Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

30 octombrie 2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL  NEAMŢ
CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  PĂSTRĂVENI 

PROCES - VERBAL, 

Încheiat astăzi,  30 octombrie  2013.
În şedinţa ordinară lunară a Consiliului local al comunei Păstrăveni, convocată prin Dispoziţia primarului comunei Păstrăveni nr. 273  din 25.10.2013, la care participă un număr de 13 consilieri din 13 în funcţie.
La şedinţa ordinară lunară a consiliului local participă şi domnul primar Ioan Onisei.
Doamna secretar Brînzei Lidia face prezenţa domnilor consilieri fiecare semnând în registrul de prezenţă. În continuare prezintă actele normative noi apărute, considerate mai importante de la şedinţa anterioară până în prezent, cuprinse în anexa la procesul - verbal.
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, procesul – verbal de la şedinţa anterioară (26.07.2013) a fost supus la vot şi  aprobat în unanimitate.
Pentru buna desfăşurare a şedinţei ordinare lunare de astăzi cât şi pentru perioada următoare, este necesar alegerea unui preşedinte de şedinţă pe o perioadă de 3 luni. Cine face propuneri ?
Dl. Borda Leon – propune pe domnul Gherasim Neculai.
Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot propunerea ca dl. Gherasim Neculai  să fie preşedinte de şedinţă pe o perioada de 3 luni şi este aprobat cu un număr de 12 voturi « pentru », dl. Gherasim  Neculai  nu votează.
Domnul Gherasim Neculai  preia conducerea lucrărilor şedinţei şi prezintă proiectul ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre – privind rectificarea bugetului local pe anul 2013.
2. Proiect de hotărâre – privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice pe proprietatea publică şi privată a comunei Păstrăveni.
3. Proiect de  hotărâre – privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a localităţilor din Judeţul Neamţ.
4. Proiect de  hotărâre – privind modificarea Contractului de asociere în participaţiune între CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI şi SC ROMPETROL DOWNSTREAM S.A. BUCUREŞTI.
5. Intrebari – interpelări.
Domnul preşedine de şedinţă – Întreabă dacă mai sunt alte propuneri a se include  pe ordinea de zi.
Nemaifiind alte propuneri de includere sau excludere de pe ordinea de zi, dl.  preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi care se aprobă în unanimitate.
Se trece la primul punct al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre – privind rectificarea bugetului local pe anul 2013.
Dl. primar  – prezintă expunerea de motive.
Dl. preşedinte al comisiei de specialitate buget – finanţe  arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Dl. Borda Leon – îşi exprimă regretul că domnişoara  contabil nu este prezentă la şedinţă, ca să aducă la cunoştinţa consiliului local motivul pentru care se rectifică iarăşi bugetul. În continuare, face referire  la proiectele care s-au aprobat luna trecută cu privire la investiţiile care nu au fost prinse în bugetul local pentru anul acesta şi care sunt în sumă de 14 miliarde lei (vechi) pentru care nu sunt prevăzuţi bani nici acum şi nici mai târziu.
Continuă spunând că, s-au mai aprobat studii de fezabilitate pentru alte proiecte cum ar fi: astfaltare, statie de epurare, extindere alimentare cu apă. Dl. primar spunea că vom lua bani de la căminul cultural 2 miliarde lei (vechi), acum 900 milioane lei (vechi)  pentru studii de fezabilitate şi 200 milioane lei (vechi) pentru gard. În aceste condiţii dumnealui i se pare mult, nu este de acord cu aprobarea acestui proiect. Se opune.
Dl. Iacob Gheorghe – spune că, aceste proiecte trebuiesc făcute, pentru că altfel nu ni se vor da bani la buget pentru investiţii, aşa că el o să fie de acord.
Dl. Borda Leon – întreabă: „ câte proiecte credeţi că trebuiesc făcute ?” În campania electorală dumnealor au  umblat prin comună cu proiecte.
Dl. Iacob Gheorghe – spune că, în campania electorală unii  au umblat pe o parte şi alţii pe altă parte prezentându-le cetăţenilor unele proiecte. Şi apoi la proiectul cu astfaltarea ceilalţi nici nu au fost de acord.
Dl. Borda Leon – spune că, domnul Iacob Gheorghe este în afara situaţiei pentru că s-au cheltuit 3 miliarde lei (vechi) pe studii de fezabilitate şi nu s-a mai făcut nimic.
