Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

31 iulie 2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂSTRĂVENI
 

PROCES - VERBAL,

Încheiat astazi, 31 iulie 2014.
În şedinţa extraordinară a Consiliului local al comunei Păstrăveni, convocată prin Dispoziţia primarului comunei Păstrăveni nr.173 din 28.07.2014, la care participă un număr de 8 consilieri din 10 în funcţie (lipsesc dl. Gherasim Dumitru şi dl. Păduraru Leonard).
La şedinţa extraordinară lunară a consiliului local participă şi domnul primar Ioan Onisei.
Doamna secretar Brînzei Lidia face prezenţa domnilor consilieri fiecare semnând în registrul de prezenţă.
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, procesul – verbal de la şedinţa anterioară (02.07.2014) a fost supus la vot şi aprobat cu un număr de 7 voturi „pentru”, dl. Borda Leon a întarziat la şedinţă.
Domnul Pascal Ioan  preia conducerea lucrărilor şedinţei şi  prezintă proiectul ordinii de zi:
1. Proiect de  hotărâre – privind execuţia bugetului local  pe trim. II - 2014.
2. Proiect de hotărâre – privind aprobarea decontării drepturilor băneşti pentru cheltuielile de transport aferente personalului didactic şi auxiliar în luna iunie 2014.
3. Proiect de hotărâre – privind aprobarea Master Planului pentru apă şi apă uzată în judeţul Neamţ şi a listei de investiţii prioritare pentru POS Mediu, Axa prioritară 1 – Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată, perioada de programare 2014 - 2020.
4. Proiect de hotărâre – pentru modificarea art. 2 lit. « f » al HCL nr. 39 din 02.07.2014 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de invesţii « Extindere şi recompartimentare sediu Primărie Păstrăveni, judeţul Neamţ ».
5. Proiect de  hotărâre – privind atribuirea denumirii Biblioteca comunală « Sergiu Candiano » Păstrăveni.
6. Raport – privind soluţionarea cererilor, reclamaţiilor, sesizărilor cetăţenilor pe semestrul I - 2014.
7. Cererea nr. 3350 din 14.07.2014 a domnului dr. Nastasa Lazăr.
8. Cererea nr. 3351 din 14.07.2014 a doamnei dr. Nastasa Carmenica.
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi şi se aprobă cu un număr de 7 voturi « pentru ».
Se trece la primul punct al ordinii de zi:
Proiect de  hotărâre - privind execuţia bugetului local  pe trim. II - 2014.
Dl. primar Onisei Ioan – prezintă expunerea de motive.
Dl. secretar al comisiei de specialitate buget – finanţe Onisei Pavel-Cătălin - arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Nefiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi obţine un număr de 7 voturi „pentru”.
Dl. Pascal  Ioan – preşedinte de şedinţă dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta expunerea de motive de la proiectul de hotărâre nr. 2 - privind aprobarea decontării drepturilor băneşti pentru cheltuielile de transport aferente personalului didactic şi auxiliar în luna iunie 2014.
Dl. secretar al comisiei de specialitate buget - finanţe,  arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Nefiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi obţine un număr de 7 voturi „pentru”, a întârziat la şedinta dl. Borda Leon şi „se abţine”.
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi, dl. primar Onisei Ioan prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre - privind aprobarea Master Planului pentru apă şi apă uzată în judeţul Neamţ şi a listei de investiţii prioritare pentru POS Mediu, Axa prioritară 1 – Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată, perioada de programare 2014 - 2020.
Dl. secretar al comisiei de specialitate buget - finante, arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
D-na secretar arată că în data de 29.07.2014 ApaServ Neamţ ne-a transmis pe e-mail Master Planul Judeţului Neamţ actualizat-final, varianta actualizată şi a Listei de Investiţii Prioritare pentru perioada 2014-2020 de către ADI „Aqua Neamţ”.
