Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

29 ianuarie 2015

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂSTRĂVENI   

PROCES - VERBAL, 

Încheiat astăzi, 29 ianuarie 2015.
În şedinţa ordinară lunară a Consiliului local al comunei Păstrăveni, convocată prin Dispoziţia primarului comunei Păstrăveni nr. 5 din 23.01.2015, la care participă un număr de 12 consilieri din 13 în funcţie, lipseşte dl. Hanganu Emilian – viceprimar fiind în concediu medical.
La şedinţa ordinară lunară a consiliului local participă şi domnul primar Ioan Onisei, d-ra Rîpanu Eugenia şi d-na Nistor Cristina-Iulia - consilier superior în aparatul de specialitate al primarului şi dl. ing. Chirilă Constantin - sef S.V.S.U..
La şedinţă mai participă crescatori de animale, respectiv: dl. Bratu Constantin, dl.Buraga Constantin, dl. Parasca Constantin şi dl. Gherasim Pavăl.
Doamna secretar Brînzei Lidia face prezenţa domnilor consilieri, fiecare semnând în registrul de prezenţă.
În continuare, prezintă actele normative noi apărute, considerate mai importante de la şedinţa anterioară până în prezent, anexă la procesul - verbal.

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, procesul – verbal de la şedinţa anterioară (23.12.2014) a fost supus la vot şi  aprobat unanimitate.
Domnul Onisei Pavel – Cătălin – preşedinte de şedinţă, preia conducerea lucrărilor şedinţei şi prezintă proiectul ordinii de zi:
1. Raport – privind soluţionarea cererilor, reclamaţiilor, sesizărilor cetăţenilor pe semestrul II - 2014.
2. Proiect de hotărâre – privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului comunei Păstrăveni.
3. Proiect de hotărâre – privind abrogarea H.C.L. nr. 61 din 08.09.2014, privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Păstrăveni, a suprafeţei de 36 m.p. şi atribuirea în concesiune directă.
4. Proiect de hotărâre – privind rectificarea bugetului local pe anul 2014.
5. Întrebări – interpelări.
Domnul preşedine de şedinţă – întreabă dacă mai sunt alte propuneri a se include pe ordinea de zi.
Dl. primar propune includerea pe ordinea de zi a următorului proiect de hotărâre:
1. Proiect de hotărâre - privind modificarea HCL nr. 66 din 27.10.2014 – privind iniţierea procedurii de închiriere prin licitaţie publică a trupurilor de păşune comunală, aflate în domeniul privat al comunei Păstrăveni, judeţul Neamţ.
Dl. preşedinte de şedinţă supune la vot includerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre propus de către domnul primar şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Dl. preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi în noua formă, respectiv şase puncte şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la primul punct al ordinii de zi:
1. Raport – privind soluţionarea cererilor, reclamaţiilor, sesizărilor cetăţenilor pe semestrul II 2014.
Nefiind discuţii pe marginea raportului prezentat, se trece la punctul doi al ordinii de zi:
2. Proiect de hotărâre – privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului comunei Păstrăveni.
Dl. primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Dl. Borda Leon – nu ar vrea să influienţeze calificativul, dar atrage atenţia asupra faptului că doamna Brînzei Lidia nu este numai secretar al Primăriei şi al Consiliului Local. Este o contraperformanţă pentru secretar, funcţionari şi consilieri locali – ca 4 hotărâri de consiliu local să fie respinse de Instiţutia Prefectului: „daca ati fost în concediu medical sau în concediu de odihnă, trebuia să se aibă în vedere ca înlocuitorul, numit prin dispoziţie, să fie instruit pentru că semnarea sau contrasemnarea HCL să nu fie respinse de Instituţia Prefectului.” De asemenea, doreşte ca pe viitor să nu se mai repete aceleaşi greşeli.
Tot domnul Borda Leon afirmă că au venit 3 persoane la dânsul care nu au putut să depună cerere la primărie, deoarece li s-a refuzat înregistrarea acestor cereri.
