Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

27 mai 2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂSTRĂVENI 

PROCES - VERBAL,

Încheiat astăzi, 27 mai 2014.
În şedinţa ordinară lunară a Consiliului local al comunei Păstrăveni, convocată prin Dispoziţia primarului comunei Păstrăveni nr. 118 din 21.05.2014, la care participă un număr de 13 consilieri din
13 în funcţie.
La şedinţa ordinară lunară a consiliului local domnul primar Ioan Onisei nu participă.
Doamna secretar Brînzei Lidia face prezenţa domnilor consilieri fiecare semnând în registrul de prezenţă. În continuare prezintă actele normative noi apărute, considerate mai importante de la şedinţa anterioară până în prezent, cuprinse în anexa la procesul - verbal.
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, procesul – verbal de la şedinţa anterioară (26.03.2014) a fost supus la vot şi aprobat cu număr de douăsprezece voturi „pentru” şi un vot „împotrivă” – dl. Borda Leon care face precizarea că în procesul – verbal anterior la proiectul de hotărâre - privind aprobarea taxelor de păşunat pentru animale pe păşunea aflată în domeniul privat al comunei Păstrăveni, s-a menţionat că a fost un  vot „împotrivă” dar nu s-a precizat că acest vot a fost al d-lui Borda Leon.
Pentru buna desfăşurare a şedinţei ordinare lunare de astăzi cât şi pentru perioada următoare, este necesar alegerea unui preşedinte de şedinţă pe o perioada de 3 luni. Cine face propuneri 
?
Domnul Nastasa Lazăr propune pe domnul Borda Leon.
D-na secretar – spune că, dacă domnul Borda Leon a mai fost preşedinte de şedinţă atunci să se propună altcineva care nu a mai fost, aşa cum prevede regulamentul.
Domnul Copcea Constantin – propune pe dl. Pascal Ioan.
Domnul Pascal Ioan – spune că, nu are nimic împotrivă, doar că va lipsi o perioada de timp din ţară, mai exact două săptămâni.
Doamna secretar spune că până la şedinţa următoare se va întoarce cu siguranţă.
Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot propunerea ca dl. Pascal Ioan să fie preşedinte de şedinţă pe o perioada de 3 luni şi se aprobă în unanimitate, dl. Pascal Ioan  nu votează.
Domnul Pascal Ioan  preia conducerea lucrărilor şedinţei şi prezintă proiectul ordinii de zi.
1.Proiect de hotărâre - privind execuţia bugetului local pe trim. I – 2014;
2.Proiect de hotărâre - privind aprobarea decontării drepturilor băneşti pentru cheltuielile de transport aferente personalului didactic şi auxiliar în lunile martie – aprilie 2014;
3.Proiect de hotărâre – privind desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului local al comunei Păstrăveni;
4.Proiect de hotărâre – privind abrogarea HCL nr. 16 din 26.03.2014;
5.Proiect de hotărâre – privind modificarea şi completarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară « AQUA NEAMŢ »;
6.Proiect de hotărâre –  pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Păstrăveni nr. 3 din 31.01.2010 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a planului anual de evoluţie a tarifelor şi taxelor precum şi a cofinanţării proiectului « Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ ».
7.Proiect de  hotărâre – privind atribuirea denumirii Biblioteca comunală « Sergiu Candiano » Păstrăveni.
8.Proiect de hotărâre – privind aprobarea luării în administrare a unui număr de 596 unităţi de compostare individuală a deşeurilor.
9.Proiect de hotărâre – privind aprobarea efectuării unei expertize tehnice unui mijloc de transport.
10.Proiect de hotărâre – privind retragerea Primarului comunei Păstrăveni ca reprezentant legal al comunei în asociaţii intercomunitare şi acordare mandat de reprezentare.
11.Întrebări – interpelări
Domnul preşedinte de şedinţă – întreabă dacă mai sunt alte propuneri a se include pe ordinea de zi.
