Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

23 februarie 2009

R O M A N I A
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PASTRAVENI

PROCES-VERBAL,


Incheiat astazi, 23 februarie 2009.
In sedinta ordinara lunara a Consiliului local al comunei Pastraveni, convocata prin Dispozitia primarului nr. 48 din 18.02.2009, la care participa un numar de 12 domni consilieri din 13 in functie, dl. consilier Gherasim Dumitru a transmis ca doreste sa fie invoit intrucat nu se afla in localitate.
La sedinta participa si d-ra consilier Gherasim Elena din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pastraveni. 

Doamna secretar Brinzei Lidia face prezenta domnilor consilieri, fiecare semnand in registrul de prezenta. In continuare prezinta actele normative noi aparute, considerate mai importante de la sedinta anterioara pana in prezent, si anume:

O.U.G. nr. 1/2009 – privind unele masuri in domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar;

Ordin MAPDR nr. 29/05.02.2009 privind modificarea anexei F la Ordinul Ministrului ADR nr. 850/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitatile din sectorul vegetal.
In continuare prezinta adresa Institutiei Prefectului – Judetul Neamt nr. 3373 din 12.02.2009 prin care se comunica invitatia de
a participa reprezentantii comunei noastre la sedintele Asociatiilor de Dezvoltare Intercomunitara AQUA NEAMT si ECONEAMT din data de 27.02.2009.
In conformitate cu prevederile art. 42 alin (5) din Legea nr. 215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, procesul – verbal de la sedinta anterioara (30.01.2009) a fost supus la vot si aprobat   in unanimitate.
Domnul presedinte de sedinta Chirila Constantin prezinta proiectul ordinii de zi:

1.     Proiect de hotarare – pentru modificarea HCL nr. 55/2007 privind constituirea Asociatiei de dezvoltare intercomunitara ”AQUA NEAMT”.

2.     Proiect de hotarare – pentru modificarea HCL nr. 24/2008 privind constituirea Asociatiei de dezvoltare intercomunitara ”ECONEAMT”.

3.     Proiect de hotarare – pentru aprobarea Master Planului pentru Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor pentru judetul Neamt.

4.     Intrebari interpelari
Dl. presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt propuneri a se include pe ordinea de zi.

Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot ordinea de zi si se aproba in unanimitate.

Se trece la primul punct al ordinii de zi, respectiv:

Proiect de hotarare
– pentru modificarea HCL nr. 55/2007 privind constituirea Asociatiei de dezvoltare intercomunitara ”AQUA NEAMT”.

Dl. presedinte de sedinta Chirila Constantin arata ca intrucat dl. primar Onisei Ioan nu este prezent la sedinta ordinara lunara va prezenta expunerea de motive a primarului dupa care da cuvantul domnului presedinte al comisiei de specialitate pentru administratie publica locala, juridica - Borda Leon care spune ca, analizand la modul general actele prezentate la comisie si ulterior celelaltele primite acasa, legal s-a dat aviz favorabil, dar dumnealui doreste sa mai faca unele precizari.
Întrucat a avut o discutie cu domnul Puscasu Neculai, presedintele Asociatiei, s-a ajuns la concluzia ca atunci cand s-a aprobat prima dată constituirea Asociatiei s-au pripit, iar in foarte multe consilii locale nu s-a respectat legislatia, respectiv nu s-au respectat prevederile art. 11 si 13 din Legea nr. 215/2001 - Legea administratiei publice locale, articole care prevad infiintarea asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cat si reprezentarea unitatilor administrativ – teritoriale in consiliul de administratie ale acestora, nici legislatia la nivel national nu a fost tocmai bine gandita, s-a aprobat o hotarare de consiliu local si a trebuit ca apoi sa se refaca (asa cum spune si adresa Consiliului Judetean Neamt).

Dl. Borda Leon vine cu o propunere si anume: pentru a se respecta legislatia, la nivel de comuna sunt doua puteri: legislativa – Consiliul local si executiva Institutia Primarului. Primarul reprezinta comuna, dar daca dansul nu doreste sa mearga poate sa desemneze un reprezentant dar, si consiliul local trebuie sa-si desemneze un reprezentant. Astfel ca, dl. Borda Leon propune ca din partea consiliului local sa fie alaturi de dl. primar, un consilier local de la PD-L intrucat si ei sunt alaturi de PSD la guvernare.
D-na secretar spune ca asa se mentioneaza in Actul constitutiv –cadru cat si in Statutul – cadru al asociatiei ”Comuna…, prin Consiliul local al comunei… este reprezentata de ….primar, legal imputernicit in acest scop prin H.C.L….” .

Dl. Borda Leon arata ca este obligatoriu sa participe si un consilier local.

D-na secretar Brinzei Lidia arata ca mai sunt localitati unde este inclus un consilier local alaturi de primar, este optiunea dumneavoastra, dar noi am respectat modelul cadru.

Dl. Borda Leon completeaza – infiintarea Asociatiei este necesara pentru accesarea de fonduri de la U.E. pentru alimentare cu apa, canalizare, gropi ecologice, etc.