Domnul Primar – referitor la activitatea doamnei Secretar – afirmă faptul că, activitatea sa este foarte vastă, încarcată şi au încercat ca împreună să rezolve problemele cetăţenilor, să dea răspunsurile la termene, de asemenea împreună cu toţi funcţionarii din primărie rezolvăm problemele cetăţenilor, chiar dacă salariile sunt foarte mici. Dl. Pruncu Ionuţ şi-a luat 4 luni concediu fără plată.
Domnul Primar a menţionat faptul că „în anul 2014 a fost cum a fost, dar doamna Zaharia Elena este în concediul pentru creştere copil, începând cu luna ianuarie 2015, astfel că, volumul de muncă o să fie şi mai mare.” Vom scoate postul la concurs, dar nu ştim cine va veni că trebuie să îndeplinească nişte condiţii, respectiv 9 ani vechime în specialitate, cu studii superioare. De asemenea, consideră că activitatea doamnei Secretar este foarte bună, propunând calificativul „Foarte bine”.
Domnul Copcea Constantin – afirmă că toata lumea trece pe la Primărie, are probleme de rezolvat, a rămas surprins că s-au respins drepturile cetăţenilor, că nu li s-au înregistrat cereri. Nu poate sa creadă aşa ceva. Ştie că activitatea doamnei Secretar este foarte vastă, că are zile când lucrează peste program, până la orele 17-18. Din acest motiv, îi dă calificativul „Foarte bine”.
Domnul Onisei Pavel Cătălin – declară că, într-adevar, doamna Secretar, de multe ori, la orele 17 – 18, încă este găsită lucrând în Primărie. De asemenea, îi dă calificativul „Foarte bine”,.
Dl. Borda Leon – recunoaşte că este un aspect neverificat de el, refuzul primirii cererilor de la cetăţeni.
Domnul Iacob Gheorghe – apreciază în mod favorabil activitatea doamnei Secretar şi îi da calificativul „Foarte bine”.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aproba astfel: 11 voturi pentru calificativul „Foarte bine” şi o „abţinere” (domnul Borda Leon).
Se trece la punctul trei al ordinii de zi:
3. Proiect de hotărâre - privind abrogarea H.C.L. nr. 61 din 08.09.2014, privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Păstrăveni, a suprafeţei de 36 m.p. şi atribuirea în concesiune directă.
Dl. primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate economico-financiară - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Domnul Primar – declară că acest proiect de hotărâre s-a făcut în pripă, datorita Curţii de conturi care a stabilit în nota de constatare. Doamna Daraba a venit şi a plătit din urmă. Acum revenim asupra hotărârii respectiv, a abrogării acesteia.
Domnul Borda Leon – precizează că nu a fost legală încluderea pe ordinea de zi în şedinţa respectivă şi întreabă cum s-a plătit.
Domnişoara Rîpanu Eugenia – răspunde că suprafaţa respectivă apărea ca suprafaţă de teren ocupată de d-na Daraba iar Curtea de Conturi a stabilit  un prejudiciu.
Domnul Borda Leon – întreabă dacă s-au încasat banii de la persoana respectivă şi pe ce bază legală.
Domnişoara Eugenia – răspunde că s-au încasat banii conform prevederilor Codului Fiscal, ca şi la casele construite fără autorizaţie.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă în unanimitate.
Se trece la punctul patru al ordinii de zi:
4. Proiect de hotărâre – privind rectificarea bugetului local pe anul 2014.
Dl. primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate economico-financiară a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Dl. Borda Leon – cere lămuriri referitoare la următoarele sume:
-59 mii lei – la bibliotecă
-11 mii lei – ornamente pentru sărbătorile de iarnă.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 11 voturi „pentru” şi o „abţinere” (dl. Borda Leon).
