Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

25 iunie 2012

 ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI PĂSTRĂVENI 
 
 
PROCES – VERBAL  
 
Încheiat astăzi,  25 iunie 2012.
În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi art. 1 alin. (1) din “Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare a consiliului local” constituirea consiliilor locale se face în termen de 20 de zile de la data desfăşurării alegerilor, după îndeplinirea prevederilor art. 38 alin (1) si (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare.
Prefectul Judeţului Neamţ  prin Ordinul nr. 146 din 20.06.2012 a convocat consilierii declaraţi aleşi în şedinţa de constituire a Consiliului local comunal pentru data de 25.06.2012, cât şi delegarea unei persoane care participă la şedinţă ca reprezentant al prefectului, respectiv pe domnul Ionuţ - Stelian Mitrea, director Instituţia Prefectului – judetul Neamţ.

La şedinţă mai participă d-na secretar Brînzei Lidia, dl. Primar Onisei Ioan şi d-ra Gherasim Elena – consilier în cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Mai este prezent la deschiderea şedinţei şi dl. Arsene Ionel – preşedinte al Organizaţiei  USL Tîrgu Neamţ.
Dl. Mitrea Ionuţ-Stelian, director Instituţia Prefectului – Judeţul Neamţ prezintă Ordinul prefectului de convocare a consilierilor declaraţi aleşi şi ghidul orientativ de desfăşurare a şedinţelor de constituire a consiliilor locale, subliniind partea de şedinţă pe care o prezintă dumnealui, cât şi ordinea de desfăşurare a şedinţei.
Face menţiunea că, numerotarea hotărârilor de consiliul local se va face de la ultimul număr de HCL dat în registru, în continuare. 

În urma prezentării etapelor din ghid, domnul Borda Leon, face referire la ghidul prezentat şi  întreabă pe domnul Mitrea Ionuţ - Stelian dacă şedinţa este legal constituită, întrucât la şedinţă se afla şi domnul Arsene Ionel?
Dl. Mitrea Ionuţ-Stelian – spune că, şedinţa este legal constituită, şi întrucât este şedinţă publică, poate participa orice cetăţean.
Dl. Borda Leon – doreşte ca tot ceea ce s-a discutat până acum să se consemneze în procesul – verbal.
În continuare doamna secretar Brînzei Lidia face prezenţa domnilor consilieri.
Dl. Borda Leon – arată că, sunt mai multe persoane prezente la şedinţă.
Dl. Mitrea Ionuţ – Stelian – spune că, sunt îndeplinite condiţiile legale şi şedinţa este legal constituită şi o roagă pe doamna secretar să spuna cine este cel mai în vârstă domn consilier pentru a ocupa funcţia de preşedinte de vârstă şi cei doi domni consilieri tineri care vor fi asistenţi şi vor semna hotărârile de consiliu local alături de domnul preşedinte de vârstă.
D-na secretar – spune că, domnul Copcea Constantin poate îndeplini condiţia de preşedinte de vârstă, iar domnii Gorea Anton-Nicolai şi Onisei Pavel – Cătălin ca asistenţi.
Dl. Copcea Constantin – preşedinte de vârstă preia lucrările şedinţei consiliului local de constituire.
În continuare dl. preşedinte de vârstă propune o pauză, timp în care doamna secretar să prezinte, conform prevederilor art. 3 alin (2) – (4) din “Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale” , următoarele:
-   dosarele consilierilor declaraţi aleşi şi pe cele ale supleanţilor lor, aşa cum acestea au fost primite de la biroul electoral de circumscripţie;
- dosarul sigilat şi semnat de preşedintele biroului electoral de circumscripţie şi membrii acestuia conţinând:
-   procesele verbale model anexa nr. 1A pentru alegerea consiliului local, încheiate la nivelul birourilor electorale ale secţiilor de votare;
-  procesul verbal model anexa nr. 2A pentru alegerea consiliului local, încheiat la nivelul biroului electoral de circumscripţie;
-   nu au fost întâmpinări şi contestaţii formulate în timpul alegerilor.
-   declaraţiile de renunţare la calitatea de consilier ale domnilor Onisei Ioan şi Chirilă Constantin;
Dl. Borda Leon – spune că, prezintă listele cu supleanţii.
D-na secretar Brînzei Lidia – precizează că sunt listele cu candidaţii propuşi pentru funcţia de consilieri locali, atât cei care au fost aleşi cât  şi supleanţii.
