu sunt de calitate. Afirma in continuare ca, cine a semnat procesul verbal de receptie a lucrarii in anul 2014, sa nu-l mai semneze si in anul 2015.
Domnul Copcea Constantin – afirma ca nu trebuie sa fim pesimisti, gauri se fac mereu in drumuri, datorita perioadei de iarna, cand zapada este tasata, de asemenea, datorita inghetului – dezghetului, se sparg drumurile. Propune achizitionarea unui utilaj pentru a putea repara la timp drumurile, nu cand vor altii. Referitor la centrala termica de la dispensarul Radeni, este o centrala mare, pentru o suprafata mare de incalzit, nu se potriveste cu biblioteca, unde trebuie o centrala mai mica.
Domnul Borda Leon – intreaba cate camere are gradinita din Pastraveni.
Domnul Copcea Constantin – raspunde ca gradinita din Pastraveni are 6 camere.
Domnul Borda Leon – intreaba daca suma de 50.000,00 lei este corecta pentru o centrala.
Domnul Copcea Constantin – afirma ca este doar o propunere, nu s-a cheltuit deocamdata nimic. De exemplu, pentru caminul cultural, din suma de 100.000,00 lei nu s-a cheltuit nimic. Pentru orice cheltuiala, se va face un deviz, documentatie, acte justificative a cheltuirii banilor.
Domnul Borda Leon – afirma ca, pentru biblioteca – s-a pornit de la 330 milioane lei si s-a ajuns la 3,5 miliarde lei, cu o valoare de inventar de 470 milioane lei. Afirma de asemenea ca, mai bine facea o biblioteca noua cu acesti bani.
Domnul Copcea Constantin – afirma ca nu este expert in constructii asa ca poate sesiza, poate chema experti.
Domnul Borda Leon – afirma ca poate face o comparatie: domnul Culita Badadaca a facut o casa cu 1,2 miliarde lei. Intreaba in continuare, care este problema cu TVA-ul ?
Domnişoara Rîpanu Eugenia – ii raspunde ca, devizul poate fi cu TVA sau fara TVA, conform Standardelor Ordinului Ministrului Dezvoltarii.
Domnul Primar – isi asuma greseala la balastare, facuta in anul 2014, motiv pentru care, il propune in comisia de receptie a lucrarilor viitoare, pe domnul Borda Leon.
Domnul Borda Leon – este de acord cu propunerea.
Domnul Primar – afirma ca balastarea s-a facut corect, totul a fost cantarit, verificat. La fel si la centrala, totul s-a facut conform legii. De asemenea, afirma in continuare ca va pune in comisie, prin dispozitie, pe oricine, care are ceva de comentat, deoarece totul s-a facut prin firme, nu la negru, prin evaziune fiscala.
Domnul Copcea Constantin – propune achizitionarea unul autogreder, pentru a se putea lucra cand trebuie, va fi luat pentru comunitate iar cheltuielile se vor amortiza in cativa ani. De asemenea, afirma ca autogrederul este bun pe orice vreme, chiar la zapada, nu mai trebuie inchiriat utilajul de la Dragomiresti cu 170 lei ora.
Domnul Pascal Ioan – intreaba daca in acest scop trebuie renuntat la repararea acoperisului la pompieri ?
Domnişoara Rîpanu Eugenia – intreba cine va lucra pe autogreder.
Domnul Copcea Constantin – propune ca domnul Apetroae Laur sa lucreze pe autogreder, deoarece lucreaza si pe masina de pompieri.
Domnişoara Rîpanu Eugenia – afirma ca domnul Apetroae Laur are salariul minim pe economie si nu poate sa lucreze si pe autogreder, deoarece nu este specializat. Pentru autogreder trebuie personal specializat. De asemenea, autogrederul necesita cheltuieli de intretinere si consum de motorina.
Domnul Borda Leon – intreaba ca nu se poate pune lama la vola ?
Domnişoara Rîpanu Eugenia – afirma ca vola trebuie dusa la service si costa 150 milioane lei vechi, revizia. De asemenea, spera sa nu fie cheltuieli mai mari cu achizitionarea unui autogreder, decat cu inchirierea celui de la Dragomiresti.
Domnul Copcea Constantin – afirma ca o comuna trebuie sa detina un autogreder.
 Domnul Borda Leon – afirma ca se poate cumpara cu un miliard lei vechi un autogreder bun, „o bijuterie”.
Domnul Copcea Constantin – doreste ca ceilalti consilieri sa nu se opuna mereu, deoarece toate comunele au un autogreder.
Domnişoara Rîpanu Eugenia – atentioneaza ca, autogrederul nu poate fi folosit in tarna.
