Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

10 martie 2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL  NEAMŢ
CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  PĂSTRĂVENI

 PROCES - VERBAL,

Încheiat astăzi, 10 martie 2014.
În şedinţa ordinară lunară a Consiliului local al comunei Păstrăveni, convocată prin Dispoziţia primarului comunei Păstrăveni nr.67 din 04.03.2014, la care participă un număr de 13 consilieri din 13 în funcţie.
La şedinţa ordinară lunară a consiliului local domnul primar Ioan Onisei nu participă.
Doamna secretar Brînzei Lidia face prezenţa domnilor consilieri fiecare semnând în registrul de prezenţă. În continuare prezintă actele normative noi apărute, considerate mai importante de la şedinţa anterioară până în prezent, cuprinse în anexa la procesul - verbal.
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, procesul – verbal de la şedinţa anterioară (03.02.2014) a fost supus la vot şi aprobat în unanimitate.
Domnul Gherasim Dumitru  preia conducerea lucrărilor şedinţei şi prezintă proiectul ordinii de zi.
1.Proiect de  hotărâre – privind scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi casării unui mijloc de transport;
2.Proiect de  hotărâre – privind execuţia bugetului local pe anul 2013;
3.Proiect de hotărâre – privind aprobarea listei lucrărilor de reparaţii curente cuprinse în BVC pe anul 2014 – rectificată ;
4.Proiect de hotărâre – privind aprobarea Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2014 al comunei Păstrăveni, judeţul Neamţ;
5.Proiect de hotărâre – privind acordarea unui mandat special unui reprezentant al comunei Păstrăveni în Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară « AQUA  NEAMŢ »
6.Proiect de hotărâre – privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Păstrăveni, judeţul Neamţ – 2014 – 2020;
7.Proiect de  hotărâre – privind participarea comunei Păstrăveni la constituirea Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară « ECO-ZONA 3 – NEAMŢ »
8.Proiect de hotărâre – privind aprobarea decontării drepturilor băneşti aferente personalului didactic şi auxiliar pentru cheltuielile de transport aferente lunilor ianuarie şi februarie 2014 ;
9.Proiect de hotărâre – privind împuternicirea primarului să încheie contracte de lucrări şi prestări servicii pentru realizarea obiectivului « Renovare biblioteca comunală (extindere cu grup sanitar şi înlocuire învelitoare) comuna Păstrăveni, judeţul Neamţ;
10.Întrebări – interpelări.
Domnul preşedinte de şedinţă – întreabă dacă mai sunt alte propuneri a se include pe ordinea de zi.
Nemaifiind alte propuneri a se include  pe ordinea de zi, dl. preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi şi se aprobă în unanimitate.
Se trece la primul punct al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre – privind scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi casării unui mijloc de transport.
Dl. viceprimar  –  prezintă expunerea de motive.
Dl. preşedinte  al comisiei de specialitate buget – finanţe arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre .
Discuţii:
Dl. Gorea Anton – Nicolai – întreabă : « când va fi dusă la fier vechi ». Continuă prin a arăta că, la predare, este bine să se formeze o comisie din care să facă parte şi consilieri locali, asta ca să nu se pună sau să se ia mai multe zerouri.
Dl. Nastasa Lazăr – întreabă: «  câte tone are ? »
Dl. Ing. Chirilă Constantin – spune că, are opt tone.
D-ra Rîpanu Eugenia – spune că, nu este vorba de capacitate, ci de greutatea care este prevazută în cartea tehnică.
Dl. Chirilă Constantin – spune că,  noi nu avem carte tehnică.
Dl. Gherasim Neculai – face referire la comisia despre care vorbea dl. Gorea Nicolai, formată din consilieri locali, dar şi din opoziţie.