În continuare domnul preşedinte de vârstă prezintă proiectul ordinii de zi pentru  desfăşurarea  şedinţei de constituire a consiliului local conform ghidului:
1.  Alegerea comisei de validare;
2. Prezentarea procesului verbal încheiat de comisia de validare cu propunerile de validare sau invalidare a mandatelor consilierilor declaraţi aleşi;
3.Validarea sau invalidarea mandatelor consilierilor aleşi;
4. Depunerea jurământului de către consilierii ale căror mandate au fost validate;
5. Constatarea consiliului local ca legal constituit;
6. Alegerea preşedintelui de şedinţă a consiliului local;
7. Aprobarea numărului şi componenţei comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate.
Supusă la vot ordinea de zi  se aprobă cu “unanimitate” de voturi.
Se trece la primul punct al ordinii de zi:
1.     Alegerea comisei de validare.
Pentru început domnul preşedinte de vârstă supune la vot numărul de consilieri care trebuie să facă parte din comisia de validare, şi anume trei domni consilieri, care supus la vot este aprobat în “unanimitate”.
Dl. Borda Leon – spune că, propunerile care se fac trebuie să respecte configuraţia politică a consiliului local.
Dl. Mitrea Ionuţ – Stelian – precizează că, întradevăr trebuie să se respecte proporţia membrilor consilieri alesi în comisie conform numărului de mandate aferente fiecărei  formaţiuni politice, fapt ce se va reflecta şi în cazul alegerii membrilor în comisiile de specialitate.
Dl. preşedinte de vârstă – domnii consilieri să facă propuneri pentru comisia de validare.
Dl. Gherasim Neculai – propune pe dl. Borda Leon;
Dl. Hanganu Emilian - propune pe dl. Gherasim Dumitru;
Dl. Onisei Pavel – Cătălin – propune pe dl. Ciocoiu Victor;
Nemaifiind alte propuneri se supune la vot în ordinea în care au fost făcute propunerile şi se aprobă,  domnii consilieri propusi nu votează, după cum urmează:
Dl. Borda Leon, unanimitate de voturi;
Dl. Gherasim Dumitru, unanimitate de voturi;
Dl. Ciocoiu Victor, unanimitate de voturi.
În continuare, domnul preşedinte de vârstă, conform ghidului, aduce la cunoştinţa domnilor consilieri că trebuie să ia o pauză pentru ca această comisie să-şi aleagă un preşedinte şi un secretar. Astfel că,  prin vot deschis au ales ca dl. Borda Leon să fie preşedintele comisiei de validare, dl. Gherasim Dumitru – secretar, iar dl. Ciocoiu Victor – membru.
Odată încheiată această etapă, au procedat  la examinarea legalităţii alegerii fiecărui consilier pe baza dosarelor consilierilor declaraţi aleşi şi a celorlalte documente primite de la biroul electoral de circumscripţie, în urma căreia comisia de validare a încheiat procesul verbal cu propunerile de validare şi invalidare înregistrat sub nr. 3384 din 25.06.2012.
După încheierea pauzei şi revenirea în sală a domnilor consilieri, s-a trecut la punctul doi al ordinii de zi:
2.     Prezentarea procesului verbal încheiat de comisia de validare cu propunerile de validare sau invalidare a mandatelor consilierilor aleşi.
Dl. preşedinte de vârstă – dă cuvântul domnului Borda Leon preşedinte al comisiei de validare pentru a prezenta procesul – verbal încheiat de comisia de validare cu propunerile de validare şi invalidare înregistrat sub nr. 3384 din 25.06.2012 şi constată că au fost respectate condiţiile legale pentru validare şi invalidare a mandatelor de consilier. Precizează că două persoane au depus declaraţie de invalidare a mandatelor de consilier, respectiv domnii Onisei Ioan şi Chirilă Constantin.
Dl. Arsene Ionel nu a mai revenit în sală.
Se trece la punctul  trei al ordinii de zi:
3.     Validarea sau invalidarea mandatelor de consilieri:
Conform celor prezentate anterior domnul preşedinte de vârstă propune validarea mandatelor de consilieri în ordine alfabetică prin vot deschis, neparticipând la vot persoana al cărui mandat a fost supus la vot, după care s-au prezentat cele 13 mandate de consilieri, care supuse la vot au aprobate în unanimitate şi se declară legal constituit consiliul local.
