Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

04 ianuarie 2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂSTRĂVENI

PROCES - VERBAL,

Încheiat astăzi, 4 ianuarie 2018.
În şedinţa convocata de indata a Consiliului local al comunei Păstrăveni, convocată prin Dispoziţia primarului comunei Păstrăveni nr. 1 din 03.01.2018, la care participă un număr de 10 consilieri din 13 în funcţie (lipsa d-nii Pascal Ioan, Onisei Ioan si Nastasa Lazar).
La şedinţa consiliului local participă d-na secretar Brinzei Lidia si d-na Zaharia Elena – consilier superior in cadrul aparatului de specialitate al  primarului.
Doamna secretar Brînzei Lidia face prezenţa domnilor consilieri, fiecare semnând în registrul de prezenţă.
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, procesul – verbal de la şedinţa anterioară (29.12.2017) a fost supus la vot şi aprobat in unanimitate.
Domnul Hanganu Emilian – presedinte de sedinta – preia conducerea lucrărilor şedinţei şi prezintă proiectul ordinii de zi:
1. Proiect de hotarare – privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice locale, precum si pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pastraveni, judetul Neamt si din
serviciile publice din subordinea Consiliului local al comunei Pastraveni, judetul Neamt.
2. Proiect de hotarare - privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local inregistrat la sfarsitul anului 2017 din excedentul bugetului local.
Domnul preşedinte de şedinţă – supune la vot ordinea de zi şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la primul punct al ordinii de zi:
Proiect de hotarare – privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice locale, precum si pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pastraveni, judetul Neamt si din serviciile publice din subordinea Consiliului local al comunei Pastraveni, judetul Neamt.
Domnul primar – prezintă expunerea de motive.
Aviz favorabil in doua comisii de specialitate.
Discutii:
Dl. Roibu Vasile – intreaba: „ce majorare?”
Dl. Primar – spune ca: „de la 1450 lei la 1900 lei salariul minim pe economie si acoperirea contributiilor”.
Dl. Roibu Vasile – „sunt actualizari la tot personalul.”
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu opt voturi „pentru” si doua „abtineri” (domnii Roibu Vasile si Pelin Haralambe).
Se trece la punctul doi al ordinii de zi:
3. Proiect de hotarare - privind acoperirea definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local inregistrat la sfarsitul anului 2017 din excedentul bugetului local.
Dl. primar – prezintă expunerea de motive.
Nefiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă in unanimitate de voturi.
Ordinea de zi fiind epuizata se sisteaza lucrărilor şedinţei de indata. 
Drept pentru care, am încheiat prezentul proces – verbal.

PRESEDINTE DE SEDINTA, SECRETAR, CONSILIER,
Emilian HANGANU Lidia BRINZEI Elena ZAHARIA
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free