Se trece la punctul cinci al ordinii de zi:
5. Proiect de  hotărâre - privind modificarea HCL nr. 66 din 27.10.2014 – privind iniţierea procedurii de închiriere prin licitaţie publică a trupurilor de păşune comunală, aflate în domeniul privat al comunei Păstrăveni, judeţul Neamţ.
Dl. primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate economico-financiară - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Domnul Borda Leon – declară că proiectul a fost returnat şi că Prefectura a acţionat pripit şi forţat – referitor la dreptul cetăţenilor de a participa la licitaţie. De asemenea, făcând referire la O.U.G nr. 34/2013 art. 10 si la H.G.R. 1064/2013 art. 6 alin.(3) – precizează că, la licitaţie pot participa membrii colectivităţii locale. Din acest motiv, propune ca la art. 8 să se facă următoarea modificare:
„Se vor înscrie la licitaţie, crescatorii de animale, membri ai colectivitatii locale”, se va modifica la fel, atât în caietul de sarcini, (respectiv art.1) cât şi Instrucţiunile (respectiv, să fie mentionaţi membrii colectivităţii locale)”.
Domnul Primar - spune că este legal răspunsul Prefecturii şi anume, că nu poate fi obstructionată participarea oricărui cetăţean la o licitaţie, dl. Borda interpreteaza în felul lui, dar primarul organizează licitaţia.
Doamna Brinzei Lidia – declară că, trebuie să se conformeze adresei Instituţiei Prefectului întrucât constituie procedura prealabilă.
Domnul Gherasim Dumitru – propune ca, la înscrierea la licitaţie să aibă prioritate membrii colectivităţii locale – în acest sens venind cu un exemplu din comuna Dragomiresti, unde licitaţia a fost câstigată de către unul dintre membrii colectivităţii respective. Menţionează că, este ruşine să vină străinii, să câstige licitaţia.
Domnul Iacob Gheorghe – spune că legea ne permite să aprobe membrii Consiliului Local.
Domnişoara Rîpanu Eugenia – spune că există o posibilitate ca producatorii din Bucuresti să aibă oameni din comuna Păstrăveni, înscrişi în asociaţiile lor, pentru a putea participa la licitaţie.
Domnul Borda Leon – susţine că este bine să fie protejaţi membrii colectivităţii locale.
Doamna Brinzei Lidia citeşte „Lista obstacolelor identificate în actele normative emise de către autorităţile administraţiei publice locale întocmită pentru anii  2013-2014” inaintata de Instituţia Prefectului – judeţul Neamţ cu adresa nr. 16328 / 15.01.2015 şi înregistrată la noi sub nr. 333 din 19.01.2015.
Domnul Primar – precizează că este bine să nu se depăsească termenul 01.03.2015, amintind faptul că în anul anterior s-a tărăgănat închirierea păşunii şi s-a pierdut subvenţia.
Domnul Borda Leon – consideră că acţiunea prefecturii nu este legală.
Domnul Copcea Constantin – precizează de asemenea, că trebuie acordată atenţie maxima la termene şi la Lista citită anterior de către doamna Secretar.
Domnul Borda Leon – afirmă că „noi nu ne regăsim în aceasta listă”.
Domnul Gherasim Dumitru – propune ca, la licitaţie să participe orice persoană care se încadrează la condiţiile impuse în Caietul de sarcini.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un număr de 10 voturi „pentru” şi 2 „abţineri” (dl. Borda Leon şi dl. Gherasim Dumitru).
Domnul Borda Leon – declară că va face sesizare la Prefectură, deoarece hotărârea  a fost adoptata împotriva voinţei  cetăţenilor, dând exemplu pe numitul Popuţoaia, care ar putea, prin interpuşi, să închirieze păşune în comuna Păstrăveni.
Domnul Onisei Pavel - Cătălin – consideră că nu vine nimeni să liciteze la Păstrăveni.
Se trece la ultimul punct al ordinii de zi:
Întrebări – interpelări.