Se trece la punctul patru al ordinii de zi:
4.     Depunerea jurământului de către consilierii ale căror mandate au fost validate.
D-na secretar Lidia Brînzei dă citire jurământului după care domnii consilieri sunt rugaţi ca în ordine alfabetică să depună şi să semneze jurământul, mai puţin partea religioasă pentru domnul Pascal Ioan, întrucât acesta aparţine unui alt cult decât cel ortodox.
Se trece la punctul cinci al ordinii de zi:
5.     Constatarea consiliului local ca legal constituit.
Odată cu depunerea jurământului de către toţi domnii consilieri, consiliul local se declară legal constituit consemnându-se în hotărârea de consiliu local.
Potrivit art. 35 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 si art. 9 alin. (1) – (3) din “Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale” după declararea consiliului local ca legal constituit acesta alege dintre membrii săi, prin votul deschis al majorităţii consilierilor în funcţie un preşedinte de şedinţă, pe o perioadă de cel mult trei luni, care va conduce şedinţele consiliului local şi va semna hotărârile adoptate de acesta.
Se trece la punctul şase al ordinii de zi:
6.     Alegerea preşedintelui de şedinţă.
Dl. preşedinte de vârstă – aduce la cunostinţa domnilor consilieri că pentru buna desfăşurare în continuare a lucrărilor şedinţei este necesar să se facă propuneri pentru alegerea unui preşedinte de şedinţă.
Dl. Nastasa Lazăr – propune ca preşedinte de şedinţă pe dl. Borda Leon;
Dl. Borda Leon – propune ca preşedinte de şedinţă pe dl. Iacob Gheorghe;
Dl. Ciocoiu Victor – propune ca preşedinte de şedinţă pe dl Hanganu Emilian.
Supuse la vot propunerile domnilor consilieri au obţinut următoarele rezultate: pentru domnul Borda Leon – trei voturi “pentru”; pentru domnul Iacob Gheorghe două voturi “pentru’; pentru dl. Hanganu Emilian – 7 voturi “pentru” şi o “abţinere”.
În urma votarii, presedinte de sedinta este ales domnul Hanganu Emilian, fiindu-se consemnat in hotarare de consiliu local.
Dl. Hanganu Emilian – preia lucrarile sedintei de consiliu local si se trece la urmatorul punct al ordinii de zi:
7.     Alegerea viceprimarului.
Dl. presedinte de sedinta – prezinta cadrul legal de desfasurare a alegerii viceprimaului cat si doua modalitati de votare, dupa cum urmeaza: 
- viceprimarul se alege dintre consilieri;
- alegerea se face prin vot secret;
- propunerea de candidati pentru alegerea viceprimarului se face de catre oricare dintre consilieri;
-  pentru alegerea viceprimaului se folosesc buletine de vot;
-  exercitarea votului se face intr-o cabina speciala sau spatiu special amenajat si poate sa-si exercite barand persoana pe care nu o doreste ca viceprimar sau scriind cuvantul “DA” in dreptul persoanei pe care o doreste sa indeplineasca functia de viceprimar.
- este declarat viceprimar candidatul care a obtinut votul majoritatii consilierilor in functie.
Dl. Borda Leon are o nelamurire cu privire la modalitatea de votare, dar i se explica din nou  si nu mai pune alte intrebari.
In continuare,  dl. presedinte de sedinta roaga pe domnii consilieri sa faca propuneri, dupa cum urmeaza:
Dl. Copcea Constantin – propune pe dl. Hanganu Emilian.
Dl. Borda Leon – propune pe dl. Gorea Anton – Nicolai.
Nemaifiind alte propuneri d-an secretar completeaza buletinul de vot, multiplicandu-se in numar de 13 si se inmaneaza fiecarui consilier procedandu-se la vot. Astfel, votul odata exprimat se impatureste si se introduce intr-o urna care se deschide la sfarsitul votarii, cand doamna secretar arata fiecarui consilier voturile exprimate, care insumandu-se dau urmatorul rezultat.
Dl. Hanganu Emilian - intruneste un numar de opt voturi;
Dl. Gorea Anton – Nicolai – intruneste un numar de cinci voturi.
In urma votului liber si legal exprimat se alege viceprimar domnul Hanganu Emilian. Rezultat consemnat intr-o hotarare de consiliu local.
