Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

30 octombrie 2009

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PASTRAVENI
  
 PROCES-VERBAL,
  
Incheiat astazi, 30 octombrie 2009.
In sedinta ordinara lunara a Consiliului local al comunei Pastraveni, convocata prin Dispozitia primarului nr. 340 din 26.10.2009, la care participa un numar de 13 domni consilieri din 13 in functie.

Ca invitati participa d-ra Rîpanu Eugenia – consilier in aparatul de specialitate al primarului comunei Pastraveni, dl. consilier Scripcaru Pavel si dl. referent UAT Ciocoiu Ioan.

La sedinta ordinara lunara a consiliului local comunal participa si dl. primar Onisei Ioan.

La sedinta mai participa si d-ra consilier Gherasim Elena din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pastraveni.

Doamna secretar Brînzei Lidia face prezenta domnilor consilieri, fiecare semnand in registrul de prezenta.
In continuare prezinta actele normative noi aparute, considerate mai importante de la sedinta anterioara pana in prezent, anexa la procesul verbal.

In conformitate cu prevederile art. 42 alin (5) din Legea nr. 215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, procesul – verbal de la sedinta anterioara (30.09.2009), a fost supus la vot si aprobat in unanimitate de domnii consilieri prezenti la sedinta.

Doamna secretar arata ca, pentru buna desfasurare a sedintei consiliului local propune alegerea unui domn consilier ca presedinte de sedinta pe o perioada de 3 luni, care va conduce sedintele consiliului local si va semna hotararile adoptate de acesta.
Domnul Borda Leon si dl. Chirila Constantin propune ca presedinte de sedinta pe dl. consilier Ciocoiu Victor. Dl. Ciocoiu Victor refuza. Atunci, il propune pe dl. Teacă Ioan. Mai sunt alte propuneri?
Nemaifiind alte propuneri, dl. Teacă Ioan este ales in unanimitate presedinte de sedinta pe o perioada de 3 luni.
Domnul presedinte de sedinta Teacă Ioan prezinta proiectul ordinii de zi:
1.     Proiect de hotarare – privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita, de catre Consiliul local Pastraveni a unei suprafete de teren din domeniul privat al comunei pentru construirea de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, pe toata durata executarii constructiei, catre Agentia Nationala pentru Locuinte.
2.     Proiect de hotarare – privind aprobarea nivelului redeventei contractelor de concesiune pentru spatiile in care functioneaza cabinetele medicale.
3.     Proiect de hotarare – privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2010.
4.     Intrebari – interpelari.
Domnul presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt alte propuneri a se include la ordinea de zi.
Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot ordinea de zi, care este aprobata in unanimitate.

Se trece la primul punct al ordinii de zi, respectiv:

1. Proiect de hotarare – privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita, de catre Consiliul local Pastraveni a unei suprafete de teren din domeniul privat al comunei pentru construirea de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, pe toata durata executarii constructiei, catre Agentia Nationala pentru Locuinte.
Dl. Teacă Ioan – presedintele de sedinta da cuvantul d-lui primar Onisei Ioan pentru a prezenta expunerea de motive.
Dl. Copcea Constantin – presedinte al comisiei de specialitate buget-finante arata ca, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotarare.
Discutii:
Dl. Borda Leon – considera ca este o buna oportunitate si benefica dezvoltarea investitiei pe raza comunei Pastraveni, avand in vedere ca este necesara pentru tineri sau specialistii care vin in Pastraveni si speram sa vina fondurile cat mai curand pentru a se putea inaugura aceasta investitie.
Dl. Primar Ioan Onisei – cum s-a discutat si in sedinta trecuta ANL ne-a facut cunoscut ca suntem inscrisi cu construirea unui bloc cu 20 de apartamente. A luat legatura cu dl. director Belinschi sa intrebe daca este ceva valabil. Este usor ca avem terenul dar este greu pentru consiliul local sa duca pana la capat investitia. Dl. director Belinschi ne-a dat asigurari ca sunt sanse daca depunem documentatia, iar daca vor fi bani ne va mai aproba construirea unui bloc cu 24 de apartamente (2 scari cu 12 apartamente/scara).
Suprafata propusa de 1 ha in proiectul de hotarare este mai mare, dar a avut in vedere o eventuala aprobare pentru al doilea bloc de locuinte, garaje, anexe gospodaresti, parculet pentru loc de joaca pentru copii, etc.
Eu stiu, spuneti ca este greu, presupune mari cheltuieli cu racordarea la utilitati.
Dl. Pascal Ioan – cum vedeti problema canalizarii?
Dl. primar – stiti, avem niste proiecte intocmite (sistem de canalizare, statie de epurare) care deocamdata stau in dulap, nu s-au incadrat pe Masura 322.
Nemaifiind discutii pe marginea acestui proiect de hotarare, domnul presedinte de sedinta Teacă Ioan supune la vot proiectul de hotarare fiind aprobat in unanimitate.
In continuare dl. presedinte de sedinta Teacă Ioan da cuvantul domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive de la punctul 2 al ordinii de zi, respectiv:
Proiect de hotarare – privind aprobarea nivelului redeventei contractelor de concesiune pentru spatiile in care functioneaza cabinetele medicale.
Dl. Copcea Constantin – presedinte al comisiei de specialitate buget-finante arata ca, comisia a votat cu 3 voturi ”pentru” si 2 ”abtineri” proiectul de hotarare.
Discutii:
Dl. primar – o parte dintre dumneavoastra stiti, pretul stabilit pentru primii 5 ani in contractele de concesiune incheiate la data de 15.10.2004, cu medicii titulari ai cabinetelor medicale a fost de 1 euro/mp/an, iar de la 15.10.2009 pana la data de 29.10.2009 cand s-a incheiat contractul de vanzare-cumparare, s-a negociat tot la 1 euro/mp/an.

Dl. Perta Ioan – s-a ”abtinut” in sedinta comisiei de specialitate pentru ca nu a stiut situatia exacta a cabinetelor medicale, la acea data situatia era incerta. Acum este clar, contractul de concesiune inceteaza de drept de la data de 29 oct. a.c., data la care s-a incheiat contractul de vanzare-cumparare.
Nemaifiind discutii pe marginea acestui proiect de hotarare, domnul presedinte de sedinta Teacă Ioan supune la vot proiectul de hotarare care este aprobat cu 12 voturi ”pentru” iar dl. Nastasa Lazar nu votează.
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi:
Proiect de hotarare – privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2010.
Dl. Teacă Ioan – presedintele de sedinta da cuvantul d-lui primar Onisei Ioan pentru a prezenta expunerea de motive.
Dl. Copcea Constantin – presedinte al comisiei de specialitate buget-finante arata ca, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotarare.
Discutii:
D-ra Ripanu Eugenia – se vor scoate din Anexa nr. 1 tarifele de concesiune a spatiilor medicale.
Dl. Gherasim Dumitru – a urmarit in ”fuga” Anexa nr. 1 si am vazut ca este prevazuta taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica. Noi nu avem pe raza comunei unitati de alimentatie publica iar autorizatiile se elibereaza de Registrul Comertului Neamt.

D-ra Ripanu Eugenia – nu intelegeti ca este o taxa stabilita pentru magazin mixt, ci pentru unitatile de alimentatie publica.
D-na secretar Brinzei Lidia – intrucat impozitele si taxele supuse aprobarii consiliului local sunt cele stabilite prin hotararea de guvern, noi trebuie sa le aprobam intocmai. Pe raza comunei nu avem birou notarial, judecatorie si totusi aprobam taxele extrajudiciare de timbru, taxele judiciare si alte taxe. Am sunat la Institutia Prefectului - Judetul Neamt, Compartimentul verificarea legalitatii actelor si contencios administrativ in vederea intocmirii corecte a proiectului de hotarare privind impozitele si taxele locale pentru anul fiscal 2010, ne-a spus ca trebuie sa respectam intocmai prevederile hotararii de guvern.

