Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

25 iunie 2016

R O M A N I A

JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PASTRAVENI

 

 

 PROCES – VERBAL

 

Încheiat astăzi 25 iunie 2016.
În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare și art. 1 alin. (1) din “Regulamentul – cadru de organizare și funcționare a consiilor locale”, constituirea consiliilor locale se face în termen de 20 de zile de la data desfășurării alegerilor, după îndeplinirea prevederilor art. 47 alin (1), (2) și (5) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare.
Prefectul Județului Neamț, prin Ordinul nr. 220 din 17.06.2016 a convocat consilierii declarați aleși în ședința de constituire a Consiliului local comunal pentru data de 25.06.2016, cât și delegarea unei persoane care participă la ședință ca reprezentant al prefectului, respectiv pe domnul Simion Stancel - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Neamț.

La ședință mai participă d-na secretar Brînzei Lidia, domnul Gorea Anton  -  Nicolai – primarul comunei Păstrăveni, d-na Nistor Cristina Iulia – consilier în cadrul aparatului de specialitate al primarului și d-na Durubală Maria Roxana – jurist în cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Domnul Simion Stăncel - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Neamt - prezintă Ordinul prefectului județului Neamț nr. 220 din 17.06.2016 de convocare a consilierilor declarați alesi și conform ghidului orientativ de desfășurare a ședințelor de constituire a consiliilor locale, ordinea de desfășurare a ședinței. Face mențiunea că, numerotarea hotărârilor de consiliul local se va face de la ultimul număr de HCL dat în registru, în continuare.
În continuare, doamna secretar Brînzei Lidia face prezența domnilor consilieri, prin apel nominal.
Domnul Simion Stăncel – spune că, sunt îndeplinite condițiile legale și sedinșa este legal constituită și o roagă pe doamna secretar să spună cine este cel mai în vârstă domn consilier pentru a ocupa funcția de președinte de vârstă și cei doi domni consilieri tineri care vor fi asistenți și vor semna hotărârile de consiliu local alături de domnul președinte de vârstă.
D-na secretar – spune că, domnul Pelin Haralambe poate îndeplini condiția de președinte de vârstă, iar domnii Onisei Pavel – Cătălin și Macovei Cristina, ca asistenți.
Domnul Pelin Haralambe – președinte de vârstă și cei doi asistenți preiau lucrările ședinței de constituire a consiliului local.
În continuare dl. președinte de vârstă propune o pauza, timp în care doamna secretar să prezinte, conform prevederilor art. 3 alin (2) – (4) din “Regulamentul – cadru de organizare și functionare a consiliilor locale” , urmatoarele:
· dosarele consilierilor declarati alesi si pe cele ale supleantilor lor, asa cum acestea au fost primite de la biroul electoral de circumscriptie;
· dosarul sigilat si semnat de presedintele biroului electoral de circumscriptie si membrii acestuia continand:
- procesele verbale model anexa nr. 1 din Hotararea Autoritatii Electorale Permanente nr. 12/2016, pentru consemnarea rezultatelor votarii pentru consiliul local, incheiate la nivelul birourilor electorale ale sectiilor de votare;
- procesul verbal model anexa nr. 8 din Hotararea Autoritatii Electorale Permanente nr. 12/2016 privind centralizarea voturilor, constatatrea rezultatului alegerilor si atribuirea mandatelor pentru consiliul local, incheiat la nivelul biroului electoral de circumscriptie;
-  nu au fost intampinari si contestatii formulate in timpul alegerilor.
· eventualele optiuni scrise ale consilierilor declarati alesi, care ocupa functii incompatibile, potrivit legii, cu calitatea de consilier;
