Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

31 martie 2015

 ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂSTRĂVENI   

                                                          PROCES - VERBAL,

 

Încheiat astăzi, 31 martie 2015.
În şedinţa ordinară lunară a Consiliului local al comunei Păstrăveni, convocată prin Dispoziţia primarului comunei Păstrăveni nr. 116 din 25.03.2015, la care participă un număr de 12 consilieri din 13 în funcţie, lipseşte dl. Hanganu Emilian – viceprimar, fiind în concediu medical.
La şedinţa ordinară lunară a consiliului local participă şi domnul primar Ioan Onisei, d-ra Rîpanu Eugenia – consiler superior în aparatul de specialitate al primarului, d-na Nistor Cristina-Iulia - consilier superior în aparatul de specialitate al primarului, dl. ing. Chirilă Constantin - sef S.V.S.U. şi domnul Brînzei Lucian – bibliotecar comunal, responsabil cu achiziţiile publice.
Doamna secretar Brînzei Lidia face prezenţa domnilor consilieri, fiecare semnând în registrul de prezenţă.
În continuare, prezintă actele normative noi apărute, considerate mai importante de la şedinţa anterioară până în prezent, anexă la procesul - verbal. 
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, procesul – verbal de la şedinţa anterioară (16.02.2015) a fost supus la vot şi  aprobat îin unanimitate de voturi.
Domnul Ciocoiu Mihai – preia conducerea lucrărilor şedinţei şi prezintă proiectul ordinii de zi:
1.  Proiect de hotărâre – privind executia bugetului local pe anul 2014.
2. Proiect de hotărâre – privind aprobarea decontării drepturilor băneşti pentru cheltuielile de transport aferente personalului didactic şi auxiliar pe lunile ianuarie si februarie 2015 cât şi o diferenţă pe luna decembrie 2014.

