Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

26 aprilie 2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂSTRĂVENI   

PROCES - VERBAL,

Încheiat astăzi, 26 aprilie 2017.
În şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Păstrăveni, convocată prin Dispoziţia primarului comunei Păstrăveni nr. 148 din 21.04.2017, la care participă un număr de 12 consilieri, din 13 in functie, domnul Pascal Ioan lipseste motivat.
Domnul primar lipseste motivat.
La şedinţa ordinară a consiliului local participa doamna Elena Zaharia – consilier ( o inlocuieste pe doamna secretar care este in concediu de odihna), domnisoara Eugenia Rîpanu – Sef serviciu financiar contabilitate, domnul Ciocoiu Ioan – referent Urbanism, domnul Chirila Constantin – sef serviciu SVSU si doamna Maria – Roxana Durubala – consilier juridic in cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Doamna Zaharia Elena face prezenţa domnilor consilieri, fiecare semnând în registrul de prezenţă.
În continuare, doamna Zaharia Elena prezintă actele normative nou apărute, considerate mai importante de la şedinţa anterioară până în prezent, anexă la procesul – verbal.
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, procesul – verbal de la şedinţa anterioară (28.03.2017) a fost supus la vot şi  aprobat cu unanimitate de voturi.
Doamna  Zaharia Elena da cuvantul domnului Gherasim Dumitru, presedinte de sedinta, care preia conducerea lucrărilor şedinţei ordinare si da citire proiectului ordinii de zi, dupa cum urmeaza:
1.    Proiect de hotarare – privind stabilirea unui cuantum orar pentru voluntarii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Pastraveni;
2.    Proiect de hotarare – privind aprobarea riscurilor asigurate si valoarea riscurilor pentru voluntarii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Pastraveni;
3.    Proiect de hotarare – privind aprobare documentatiei tehnice si realizarea obiectivului de investitii „ AMENAJARE SPATIU PUBLIC DE AGREMENT IN SAT PASTRAVENI, COMUNA PASTRAVENI, JUDETUL NEAMT”;
4.    Proiect de hotarare – privind modificarea si completarea HCL nr. 74 din 20.12.2016 privind atribuirea si incheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare a unitatilor administrativ – teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECONEAMT”, Zona 3, judetul Neamt;
5.    Intrebari – interpelari.
Se supune la vot ordinea de zi: in unanimitate de voturi ordinea de zi a fost aprobata.
Se trece la primul punct al ordinii de zi.
1.    Proiect de hotarare – privind stabilirea unui cuantum orar pentru voluntarii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Pastraveni
Domnul viceprimar  –  prezintă expunerea de motive.
Domnul Borda Leon – „Comisia de specialitate pentru agricultura, economico – financiara, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.”
Discutii – Nu sunt.
Se supune la vot si se adopta hotararea cu 11 voturi „pentru” si 1 vot „abtinere”   ( domnul Onisei Ioan).
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi.    
2.    Proiect de hotarare – privind aprobarea riscurilor asigurate si valoarea riscurilor pentru voluntarii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Pastraveni
Domnul viceprimar  –  prezintă expunerea de motive.
Domnul Borda Leon – „Comisia de specialitate pentru agricultura, economico – financiara, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.”
Discutii – Nu sunt.
Se supune la vot si se adopta hotararea cu 11 voturi „pentru” si 1 vot „abtinere”   ( domnul Onisei Ioan).
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi.
3.  Proiect de hotarare – privind aprobare documentatiei tehnice si realizarea obiectivului de investitii „ AMENAJARE SPATIU PUBLIC DE AGREMENT IN SAT PASTRAVENI, COMUNA PASTRAVENI, JUDETUL NEAMT”
Domnul viceprimar  –  prezintă expunerea de motive.