Dl. Chirila Constantin arata ca parerea dumnealui este ca persoana care va fi desemnata, va merge si va face munca benevol fara a fi remunerat.

Dl. Borda Leon – asociatia va stabili, este prevazut in lege, probabil ca la aprobarea si finalizarea proiectelor va fi remunerat.
Dl. Chirila Constantin – este de acord dar fara sa fie remunerat de la bugetul local.
Alte discutii:
 
Dl. Iacob Gheorghe – ar fi de parere ca, daca dl. viceprimar este salarizat sa fie desemnat dumnealui.

Dl. viceprimar Chirila Constantin nu este de acord cu propunerea deoarece daca pleaca primarul din localitate trebuie sa ramana viceprimarul.
 
Dl. Pelin Haralambe propune pe dl. Borda Leon.

Dl. Onisei Pavel-Catalin propune pe dl. Pelin Haralambe.
Dl. Iacob Gheorghe isi mentine propunerea facuta, respectiv pe dl. Chirila Constantin.
Dl. Borda Leon propune pe dl. Gherasim Dumitru.
D-na secretar arata ca intrucat dl. Gherasim Dumitru lipseste nu poate fi nominalizat si poate nici dumnealui nu este de acord.

Dl. Borda Leon propune pe dl. Perta Ioan.
Dl. Perta Ioan nu este de acord deoarece serviciul nu-i permite.
Se supune la vot propunerea ca dl. Borda Leon sa fie desemnat ca reprezentant al consiliului local in asociatie. In urma votului exprimat s-au obtinut 5 voturi ”pentru”, un vot ”contra”si 5 ”abtineri”, la fel si pentru dl. Pelin Haralambe.
D-na secretar insista sa se voteze cu simt de raspundere, daca se doreste cu adevarat sa faca parte si un reprezentant al consiliului local in aceasta asociatie.

Se supune la vot din nou pe dl. Borda Leon si se aproba cu un numar de 10 voturi ”pentru” si o ”abtinere”, dl. Chirila Constantin.
In concluzie, proiectul de hotarare se modifica, astfel ca la art. 2 se va trece „reprezentantii comunei Pastraveni in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei „ AQUA NEAMT” vor fi primarul dl.Onisei Ioan si consilier local dl. Borda Leon cu toate datele..”.
Se supune la vot si se aproba in unanimitate.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi:
Dl presedinte de sedinta prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare.
Dl. Borda Leon – presedinte al comisiei de specialitate arata ca comisia a avizat favorabil proiectul de hotarare cu aceleasi mentiuni ca si la primul punct al ordinii de zi.
Se mentine propunerea ca dl. Borda Leon sa reprezinte consiliul local alaturi de primar comuna in Asociatia ”ECONEAMT”. Se modifica corespunzator articolul 2 al proiectului de hotarare. Se aproba in unanimitate.
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi, dl presedinte de sedinta Chirila Constantin da citire expunerii de motive a primarului si proiectului de hotarare privind aprobarea Master Planului pentru Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor pentru Judetul Neamt, in ceea ce priveste comuna Pastraveni.
Dl. Borda Leon arata ca, comisia de specialitate a avizat favorabil.
Dl. Chirila Constantin in calitate de viceprimar mai face unele precizari referitoare la deseuri.
Dl. Perta Ioan se va pune o pubela mai mare la ulite.
Dl. Pascal Ioan – toate comunele au, noi de ce nu?
Dl. Pelin Haralambe isi face o groapa in gradina.
D-na secretar - indiferent de parerea noastra, spre asta se merge, un sistem centralizat pentru colectarea deseurilor.
Dl. Chirila Constantin – este de acord cu proiectul de hotarare pentru gestionarea deseurilor in speranta ca nu vor mai fi aruncate acestea pe strazi, in santuri.

Nemaifiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu un numar de 11 voturi „pentru” si un vot „impotriva” dl. Pelin Haralambe.
Se trece la ultimul punct al ordinii de zi, Intrebari – interpelari:
Dl. Calin Constantin – medic veterinar, solicita inchirierea unui spatiu in cladirea postei pentru deschiderea unui punct farmaceutic.
Dl. Copcea Constantin - arata ca este un lucru bun.
Dl. Perta Ioan - ne-ar trebui o farmacie veterinara in comuna.
In concluzie, consiliul local este de acord cu initierea unui proiect de hotarare pentru inchirierea spatiului din spatele postei.
Alte discutii:
Dl. Pelin Haralambe – daca era dl. primar mai erau discutii.
Nemaifiind discutii pe marginea ordinii de zi, dl. presedinte de sedinta Chirila Constantin propune suspendarea lucrarilor sedintei ordinare lunare, propunere aprobata in unanimitate de catre toti domnii consilieri prezenti.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal.

PRESEDINTE DE SEDINTA,     SECRETAR,           CONSILIER,
 
 Constantin CHIRILA           Lidia BRINZEI        Elena GHERASIM
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free