Se trece la punctul opt al ordinii de zi:
8. Aprobarea numarului si componentei comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate.
 Astfel ca, dupa constituirea consiliului local este necesar a se organiza comisiile de specialitate pe principale domenii de activitate, respectiv 3 comisii, dupa cum urmeaza:
1. Comisia de specialitate pentru agricultura, economie-financiara, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism, formata din 5 membri;
2.          Comisia de specialitate pentru invatamant, sanatate si familie, social-culturala, culte, munca si protectie sociala, protectie copii, tineret si sport, formata din 5 membri;
3.           Comisia de specialitate pentru administratie  publica locala, juridica si de disciplina, formata din 3 membri.
Supus la vot numarul de comisii si numarul de membri ce vor face parte din aceste comisii se aproba in unanimitate.
Se solicita propuneri pentru completarea comisiilor:
1. Pentru Comisia de specialitate pentru agricultura, economie-financiara, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism, formata din 5 membri,  se fac urmatoarele propuneri:
Dl. Hanganu Emilian – propune pe dl. Onisei Pavel – Catalin;
Dl. Onisei Pavel – Catalin propune pe dl. Copcea Constantin;
Dl. Ciocoiu Victor – propune pe dl. Gorea Anton – Nicolai;
Dl. Gherasim Neculai – propune pe dl. Borda Leon;
Dl. Borda Leon – propune pe dl. Gherasim Neculai;
Dl. Onisei Pavel – Catalin – propune pe dl. Gherasim Dumitru;
Dl. Paduraru Leonard – propune pe dl. Pascal Ioan;
Nemaifiind alte propuneri se supune la vot fiecare propunere, consilierul propus nu voteaza, dupa cum urmeaza:
Supus la vot dl. Onisei Pavel – Catalin este aprobat in unanimitate ca membru in aceasta comisie.
Supus la vot  dl. Copcea Constantin este aprobat in unanimitate, ca membru in aceasta comisie.
Supus la vot dl. Gorea Anton – Nicolai, este aprobat in unanimitate ca membru in aceasta comisie.
Supus la vot dl. Borda Leon, obtine  un numar de 4 voturi “pentru”, 7 voturi “impotriva” si o “abtinere”, nu este membru al acestei comisii.
Supus la vot dl. Gherasim Neculai, obtine un numar de 4 voturi “pentru”, 7 voturi “impotriva”  si o “abtinere”,  nu este membru al acestei comisii.
Supus la vot dl. Gherasim Dumitru, obtine un numar de 8 voturi “pentru”, 3 voturi “impotriva” si o “abtinere”, este membru in aceasta comisie.
Supus la vot dl. Pascal Ioan, obtine un numar de 7 voturi “pentru”, 4 voturi “impotriva” si o “abtinere”, este membru in aceasta comisie.Ca urmare a exprimarii votului pentru fiecare membru din comisie, aceasta are urmatoarea componenta:
1.     Onisei Pavel – Catalin 
2.     Gorea Anton - Nicolai 
3.     Copcea Constantin 
4.     Gherasim Dumitru
5.     Pascal Ioan
In continuare, se solicita a se face propuneri pentru completarea urmatoarei comisii:
2. Comisia de specialitate pentru invatamant, sanatate si familie, social-culturala, culte, munca si protectie sociala, protectie copii, tineret si sport, formata din 5 membri;
Dl. Borda Leon propune pe dl. Nastasa Lazar;
Dl. Ciocoiu Victor propune pe dl. Borda Leon;
La aceasta propunere dl. Borda Leon ia atitudine spunand ca nu este de acord sa faca parte din aceasta comisie, dumnealui doreste sa fie membru in comisia de specialitate pentru agricultura, buget – finante.
Dl. Nastasa Lazar propune  pe dl. Ciocoiu Victor;
Dl. Paduraru Leonar propune  pe dl. Ciocoiu Mihai;
Dl. Copcea Constantin propune  pe dl. Hanganu Emilian;
Nemaifiind alte propuneri se supune la vot fiecare propunere, consilierul propus nu voteaza, astfel:
Supus la vot dl. Nastasa Lazar este aprobat in unanimitate, ca membru in aceasta comisie.
Supus la vot dl. Ciocoiu Victor obtine un numar de 10 voturi “pentru” si 2 “abtineri”, este membru in aceasta comisie.
Supus la vot dl. Borda Leon obtine un numar de 8 voturi “pentru”, 2 voturi “impotriva” si 2 “abtineri”, este membru in aceasta comisie.