Domnul Borda Leon – „Comisia de specialitate pentru agricultura, economico – financiara, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.”
Discutii – Nu sunt.
Se supune la vot si se adopta hotararea cu 11 voturi „pentru” si 1 vot „abtinere”   ( domnul Onisei Ioan).
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi.
4.  Proiect de hotarare – privind modificarea si completarea HCL nr. 74 din 20.12.2016 privind atribuirea si incheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare a unitatilor administrativ – teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECONEAMT”, Zona 3, judetul Neamt.
Domnul viceprimar  –  prezintă expunerea de motive.
Domnul Nastasa Lazar – „Comisia de specialitate pentru administratie publica locala, juridica si pentru disciplina  a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.”
Discutii:
Domnul Onisei Ioan – „ Dupa ce se colecteaza deseurile din toata comuna, cantitatea rezultata se cantareste sau se cubeaza?”
Domnul viceprimar – „ Se cubeaza; se mentine algoritmul care a fost stabilit si aplicat inainte.”
Se supune la vot si se adopta hotararea cu 11 voturi „pentru” si 1 vot „abtinere”   ( domnul Onisei Ioan).
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi.
5.    Intrebari – interpelari.
Domnul Gherasim Dumitru prezinta o cerere a preotului Stan Andrei – George, care solicita in numele comunitatii parohiale Radeni, suma de 50000 lei, necesara pentru inceperea lucrarilor de ridicare a noii case sociale si a noii case parohiale in curtea Bisericii.
Domnul Onisei Ioan – „ Sunt de acord cu alocarea unei sume de bani pentru biserica de la Radeni.”
Domnul Luca Manole – „ Problema sta in felul urmator: proiectul este destul de amplu, costisitor, sunt ceva resurse financiare, insa insuficiente. Apelam si la ajutorul oamenilor, dar mai trebuie finantare, pentru inceput. Daca s-ar gasi bani, totul ar fi mai usor.”
Domnul Movila Mihai – „ Este o simpla cerere; nu trebuie sa  votam daca acordam sau nu bani.”
Domnul Onisei Ioan – „ Acordam aviz de principiu.”
Domnul Borda Leon – „ Pentru un aviz de principiu, propun a se avea in vedere la o rectificare de buget cererea; atunci vom vedea daca putem acorda suma solicitata, una mai mica sau mai mare.”
Domnul Movila Mihai – „ In urma acestor discutii, sa nu existe nemultumiri din partea parohiilor Lunca Moldovei si Pastraveni.”
Domnul Luca Manole – „ Preotii din celelalte parohii, precum si cetatenii, vor intelege ca le va veni si lor randul.”
Domnul Pelin Haralambe – „ Eu sunt de acord sa se acorde suma solicitata, dar cand celelalte parohii vor auzi, situatia va fi una neplacuta.”
Domnul Luca Manole – „ Domnule Pelin Haralambe, daca ai trei copii si unul e descult, unul are papucii rupti si altul are papuci noi, pe care il ajuti?”
Domnul Pelin Haralambe – „ Sunt convins ca preotul de la Radeni va face ceva frumos pentru biserica.”
Domnul Gherasim Dumitru – „ Aviz de principiu favorabil – unanimitate “pentru”.
Domnul Onisei Ioan – „ Domnule viceprimar, Capul Dealului si Putul Sec reprezinta focare de infectie. Eu nu umblu cu aparat de fotografiat, dar este Garda de Mediu.”
Domnul viceprimar – „ Am fost saptamana trecuta si am facut curat in locatiile respective.”
Domnul Onisei Ioan – „ Daca nu faceti asfalt oamenilor, macar aduceti balastru si puneti pe drumuri.”
Domnul Movila Mihai – „ Balastrul sa fie mai marunt.”
Domnul Pelin Haralambe – „ Cand mergem sa stabilim hotarul cu Tibucani? Trebuie sa mearga si domnul Scipcaru Pavel.”
Nemaifiind alte discuţii la ordinea de zi, se supune la vot sistarea lucrărilor şedinţei ordinare lunare, propunere care este aprobată de toţi domnii consilieri prezenţi.
Drept pentru care, am încheiat prezentul proces – verbal.

PRESEDINTE DE SEDINTA,        SECRETAR,                CONSILIER JURIDIC,
    Dumitru GHERASIM             Lidia BRÎNZEI        Maria–Roxana DURUBALĂ