·  declaratiile de renuntare la calitatea de consilier ale domnilor Gorea Anton-Nicolai si Chirila Constantin.
D-na secretar Brinzei Lidia – precizeaza ca, sunt listele cu candidatii propusi pentru functia de consilieri locali, atat cei care au fost alesi cat si supleantii.
In continuare domnul Pelin Haralambe - presedinte de varsta - prezinta proiectul ordinii de zi pentru desfasurarea sedintei de constituire a consiliului local conform ghidului:
1. Alegerea comisei de validare;
2. Prezentarea procesului verbal incheiat de comisia de validare cu propunerile de validare sau invalidare a mandatelor consilierilor declarati alesi;
3. Validarea sau invalidarea mandatelor consilierilor alesi;
4. Depunerea juramantului de catre consilierii ale caror mandate au fost validate;
5. Constatarea consiliului local ca legal constituit;
6. Alegerea presedintelui de sedinta a consiliului local;
7. Alegerea viceprimarului;
8. Aprobarea numarului si componentei comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate.
Supusa la vot ordinea de zi se aproba cu unanimitate de voturi.
Se trece la primul punct al ordinii de zi:
1. Alegerea comisei de validare.
Pentru inceput, domnul Pelin Haralambe - presedinte de varsta – propune supunerea la vot a numarului de consilieri care trebuie sa faca parte din comisia de validare si anume a unui numar de trei domni consilieri, propunere care este aprobata cu unanimitate de voturi.
In continuare, domnul Pelin Haralambe - presedinte de varsta – afirma: “domnii consilieri sa faca propuneri pentru comisia de validare.”
Dl. Hanganu Emilian – il propune pe dl. Gherasim Dumitru;
Dl. Nastasa Lazar – o propune pe d-na Macovei Cristina;
Dl. Luca Manole – il propune pe dl. Borda Leon;
Nemaifiind alte propuneri se supun la vot in ordinea in care au fost facute propunerile si se aproba, domnii consilieri propusi nu voteaza, dupa cum urmeaza:
Dl. Gherasim Dumitru, unanimitate de voturi;
Dna. Macovei Cristina, unanimitate de voturi;
Dl. Borda Leon, unanimitate de voturi.
In continuare, domnul Pelin Haralambe - presedinte de varsta, conform ghidului, aduce la cunostinta domnilor consilieri ca trebuie sa ia o pauza pentru ca aceasta comisie sa-si aleaga un presedinte si un secretar. Astfel ca, prin vot deschis au ales ca dl. Borda Leon sa fie presedintele comisiei de validare, dl. Gherasim Dumitru – secretar, iar dna. Macovei Cristina – membru.
Odata incheiata aceasta etapa, au procedat la examinarea legalitatii alegerii fiecarui consilier pe baza dosarelor consilierilor declarati alesi si a celorlalte documente primite de la biroul electoral de circumscriptie, in urma careia comisia de validare a incheiat procesul verbal cu propunerile de validare si invalidare inregistrat sub nr. 4105 din 25.06.2016.
Dupa incheierea pauzei, s-a trecut la punctul doi al ordinii de zi:
2. Prezentarea procesului verbal incheiat de comisia de validare cu propunerile de validare sau invalidare a mandatelor consilierilor alesi.
Domnul Pelin Haralambe - presedinte de varsta – da cuvantul domnului Borda Leon - presedinte al comisiei de validare pentru a prezenta procesul – verbal incheiat de comisia de validare cu propunerile de validare si invalidare inregistrat sub nr. 4105 din 25.06.2016 si constata ca au fost respectate conditiile legale pentru validare si invalidare a mandatelor de consilier. Precizeaza ca, au fost respectate dispozitiile legale pentru validarea unui numar de 13 consilieri locali, iar doua persoane au depus declaratie de renuntare la calitatea de consilier local, respectiv domnii Gorea Anton-Nicolai si Chirila Constantin.
Se trece la punctul trei al ordinii de zi:
3. Validarea sau invalidarea mandatelor de consilieri:
Conform celor prezentate anterior, domnul Pelin Haralambe - presedinte de varsta - propune validarea mandatelor de consilieri in ordine alfabetica prin vot deschis, neparticipand la vot persoana al carui mandat a fost supus la vot, dupa care s-au prezentat cele 13 mandate de consilieri, care supuse la vot, au fost aprobate in unanimitate de voturi si se declara legal constituit consiliul local.
Se trece la punctul patru al ordinii de zi:
4. Depunerea juramantului de catre consilierii ale caror mandate au fost validate.
D-na secretar Lidia Brinzei da citire juramantului dupa care, domnii consilieri sunt rugati ca in ordine alfabetica sa depuna si sa semneze juramantul, mai putin partea religioasa pentru domnul Pascal Ioan, intrucat acesta apartine unui alt cult, decat cel ortodox.
Se trece la punctul cinci al ordinii de zi:
5. Constatarea consiliului local ca legal constituit.
Potrivit art. 34 alin. (2) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,  consiliul local se declara legal constituit, daca majoritatea consilierilor locali validati au depus juramantul. Constituirea consiliului local se constata prin hotarare, adoptata cu votul majoritatii consilierilor locali votati.
Domnul Pelin Haralambe - presedinte de varsta – afirma: “avand in vedere faptul ca, toti consilierii locali validati au depus juramantul, consider ca sunt indeplinite conditiile cerute de lege si, drept urmare, supun votului deschis al majoritatii consilierilor locali validati, constatarea, prin hotarare, a constituirii consiliului local.”
Dupa adoptarea hotararii, presedintele de varsta declara consiliul ca legal constituit.
Constatarea consiliului local ca legal constituit, se consemneaza in hotarare.
Potrivit art. 35 alin (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 si art. 9, alin (1) - (3) din “Regulamentul-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale”, dupa declararea consiliului ca legal constituit, acesta alege dintre membrii sai, prin votul deschis al majoritatii consilierilor in functie, un presedinte de sedinta pe o perioada de trei luni, care va conduce sedintele consiliului si va semna hotararile adoptate de acesta.
Se trece la punctul sase al ordinii de zi:
6. Alegerea presedintelui de sedinta.
Domnul Pelin Haralambe - presedinte de varsta – aduce la cunostinta domnilor consilieri ca, pentru buna desfasurare in continuare a lucrarilor sedintei, este necesar sa se faca propuneri pentru alegerea unui presedinte de sedinta.
Dl. Nastasa Lazar – il propune ca presedinte de sedinta pe dl. Borda Leon;
Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot propunerea domnului Nastasa Lazar, ca domnul Borda Leon sa fie presedinte de sedinta pe o perioada de trei luni si se aproba cu unanimitate de voturi.
In urma votarii, presedinte de sedinta este ales domnul Borda Leon, fiindu-se consemnat in hotarare de consiliu local.
Dl. Borda Leon – preia lucrarile sedintei de consiliu local si se trece la urmatorul punct al ordinii de zi:
7. Alegerea viceprimarului.
Dl. Borda Leon – afirma: “va multumesc pentru increderea acordata, incerc sa fiu cat mai operativ si va informez ca, potrivit art. 57 din Legea  administratiei publice locale nr. 215/2001 si ale art. 11, art. 12, art. 13 si art. 14 din Regulamentul - cadru de organizare si functionare a consiliilor locale:
· viceprimarul se alege dintre consilieri;
· alegerea se face prin vot secret;
· propunerea de candidati pentru alegerea viceprimarului se face de catre oricare dintre consilieri;
· pentru alegerea viceprimaului se folosesc buletine de vot;
· exercitarea votului se face intr-o cabina speciala sau spatiu special amenajat si poate folosi la alegere, una din urmatoarele modalitati: sa-si exercite dreptul de vot barand persoana pe care nu o doreste ca viceprimar sau scriind cuvantul “DA” in dreptul persoanei pe care o doreste sa indeplineasca functia de viceprimar.