3.  Proiect de hotărâre – privind rectificarea bugetului local pe anul 2015.
4. Proiect de hotărâre – privind aprobarea Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2015 al comunei Păstrăveni, judeţul Neamţ.
5. Proiect de hotărâre – privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la comuna Păstrăveni, judeţul Neamţ.
6. Proiect de hotărâre – privind modificarea şi completarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMŢ”.
7. Întrebări – interpelări.
Domnul preşedine de şedinţă – întreabă dacă mai sunt alte propuneri pentru a fi incluse pe ordinea de zi.
Nefiind alte propuneri, se trece la votarea ordinii de zi şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Domnul Primar cere permisiunea domnilor consilieri pentru a prezenta la începutul şedinţei 2 adrese (care erau la ultimul punct, al ordinii de zi: Întrebări, interpelări), întrucât avem invitaţi de la Romgaz S.A şi Lafarge Agregate şi propune să nu stea până sfârşitul şedinţei, propunere care este acceptată cu unanimitate de voturi.
Domnul Primar citeşte adresa nr. 6168/19.03.2015, de la Romgaz, înregistrată la noi sub nr. 1365/19.03.2015, referitoare la aviz „Lucrări pregătitoare provizorii, foraj şi probe de producţie la sonda 1 Rădeni”, pentru utilizarea drumurilor comunale, necesare accesului pentru realizarea obiectivului menţionat, amplasat în extravilanul satului Rădeni.
Doamna inginer Ifciuc, din partea Romgaz – oferă detalii şi anume: pentru forajul unei sonde pe păşunea Ţibucani accesul să se facă prin Rădeni, este singurul loc de trecere cu utilajele, dar drumul este în pantă, sunt curbe. Iniţial, s-a vrut prin Ţibucani iar domnul primar din Ţibucani nu a fost de acord, pentru că sonda este pe terenul comunei Păstrăveni.
Domnul Pascal Ioan – întreabă dacă se va circula cu utilaje grele.
Doamna inginer Ifciuc – afirmă că da, se vor folosi utilaje grele.
Domnul Pascal Ioan – presupune că, s-ar putea să crape casele cetăţenilor.
Doamna inginer Ifciuc – răspunde că se vor impune restricţii.
Domnul Pascal Ioan – întrebă cu ce va beneficia comuna Păstrăveni, în urma acestui proiect?
Doamna inginer Ifciuc – răspunde că taxele care se vor încasa.
Domnul Pascal Ioan – afirmă că taxele sunt mici.
Doamna inginer Ifciuc – spune că, mai mult de 3 luni nu durează forajul. Cel mai greu utilaj va veni din partea Romanului, se vor amenaja drumurile cu balast, şanţuri.
Domnul Borda Leon – afirmă că drumul comunal este asfaltat.
Doamna inginer Ifciuc – reafirmă că drumurile se vor pietrui, se vor face şanţuri.
Domnul Pascal Ioan – întrebă pe unde se vor face aceste drumuri.
Doamna inginer Ifciuc – răspunde că se vor face din locul în care se termină asfaltul şi până la sondă, pe o lungime de 800 m.
Domnul Borda Leon – afirmă că, trebuiau obţinute nişte avize de la M.A. şi apoi aprobată închirierea suprafeţei de 7775 m.p., a contestat la Prefectura că nu erau obţinute avizele.
Doamna inginer Ifciuc - răspunde că, pentru teren arabil, silvic, sunt anumiţi pasi, iar pentru păşune, acord de principiu de la Primărie – pe care l-a obţinut, apoi au făcut demersurile, pentru celelalte avize de la O.C.P.I. şi D.A.D.R. Acum au toate avizele. Terenul se va preda în faza iniţială, şi se va face proces verbal de predare a terenului. Mai trebuie avizul de principiu de la Consiliul Local, pentru începerea proiectului.
Domnul Borda Leon – afirmă că, dacă se va începe cu amenajarea drumului de acces la sondă, este de acord cu avizul favorabil.
Nemaifiind discuţii pe marginea documentelor, se supune la vot şi se aprobă acordarea avizului de principiu, cu unanimitate de voturi.
Domnul Primar citeşte adresa nr. 12 din 19.03.2015, a societăţii S.C. LAFARGE AGREGATE BETOANE S.A. Bucureşti, înregistrată la noi sub nr. 1414 din 23.03.2015, prin care solicită avizul de principiu, referitor la intenţia de a obţine certificat de urbanism şi autorizaţie de constructie pentru suprafaţa de 44.000 m.p., în scopul exploatării agregatelor miniere din perimetrul Boureni I, pentru decolmatare, reprofilare şi regularizarea albiei râului Moldova.
Doamna inginer Valeria Borca, reprezentant al societăţii – afirmă că, Apele Romane a scos la licitaţie suprafaţa de teren de 44.000 m.p., care se află pe raza comunei Păstrăveni, judeţul Neamţ.
Domnul Copcea Constantin - întreabă:„dacă trece dincolo de Moldova ?”
Doamna inginer Valeria Borca – răspunde că nu afecteaza perimetrul – nu trece de apă, conform schiţei, Apele Române au stabilit pentru a nu afecta albia.
Domnul Copcea Constantin – afirmă că toate fântânile din satul Lunca Moldovei au secat.
Doamna inginer Valeria Borca – răspunde că, trebuie vorbit cu Apele Române – deoarece nimeni nu lucrează sub nivelul hidrostatic.
Domnul Copcea Constantin – afirmă că, s-a vorbit şi nu s-a rezolvat nimic.
Doamna inginer Valeria Borca – afirmă că, trebuie făcută o exploatare controlată, lucrări de colmatare, reprofilare şi regularizare.
Domnul Copcea Constantin – răspunde: „ei nu ne întrebă pe noi”.
Doamna inginer Valeria Borca – afirmă că: „dacă nu scoatem de aici, vom scoate din altă parte, noi ne dorim de aici, pentru că este aproape”.
Domnul Copcea Constantin – răspunde că, dacă dăm aviz, ei exploatează necontrolat, apoi, trebuie să ne certăm noi.
Domnul inginer Amarandei Florin – afirmă că, balastul se depune. La viituri, apar inundaţii, dacă nu se pregăteşte terenul, apa o ia în direcţii necontrolate. De exemplu, în anul 1996, era să se rupă conducta de apă Timişeşti -Iaşi.
Domnul Pascal Ioan – afirmă: „parcă ne-aţi face noua o favoare. Primăria ce avantaj are?”
Domnul inginer Amarandei Florin – afirma că, 2 salariaţi din comună lucrează la balastieră.
Doamna inginer Valeria Borca – afirmă că, un avantaj ar fi colaborarea între instituţii, în caz de viituri.
Domnul Chirila Constantin – afirmă că, în dreptul casei doamnei Andrei Silvia, este o ruptură de 3 ha. Trebuie mers la faţa locului şi analizat. Dacă deviază Moldova şi rupe iar ? S-au făcut adrese, au venit de la Bacău, n-au rezolvat nimic. Dacă în urma acestor lucrări nu se va întampla nimic, ar fi bine.
Domnul Iacob Gheorghe – afirmă că, Moldova a rupt tot, fântânile au secat din cauza exploatării balastului.
Domnul Copcea Constantin – afirmă că, cel ce sapă, ia banul şi distruge pământul oamenilor; jumătate de hectar teren pe care l-a avut, s-a stricat. A rămas paguba.
Domnul inginer Amarandei Florin – răspunde că trebuie bornat – ca să se ştie.
Domnul Chirila Constantin – afirmă că, cei de la firmă fug, când sunt filmaţi cu telefonul mobil.
Domnul Inginer Amarandei Florin – afirmă că, pe lungimea de 3 km sunt 4 balastiere.
Domnul Primar – afirmă că, pentru a nu influienţa şi a nu se interpreta, din 1992 n-au nimic cu societatea, e comercială, de produs bani, au fost probleme, s-au făcut demersuri la A.N. Apele Române, pentru a remedia. Moţca (Boureni) au o parte din suprafeţe pe Păstrăveni, dacă vor primi avizul de principiu, specialiştii nu exploatează exact ca în acte, ci şi în afară de suprafaţa stabilită în acte. De aceea, li s-au distrus terenurile oamenilor din Lunca Moldovei. La domnul Vamanu, au fost făcute demersuri. Domnul Virga, o săptămâna lucra corect, apoi iar se întindea pe alt teren. Balastările nu sunt bune. De la Pod Timişesti spre Tupilaţi, sunt 12 balastiere, sunt aducătoare de bani, este foarte scumpă o balastare de drumuri. Pentru balast de la Moldova trebuie aviz de la A.N. Apele Române. Nu ar fi de acord, fără să influienţeze, au avut numai probleme cu LAFARGE, au distrus terenul arabil al oamenilor, mai au 600 m.p., restul este zăvoi şi apă.
Doamna inginer Valeria Borca – răspunde că, a înţeles problema domnilor consilieri locali.
Domnul Primar – afirmă că, este proiect de la Apele Române, pentru regularizare.
Doamna inginer Valeria Borca – afirmă că, atunci când a aflat de acest perimetru, ştia de aceste probleme, a intervenit să nu primească acest perimetru, pe Păstrăveni, iniţial a dar A.N. Apele Române au afirmat că este singura opţiune. Se poate ţine Moldova departe de gospodării.
Domnul Iacob Gheorghe – afirmă că Moţca a avut teren pentru păşunatul a 500 de oi, dar Moldova a rupt tot.
Doamna inginer Valeria Borca – răspunde că statul nu poate rezolva aceste probleme.
Domnul Primar – răspunde că, A.N. Apele Române sunt proprietari pe albie (luciul apei), nu pe terenul din zonă.
Doamna inginer Valeria Borca – afirmă că, ei ne iau banii pe metrul pătrat. Aceşti 44.000 m.p. i-au scos la licitaţie.
Domnul Pascal Ioan – afirmă că, este bine să vedem la faţa locului. La o afacere, ambele părţi trebuie să câştige. Primăria nu câştiga nimic.
Domnul Primar – afirmă că, proprietatea este a oamenilor, nu a Primăriei.
Domnul Gherasim Dumitru – afirmă că, dacă este terenul omului, avizul nu trebuie dat de Consiliul Local, iar distanţa dintre casele oamenilor şi albie ar trebui să fie de 1050 m.p. dar nu mai este aceasta distanţă.
Doamna inginer Valeria Borca – răspunde că, cei 44.000 m.p. sunt ai A.N. Apele Române.
Domnul Iacob Gheorghe – le recomandă să se ducă pe cei 44.000 m.p.
Domnul Copcea Constantin – întreabă: „de când există această exploatare, câţi bani a plătit la proprietari, deoarece trec pe terenul lor?”.
Doamna inginer Valeria Borca – afirmă că, de la comuna Moţca, au aviz pentru a ajunge la balastiere, dar trebuie şi de la comuna Păstrăveni.
Doamna Brînzei Lidia - afirmă: „ Da, dacă trec pe terenul nostru”.
Doamna inginer Valeria Borca – întreabă: „s-a cerut vreodată?”
Domnul Copcea Constantin – afirmă că, nu s-a discutat niciodată cu proprietarii terenurilor afectate.
Domnul Borda Leon – îi recomandă domnului Chirilă Constantin, să înainteze în acest sens, o adresă la I.S.U. Piatra Neamţ.
Domnul Chirilă Constantin – răspunde că, dacă le dăm acceptul, se vor distruge în continuare, poate 5 hectare din terenul cetăţenilor.
Doamna inginer Valeria Borca – răspunde: „să facă cetăţenii cerere, că trec pe terenul lor”.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot si cu: 6 voturi „impotriva”, 1 vot „pentru” ( domnul Borda Leon) si 5 „abtineri” (domnii consilieri: Nistor Constantin, Copcea Constantin, Ciocoiu Mihai, Macovei Cristina, Onisei Catalin), Consiliul Local nu acordă avizul de principiu pentru obtinerea certificatului de urbanism si autorizatie de constructie pentru suprafata de 44.000 m.p., in scopul exploatarii agregatelor miniere din perimetrul Boureni I, pentru decolmatare, reprofilare si regularizarea albiei raului Moldova.
Se trece la primul punct al ordinii de zi:
1.     Proiect de hotărâre – privind executia bugetului local pe anul 2014.
Dl. primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate economico-financiară a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Nefiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 11 voturi „pentru” si o „abtinere” (domnul Borda Leon).
Se trece la punctul doi al ordinii de zi:
2. Proiect de hotărâre – privind aprobarea decontării drepturilor băneşti pentru cheltuielile de transport aferente personalului didactic şi auxiliar pe lunile ianuarie şi februarie 2015 cât şi o diferenţă pe luna decembrie 2014.
Dl. primar  –  prezintă expunerea de motive.
Dl. primar propune aprobarea decontării drepturilor băneşti pentru cheltuielile de transport aferente personalului didactic şi auxiliar şi pe luna martie 2015, motivat de faptul că s-a primit cu întârziere de la şcoală, situaţia pe luna martie 2015, fiind vorba în total, cu tot cu luna martie 2015, de un cuantum de 7854 lei.    