Dl. Borda Leon isi exprima in continuare nemultumirea fata de propunerea sa in aceasta comisie si de votul domnilor consilieri.Supus la vot dl. Ciocoiu Mihai este aprobat in unanimitate ca membru in aceasta comisie.
Supus la vot dl. Hanganu Emilian este aprobat in unanimitate ca membru in aceasta comisie.
Ca urmare a exprimarii votului pentru fiecare membru din comisie, aceasta are urmatoarea componenta:
1.     Nastasa Lazar 
2.     Ciocoiu Victor 
3.     Ciocoiu Mihai
4.     Hanganu Emilian
5.     Borda Leon
Dl. Borda Leon – arata ca, a fost ales in aceasta comisie impotriva vointei lui si subliniaza faptul ca, nu s-a respectat proportionalitate membrilor in comisie in functie de apartenenta politica si refuza sa faca parte din aceasta comisie.
In continuare, se solicita a se face propuneri pentru completarea urmatoarei comisii:
3. Comisia de specialitate pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, formata din 3 membri.
Dl. Ciocoiu Victor propune pe dl. Paduraru Leonard;
Dl. Onisei Pavel - Catalin propune pe dl. Gherasim Neculai;
Dl. Paduraru Leonard   propune pe dl. Icob Gheorghe.
Nemaifiind alte propuneri se supune la vot fiecare propunere, consilierul propus nu voteaza, dupa cum urmeaza:
Supus la vot dl. Paduraru Leonard este aprobat in unanimitate, ca membru in aceasta comisie.
Supus la vot dl. Gherasim Neculai este aprobat in unanimitate, ca membru in aceasta comisie.
Supus la vot dl. Iacob Gheroghe este aprobat in unanimitate, ca membru in aceasta comisie.
Ca urmare a exprimarii votului pentru fiecare membru din comisie, aceasta are urmatoarea componenta:
1.     Paduraru Leonard
2.     Gherasim Neculai
3.     Iacob Gheorghe
Dl. presedinte de sedinta – spune ca, se poate lua o pauza pentru ca fiecare comisie sa-si aleaga un presedinte si un secretar.Dl. Borda Leon – in continuare, isi exprima nemultumirea
fata de alegerea sa in comisia pentru invatamant si il interpeleaza pe dl. Mitrea Ionut – Stelian.

Dl. Mitrea Ionut-Stelian – ii spune domnului Borda Leon ca nu are de ce sa fie nemultumit cu alegerea sa in comisia de specialitate invatamant, intrucat voturile au fost liber exprimate dumnealui fiind, de altfel, propus si pentru comisia economica dar rezultatul votului a elocvent.
Dl. Borda Leon – ii spune d-lui Mitrea Ionut Stelian ca a gresit pentru ca, nu si-a spus punctul de vedere legal, si se vor intalni la domnul Prefect.
Dl. Mitrea Ionut – Stelian – ii spune domnului Borda Leon: “ cineva v-a propus si ati fost supus votului si aprobat”.
Pauza a luat sfarsit. Domnii consilieri au revenit in sala.
Dl. presedinte de sedinta - intreaba daca  s-au stabilit functiile in comisiile de specialitate? Da! Astfel: 
 1. Comisia de specialitate pentru agricultura, economie-financiara, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism, formata din 5 membri:
 1. Gorea Anton – Nicolai              - presedinte
 2. Onisei Pavel – Catalin              - secretar
 3. Copcea Constantin                   - membru
 4. Pascal Ioan                               - membru
 5. Gherasim Dumitru                     - membru.
2. Comisia de specialitate pentru invatamant, sanatate si familie, social-culturala, culte, munca si protectie sociala, protectie copii, tineret si sport, formata din 5 membri;
1. Nastasa Lazar                         - presedinte
2. Hanganu Emilian                     - secretar
3. Ciocoiu Mihai                          - membru
4. Ciocoiu Victor                          - membru
5. Borda Leon                             - membru
3. Comisia de specialitate pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, formata din 3 membri.
1. Paduraru Leonard                        - presedinte
2. Gherasim Neculai                        - secretar
3. Iacob Gheorghe                           - membru
Dl. presedinte de sedinta – arata ca, intrucat problemele inscrise la ordinea de zi au fost epuizate, declar sedinta inchisa.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces – verbal.

PRESEDINTE DE SEDINTA,       SECRETAR,     CONSILIER,
Emilian HANGANU    Lidia BRINZEI      Elena GHERASIM
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free