Dl. primar – spune că, domnişoara contabil este plecată la Paşcani şi se află  pe drum de întoarcere spre comuna Păstrăveni. În continuare, dacă domnii consilieri consideră că nu este nevoie să se aprobe aceste studii,  atunci pot să nu aprobe, dar dumnealui îi roagă pe domnii consilieri să aprobe pentru că dacă nu sunt aprobate studii de fezabilitate nu putem solicita bani pentru proiecte.
Dl. Borda Leon – spune că, se vede clar şi din lista de la aprobarea rectificării de buget, că se cheltuiesc bani şi pentru studii de fezabilitate, proiecte etc. În continuare, face referire la faptul că, dacă nu au fost prinşi bani la buget pentru aceste investiţii pe anul 2013, nu se pot face acum nici studii de fezabilitate. Nu se refera la faptul că nu ar fi necesare, dar legea nu ne dă voie să facem investiţia.
Dl. Copcea Constantin – spune că, s-a aprobat proiectul cu astfaltarea pe drumul comunal spre Lunca Moldovei, după care s-au făcut unele modificări privind denumirea drumurilor din comună, s-a supus iar spre aprobare şi nu s-a mai aprobat. Continuă prin a spune domnilor consilieri că, chiar şi acasă inainte de a face investiţii trebuie să-ţi faci o planificare. Astfel că, dacă nu ai proiecte cum să soliciţi bani pentru investiţii?
Dl. Nastasa Lazăr – spune că, se fac proiecte, dar acestea să aibă şi o viabilitate.
Dl. Copcea Constantin – spune că, trebuie început de undeva ca să ai viabilitate.
Dl. Nastasa Lazăr – întreabă: „n-avem proiecte în derulare”?
Dl. Copcea Constantin – spune că, în judeţ sunt destule comune care au făcut  douăzeci sau treizeci de proiecte, iar parte din ele s-au şi aprobat.
Dl. Nastasa Lazăr – spune că, studiile de fezabilitate costă bani. Să se stabileasca câte studii de fezabilitate sunt necesare, şi apoi câte trebuie să se facă,  pentru că se duc toţi banii pe studii şi nu mai rămân bani pentru realizarea proiectelor.
Dl. Borda Leon – spune că, legea prevede ca până la 1 iulie a fiecărui an ordonatorul de credite trebuie să depună bugetul pe anul viitor, se fac propuneri  pentru investiţii şi se prevăd banii. Pentru anul 2013 nu s-au prevăzut bani pentru aceste proiecte, dacă ar fi fost altfel nu ar fi avut nimic împotrivă.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se obţine un număr de opt  voturi „pentru” şi cinci „abţineri” ( domnii Nastasa Lazăr, Gherasim Neculai, Borda Leon, Gorea Anton – Nicolai şi Ciocoiu Mihai).
Se trece la punctul doi al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre – privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice pe proprietatea publică şi privată a comunei Păstrăveni.
Dl. primar  – prezintă expunerea de motive.
Dl. preşedinte al comisiei de specialitate buget – finanţe  arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă în unanimitate.
Se trece la punctul trei al ordinii de zi:
Proiect de  hotărâre – privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a localităţilor din Judeţul Neamţ.
Dl. viceprimar  –  prezintă expunerea de motive.
Dl. preşedinte al comisiei de specialitate pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină  arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Dl. Borda Leon – înţelege că este un regulament – cadru pe care trebuie să-l respecte fiecare comună.
Dl. Hanganu Emilian  –  spune că, acesta se va adopta în funcţie de zonă şi locaţie.
Dl.Borda Leon – spune că, atât timp cât se va aproba, va trebui să se şi respecte.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă în unanimitate.
Se trece la punctul patru al ordinii de zi:
Proiect de  hotărâre – privind modificarea Contractului de asociere în participaţiune între CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI şi SC ROMPETROL DOWNSTREAM S.A. BUCUREŞTI.
Dl. viceprimar  – prezintă expunerea de motive.
Dl. preşedinte al comisiei de specialitate pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină  arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Dl. Borda Leon – o întreabă pe doamna secretar, « dacă acest proiect de hotărâre întruneşte condiţiile de legalitate »?
Dl. Pascal Ioan – ar dori să ştie, în acest caz  dacă contractul încheiat de către instituţia noastră cu  SC Rompetrol Downstream S.A. Bucureşti rămâne valabil până în 2017.
D-na secretar -  spune că, contractul este valabil pana în 2017, plus încă cinci ani, conform contractului, respectiv 2022.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă în unanimitate.