Comisia de specialitate economico-financiară - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Nefiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă în unanimitate de voturi, în forma propusă de domnul primar (fiind inclusă şi luna martie 2015).
Se trece la punctul trei al ordinii de zi:
3Proiect de hotărâre – privind rectificarea bugetului local pe anul 2015.
Dl. primar  –  prezintă expunerea de motive.
Dl. primar - afirmă că a format o comisie care a căutat pe internet şi a studiat oferte pentru achiziţionarea unui autogreder şi s-a găsit unul la Suceava, pentru care proprietarul cere 950 mil lei (bani vechi) + transportul (aproximativ 110 km). Precizează că, pentru transport este necesar un trailer, care de asemenea, costă.
Dl. Pascal întrebă dacă autogrederul are scarificator.
Dl. primar – răspunde că da, are scarificator, au făcut şi o probă.
Comisia de specialitate economico-financiară a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 11 voturi „pentru” şi o „abţinere” (dl. Borda Leon).
Se trece la punctul patru al ordinii de zi:
4Proiect de hotărâre – privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2015 al comunei Pastraveni, judetul Neamt.
Dl. primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate economico-financiară - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Nefiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 11 voturi „pentru” şi o „abţinere” (dl. Borda Leon).
Se trece la punctul cinci al ordinii de zi
5. Proiect de hotarare – privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor la comuna Pastraveni, judetul Neamt.
Dl. primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Nefiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 11 voturi „pentru” şi o „abţinere” (dl. Borda Leon).
Se trece la punctul sase al ordinii de zi
6. Proiect de hotarare – privind modificarea si completarea actului constitutiv si statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „AQUA NEAMT”.
Dl. primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Nefiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 11 voturi „pentru” şi o „abţinere” (dl. Borda Leon).
Se trece la ultimul punct al ordinii de zi:
Întrebări – interpelări.

