Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

26 iulie 2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂSTRĂVENI 

PROCES-VERBAL, 

Încheiat astăzi, 26  iulie  2013.
În şedinţa extraordinară a Consiliului local al comunei Păstrăveni, convocată prin Dispoziţia primarului nr.169 din 23.07.2013, la care participă un număr de 11 consilieri locali din 13 în funcţie, lipseşte doamna consilier Macovei Cristina şi domnul consilier Gherasim Dumitru.
La sedinţa extraordinară a consiliului local comunal participă dl. primar Ioan Onisei iar ca invitat - d-ra consilier Rîpanu Eugenia.
Doamna secretar Brînzei Lidia face prezenţa domnilor consilieri, fiecare semnând în registrul de prezenţă. În continuare prezintă actele normative noi apărute de la şedinţa anterioară şi până în prezent, anexă la procesul-verbal.
În conformitate cu prevederile art. 42 alin (5) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, procesul – verbal de la şedinţa anterioară (10.07.2013) a fost supus la vot şi aprobat cu unanimitate de voturi.
Întrucât domnul Gherasim Dumitru desemnat preşedinte de sedinţă prin HCL nr. 23 din 30.06.2013 lipseşte de la sedinţa extraordinară, propunem desemnarea unui alt consilier local pentru a fi preşedinte de şedinţă pentru o lună sau 3 luni.
Domnul Onisei Pavel-Cătălin propune pe domnul Copcea Constantin pentru a fi preşedinte de şedinţă pe o perioadă de 3 luni.
Nemaifind alte propuneri, se supune la vot propunerea făcută iar domnul Copcea Constantin – este desemnat preşedinte de şedinţă cu unanimitate de voturi, preia lucrările şedinţei şi prezintă proiectul ordinii de zi:
- Proiect de hotărâre – privind aprobarea organigramei şi statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Păstrăveni şi al serviciilor publice de interes local;
- Proiect de hotărâre – privind prelungirea perioadei de închiriere a spaţiului unde funcţionează SC Farmacia Păduraru SRL;
- Proiect de hotărâre – privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţii „AMENAJARE  TEREN  SPORT”;
- Proiect de hotărâre – privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţii „EXTINDERE CU GRUP SANITAR, ÎNLOCUIRE ÎNVELITOARE CLĂDIRE BIBLIOTECA COMUNALĂ”.
Supusă la vot ordinea de zi este aprobată în unanimitate.
Dl. Copcea Constantin  – preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar Ioan Onisei pentru a prezenta expunerea de motive de la primul proiect de pe ordinea de zi.
Dl. Păduraru Leonard - preşedinte al comisiei juridice arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre – privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Păstrăveni şi al serviciilor publice de interes local;
Discuţii:
Dl. Borda Leon – nu crede că proiectul de hotărâre este bun, sunt multe posturi care trebuiau scoase, sunt în organigramă de ani de zile şi nu s-au ocupat, înseamnă că nu a fost necesar, se poate şi fără. Mai sunt angajaţi care nu au treabă, mai trebuia revizuită organigrama.
D-na secretar Brinzei Lidia – avem avizul ANFP, posturile sunt unice nu se desfiinţează şi se încadrează în prevederile OUG nr. 77/2013.
Nemaifiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, se supune la vot şi se aprobă cu un număr de 7 voturi „pentru” şi 4 „abţineri” (domnii: Ciocoiu Mihai, Borda Leon, Gherasim Neculai şi Nastasa Lazăr).
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre – privind prelungirea perioadei de închiriere a spaţiului unde funcţionează SC Farmacia Păduraru SRL.
Dl. Copcea Constantin  – preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar Ioan Onisei  pentru a prezenta expunerea de motive.
Dl. Gorea Anton-Nicolai - preşedinte al comisiei buget - finanţe arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Dl. Pascal Ioan – s-a discutat în şedinţa de comisie posibilitatea modificării chiriei anuale, în sensul creşterii sau diminuării preţului/mp.
Dl. Nastasa Lazăr – sună necinstit să-i închiriezi pe 5 ani şi să-i stabileşti chiria anual. Aceştia îşi fac un plan de afaceri.
