Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

28 aprilie 2015

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂSTRĂVENI   

PROCES - VERBAL,

Încheiat astăzi, 28 aprilie 2015.
În şedinţa ordinară lunară a Consiliului local al comunei Păstrăveni, convocată prin Dispoziţia primarului comunei Păstrăveni nr. 149 din 23.04.2015, la care participă un număr de 13 consilieri din 13 în funcţie.
La şedinţa ordinară lunară a consiliului local participă şi domnul primar Ioan Onisei, d-ra Rîpanu Eugenia – consiler superior în aparatul de specialitate al primarului, dl. ing. Chirilă Constantin - sef S.V.S.U. si d-na Nistor Cristina-Iulia - consilier superior în aparatul de specialitate al primarului.
Doamna secretar Brînzei Lidia face prezenţa domnilor consilieri, fiecare semnând în registrul de prezenţă.
În continuare, prezintă actele normative noi apărute, considerate mai importante de la şedinţa anterioară până în prezent, anexă la procesul - verbal. 
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, procesul – verbal de la şedinţa anterioară (31.03.2015) a fost supus la vot şi aprobat cu un număr de 12 voturi şi o abţinere (domnul Borda Leon). 
Domnul Ciocoiu Mihai – preia conducerea lucrărilor şedinţei şi prezintă proiectul ordinii de zi:
1.Proiect de hotărâre – privind Acordul de Parteneriat pentru Strategia de Dezvoltare Locala în perioada 2014-2020.
2.Proiect de hotărâre – privind aprobarea decontării drepturilor băneşti pentru cheltuielile de transport aferente personalului didactic şi auxiliar pe luna aprilie 2015.
3.Întrebări – interpelări.
Domnul preşedine de şedinţă – întreabă dacă mai sunt alte propuneri pentru a fi incluse pe ordinea de zi.
Domnul Primar  - propune Proiectul de hotărâre - privind aprobarea Notei de fundamentare privind achiziţionarea unui utilaj de tip AUTOGREDER folosit.
Nemaifiind alte propuneri, domnul preşedinte de şedinţă propune ca, la ultimul punct de pe ordinea de zi să fie „Întrebări, interpelări”, apoi se trece la votarea ordinii de zi şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la primul punct al ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre – privind Acordul de Parteneriat pentru Strategia de Dezvoltare Locală în perioada 2014-2020.
Dl. primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Nefiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 12 voturi „pentru” şi o „abtinere” (domnul Borda Leon).
Se trece la punctul doi al ordinii de zi:
2. Proiect de hotărâre – privind aprobarea decontării drepturilor băneşti pentru cheltuielile de transport aferente personalului didactic şi auxiliar pe luna aprilie 2015.
Dl. primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate economico-financiară - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Nefiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 13 voturi „pentru”.
Se trece la punctul trei al ordinii de zi:

3Proiect de hotărâre – privind aprobarea Notei de fundamentare privind achizitionarea unui utilaj de tip AUTOGREDER folosit.
Dl. primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate economico-financiară - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Dl. Borda Leon – doreşte ca domnişoara Rîpanu Eugenia să explice dacă este legal, dacă s-a schimbat ceva în legislaţie, având în vedere faptul că, un proiect similar a fost pus în discuţie în şedinţa anterioară.
Domnişoara Rîpanu Eugenia – afirmă că nu înţelege întrebarea.
Dl. Borda Leon – repeta întrebarea.
Domnişoara Rîpanu Eugenia – se referă la faptul că, nu este om care să lucreze, nu că nu ar fi legal, Hotărârea Consiliului Local trebuie respectată. S-au facut investigaţii şi ne mai trebuie bani. Trebuie Nota de fundamentare, întrucât utilajul nu este nou.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 12 voturi „pentru” şi o „abţinere” (dl. Borda Leon).
Se trece la ultimul punct al ordinii de zi:
Întrebări – interpelări.
Dl. primar – o roagă pe doamna secretar să facă adresă la A.N.I. – dacă este legal să răspundă primarul, dacă nu, să se delege altcineva, pentru a fi reprezentant în G.A.L.
Doamna Secretar - răspunde că, se derulează fonduri şi probabil din acest motiv, trebuie să fie reprezentată comuna de primar.
Dl. Borda Leon – afirmă că, domnul primar trebuie să ştie mai bine dacă este sau nu compatibil. În continuare, domnul Borda Leon întreabă dacă s-au făcut măsurători, întrucât se aude că nu ar fi întreaga suprafaţă de păşune.
Dl. primar  - răspunde că, suprafaţa s-a delimitat, nu sunt probleme. Probleme sunt cu domnul Pelin Haralambie, deoarece acesta nu ştie ce a licitat, se duce cu oile pe păşune, la 2-3 zile vine şi zice că: „gata, s-a rezolvat, am discutat cu domnul Borda Leon, mă duc 1 luna pe Haitău, pe urma vin pe Rădeni”.
Dl. Ciocoiu Mihai – întreabă: „ În Caietul de sarcini nu se prevede exact zona ?”.
Dl. Onisei Cătălin – afirmă că da, în caz de nerespectare a clauzelor contractului, acesta se poate rezilia.
Dl. Borda Leon – răspunde că, este un contract semnat, sunt clauze contractuale, se aplică prevederile legale. A fost la A.P.I.A., la şeful de la Piatra Neamţ, la juridic.
Dl. Onisei Cătălin – întreabă: „A.P.I.A. încalcă Hotărârea Consiliului Local ?”
Dl. Borda Leon – afirmă că, a discutat aspecte legate de prevederile OUG 3/2015.
Nemaifiind alte discuţii la ordinea de zi, se supune la vot sistarea lucrărilor şedinţei ordinare lunare, propunere care este aprobată de toţi domnii consilieri prezenţi.
Drept pentru care, am încheiat prezentul proces – verbal. 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,        SECRETAR,               CONSILIER, 
      Mihai CIOCOIU                       Lidia BRÎNZEI        Cristina-Iulia NISTOR

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free