Domnul Ciocoiu Mihai – preşedinte de şedinţă - prezinta celelalte 2 cereri ale unor cetateni si anume:
Domnul Miftode Ovidiu Cristinel, domiciliat in comuna Urecheni, judetul Neamt, C.N.P. 1891212046233, detinatorul firmei S.C. Sion Neamt S.R.L., cod inregistrare 33997816 – inregistrata la noi sub numarul 1368 din 19.03.2015, solicita aprobarea Consiliului Local, in vederea amplasarii de automate cu ceai, lapte, ciocolata pentru copii, in urmatoarele locatii: Scoala Gimnaziala Pastraveni, Scoala Gimnaziala Radeni si in incinta Primariei Pastraveni.
Nefiind discuţii, se supune la vot pentru avizul de pricipiu, rezultatul fiind: 2 voturi „pentru” (domnii consilieri Borda Leon si Iacob Gheorghe) si 10 „abtineri”, deci Consiliul Local nu este de acord.
O alta cerere este a domnului Mariuta Petru, domiciliat in satul si comuna Pastraveni, judetul Neamt, cerere inregistrata la noi sub nr. 1408 din 23.03.2015, prin care solicita concesionarea suprafetei de 262 m.p. teren intravilan, conform schitei cadastrale anexate. 

Nefiind discuţii, se supune la vot pentru avizul de principiu pentru iniţierea unui proiect de hotărâre în acest sens  si rezultatul este: 12 voturi „pentru” .
Nemaifiind alte discuţii la ordinea de zi, se supune la vot sistarea lucrărilor şedinţei ordinare lunare, propunere care este aprobată de toţi domnii consilieri prezenţi.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces – verbal.  

 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,        SECRETAR,               CONSILIER, 

      Mihai CIOCOIU                    Lidia BRÎNZEI       Cristina-Iulia NISTOR