Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

13 aprilie 2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂSTRĂVENI
 
PROCES - VERBAL,
 
Încheiat astăzi, 13 aprilie 2018.
În şedinţa convocata de indata a Consiliului local al comunei Păstrăveni, convocată prin Dispoziţia primarului comunei Păstrăveni nr. 162 din 12.04.2018, la care participă un număr de 11 consilieri din 13 în funcţie (lipsa dnii
Pascal Ioan si Roibu Vasile).
La şedinţa convocata de indata a consiliului local nu participa d-na secretar Brinzei Lidia.
D-na Zaharia Elena – consilier superior in cadrul aparatului de specialitate al primarului face prezenta domnilor consilieri, fiecare semnând în registrul de prezenţă.
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, procesul – verbal de la şedinţa anterioară (05.04.2018) a fost supus la vot şi aprobat in unanimitate.
Domnul Vasiliu Ioan – presedinte  de sedinta – preia conducerea lucrărilor şedinţei şi prezintă proiectul ordinii de zi:
1. Proiect de hotarare – privind aprobarea aderarii Comunei Pastraveni, judetul Neamt, prin Consiliul local al Comunei Pastraveni, la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “VALEA TOPOLITEI” .
2. Proiect de hotarare - privind imputernicirea d-lui DUNCA MARIUS – STEFANITA pentru indeplinirea tuturor procedurilor legale infiintarii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “VALEA TOPOLITEI”.
Domnul preşedinte de şedinţă – supune la vot ordinea de zi şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la primul punct al ordinii de zi:
Proiect de hotarare – privind aprobarea aderarii Comunei Pastraveni, judetul Neamt, prin Consiliul local al Comunei Pastraveni, la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “VALEA TOPOLITEI” .
Domnul primar – prezintă expunerea de motive.
Discutii:
Dl. primar – „la intiativa domnului primar de la Grumazesti si a celorlalti primari vecini am stabilit ca ar fi bine sa facem o asociatie privind aducerea gazului metan in zona, pentru a obtine bani in vederea extinderii retelei de gaz
metan. Intocmim un proiect prin asociatie si il depunem la ministerul economiei.”
Dl. Onisei Ioan – „il felicit pe domnul primar de la Grumazesti pentru ca are experienta si a reusit sa-i convinga si pe ceilalti primari. Suntem in foarte multe asociatii si nu stiu ce o sa facem cu atatea „Tinutul Zimbrilor”, „ADI AQUA NEAMT”, „ADI ECONEAMT”. Apropo, dl. viceprimar ce se mai aude cu buldoexcavatorul?”
Dl. viceprimar – „multe dintre asociatii erau si pe vremea dumneavoastra si ati aderat, de exemplu ADI ECONEAMT, ADI AQUA NEAMT.” 
Dl. Borda Leon – „sigur ca aici este vorba de o asociere cu alte comune limitrofe pentru a avea o sansa in plus la accesarea de fonduri, fie ele europene sau guvernamentale. Dl. primar a luat legatura cu alti domni primari pentru a aduce gazul metan in comuna, vedem cat de greu este cu lemnele. A luat legatura si la judet si la minister si s-a recomandat o asociere pentru ca este o sansa in plus pentru a obtine fonduri. Sigur ca trebuie sa contribuim si noi cu bani la aceste asociatii, iar sansa sa avem gaz metan este mai mare.”
Dl. Nastasa Lazar – „daca conducta de gaz metan trece prin comuna noastra pentru comuna Tibucani, nu ar fi fost pacat sa nu beneficem si noi?”
Dl. primar – „la intalnirea pe care am avut-o cu secretarul de stat am discutat despre acest proiect, ni s-a spus ca poate sa infiinteze oricare dintre comune asociatia, dar noi am convenit sa fie dl. primar de la Grumazesti pentru
ca are mai multa experienta.”
Dl. Pelin Haralambe – „ s-au cheltuit niste bani, iar daca este in folosul cetateanului eu zic sa votam.”
Dl. Onisei Ioan – „ stiu ca Valea Muntelui , Valea Bistritei au facut astfel de asociatii, tot pentru gaz metan, iar cand a venit Curtea de Conturi le-a sistat si le-au imputat. Si la primaria Pastraveni s-au facut studii de fezabilitate pentru gaz metan, chiar eu am fost la Medias pentru obtinerea de avize si a ramas asa. Eu stiu ca pentru retelele de gaz metan uniunea europeana nu da bani. 
Dl. primar – „tocmai de aceea infiintam aceasta asociatie.”
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu zece voturi „pentru” si o „abtinere” (domnul Onisei Ioan).
Se trece la punctul doi al ordinii de zi:
Proiect de hotarare - privind imputernicirea d-lui DUNCA MARIUS – STEFANITA pentru indeplinirea tuturor procedurilor legale infiintarii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “VALEA TOPOLITEI”.
Dl. primar – prezintă expunerea de motive.
Dl. Onisei Ioan – „nu s-a gasit o alta persoana in afara de domnul jurist de la Grumazesti. De ce nu este si domnul Borda Leon?”
Dl. primar – „il imputernicim pe dl. jurist de la Grumazesti pentru ca dumnealui se ocupa de toate demersurile pentru infiintarea asociatiei si trebuie imputernicita aceeasi persoana de catre toti membri asociati.”
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu zece voturi „pentru” si o „abtinere” (domnul Onisei Ioan).
Ordinea de zi fiind epuizata se sisteaza lucrărilor şedinţei de indata.
Drept pentru care, am încheiat prezentul proces – verbal.
 
PRESEDINTE DE SEDINTA, CONSILIER,
Ioan VASILIU Elena ZAHARIA