Domnul Borda Leon – spune că, are o obiecţiune cu privire la proiectul de hotărâre – privind desemnarea unor reprezentanţi ai consiliului local al comunei Păstrăveni, respectiv scrierea corectă a titulaturii, respectiv proiect de hotărâre – privind desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului local al comunei Păstrăveni pentru a participa la procesul de consultare în vederea elaborării Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014 – 2020.
Nemaifiind alte propuneri a se include  pe ordinea de zi, dl. preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi şi se aprobă în unanimitate.
Se trece la primul punct al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre – privind execuţia bugetului local pe trim. I – 2014 .
Dl. viceprimar  –  prezintă raportul.
Dl. preşedinte  al comisiei de specialitate buget – finanţe arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Dl. Borda Leon – o roagă pe d-ra contabil să explice despre ce este vorba în proiectul de hotărâre.
D-ra Rîpanu Eugenia - spune că, la sfârşitul fiecărui trimestru se întocmeste o dare de seamă
la DGFP după care se aprobă execuţia bugetului în consiliul local. În continuare face o prezentare succintă a execuţiei bugetului pe trim. I. Spune că, s-a realizat un procent de 65% la venituri şi 90 % la cheltuieli de funcţionare.
Dl. Gherasim Neculai – ar dori să ştie, care este ponderea ?
D-ra Rîpanu Eugenia – spune că, ponderea o reprezintă cheltuielile de personal.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu zece voturi „pentru” şi trei abţineri (d-nii Nastasa Lazăr, Borda Leon şi Gherasim Neculai).
Se trece la punctul doi al ordinii de zi:
Proiect de  hotărâre - privind aprobarea decontării drepturilor băneşti  pentru cheltuielile de transport aferente personalului didactic şi auxiliar în lunile martie – aprilie 2014 ;
Dl. viceprimar  –  prezintă expunerea de motive.
Dl. preşedinte  al comisiei de specialitate buget – finanţe arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Nefiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul trei al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre – privind desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului local al comunei Păstrăveni pentru a participa la procesul de consultare în vederea elaborării Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014 - 2020.
Dl. viceprimar  –  prezintă expunerea de motive.
Dl. preşedinte al comisiei de specialitate pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre .
Discuţii:
Se fac propuneri pentru desemnare consilieri, respectiv:
Dl. Copcea Constantin, din partea majorităţii, propune pe  dl. Onisei Pavel – Cătălin.
Dl. Nastasa Lazăr, din partea opoziţiei propune pe dl. Borda Leon .
Dl. Onisei Pavel Cătălin, pentru opoziţie propune pe dl. Ciocoiu Mihai.
Nemaifiind alte propuneri se supune la vot în ordinea în care au fost făcut propunerile, astfel: pentru dl. Onisei Pavel – Cătălin se obţine un număr de opt voturi „pentru” (dl. Onisei Pavel Cătălin – nu votează), pentru dl. Borda Leon se obţine un număr de  şapte voturi „pentru” (dl. Borda Leon – nu votează), iar pentru dl. Ciocoiu Mihai se obţine un număr de cinci voturi „pentru”  (dl. Ciocoiu Mihai – nu votează). Astfel că, domnii consilieri desemnaţi  reprezentanţi pentru a participa la procesul de consultare în vederea elaborării Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014 – 2020 sunt : Dl. Onisei Pavel-Cătălin şi dl. Borda Leon.
Se trece la punctul patru al ordinii de zi:
Proiect de  hotărâre – privind abrogarea HCL nr. 16 din 26.03.2014;
Dl. viceprimar  –  prezintă expunerea de motive.
Dl. preşedinte  al comisiei de specialitate buget – finanţe arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre .
Discuţii:
Dl. Borda Leon – precizează că, la data când se discuta despre aceste taxe că sunt ilegale, spunea atunci că era normal şi firesc, pentru că s-a dat aviz de principiu
la Asociaţia crescătorilor de animale, să se dea în închiriere păşunea care face obiectul domeniului public sau privat. Trebuia ca fiecare persoană să încheie un contract cu primăria dacă făcea dovada că animalele sunt înscrise la Registrul Naţional de Exploatare, pentru că s-a ajuns la situaţia în care oamenii dau ilegal animalele la păşunat. Chiar şi pentru anul trecut s-a încasat ilegal taxa de păşune. Corect este să se închirieze şi trebuia dat la Asociaţia crescătorilor de animale. Aşa că este normal ca dumnealui să aprobe abrogarea.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul cinci al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre – privind modificarea şi conpletarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară « AQUA NEAMŢ » .
Dl. viceprimar  – prezintă expunerea de motive.
Dl. preşedinte al comisiei de specialitate juridică şi pentru administraţie publică arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Dl. Borda Leon – doreste să mai aducă unele precizări cu privire la proiectul de hotărâre discutat anterior, respectiv că trebuia avut în vedere ca în adresa Prefecturii trebuia abrogat până la 30 aprilie, aşa că poate s-au încasat taxe la păşune.
D-ra Rîpanu Eugenia – spune că, nu s-au încasat taxe, iar pentru anul trecut a fost corectă încasarea taxelor întrucât normele de aplicare au apărut abia în decembrie.
Dl. Borda Leon – propune ca reprezentant al comunei Păstrăveni în ADI AQUA NEAMŢ pe domnul ing. Chirilă Constantin.
Nemaifiind alte propuneri şi alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre se supune la vot şi se aprobă în unanimitate.
Se trece la punctul şase al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre – pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Păstrăveni nr. 3 din 31.01.2010 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a planului anual de evoluţie a tarifelor şi taxelor precum şi a cofinanţării proiectului « Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ ».
Dl. viceprimar  – prezintă expunerea de motive.
Dl. preşedinte al comisiei de specialitate buget – finanţe arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre .
Discuţii:
Nefiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă în unanimitate.
Se trece la punctul şapte al ordinii de zi:
Proiect de  hotărâre – privind atribuirea denumirii Biblioteca comunală « Sergiu Candiano » Păstrăveni.
Dl. viceprimar  –  prezintă expunerea de motive.
Dl. preşedinte al comisiei de specialitate pentru învăţământ, sănătate şi familie, protecţie socială arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre .
Discuţii:
Nefiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă în unanimitate.
Se trece la punctul opt al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre – privind aprobarea luării în administrare a unui număr de 596 unităti de compostare individuală a deşeurilor.
Dl. viceprimar  –  prezintă expunerea de motive.
Dl. preşedinte  al comisiei de specialitate buget – finanţe arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre .
Discuţii:
Domnii consilieri ar dori să li se explice ce însemnă compostare.
Dl. Hanganu Emilian – viceprimar – explică domnilor consilieri la ce se referă aceste unităţi de compostare, cum arată şi cum se folosesc.
Dl. Gherasim Neculai – spune că,
la Şcoala Rădeni de sus punctul de colectare a deşeurilor este prea aproape de şcoală.
Dl. Hanganu Emilian – viceprimar – arată că, la stabilirea amplasamentelor punctelor de colectare s-a ţinut cont şi de sursele de apă şi de căile de acces.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul nouă  al ordinii de zi:
Proiect de  hotărâre – privind aprobarea efectuarii unei expertize tehnice unui mijloc de transport.
Dl. viceprimar  –  prezintă expunerea de motive.
Dl. preşedinte al comisiei de specialitate buget - finanţe  arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Dl. Hanganu Emilian – spune că, această expertiză se face cu scopul de a monta o lamă de deszăpezit pe maşina de pompieri marca Magirus Deutz.
Dl. Nastasa Lazăr – spune că, aţi văzut că această maşina are înălţimea de 40 de cm de la sol?
Dl. Hanganu Emilian – spune că, este maşină nemţească şi se reglează din pistoni.
Dl. Borda Leon - spune că, se opune din start la acest proiect de hotărâre pentru ca este o maşină obosită, îi trebuie un sistem hidraulic. Trebuie o groază de bani pentru expertiză, părerea dumnealui este să adapteze Vola la lama de deszăpezit.