D-ra Rîpanu Eugenia – arată că, valoarea de cofinanţare de 1 % din valoarea estimată eligibilă a proiectului de asistenţă tehnică actualizată care este de 1060,80 euro.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un număr de 8 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi :
Proiect de  hotărâre – pentru modificarea art. 2 lit. « f » al HCL nr. 39 din 02.07.2014 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii « Extindere şi recompartimentare sediu Primărie Păstrăveni, judeţul Neamţ ». Dl. Primar Onisei Ioan – prezintă expunerea de motive.
Dl. secretar al comisiei de specialitate buget - finanţe,  arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Dl. Borda Leon – solicită d-lui Ciocoiu Ioan să prezinte detalii cu privire la acest proiect, probabil dacă suprafaţa utilă este mai mică şi costul investiţiei este mai mic.
Dl. Ciocoiu Ioan – spune că este o greşeală de dactilografiere atât a celui care a întocmit proiectul cât şi a lui personal, nu putea să fie suprafaţa utilă mai mare decât suprafaţa construită.
Nemaifiind discutii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un număr de 8 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi :
Proiect de  hotărâre – privind atribuirea denumirii Biblioteca comunală « Sergiu Candiano » Păstrăveni.
Dl. Primar Onisei Ioan – prezintă expunerea de motive.
D-na secretar Brînzei Lidia spune că proiectul de hotărâre are Avizul comisiei de specialitate a consiliului local, mai era necesar Avizul Comisiei de atribuire de denumiri a judeţului Neamţ. S-a primit acest aviz nr. 5/2014 din 11.07.2014.
Nefiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă în unanimitate.
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi :
Raport – privind soluţionarea cererilor, reclamaţiilor, sesizărilor cetăţenilor pe semestrul I - 2014.
Dl. Preşedinte de şedinţă Pascal Ioan – dă cuvântul doamnei secretar Brînzei Lidia pentru a prezenta raportul.
Nu sunt discuţii pe marginea materialului prezentat. La punctul 7 al ordinii de zi, dl. Pascal Ioan preşedintele de şedinţă prezintă cererea domnului dr. Nastasa Lazăr înregistrată la noi sub nr. 3350 din 14.07.2014 prin care solicită avizarea criteriilor de încadrare a Cabinetului medical în funcţie de condiţiile în care îşi desfăşoară activitatea, conform Ordinului MSP nr. 163/2008 si CNAS nr.93/2008.
Dl. Primar Ioan Onisei arată că în calitate de primar şi-a dat avizul cu toate că nu  este de acord cu toate criteriile trecute în Declaraţia pe propria răspundere, dar rămâne aşa.., urmând ca şi consiliul local să-si dea avizul de principiu.
După discuţiile purtate Consiliul local al comunei Păstrăveni şi-a dat avizul de principiu.
La punctul 8 al ordinii de zi, dl. Pascal Ioan preşedintele de şedinţă prezintă cererea doamnei dr. Nastasa Carmenica înregistrată la noi sub nr. 3351 din 14.07.2014 prin care solicită avizarea criteriilor de încadrare a Cabinetului medical din Păstrăveni cât şi pentru Punctul de lucru din Rădeni, în funcţie de condiţiile în care î-şi desfăşoară activitatea, conform Ordinului MSP nr. 163/2008 si CNAS nr.93/2008.
Dl. Primar Ioan Onisei arată că în calitate de primar şi-a dat avizul, dar la fel ca şi la cererea d-lui Nastasa Lazăr nu este de acord cu toate criteriile trecute în Declaraţia pe propria răspundere, urmând ca şi consiliul local să-şi dea avizul de principiu.
După discuţiile purtate Consiliul local al comunei Păstrăveni şi-a dat avizul de principiu.
Ordinea de zi fiind epuizată se supune la vot sistarea lucrărilor şedinţei extraordinare, propunere care este aprobată de toţi domnii consilieri prezenţi.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces – verbal. 

  PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                                 SECRETAR,                 

                Ioan  PASCAL                                             Lidia BRÎNZEI 

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free