Dl. Borda Leon –  spune că, este bine că mai vin şi cetăţeni la şedinţele de consiliu local, face referire la casare, precizează că s-au mai făcut casări şi dumnealor nu au fost informaţi, trebuie să se respecte legalitatea, să se faca un raport prin care să se arate cum a fost valorificat acest mijloc de transport.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă în unanimitate de voturi.
Se trece la punctul doi al ordinii de zi:
Proiect de  hotărâre – privind execuţia bugetului local pe anul 2013.
Dl. viceprimar  –  prezintă expunerea de motive.
Dl. preşedinte al comisiei de specialitate buget – finanţe arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Dl. Borda Leon – spune că, pe marginea acestui proiect de hotărâre vrea să reamintească faptul că în urmă cu unu, doi, trei ani a făcut o precizare prin care trebuia să se fi venit că nu s-a mai venit în consiliul local cu inventarul domeniului public şi privat. Este normal şi firesc să încheiem un an bugetar fără inventarul bunurilor ?
D-ra contabil Rîpanu Eugenia – spune că, dumnealui face referire la hotărârea de consiliu local cu privire la bunurile proprietate publică cu valoare de inventar, dar exista o listă de inventar cu bunurile din domeniul public şi privat.
Dl. Borda Leon - spune că, atunci conform art. 122  din Legea nr. 215/2001 este obligatorie inventarierea anuală a bunurilor aparţinând unităţilor administrativ – teritoriale în urma căreia primarul trebuia să prezinte un raport în consiliul local. Continuă prin a ne face cunoscut că, gardul de la Şcoala Rădeni nici până acum nu este aprobat în consiliu local.
Sunt prinşi banii pentru grădiniţă Păstrăveni în suma de 2,5 miliarde lei vechi, o parte în bugetul pe anul 2013 şi diferenţa în bugetul pe anul 2014.
Dl. Borda Leon – spune că, atâta vreme cât nu s-a respectat prevederile legale dumnealui propune a nu se aproba execuţia bugetului pe anul 2013.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi obţine un număr de nouă voturi „pentru” şi patru „abţineri” (domnii Nastasa Lazăr, Borda Leon, Gorea Anton – Nicolai şi Gherasim Neculai).
Se trece la punctul trei al ordinii de zi:
Proiect  de  hotărare – privind aprobarea listei lucrărilor de reparaţii curente cuprinse în BVC pe anul 2014 – rectificată.
Dl. viceprimar  –  prezintă expunerea de motive.
Dl. preşedinte al comisiei de specialitate buget – finanţe arată că comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Dl. Borda Leon – propune ca d-ra contabil să dea lămuriri cu privire la lista lucrărilor de reparaţii pe anul 2014, respectiv la „transporturi” 50 mii lei (lucrări cu autogrederul 11 mii lei, balastul 39 mii lei), apoi intervenţia cu freza şi piese de schimb pentru Vola, reparaţii curente. De asemenea, îşi exprimă următoarele nelămuriri: dumnealui a propus să se cumpere o lamă pentru deszăpezire; a întrebat în toamnă dacă este un plan de deszăpezire şi un comandament de deszăpezire; suma 11 mii lei pentru 2 cauciucuri; „cu cât s-a alimentat vola, dacă a funcţionat 10 ore?”, după părerea dumnealui se consumă 15 litri/ora, „domnişoara Rîpanu Eugenia să scoată un consum de motorină  pentru lunile decembrie, ianuarie şi februarie. Nu întelege, de ce nu ne-am organizat, respectiv constituirea unui comandament şi cu un plan de deszăpezire, ne trezim la jumătatea lunii ianuarie că nu avem motorină, cauciucuri şi apelăm la dl. Pascal să ne ajute?”
Continuă prin a spune că, trebuie drumuri şi pentru cetăţenii de pe drumurile lăturalnice, pentru că şi acolo sunt cetăţeni contribuabili. În acest an avem 25 mii lei pentru lamă. Anul trecut s-a făcut o pietruire de 850 milioane lei vechi şi nu se vede nimic.