Dl. Preşedinte de şedinţă – prezintă 2 cereri ale cetăţenilor, respectiv:
- Dl. Pelin Haralambe - avand calitatea de fermier, deţinând un număr de 250 ovine şi 15 bovine înscrise în RNE solicită închirierea unei suprafeţe de 20 ha păsune la pct. « Dealul Baciului ».
- Dl. Bratu Constantin - solicită modificarea şi completarea pct. 3.6. din Caietul de sarcini pentru închirierea păşunii comunale în sensul de a nu limita păşunatul oilor numai pe « Haitău », respectiv 50 ha pentru circa 1000 de oi.
Domnişoara Rîpanu Eugenia – explică faptul că ciobanii doresc să închirieze nu numai cele 50 ha de păşune pentru oi.
Domnul Borda Leon – menţionează prevederile O.U.G. 34/2013, art.9, alin.73, referitoare la închirierea păşunii cu respectarea dreptului de preferinţă.
Mai precizează că cetăţenii din comuna Ţibucani ţin 3 ha de păsune din pct. “Deal Tibucani”. Propune să se facă schimbul de teren legal, cu acte, proporţional cu suprafaţa fiecăruia. Propune iniţierea unui proiect de hotărâre în acest sens.
Dl. Onisei Pavel-Cătălin – sunt toţi în legalitate. La devălmăşie cum este păşunea nu sunt acte, nu se cunosc vecini.
Domnul primar – spune că a arat, s-a întrat în legalitate.Să vedem pe unde trec cetăţenii cu animalele. Păşunea este devălmăşie, prezintă unele demersuri pe care le-a întreprins pentru a afla situaţia reală a păşunii, respectiv parcelare, vecini, etc. dar nu a reuşit.
Dl. Gherasim Paval – cetăţean din satul Rădeni, a purtat discuţii contradictorii cu dl. consilier Borda Leon, printre care şi faptul că dl. Borda şi dl. Haralambe au închis trecatoarea, nu au pe unde trece cetăţenii cu animalele.
Domnul Primar – declară că s-a întâlnit duminică, cu deţinătorii de animale din Rădeni 1 şi Rădeni 2, urmând ca duminica următoare să se întalnească cu cei din Păstrăveni, puteţi veni şi dumneavoastră domnilor consilieri.
Asociaţia cu obiect de activitate creşterea bovinelor să primească cetateni din Păstrăveni în asociaţie pe baza de adeverinţă de la rolul agricol şi de la medicul veterinar că au înscrise animale în RNE şi se pot înscrie la licitaţie conform Caietului de sarcini.
Avem cazuri, fără să ia bani de la oameni, plăteşe el chiria la primărie, numai să aibă numărul de animale. Cetăţenii nu sunt de acord ca oile să păşuneze pe păşunea vacilor, oile să meargă pe Haitău. Mai menţionează că dumnealui nu poate dispune pe păşunea oamenilor (ei sunt proprietari şi pot da păsunea oricui vor ei).
Nemaifiind discuţii pe marginea celor 2 cereri, se supune la vot pentru avizul de principiu, ambele cereri se resping, cu un număr de 10 voturi „împotrivă” şi 1 vot „pentru” (dl. Borda Leon), respectiv: d-lui Pelin Haralambe se va accepta înscrierea la licitaţia  publică care va avea loc în luna februarie conform Caietului de sarcini, acolo unde solicită, pe „Dealul Baciului” numai pentru efectivele de bovine înscrise în RNE iar d-lui Bratu Constantin – nu se aprobă modificarea şi completarea pct. 3.6 din caietul de sarcini, trebuie respectată hotărârea de consiliu local şi caietul de sarcini.