Domnul Borda Leon – considera ca, sunt bani, sa fie cumparat un autogreder.
Domnul Chirila Constantin – propune ca banii de la balastare sa fie folositi pentru cumpararea autogrederului.
Domnul Gherasin Dumitru – confirma faptul ca domnul Chirila Constantin, ca sef S.V.S.U., este cel mai in masura sa propuna achizitionarea unui autogreder.
Domnul Chirila Constantin – spera ca poate vor fi asfaltate si la noi drumurile, ca in celelalte comune.
Domnul Copcea Constantin – insista cu achzitionarea unui autogreder.
Domnul Ciocoiu Mihai – intreaba de unde vor fi luati banii, pentru achizitionarea autogrederului.
Domnişoara Rîpanu Eugenia – spune ca daca se renunta la banii pentru repararea drumurilor ?
Domnul Ciocoiu Mihai – intreaba cati bani sunt pentru balastare.
Domnişoara Rîpanu Eugenia – raspunde ca, 90.000,00 lei – reparatie drumuri + balastare. Intreaba cat ar costa un autogreder (estimativ) ?
Domnul Gherasim Dumitru - afirma ca un autogreder poate costa aproximativ 25.000 euro. De asemenea, afirma ca pe drum, fiind pus balastru peste balastru, acesta s-a inaltat pe anumite portiuni, apa intrand in curtile oamenilor. De aceea propune sa se faca economie si sa se asfalteze drumurile.
Domnul Copcea Constantin – propune sa se caute in toate conturile si sa se gaseasca bani pentru cumpararea autogrederului.
Domnişoara Rîpanu Eugenia – intreaba daca ramane valabila propunerea, cu achizitionarea autogrederului ?
Domnul Primar – propune sa se gaseasca bani si sa se cumpere autogrederul, daca asta este dorinta consiliului local.
Domnişoara Rîpanu Eugenia – afirma ca 90.000,00 lei se iau de la balastare si se vor duce la achizitionarea autogrederului.
Nemaifiind discuţii pe marginea propunerii facute, se supune la vot propunerea ca sa ia banii de la drumuri, pentru cumpararea autogrederului si s-a votat cu unanimitate de voturi.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre, cu amendamentul respectiv şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la ultimul punct al ordinii de zi:
Întrebări – interpelări.
Domnul Borda Leon – intreaba daca cele 2 hotarari, la care Prefectura a facut procedura prealabila, au fost refacute.
Doamna Lidia Brinzei – afirma ca, la o hotarare s-a revenit asupra ei, iar  la cealalta nu a mai fost cazul, intrucat a vorbit la Prefectura si s-a dat avizul Ministerului Agriculturii, deci totul este rezolvat, Romgaz, a sos toate avizele necesare.
Domnul Borda Leon – afirma ca trebuie sa vada si consilierii locali avizele respective.
Doamna Lidia Brinzei – afirma ca, din punct de vedere legal, trebuiau intai avizele, dar il intreaba pe domnul Borda Leon: “cat ar fi platit Primaria daca ar fi scos aceste avize ?”.
Domnul Primar – da citire Avizului Apia nr. 15102 din 02.12.2014.
Domnul Gherasim Dumitru – intreaba ce s-a mai facut cu pasunea.
Domnul Primar – informeaza ca, pe data de 25.02.2015 va fi licitatie publica, la sediul Primariei Pastraveni, s-au cumparat deja 6 Caiete de sarcini de catre Pelin Haralambie, Bratu Constantin, Mucileanu Ion, Mititelu Ioan o persoana de la Miroslovesti si o persoana de la Tg. Neamt. De asemeni, documentatia de inscriere la licitatie se va depune pana pe data de 24 februarie 2015, orele 12,00, iar Comisia de evaluare este compusa din: Onisei Ioan, Brinzei Ioan-Lucian, Ripanu Eugenia, Scripcaru Pavel, Borda Leon, Gherasim Dumitru, Ciocoiu Mihai. S-a stabilit ca punct de pornire la licitatie - pret inchiriere – lei/ha/an:
a)     La Tinta – 49
b)    Haitau - 41
c)     Malu Mare - 75
d)    Deal Tibucani - 11
e)     Dealul Baciului - 24
f)      La Bordei - 22
Nemaifiind alte discuţii la ordinea de zi, se supune la vot sistarea lucrărilor şedinţei ordinare lunare, propunere care este aprobată de toţi domnii consilieri prezenţi.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces – verbal.

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,        SECRETAR,               CONSILIER, 
    Mihai CIOCOIU                       Lidia BRÎNZEI        Cristina-Iulia NISTOR