Dl. Ciocoiu Mihai – spune că, vola consumă mulţi litri de motorină.
Dl. Copcea Constantin – spune că, consumul de motorină este mai mic la maşină, şasiul este bun, până la urmă şi maşinile alea care sunt de la ruşi şi au două bazine.
Dl. Pascal Ioan – spune că, ar trebui să se spună şi în consiliul local cam la ce sumă se ridică această evaluare.
Dl. Ciocoiu Mihai – spune că, are pompa hidraulică.
Dl. Brînzei  Ioan – Lucian – părerea dumnealui  este că, Vola este înaltă, are viteza mică, iar în cazul în care ninge când dă jos cupa şi când pune lama de deszăpezire, şi invers.
Dl. Pascal Ioan – ar dori să ştie,  la cât se ridică valoarea cheltuielilor.
Dl. Brinzei Ioan – Lucian – spune că, se ajunge la 1500 – 2000 de euro pentru instalaţia hidraulică.
Dl. Borda Leon – spune că, la acest moment ar trebui să ştie care sunt cheltuielile.
Dl. Pascal Ioan – spune că, în urma expertizei ne poate spune şi cheltuielile care intervin şi permite montarea unei lame.
D-ra Rîpanu Eugenia – spune că, noi am avut în vedere dacă maşina permite, lama vine cu tot cu instalaţie hidraulică, noi am avut în vedere doar expertiza şi dacă se poate instala.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi obţine un număr de un nouă voturi  „pentru” şi  patru  „abţineri” ( domnii Nastasa Lazăr, Borda Leon, Gorea Anton – Nicolai şi Gherasim Neculai).
Se trece la punctul zece al ordinii de zi:
Proiect de  hotărâre – privind retragerea Primarului comunei Pastraveni ca reprezentant legal al comunei in asociaţii intercomunitare şi acordare mandat de reprezentare.
Dl. viceprimar  –  prezintă expunerea de motive.
Dl. preşedinte al comisiei de specialitate juridică şi pentru administraţie publică arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
La acest proiect de hotărâre se stabileşte ca persoana desemnată să reprezinte comuna în asociaţiile intercomunitare ADI ECO-NEAMŢ şi ADI ECO ZONA 3 -NEAMŢ în care suntem asociaţi să rămână tot persoana desemnată
la ADI AQUA NEAMŢ, respectiv dl. ing. Chirilă Constantin.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi obţine un număr de un nouă voturi  „pentru” şi  patru  „abţineri” ( domnii Nastasa Lazăr, Borda Leon, Gorea Anton – Nicolai şi Gherasim Neculai).
Se trece la ultimul punct al ordinii de zi:
Întrebări – interpelări.
1. Domnul preşedinte de şedinţă – prezintă  referatul domnului Brînzei Ioan – Lucian cu privire la contractul de concesiune a numitului Nenica Eugen pentru suprafaţa de 1010 mp, căruia i s-a făcut cunoscut să se prezinte în termen de cinci zile de la data primirii adresei, la sediul primăriei în vederea încheierii unui nou contract de concesiune, dar care nu s-a prezentat nici până la aceasta dată.
Dl. Borda Leon – spune că, s-a stabilit persoana care se ocupă de contractele de concesiune, s-a stabilit în contract că dacă  nu se plăteşte concesiunea atunci se reziliază contractul şi atunci terenul revine proprietarului, respectiv Consiliul local al comunei Păstrăveni.
Nemaifiind alte discuţii la ordinea de zi, se supune la vot sistarea lucrărilor sedinţei ordinare lunare, propunere care este aprobată de toţi domnii consilieri prezenţi.  Drept pentru care am încheiat prezentul proces – verbal.

 PRESEDINTE  DE  SEDINTA,            SECRETAR,                  CONSILIER,      
 Ioan PASCAL                               Lidia BRÎNZEI                Elena GHERASIM

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free