Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

18 martie 2016


ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂSTRĂVENI    

PROCES - VERBAL,

Încheiat astăzi, 18 martie 2016.
În şedinţa extraordinară a Consiliului local al comunei Păstrăveni, convocată prin Dispoziţia primarului comunei Păstrăveni nr. 56 din 16.03.2016, la care participă un număr de 10 consilieri din totalul de 13 consilieri (lipsesc domnii Pascal Ioan, Paduraru Leonard si doamna Tataru Doina).
La şedinţa extraordinară a consiliului local participă domnul primar Ioan Onisei, domnul Brinzei Lucian – bibliotecar, responsabil achizitii publice, domnisoara Rîpanu Eugenia – consilier superior în aparatul de specialitate al primarului, domnul Ciocoiu Ioan – referent UAT in aparatul de specialitate al primarului si doamna Nistor Cristina-Iulia - consilier superior în aparatul de specialitate al primarului.
Doamna secretar Brînzei Lidia face prezenţa domnilor consilieri, fiecare semnând în registrul de prezenţă.
În continuare, prezintă actele normative noi apărute, considerate mai importante de la şedinţa anterioară până în prezent, anexă la procesul – verbal.
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, procesul – verbal de la şedinţa anterioară (10.03.2016) a fost supus la vot şi  aprobat cu unanimitate de voturi.

Domnul Onisei Pavel Catalin – preia conducerea lucrărilor şedinţei extraordinare şi prezintă proiectul ordinii de zi:
1. Proiect de hotarare – privind stabilirea normativelor proprii privind consumul lunar pentru autoturismul din dotare.
2. Proiect de hotarare – privind acordarea burselor pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat in semestrul II al anului scolar 2015 - 2016.
3. Proiect de hotarare – privind aprobarea documentatiei tehnice si realizarea obiectivului de investitii ”REABILITARE SI MODERNIZARE CAMIN CULTURAL  IN SATUL RADENI, COMUNA PASTRAVENI,  JUDETUL NEAMT”.
4.Proiect de hotarare – privind  aprobarea influentelor in Programul anual al achizitiilor publice pe anul 2016 al comunei Pastraveni,  judetul Neamt.
Se trece la primul punct al ordinii de zi:
1. Proiect de hotarare – privind stabilirea normativelor proprii privind consumul lunar pentru autoturismul din dotare.
Dl. primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate economico-financiară - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discutii:
Domnul Borda Leon – afirma: „profit ca este domnisoara Ripanu Eugenia aici, ca sa intreb daca autoturismul acesta este al Primariei sau al Consiliului Local ?”
Domnisoara Ripanu Eugenia – raspunde: „Consiliul Local stabileste si aproba bugetul. Primaria executa. Autoturismul este al comunei.”
Domnul Borda Leon – intreaba: „pe comuna este inregistrat? Scrie in lege ca, Consiliul Local are dreptul la un autoturism, conform Anexei”
Gherasim Dumitru – intreaba: „Certificatul de inmatriculare pe cine este trecut?”
Domnul Primar – raspunde: „este trecut pe Primarie.”
Domnul Borda Leon – afirma: „pentru protocol - se poate aloca o suma de bani si pentru sedinte?”
Domnisoara Ripanu Eugenia – raspunde: „am vazut acum, dar nu este trecut in buget.”
Domnul Borda Leon – recomanda: „pe viitor, sa treceti pentru sedintele consiliului local, apa. La combustibil s-a dublat cota?
Domnisoara Ripanu Eugenia – raspunde: „cota este de 150 litri combustibil, lunar.”
Domnul Primar – afirma: „n-am depasit niciodata cota de 150 litri, lunar.”
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se trece la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi:
2.Proiect de hotarare – privind acordarea burselor pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat in semestrul II al anului scolar 2015 - 2016.
Dl. primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate economico-financiară - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Nefiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se trece la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi:
3. Proiect de hotarare – privind aprobarea documentatiei tehnice si realizarea obiectivului de investitii ”REABILITARE SI MODERNIZARE CAMIN CULTURAL  IN SATUL RADENI, COMUNA PASTRAVENI,  JUDETUL NEAMT”.
Domnul primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate economico-financiară - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Domnul Borda Leon – afirma: „ am o nelamurire - era necesar un proiect in acest sens? S-a scos la licitatie? Este o suma mare, 10.000 lei, pentru preavizare. Dupa parerea mea, erau suficienti 2.000 lei.”
Domnul primar – raspunde: „cu 2.000 lei nu-ti face nimeni nimic.”
Domnisoara Ripanu Eugenia – afirma: „1.800 lei sunt necesari pentru demolare.”
Domnul primar – raspunde: „ in cuantumul de 10.000 lei intra caietul de sarcini, proiectul, toate cheltuielile. Pentru demolarea caminului cultural avem Ordonanata Presedentiala, cu obligatia de a face, domnul Vasile Constantin – l-am dat in judecata, pentru a-si consolida peretele. Am incercat de comun acord, dar nu a existat seriozitate din partea lui.”
N
emaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se trece la vot si se aproba cu 9 voturi „pentru” si 1 abtinere (domnul Borda Leon).
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi:
4. Proiect de hotarare – privind  aprobarea influentelor in Programul anual al achizitiilor publice pe anul 2016 al comunei Pastraveni,  judetul Neamt.
Domnul primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate economico-financiară - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Domnul Borda Leon – il intreaba pe domnul Brinzei Lucian la care anume achizitii se refera.
Domnul Brinzei Lucian – raspunde: „trebuie cumparate Tichete Sociale pentru gradinita si cele 2 tuburi.”
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se trece la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
Nemaifiind alte discuţii la ordinea de zi, se supune la vot sistarea lucrărilor şedinţei extraordinare, propunere care este aprobată de toţi domnii consilieri prezenţi.
Drept pentru care, am încheiat prezentul proces – verbal.

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,    SECRETAR,                 CONSILIER,
      Catalin Pavel  Onisei             Lidia BRÎNZEI       Cristina-Iulia NISTOR

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free