Domnul Onisei Pavel Cătălin – preşedintele de sedinţă aduce la cunostinţa consilierilor locali următoarele documente:
- Adresa nr. 354/2014/2396/103/2014 din 20.01.205 a Tribunalului Neamt, Sectia penala înregistrată la noi sub nr. 474/1/26.01.2015 - prin care ne face cunoscut că numitul PELIN ŞTEFAN, fiul lui Ioan şi Maria, născut la data de 06.06.1980, C.N.P 1800606274092, în comuna Păstrăveni, judeţul Neamţ, domiciliat în sat Rădeni, comuna Păstrăveni, judeţul Neamţ, a fost condamnat la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare şi 2 (doi) ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66, al.1, lit a, b Cod Penal, pentru săvârşirea infracţiunii de tentativa de omor prevăzută de art. 32 Cod penal raportat la art. 188 Cod penal, cu aplicarea art. 396, al. 10 cod procedură penală.
- Citaţie în Dosarul nr. 2692/103/2014 emisă la data de 24.01.2015 şi inregistrata la noi sub nr. 494/2/27.01.2015 în care Consiliul local este citat pentru data de 18.02.2015, ora 9,30, în calitate de pârât, în proces cu GHERASIM NECULAI, în calitate de reclamant. – Consiliul Local va fi reprezentat de domnul Pascal Ioan.
- Adresa noastră nr. 6374 din 13.01.2015 prin care înaintăm Instituţiei Prefectului – Judeţul Neamţ Avizul favorabil nr. 8/22.12.2014 - privind scoaterea temporară din circuitul agricol a terenului în suprafaţă de 7775 m.p. situat în extravilanul comunei Păstrăveni, în sola 53, parcela A 438, cât şi Decizia nr. 1 din 07.01.2015 a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Domnul Primar – informează Consiliul local că au fost aduse un număr de 2336 pachete cu produse alimentare din cadrul Programului POAD 2014-2015, iar din momentul în care va fi adusă şi diferenţa până la 4680 pachete, acestea vor fi distribuite la persoanele defavorizate, conform prevederilor legale. Au intrat banii pe subvenţia la pământ de la APIA iar de la 1 februarie va intra subvenţia şi la animale. Mai arată că a avut asigurate 2 tone de motorină pentru deszăpezire, s-a consumat o tonă şi mai este o tonă din bugetul pe anul 2014 care o vom folosi în acest an 2015.
Dl. Borda Leon – întreabă: cât s-a încasat taxa la păşune pe anul 2014?
D-ra Rîpanu Eugenia – spune că nu s-a încasat nici un ban.
Dl. Borda Leon – întreabă: A fost zăpadă 4 zile, a consumat vola o tona de motorină?
D-ra Rîpanu Eugenia – sunt bonuri de consum la volă.
Dl. Borda Leon – a propus achiziţionarea unei lame, se reducea consumul de motorină. Mai arată că este legal ca cetăţenii din comuna Ţibucani să tina 3 ha de păşune de la noi din pct. „Deal Ţibucani” sau trebuie făcut un act legal?
Dl. Primar – arată că a avut dosar penal pentru acel teren. Cetăţenii vor plăti arenda lui Şerpe Viorica şi Baciu Maria pentru acel teren de la „Cheagu” – 2 imaşuri. Oamenii vor face gard de spini să nu deranjeze celelalte imaşuri.
Dl. Gherasim Pavăl – vrea să se aprobe ca „vaca să pască la locul ei şi oaia la locul ei”, nu cum vrea Borda şi Haralambie să închidă drumul la islaz şi să ajungă oamenii cu vacile pe la sondă.
Dl. Borda Leon – solicită înca o dată completarea Caietului de sarcini şi a Regulamentului conform celor propuse de dânsul, aşa cum este menţionat în actele normative, respectiv ” utilizarea pajistilor să se facă de către membrii colectivităţii locale”.
Nemaifiind alte discuţii la ordinea de zi, se supune la vot sistarea lucrărilor şedinţei ordinare lunare, propunere care este aprobată de toţi domnii consilieri prezenţi.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces – verbal.

 PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,         SECRETAR,               CONSILIER, 

 Pavel – Cătălin ONISEI               Lidia BRÎNZEI        Cristina-Iulia NISTOR

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free