Dl.Copcea Constantin – spune că, se dramatizează, de câte ori a fost vola la Lunca Moldovei, la Rădeni, dar pentru că nu s-a mai putut desfunda cu vola s-a adus freza. Cheltuielile sunt pe lângă adevărul adevărat, iar dacă credeţi că aveţi dubii chemaţi organele abilitate să verifice.
Dl. Borda Leon  -  spune că, va veni curte de conturi, poliţia, etc.
Dl. Copcea Constantin  - spune că, cu grădiniţa de ce nu se pune numai acoperiş.
Dl. Nastasa Lazăr – spune că, pentru o căciula şi un WC 2,5 miliarde lei vechi.
Dl. Gherasim Neculai – spune că, doctorul Nastasa Lazpr a făcut un dispensar la Rădeni, câti bani a cheltuit?
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi obţine un număr de nouă voturi „pentru” şi patru „abţineri” ( domnii Nastasa Lazăr, Borda Leon, Gorea Anton – Nicolai şi Gherasim Neculai).
Se trece la punctul patru al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre – privind aprobarea Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2014 al comunei Păstrăveni, judeţul Neamţ ;
Dl. viceprimar  –  prezintă expunerea de motive.
Dl. preşedinte  al comisiei de specialitate buget – finanţe arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre .
Discuţii:
Dl. Borda Leon – spune că, la jumătatea lunii iulie 2013 trebuia întocmit planul de achiziţii pentru anul 2014. Acest plan este pentru achiziţiile consumabile sau toate achiziţiile.
D-ra Rîpanu Eugenia –  spune că, toate, inclusiv investiţiile.
Dl. Borda Leon – spune că, în conformitate cu art. 2 din Lg. 188/1999 dl. Lucian Brînzei nu poate să se ocupe de achiziţii pentru că nu este funcţionar public, dar pe cale de consecinţă a auzit discuţii despre suma atribuită pentru achizitionarea radierelor, respectiv 40 lei.
Dl. Brinzei Lucian – spune că, s-a făcut o estimare a cheltuielilor şi s-a ţinut cont de referatele de necesitate întocmite de către compartimentele din cadrul Primăriei comunei Păstrăveni.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi obţine un număr de zece voturi „pentru” şi trei „abţineri” (domnii Nastasa Lazăr, Borda Leon şi Gherasim Neculai).
Se trece la punctul cinci al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre – privind acordarea unui mandat special unui reprezentant al comunei Păstrăveni în Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară « AQUA NEAMŢ ».
Dl. viceprimar  – prezintă expunerea de motive.
Dl. preşedinte al comisiei de specialitate juridică şi pentru administraţie publică arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Dl. preşedinte de şedinţă – întreabă: cine face propuneri pentru acordarea mandatului special în Adunarea Generală a ADI AQUA Neamţ  şi alte două persoane care poate să înlocuiască persoana desemnata în cazul în care aceasta nu se poate prezenta.
Dl. Borda Leon – propune pe d-ra Rîpanu Eugenia – consilier în cadrul aparatului de specialitate al primarului la art.1 din proiectul de hotărâre, respectiv pentru acordarea mandatului special ca reprezentant al comunei Păstrăveni din partea consiliului local.
Dl. Hanganu Emilian – propune ca reprezentant la art. 2 din proiectul de hotărâre pe dl. Onisei Ioan – primar al comunei Păstrăveni.
Nemaifiind alte propuneri, se supun la vot propunerile făcute cât şi proiectul de hotărâre şi se aprobă în unanimitate.
Se trece la punctul şase al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre – privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Păstrăveni, judeţul Neamţ – 2014 – 2020.
Dl. viceprimar  – prezintă expunerea de motive.
Dl. preşedinte al comisiei de specialitate juridică şi pentru administraţie publică arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Dl. preşedinte al comisiei de specialitate buget – finanţe arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre .
Dl. preşedinte al comisiei de specialitate pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre .
Discuţii:
Dl. Borda Leon – arată că, strategia 2008 – 2013 a costat 300 milioane lei vechi şi nu s-a valorificat. Dumnealui a frunzărit-o şi pe aceasta şi din punctul lui de vedere este bine că se mai intereseaza cineva şi de dezvoltarea rurală, guvernanţii şi cei de la judeţ se gândesc în mod obiectiv la viaţa cetăţenilor comunei, infrastructura, sprijinul cetăţenilor, etc. De altfel, sperăm ca toate proiectele din strategie să fie realizabile până în 2020.
Dl.Copcea Constantin – spune că, a participat ONG-uri şi cetăţenii din comună au completat un formular cu propuneri, ne-au promis că vom primi şi ajutor în realizarea obiectivelor.
Dl. Borda Leon – spune că , nu ştie dacă era necesară întocmirea acestei strategii pentru că în ultimii şase ani s-a făcut o colecţie de proiecte şi studii de fezabilitate pentru staţie de epurare, asfalt, teren de sport, cămin cultural, etc.
Dl. Gherasim Dumitru – arată că, strategia de dezvoltare a comunei noastre pleacă la judeţ unde se centralizează şi este cuprinsă în strategia de dezvoltare a judeţului,  iar de acolo la nivel naţional, şi toate acestea pentru accesare de fonduri europene. Referitor la Legea 165/2013, în baza căreia se face inventarierea terenurilor, costul pentru acestă lucrare este prea mare, respectiv 800 milioane numai pentru conturul tarlalelor. Dacă avem cinci tarlale intabulate se scad? Din punctul său de vedere ar fi foarte bine dacă ceea ce se face acum ar fi  de baza la întocmirea documentaţiilor cadastrale, să nu mai plăteasca cetăţenii din comună când face tranzacţii.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi obţine un număr de zece voturi „pentru” şi trei „abţineri” (domnii Nastasa Lazăr, Borda Leon şi Gherasim Neculai).
Se trece la punctul şapte al ordinii de zi:
Proiect de  hotărâre – privind participarea comunei Păstrăveni la constituirea Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară « ECO-ZONA 3 – NEAMŢ »
Dl. viceprimar  –  prezintă expunerea de motive.
Dl. preşedinte  al comisiei de specialitate buget – finanţe arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre .
Discuţii:
Dna. Brînzei Lidia – arată că, proiectul de hotărâre nu a fost avizat de legalitate. Nu a fost întocmit raportul compartimentului contabilitate, ci doar referatul domnului viceprimar.
Dl. Borda Leon – spune că, nu îndeplineşte condiţiile.
Dl. Copcea Constantin – spune că, în acest caz nu se mai pune în discuţie, oricum la Tîrgu Neamţ este mai aproape.
Dl.Gorea Anton – Nicolai – spune că, staţia de la Girov face parte dintr-un proiect european.
D-ra Rîpanu Eugenia – spune că, dl. primar a vrut să participăm la acest proiect, dar fără să achităm taxele.
D-na secretar – spune că, nu putem noi să ne permitem să schimbăm statutul şi actul constitutiv al ECO-Zona 3 – Neamţ, acolo este prevăzută o cotizaţie.
Dl. Gherasim Dumitru – spune că, dacă nu are avizul de legalitate nu putem să-l supunem la vot.
Dl. Gherasim Neculai – spune că, putem să votăm împotrivă.
Dl. Nastasa Lazăr – l-am aprobat pe ordinea de zi , dar putem să-l respingem.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se obţine un vot „pentru” (dl. Borda Leon), trei „abţineri” (domnii Nastasa Lazăr, Hanganu Emilian şi Copcea Constantin) şi  nouă voturi „împotrivă”.
Se trece la punctul opt al ordinii de zi:
Proiect de  hotărâre – privind aprobarea decontării drepturilor băneşti aferente personalului didactic şi auxiliar pentru cheltuielile de transport aferente lunilor ianuarie şi februarie 2014.