· este declarat viceprimar candidatul care a obtinut votul majoritatii consilierilor in functie.”
Domnul Luca Manole – intreaba: “daca este un singur candidat, cum procedam?”
Domnul Simion Stancel – raspunde: “il taiati, daca nu-l doriti sau il lasati, daca il doriti !”
In continuare, Dl. Borda Leon ii roaga pe domnii consilieri sa faca propuneri, dupa cum urmeaza:
Dl. Nastasa Lazar – il propune pe dl. Hanganu Emilian.
Nemaifiind alte propuneri, d-na secretar completeaza buletinul de vot, multiplicandu-se in numar de 13 si se inmaneaza fiecarui consilier, procedandu-se la vot. Astfel, votul odata exprimat se impatureste si se introduce intr-o urna care se deschide la sfarsitul votarii, cand doamna secretar arata fiecarui consilier voturile exprimate, care insumandu-se, dau urmatorul rezultat: Dl. Hanganu Emilian – este ales viceprimar, cu unanimitate de voturi;
In urma votului secret, liber si legal exprimat, se alege viceprimar domnul Hanganu Emilian. Rezultatul este consemnat intr-o hotarare de consiliu local.
Se trece la punctul opt al ordinii de zi:
8. Aprobarea numarului si componentei comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate.
Astfel ca, dupa constituirea consiliului local este necesar a se organiza comisiile de specialitate pe principale domenii de activitate, respectiv 3 comisii, dupa cum urmeaza:
1. Comisia de specialitate pentru agricultura, economie-financiara, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism, formata din 5 membri;
Supus la vot numarul de 5 membri in aceasta comisie, se aproba cu unanimitate de voturi.
2. Comisia de specialitate pentru invatamant, sanatate si familie, social-culturala, culte, munca si protectie sociala, protectie copii, tineret si sport, formata din 3 membri;
Domnul Luca Manole propune ca aceasta comisie sa fie compusa din 3 membri.
Domnul Onisei Ioan – propune ca, comisia mai sus mentionata sa fie compusa din 5 membri.
Domnul Roibu Vasile - propune ca, comisia mai sus mentionata sa fie compusa din 5 membri.
Se supune la vot propunerea domnului Luca Manole si se aproba cu un numar de 9 voturi “pentru” si 5 voturi “impotriva”.
3. Comisia de specialitate pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, formata din 5 membri.
Supus la vot numarul de 5 membri in aceasta comisie, se aproba cu unanumitate de voturi.
Supus la vot numarul de 3 comisii, se aproba in unanimitate.
Se solicita propuneri pentru completarea comisiilor:
1. Pentru Comisia de specialitate pentru agricultura, economie-financiara, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism, formata din 5 membri, se fac urmatoarele propuneri:
Dl. Irimoaie Ion – o propune pe d-na  Macovei Cristina;
Dl. Nastasa Lazar - il propune pe dl. Luca Manole;
Dl. Gherasim Dumitru – il propune pe dl. Borda Leon;
Dl. Hanganu Emilian – il propune pe dl. Pelin Haralambe;
Dl. Borda Leon – il propune pe dl. Gherasim Dumitru;
Nemaifiind alte propuneri se supune la vot fiecare propunere, consilierul propus nu voteaza, dupa cum urmeaza:
Supusa la vot dna. Macovei Cristina - este aprobata in unanimitate ca membru in aceasta comisie.
Supus la vot dl. Luca Manole - este aprobat in unanimitate, ca membru in aceasta comisie.
Supus la vot dl. Borda Leon - este aprobat in unanimitate ca membru in aceasta comisie.
Supus la vot dl. Pelin Haralambe - este aprobat in unanimitate ca membru in aceasta comisie.
Supus la vot dl. Gherasim Dumitru - este aprobat in unanimitate ca membru in aceasta comisie.
Ca urmare a exprimarii votului pentru fiecare membru din comisie, aceasta are urmatoarea componenta:
1.     Macovei Cristina
2.     Luca Manole
3.     Borda Leon
4.     Pelin Haralambe
5.     Gherasim Dumitru
In continuare, se solicita a se face propuneri pentru completarea urmatoarei comisii:
2. Comisia de specialitate pentru invatamant, sanatate si familie, social-culturala, culte, munca si protectie sociala, protectie copii, tineret si sport, formata din 3 membri;
Dl. Luca Manole – il propune pe dl. Hanganu Emilian;
Dl. Gherasim Dumitru - il propune pe dl. Roibu Vasile;
Dl. Borda Leon – il propune pe dl. Onisei Ioan;
Nemaifiind alte propuneri se supune la vot fiecare propunere, consilierul propus nu voteaza, astfel:
Supus la vot dl. Hanganu Emilian - este aprobat in unanimitate, ca membru in aceasta comisie.
Supus la vot dl. Roibu Vasile - este aprobat in unanimitate, ca membru in aceasta comisie.
Supus la vot dl. Onisei Ioan - este aprobat in unanimitate, ca membru in aceasta comisie.
Ca urmare a exprimarii votului pentru fiecare membru din comisie, aceasta are urmatoarea componenta:
1.     Hanganu Emilian
2.     Roibu Vasile
3.     Onisei Ioan
In continuare, se solicita a se face propuneri pentru completarea urmatoarei comisii:
3. Comisia de specialitate pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, formata din 5 membri.
Dl. Irimoaie Ion - il propune pe dl. Nastasa Lazar;
Dl. Nastasa Lazar - il propune pe dl. Onisei Pavel-Catalin;
Dl. Gherasim Dumitru - il propune pe dl. Movila Mihai.
Dl. Luca Manole - il propune pe dl. Irimoaie Ion.
Dl. Luca Manole - il propune pe dl. Pascal Ioan.
Nemaifiind alte propuneri se supune la vot fiecare propunere, consilierul propus nu voteaza, dupa cum urmeaza:
Supus la vot dl. Nastasa Lazar - este aprobat in unanimitate, ca membru in aceasta comisie.
Supus la vot dl. Onisei Pavel-Catalin - este aprobat in unanimitate, ca membru in aceasta comisie.
Supus la vot dl. Movila Mihai - este aprobat in unanimitate, ca membru in aceasta comisie.
Supus la vot dl. Irimoaie Ion - este aprobat in unanimitate, ca membru in aceasta comisie.
Supus la vot dl. Pascal Ioan - este aprobat in unanimitate, ca membru in aceasta comisie.
Ca urmare a exprimarii votului pentru fiecare membru din comisie, aceasta are urmatoarea componenta:
1.     Nastasa Lazar
2.     Onisei Pavel-Catalin
3.     Movila Mihai
4.     Irimoaie Ion
5.     Pascal Ioan
Dl. Borda Leon – afirma: “va multumesc, am incheiat si ultima procedura pe ordinea de zi.”
Domnul Simion Stancel – afirma: “doamna judecator va veni luni, 27.06.2016  la ora 9,00 pentru investirea domnului primar. Domnului primar si dumneavoastra va transmit felicitari din partea doamnei prefect Niculina Dobrila. Este bine sa renuntati la haina politica, sa aveti omogenitate in comisii, ve-ti avea sprijin din partea mea, neconditionat, pe viitor. Felicitari si succes!”
Domnul Gorea Anton Nicolai – afirma: “ma simt foarte onorat pentru ca am fost validat in aceasta functie, multumesc domnului Simion Stancel. Sper ca, pe viitor, consiliul local sa fie stabil, fara certuri.  Vreau sa am un mandat linistit, vreau sa facem ceva pentru comuna aceasta, noi trebuie sa fim in sprijinul cetateanului, sa-l ascultam. Nu trebuie sa mai fie razboaie. Va multumesc.”
Domnul Hanganu Emilian – afirma: “va multumesc din nou, pentru increderea acordata.”
Dl. presedinte de sedinta – afirma:”intrucat problemele inscrise la ordinea de zi au fost epuizate, declar sedinta inchisa”.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces – verbal.

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,      SECRETAR,                       CONSILIER,
    Leon BORDA                               Lidia BRÎNZEI             Cristina-Iulia NISTOR

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free