Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

30 decembrie 2010

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PASTRAVENI


PROCES-VERBAL,

Incheiat astazi, 30 decembrie 2010.
In sedinta extraordinara a Consiliului local al comunei Pastraveni, convocata prin Dispozitia primarului nr. 357 din 28.12.2010, la care participa un numar de 11 domni consilieri din 13 in functie, lipsesc domnii consilieri Nastasa Lazar si Pascal Ioan.
La sedinta extraordinara a consiliului local comunal participa d-ra consilier Ripanu Eugenia.
Doamna secretar Brinzei Lidia face prezenta domnilor consilieri, fiecare semnand in registrul de prezenta.
In conformitate cu prevederile art. 42 alin (5) din Legea nr. 215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, procesul – verbal de la sedinta anterioara (08.12.2010) a fost supus la vot si aprobat in unanimitate de domnii consilieri prezenti la sedinta.
Domnul presedinte de sedinta Chirila Constantin prezinta proiectul ordinii de zi: 1
. Proiect de hotarare – privind desemnarea unui consilier local din Consiliul local al comunei Pastraveni care sa reprezinte institutia in dosarul 1393/103/2010.
2. Proiect de hotarare – privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2011.
3. Proiect de hotarare – privind rectificarea bugetului local pe anul 2010.
Supusa la vot ordinea de zi este aprobata cu 10 voturi „pentru” si o „abtinere” dl. Borda Leon, care arata ca in continuare se persista prin neparticiparea domnului primar la sedintele consiliului local. Am dori sa colaboram, dar nu se poate.
Dl. Chirila Constantin – presedintele de sedinta, avand si functia de viceprimar va prezenta expunerea de motive de la primul punct al ordinii de zi, intrucat domnul primar Onisei Ioan lipseste.
Dl. Borda Leon – presedinte al comisiei de specialitate juridica arata ca, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotarare cu 2 voturi „pentru” si o „abtinere”.
Discutii:
Dl. Paduraru Leonard – propune pe dl. Copcea Constantin ca reprezentant al consiliului local in dosarul 1393/103/2010.
Dl. Borda Leon – trebuie sa respectam prevederile art. 113 – 117 din Regulamentul de organizare si functionare al consiliului local.
Dl. Gherasim Dumitru – ce prevad aceste articole?
Dl. Borda Leon – apararea intereselor consiliului local in fata instantelor de judecata se face de persoana angajata in aparatul permanent al consiliului local, daca acesta are pregatire profesionala corespunzatoare (studii juridice sau administrative).
D-na secretar Brinzei Lidia – daca nu este persoana angajata in aparatul permanent al consiliului local, asta nu inseamna ca, consiliul local nu poate sa-si desemneze un reprezentant, sau un aparator.
Dl. Borda Leon - la termenul de judecata din 9 decembrie 2010, instanta Curtii de Apel Bacau a amanat procesul pentru data de 20 ianuarie 2011, pentru ca partile sa formuleze concluzii pe exceptia lipsei calitatii de reprezentant pentru ambele recursuri. L-ati desemnat pe dl. primar prin imputernicire, ati declarat recurs si ati semnat ca presedinte de sedinta domnule Chirila Constantin, cu toate ca nu erati presedinte de sedinta. Este parte in proces, se abtine sa voteze si propune si domnilor consilieri sa se abtina la vot.
Nemaifiind discutii, domnul presedinte de sedinta Chirila Constantin – supune la vot proiectul de hotarare, rezultand 7 voturi „pentru” si 4 „abtineri” (domnii consilieri Gherasim Dumitru, Borda Leon, Perta Ioan si Pelin Haralambe).
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de hotarare – privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2011.
Dl. Chirila Constantin – presedintele de sedinta, prezinta expunerea de motive.
Dl. Copcea Constantin – presedinte al comisiei de specialitate buget - finante arata ca, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotarare.
Discutii:
Dl. Borda Leon – nu vrea sa fie acuzat de populism, dar o parte din cetatenii comunei au beneficiat de scutiri de impozite ilegal. Propune diminuarea impozitelor si taxelor pe anul 2011 cu 10 % fata de impozitele si taxele locale stabilite pntru anul 2010, sa fie macar o echilibrare. Face referire la acel tabel cu 99 de cetateni, sunt trecute multe persoane care nu ar fi trebuit sa beneficieze de scutire. Este autonomie locala, putem diminua sau mari taxele.