Dl. viceprimar  –  prezintă expunerea de motive.
Dl. preşedinte  al comisiei de specialitate buget – finanţe arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre .
Discuţii:
Nefiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul nouă al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre – privind împuternicirea primarului să încheie contracte de lucrări şi prestări servicii pentru realizarea obiectivului « Renovare bibliotecă comunală (extindere cu grup sanitar şi înlocuire învelitoare) comuna Păstrăveni, judeţul Neamţ ;
Dl. viceprimar  –  prezintă expunerea de motive.
Dl. preşedinte al comisiei de specialitate juridică şi pentru administraţie publică arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Dl. Borda Leon – spune că, este plăcut surprins de faptul că domnului primar i-a venit mintea la cap ca să procedeze astfel la întocmirea contractelor pentru grădiniţă, că la renovarea primăriei nu s-a făcut aşa, consideră că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru încheierea contractelor, dar nu ştie dacă este o prevedere specială. Poate că dă lămuriri domnişoara contabil sau domnul Brînzei Lucian.
D-ra Rîpanu Eugenia – spune că, aceasta prevedere se referă la art. 125 din Legea nr. 215/2001, în baza acestui articol se împuterniceste domnul primar.
D-na secretar – considera că,  nu era necesară o împuternicire expresă întrucât dumnealui poate semna contractele prin atribuţiile pe care le are ca şi reprezentant legal al comunei.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi obţine un număr de un opt voturi „pentru” şi cinci „abţineri” ( domnii Nastasa Lazăr, Borda Leon, Ciocoiu Mihai, Gorea Anton – Nicolai şi Gherasim Neculai).
Se trece la ultimul punct al ordinii de zi:
Întrebări – interpelări.
1. Domnul preşedinte de şedinţă – prezintă solicitarea “Asociaţiei crescătorilor de animale Pelinul” din comuna Păstrăveni, judeţul Neamţ, de a concesiona păşunea comunală.
Dl. Borda Leon – salută initiaţiva crescătorilor de animale din comuna Păstrăveni de a înfiinţa o asociaţie şi îi pare rău că nu au făcut asta mai devreme, s-au pierdut doi – trei ani de la subvenţie, astfel se exonerează cetăţenii comunei de la plata taxei de păşune. În continuare, întreabă pe doamna secretar « dacă are cunoştinţă de apariţia normelor metodologice de aplicare a Legii 214/2011 – pentru organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor », pentru că spune dumnealui, poate că în baza normelor metodologice aceste asociaţii ar putea să benficieze de atribuire directă.
Dl. Bratu Constantin – spune că, doreşte să facă ceva pentru comuna aceasta.
La şedinţă mai participă ca invitaţi şi cetăţeni din comună, cum ar fi : Pelin Haralambe, Mucileanu Ion, Hogaş Ion, Hogaş Vasile.
Dl. Gherasim Dumitru – ar dori să ştie, dacă cetăţenii  plătesc taxa la asociaţie atunci când se aduc vacile la păşunat ?
Dl. Borda  Leon – spune că, în contractul ce se va încheia să se aibă în vedere a se specifica unde vor paşte vacile şi unde oile.
Dl. Gherasim Dumitru – îi întrebă pe domnii cu asociaţia de animale, dacă ştiu că au de plătit taxa de concesiune la primărie şi dacă ştiu la ce sumă se ridică.
Dl. Borda Leon – ar dori să ştie, cine se va ocupa de celelalte animale dacă există această asociaţie? Iar în contract trebuie specificat că, dacă apar divergente să se rezilieze contractul în interesul cetăţeanului. Mentionează că, a întrebat mai înainte despre normele metodologice  pentru că, dacă este asociaţie nonprofit se poate da şi cu titlu gratuit.
Dl. Gherasim Dumitru – aduce în discuţie problema ridicată de domnul Dumitru Vasile cu prilejul atribuirii concesiunii şi anume faptul că asociaţia nu avea posilibitatea de a achita concesiunea care se ridica la o sumă destul de mare.