Se trece la ultimul punct  al ordinii de zi:
Întrebări – interpelări.
1. Dl. preşedinte de şedinţă – prezintă cererea domnului Tataru Gh. Gheorghe din satul Păstrăveni, prin care solicită concesionarea directă a suprafeţei de 373 mp, teren aflat în domeniul privat al comunei Păstrăveni, judeţul Neamţ, situat în imediata vecinătate a terenului deţinut în proprietate de către dumnealui şi pe care intenţionează să-si extindă construcţiile.
Discuţii:
Nefiind discuţii pe marginea solicitării prezentate, se supune la vot în vederea obţinerii avizului de principiu pentru iniţierea unui proiect de hotărâre în acest sens şi se aprobă în unanimitate.
2. Dl. preşedinte de şedinţă – prezintă solicitarea domnului Nastasa Lazăr, privind cumpărarea spaţiului de la etajul cabinetului medical dr. Nastasa Lazăr şi terenul aferent.
Discuţii:
Dl. Nastasa Lazăr – face unele precizări cu privire la acoperiş, respectiv plouă în dispensar şi  nu s-a mai dat nici un ban pentru modernizare. Dumnealui îşi doreşte un Dispensar medical ca şi la Tupilati. Ştie că nu i se poate schimba destinaţia. Chiar şi la Urecheni dispensarul nu s-a luat în proprietate, dar primăria a investit făcând reparaţii la clădire
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot solicitarea domnului Nastasa Lazar şi obtţne un număr de şapte voturi „pentru”, cinci „abţineri” (Macovei Cristina, Onisei Pavel, Hanganu Emilian, Copcea Constantin), domnul Nastasa Lazăr nu votează.
3. Dl. preşedinte de şedinţă – prezintă notificarea Companiei Naţionale Poşta Română cu privire la intenţia de încetare a contractului de închiriere a spaţiului în suprafata de 44 mp, aparţinând domeniului privat al comunei Păstrăveni.
4. Dl. preşedinte de şedinţă – prezintă solicitarea domnului Păduraru Leonard cu privire la acordarea unor facilitaţi pentru închirierea spaţiului unde a funcţionat ghişeul poştal Păstrăveni agenţilor poştali la un preţ accesibil.
Discuţii:
Dl. Păduraru Leonard – spune că, comuna Păstrăveni a fost printre primele comune modernizate, iar acum a ajuns ultima.
În continuare se arată că, s-a discutat cu doamna Manole Lucica, fost diriginte Ghişeu Poştal Păstrăveni, acum agent, şi că dumnealor agenţii poştali (d-na Manole Lucica şi dl. Anton Cosmin) nu doresc să revină la spaţiul care a fost închiriat de către Poşta Română întrucât chiria este foarte mare şi nu-şi pot permite să o plătească din salariu de agent poştal .
 5.  Dl. preşedinte de şedinţă – prezintă cererea domnului Ancuţa Dumitru care solicită aprobarea continuării contractului de concesiune pentru suprafaţa de teren aparţinând domeniului privat al comunei Păstrăveni pe o perioada de 29 de ani.
Discuţii:
Dl. Gherasim Dumitru – spune că, s-au făcut evaluările terenurilor aflate în domeniul privat şi ar dori să ştie:  „cât s-a cheltuit cu aceste evaluări?”, „cum se plătesc acestea?”
6. Dl. preşedinte de şedinţă – prezintă solicitarea SC YUCCA  FARMA – SIA SRL cu sediul în comuna Bodeşti. Judeţul Neamţ, pentru închirierea unui spatiu din clădirea Dispensarului medical Rădeni  în vederea deschiderii unui punct farmaceutic.
Nefiind discuţii pe marginea solicitării prezentate, se supune la vot şi se obţine avizul de principiu pentru iniţierea unui proiect de hotărâre în acest sens.
7.  Dl. preşedinte de şedinţă – prezintă solicitarea domnului Popa Trandafir pentru închirierea spaţiului unde a funcţionat Ghişeul poştal Păstrăveni în vederea amenajării unei pizzerii – patiserie.
Nefiind discuţii pe marginea solicitării prezentate, se supune la vot în vederea obţinerii avizului de principiu pentru iniţierea unui proiect de hotărâre în acest sens şi se obţine un număr de nouă voturi „pentru” şi trei „abţineri” (Macovei Cristina, Iacob Gheorghe, Copcea Constantin).
Nemaifiind alte discuţii la ordinea de zi, se supune la vot sistarea lucrărilor şedinţei ordinare lunare, propunere care este aprobată de toţi domnii consilieri prezenţi.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces – verbal.

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,         SECRETAR,            CONSILIER,       
Neculai  GHERASIM                    Lidia BRÎNZEI           Elena GHERASIM

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free