Dl. Borda Leon – are o nelamurire referitoare la cresterea impozitului cu 20 %, daca este trecut in H.G., trebuie aprobat obligatoriu asa?

D-ra Ripanu Eugenia – da.

Dl. Borda Leon - nu stie daca ar fi trebuit sa majoram taxele ca si asa nivelul de trai este mai scazut.

Dl. primar Onisei Ioan – aceasta hotarare de guvern va fi valabila pana pe 6 decembrie, dupa care se va reveni la vechile impozite si taxe.

Nemaifiind discutii pe marginea acestui proiect de hotarare, domnul presedinte de sedinta Teacă Ioan supune la vot proiectul de hotarare fiind aprobat in unanimitate.

Se trece la utimul punct al ordinii de zi, respectiv: Intrebari – interpelari.
Avem 3 cereri pentru a fi discutate in sedinta consiliului local in vederea acordarii avizului de principiu.
1. Dl. Ciocoiu Vlad – medic dentist, solicita inchirierea unei suprafete din incinta dispensarului medical Radeni pentru cabinet stomatologic.

Dl. Borda Leon – sa se dea in folosinta dispensarul medical si apoi sa se puna in discutie pentru aviz de principiu.
Dl. primar se va face schita cu suprafata de teren, se va initia proiect de hotarare dar acum se solicita doar aviz de principiu. Are obligatia sa puna in discutia consiliului local iar consiliul local stabileste.
Inainte de a se discuta cererea ar trebui sa fim informati despre spatiile care sunt acolo. Acolo va functiona si un medic de familie? Mai este si cererea doamnei dr. Nastasa. La cat spatiu este acolo, trebuie sa stim daca poate functiona un cabinet stomatologic si doua cabinete de medici de familie.
Se acorda aviz de principiu.
2. Buhus Ligia Nicoleta – medic rezident medicina de familie solicita inchirierea spatiului cu destinatie medicala cat si a apartamentului de serviciu in vederea asigurarii permanentei si pentru a obtine avizele necesare incheierii contractului cu CAS Neamt.
Dl. Gherasim Dumitru – ce acte are care atesta postul de medic in comuna Pastraveni?
D-na secretar – da, este o adresa a CAS Neamt si da citire adresei.
Dl. Borda Leon – aceeasi poveste ca si la cererea anterioara.
Pentru aviz de principiu, 11 voturi ”pentru”, 1 vot ”impotriva” dl. Nastasa Lazar si o ”abtinere” dl. Pelin Haralambe.
Dl. Nastasa Lazar – solicita cumpararea celorlalte spatii medicale ramase in inventarul primariei.
Dl. Borda Leon – daca s-a efectuat vanzarea cabinetelor este bine sa se vanda si celelalte spatii inclusiv locuinta de serviciu.
Dl. Ciocoiu Victor - spatiile cum sunt, concesionate, inchiriate? Datorita experientei anterioare acum este impotriva.
Dl. Nastasa Lazar – de ce?
Dl. Ciocoiu Victor – trebuie sa ma consult cu juristi.
Dl. Nastasa Lazar – spatiile medicale au intrat sub incidenta altei legi, asta se hotaraste de catre consiliul local la pretul pietei, ca si asa am pierdut trenul, datorita stim noi cui. Nu am mai auzit ca in alte tari sa existe atat de multe proprietati, dupa revolutie, noi suntem statul in care majoritatea cetatenilor au proprietati.
Nemaifiind discutii, se supune la vot pentru avizul de principiu: 4 voturi ”pentru”, 8 ”abtineri” si dl. Nastasa Lazar nu voteaza.
Nemaifiind discutii pe marginea ordinii de zi, dl. presedinte de sedinta Teacă Ioan propune suspendarea lucrarilor sedintei ordinare lunare, propunere aprobata in unanimitate de catre toti domnii consilieri.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal.
 
PRESEDINTE DE SEDINTA,  SECRETAR,        CONSILIER,
          Ioan TEACA          Lidia BRINZEI      Elena GHERASIM
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free