D-na secretar Brinzei Lidia – taxele stabilite sunt cele prevazute in hotararea de guvern, sub aceste taxe nu se poate. Sunt limite minime, de majorat se poate majora pana la 20 %, dar nu diminua sub acest plafon minim. Daca veti aproba diminuarea taxelor nu va contrasemna hotararea.
Dl. Borda Leon – conform Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, consiliul local poate scuti de impozit unele categorii de persoane fizice.
D-ra Ripanu Eugenia – consilier in aparatul de specialitate al primarului da citire art. 286 alin. (3) din Codul fiscal.
Dl. Chirila Constantin – este de acord cu dl. Borda Leon, salariile s-au diminuat cu 25 % ar fi normal sa diminuam si impozitele.
D-ra Ripanu Eugenia – da citire art. 288 din Codul fiscal. Consiliul local poate majora pana la 20 % peste nivelul stabilit prin Hotararea Guvernului.
Dl. Gherasim Dumitru – propune sa fie scutiti nevazatorii, persoanele cu handicap iar la beneficiarii de ajutor social sa fie analizata fiecare cerere cu atentie.
Dl. Pelin Haralambe – nu este de acord.
Dl. Perta Ioan – noua ca salariati ne opreste bani pe statul de plata pentru contributii, pe cand beneficiarilor de ajutor social li se plateste din bugetul local.
D-ra Ripanu Eugenia – incepand cu 15 ianuarie intra in vigoare si legea privind asigurarea obligatorie pentru locuinta, pentru beneficiarii de ajutor social asigurarea pentru locuinta se va plati tot din bugetul local.
Dl. Pelin Haralambe – prea multe facilitati pentru beneficiarii de ajutor social, si ei…
D-ra Ripanu Eugenia – dumneavoastra propuneti sa modificam anexa cu facilitatile fiscale? O putem modifica, spuneti in ce sens.
Dl. Onisei Pavel – Catalin – propune sa ramana asa anexa cu facilitatile fiscale dar sa analizam mai atent fiecare caz in parte.
Dl. Borda Leon – trebuie analizata fiecare cerere, fiecare caz in parte. Lunar sa se prezinte cererile in sedintele consiliului local.
D-ra Ripanu Eugenia – lunar nu se poate dar vom veni cu cererile depuse de cetateni, trimestrial in sedintele consiliului local.
Nemaifiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare care este aprobat cu un numar de 9 voturi “pentru” si 2 « abtineri » (domnii Borda Leon si Pelin Haralambe).
Proiect de hotarare – privind rectificarea bugetului local pe anul 2010. Dl. Chirila Constantin – prezinta expunerea de motive.
Dl. Copcea Constantin – presedinte al comisiei de specialitate buget - finante arata ca, comisia a acordat aviz favorabil proiectului de hotarare.
Discutii:
Dl. Gherasim Dumitru – la scoala inca se face focul, ar propune ca din cei 700 milioane lei vechi sa dam 50 milioane la scoala pentru antigel. Se gandeste ca maine-poimaine poate sa crape instalatia.
D-ra Ripanu Eugenia – Ordonanta 55 este inca in vigoare.
Dl. Borda Leon – a fost aprobata in principiu cererea depusa de dl. director de la scoala. Maine este 31 decembrie, s-au incasat debitele stabilite de Curtea de Conturi?
D-ra Ripanu Eugenia – s-a emis dispozitie de recuperare, dar conform Codului muncii li se retine 1/3 din salariu pana la recuperarea integrala a debitului.
Dl. Gherasim Dumitru – cei 700 de milioane sunt cu destinatie?
D-ra Ripanu Eugenia - nu sunt cu destinatie, dar astazi se fac ultimele plati prin trezorerie, nu mai avem timp sa angajam alte cheltuieli. Daca veti aproba acesti bani ii vom da la VIAROM pentru lucrarile executate la drumul DC –19 Pastraveni – Radeni, unde avem contract incheiat pe 5 ani si restanta pe acest an. Domnul director Mahu a avut bani si a cheltuit 40 milioane la deplasari, putea foarte bine sa se gandeasca ca-i trebuie bani pentru antigel. O alta posibilitate era sa cumpere antigel si sa plateasca peste o luna – doua, in anul 2011.
Dl. Perta Ioan – deci, va ramane dupa 1 ianuarie 2011.
Nemaifiind discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la vot fiind aprobat cu 9 voturi „pentru” si 2 „abtineri” (domnii consilieri Borda Leon si Pelin Haralambe).
Ordinea de zi fiind epuizata, dl. presedinte de sedinta Chirila Constantin propune suspendarea lucrarilor sedintei extraordinare, propunere care a fost aprobata in unanimitate de toti domnii consilieri prezenti.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal.

PRESEDINTE DE SEDINTA,                SECRETAR,
Constantin CHIRILA                             Lidia BRINZEI