Dl. Borda Leon – întreabă pe d-ra consilier în cadrul aparatului de specialitate al primarului Rîpanu Eugenia de fiecare data se indexeaza chiria?
D-ra Rîpanu Eugenia – chiria se indexează/stabileşte anual prin hotărârea consiliului local privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale, asa cum s-a specificat şi în expunerea de motive a primarului.
Dl. primar Ioan Onisei – nu este de acord cu micşorarea, lăsăm să fie concurenţă, să fie 2 farmacii. Farmacia fiind peste drum, vede că nu este vânzare.
Nemaifiind discuţii la acest punct al ordinii de zi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un număr de 10 voturi „pentru”, dl Păduraru Leonard nu votează.
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre – privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţii „AMENAJARE  TEREN  SPORT”.
Dl. Copcea Constantin  – preşedintele de sedinţă dă cuvântul domnului primar Ioan Onisei  pentru a prezenta expunerea de motive.
Dl. Gorea Anton-Nicolai - preşedinte al comisiei buget - finanţe arată că, comisia a avizat favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Dl. Borda Leon – întreabă, amenajezi un teren de sport cu 3,397 miliarde lei vechi? Explicaţi-ne?
Dl. primar dă cuvântul d-lui Ciocoiu Ioan pentru a prezenta detalii despre investiţie, respectiv ce înseamnă C+M (materiale şi manoperă) în valoare de 2,5 miliarde lei (teren de sport, tribune, WC şi TVA inclus).
Dl. primar Ioan Onisei – facem exact ca la Girov, bani la buget pe anul 2013 sunt 53.000 lei, nu putem face o investiţie cu aceşti bani, dar o să eşalonăm executarea investiţiei pe 2-3 ani de zile. D-ra Rîpanu Eugenia să eşalonăm investiţia pe 2 – 3 ani.
Dl. Borda Leon – avem în proiect parasolare, stalpi şi termen de executare 8 luni, nu sunt bani, cum să eşalonăm investiţia pe 3 ani de zile?
Dl. primar a părăsit sala de şedinţă.
Dl. Borda Leon – trebuie aproape 1 miliard numai pentru avize, autorizaţii. Dacă nu avem bani de ce facem studii de fezabilitate, mai avem facute şi zac în sertare.
Dl. Ciocoiu Ioan – se aprobă studiul de fezabilitate întâi, fără studiu nu putem continua, apoi certificat de urbanism, ş.a.m.d..
Dl. Borda Leon – daca nu avem bani, nici pentru studii nu ai voie sa te bagi să cheltuieşti bani. Dl. primar să aducă încă 2 miliarde şi ceva şi apoi aprobăm.
Dl. Pascal Ioan – trebuie să se înceapă, nici dânsul nu a avut banii toţi la început, dar a început investiţia.
Dl. Borda Leon – în buget este 1 miliard pentru căminul cultural, nu s-a început demolarea ca sumă este insuficientă, şi, acum se poate?
Nemaifiind discuţii la acest punct al ordinii de zi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi nu se aprobă întrucât s-au obţinut un număr de 7 voturi „pentru” şi 4 abţineri (domnii consilieri: Nastasa Lazăr, Borda Leon, Gherasim Neculai şi Ciocoiu Mihai).
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre – privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţii „EXTINDERE CU GRUP SANITAR, ÎNLOCUIRE ÎNVELITOARE CLĂDIRE BIBLIOTECA COMUNALĂ”.
Dl. Copcea Constantin  – preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar Ioan Onisei  pentru a prezenta expunerea de motive.
Dl. Gorea Anton-Nicolai - preşedinte al comisiei buget - finanţe arată că, comisia a avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Discuţii:
Dl. Borda Leon – un acoperiş la biblioteca şi un grup sanitar costă 4 miliarde de lei vechi?
Nemaifiind discuţii la acest punct al ordinii de zi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi nu se aprobă întrucât s-au obtinut un număr de 6 voturi „pentru” şi 5 abţineri (domnii consilieri: Nastasa Lazăr, Borda Leon, Gherasim Neculai, Gorea Anton-Nicolai şi Ciocoiu Mihai).
Ordinea de zi fiind epuizată, dl. preşedinte de şedinţă propune sistarea lucrărilor şedinţei extraordinare, propunere care a fost aprobată în unanimitate.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,        SECRETAR,    
Constantin  COPCEA                         Lidia BRÎNZEI 

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free