Dl. Pelin Haralambe,  membru asociat – spune că, nu-şi asumă răspunderea că v-a achita taxa de concesiune.
Dl. Bratu Constantin – spune că, la comuna  Timişesti s-a dat cu titlu gratuit toată paşunea.
Dl. Borda Leon – este de parere că, ar trebui să se dea avizul de principiu şi să se întocmească un proiect de hotărâre.
Dl. Pascal Ioan – spune că, sunt atâtea vaci în comună iar asociaţia trebuie să ştie că are obligaţia de a investi banii de la subvenţie în lucrări de investiţii şi de întreţinere a păsunii, iar dumnealui mai ştie că sunt şi alte asociaţii pe raza comunei. Cum se va proceda cu aceştia ?
Dl. Gherasim Dumitru – şi dumnealui este nelămurit cu privire la cei care nu sunt membrii asociaţi, respectiv ceilalţi cetăţeni proprietari de animale. Ei ce vor face cu animalele lor?
Dl. Borda Leon – spune că, trebuie prevăzut în contract ca ceilalţi cetăţeăi să nu fie  prejudiciaţi.
Dl. Gherasim Dumitru – preşedinte de şedinţă, constată că în urma supunerii la vot a acestei solicitări se obţine avizul de principiu, în unanimitate.
2. Dl. Preşedintele de şedinţă – Gherasim Dumitru -  aduce la cunoştinţa consiliului local adresa APIA înregistrată la noi sub nr. 1003 din 6.03.2014 cu privire la dovada dreptului de utilizare campania 2014 privind păşunile comunale.
3. Dl. Gherasim Dumitru - preşedintele de şedinţă - prezintă adresa nr. 2168 din 04.02.2014 a ROMGAZ S.A. Sucursala Mediaş, înregistrată la noi sub nr. 631 din 10.02.2014, prin care ne solicită acordul de principiu pentru locaţia Sondei 1 Rădeni, locaţie situată pe Dealul Ţibucanilor.
Dl. Borda Leon – arată că, este de acord cu avizul de principiu dar să se vină cu unele precizări referitoare la locaţie, suprafaţa ocupată efectiv şi perioada pentru care se solicită acordul de principiu.
Pentru acest acord de principiu s-au obţinut un număr de trei voturi « împotrivă » (domnii consilieri Gherasim Neculai, Nastasa Lazar şi Gorea Anton - Nicolai) şi zece voturi « pentru ».
4. Dl. Preşedinte de şedinţă – Gherasim Dumitru - prezintă dosarul depus de Prospecţiuni SA.
Dl. Viceprimar – precizează că, dosarul este pus la dispoziţia domnilor consilieri pentru informare.
În continuare domnii consilieri mai au unele întrebări de adresat, după cum urmează :
Dl. Ciocoiu Mihai – ce se face cu şanţul de la Capu Dealului ?
Dl.Gherasim Neculai – aduce aminte despre faptul ca domnul viceprimar trebuia să întocmească un raport cu privire la închirierea  Dispensarului veterinar.
Dl. Hogaş Vasile – cetăţean participant la şedinţa de consiliu arată că, maşina de pompieri a fost în stare bună când a achiziţionat-o. Iar cu deszăpezirea nu s-a făcut nimic anul acesta, el stă la Spieşti şi acolo se înfundă mereu drumul.
Dl. Gherasim Dumitru – spune că, maşina de pompieri casată este cea veche şi nu cea nouă.
Nemaifiind alte discuţii la ordinea de zi, se supune la vot sistarea lucrărilor şedinţei ordinare lunare, propunere care este aprobată de toţi domnii consilieri prezenţi.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces – verbal.

  PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,           SECRETAR,           CONSILIER,      
     Dumitru GHERASIM                     Lidia BRINZEI           Elena GHERASIM

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free