Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

27 octombrie 2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂSTRĂVENI

 PROCES - VERBAL,

Încheiat astăzi, 27 octombrie 2014.
În şedinţa ordinară lunară a Consiliului local al comunei Păstrăveni, convocată prin Dispoziţia primarului comunei Păstrăveni nr.  289  din  20.10.2014, la care participă un număr de 13 consilieri din 13 în funcţie.
La şedinţa ordinară lunară a consiliului local mai participă domnul primar Ioan Onisei.
Doamna secretar Brînzei Lidia nu participă la şedinţa, participând  la o instruire la Primăria or.Tîrgu Neamţ cu privire la alegerile prezidenţiale care se vor desfăşura la data de 02.11.2014.
D-na consilier Gherasim Elena face prezenţa domnilor consilieri semnând în registrul de prezenţă şi prezintă actele normative mai importante de la şedinţa anterioară şi până în prezent.
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, procesul – verbal de la şedinţa anterioară (08.09.2014) a fost supus la vot şi  aprobat în unanimitate.
Domnul Copcea Constantin preia conducerea lucrărilor şedinţei şi prezintă proiectul ordinii de zi.
1.Proiect de  hotărâre – privind modificarea şi completarea Acordului de Parteneriat în vederea realizării proiectului « Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ».
2.Proiect de  hotărâre – privind  modificarea şi completarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară « AQUA  NEAMŢ ».
3.Proiect de  hotărâre – privind  darea în folosinţă gratuită a mijlocului de transport Dacia 1307  NT 04 PXY către Şcoala gimnazială Păstrăveni.
4.Proiect de  hotărâre – privind aprobarea aderării comunei Păstrăveni, în calitate de membru asociat, la ASOCIAŢIA GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ « ŢINUTUL ZIMBRILOR »
5.Proiect de hotărâre – privind iniţierea procedurii de închiriere prin licitaţie publică a trupurilor de păşune comunală, aflate în domeniul privat al comunei Păstrăveni, judeţul Neamţ
6.Proiect de hotărâre – privind actualizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate din cadrul Consiliului local al comunei Păstrăveni.
7.Proiect de hotărâre – privind rectificarea bugetului local pe anul 2014.
8.Proiect de hotărâre – privind modificarea şi completarea Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2014 al comunei Păstrăveni, judeţul Neamţ, aprobat prin HCL nr. 11 din 10.03.2014.
9.Întrebări – interpelări.
Domnul preşedine de şedinţă – întreabă dacă mai sunt alte propuneri a se include pe ordinea de zi.
Nu sunt  alte propuneri a se include la ordinea de zi.
Dl. Borda Leon – face o precizare, s-a citit în preambul că s-au convocat comisiile de specialitate şi s-au dat şi  avize de către acestea. În speţă convocarea lor se face de către preşedintele comisiei de specialitate, iar cum la două dintre comisii nu sunt preşedinţi, aceştia pierzându-şi calitatea de consilier, doamna secretar trebuia să se ocupe de schimbarea în componenţa comisiilor de specialitate precum şi de alegerea unui preşedinte în aceste comisii.
Nemaifiind alte precizări cu referire la ordinea de zi dl. preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi,  şi se aprobă cu douăsprezece voturi „pentru” şi o „abţinere” (domnul Borda Leon).
Se trece la primul punct al ordinii de zi:
Proiect de  hotărâre – privind modificarea şi completarea Acordului de Parteneriat în vederea realizării proiectului « Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ ».
Dl. primar  –  prezintă expunerea de motive.
Dl. secretar al comisiei de specialitate buget – finanţe arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Dl. Borda Leon – se repetă, spunând că, nu era normal ca proiectul de hotărâre să fie inclus pe ordinea de zi întrucât, conform art. 44 din Legea nr. 215/2001,  republicată  cu modificarile şi completările ulterioare, comisiile nu sunt legale.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea materialului prezentat supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu douăsprezece voturi „pentru” şi o  „abţinere” (dl. Borda Leon).
Se trece la punctul doi al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre – privind  modificarea şi completarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară « AQUA  NEAMŢ ».
Dl. primar  –  prezintă expunerea de motive.
Dl. secretar  al comisiei de specialitate buget – finanţe arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Nefiind discuţii pe marginea materialului prezentat supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu douăsprezece voturi „pentru”  şi o  „abţinere” (dl. Borda Leon).
Se trece la punctul trei al ordinii de zi:
Proiect de  hotărâre – privind darea în folosinţă gratuită a mijlocului de transport  Dacia 1307  NT 04 PXY către Şcoala gimnazială Păstrăveni
Dl. primar  –  prezintă expunerea de motive.
Dl. secretar  al comisiei de specialitate buget – finanţe arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Dl. Borda Leon – face câteva referiri: nu că ar fi ilegală darea în folosinţă gratuită, ba chiar este legal, dar este al treilea an de când se dă acest auto pentru transport elevi. Dumnealui spune că s-a mai discutat despre acest lucru, este cam impropriu să facem transport de persoane cu o maşină care nu este destinată unui astfel de transport. Spune dumnealui că, a vorbit cu doamna director de la Şcoala Gimnazială Păstrăveni şi la Inspectoratul Şcolar Neamţ si i s-a comunicat că până în decembrie se va repartiza un microbuz. De altfel, trebuie avut în vedere cazul unui accident sau nişte verificări. Părerea dumnealui este că, ar fi bine a se lua legatura cu o altă primărie care are doua microbuze să împrumute unul şi comunei noastre până la data când vom primi şi noi unul.   
Nemaifiind alte discuţii pe marginea materialului prezentat se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu douăsprezece voturi „pentru”  şi o  „abţinere” (dl. Borda Leon).
Se trece la punctul patru al ordinii de zi:
Proiect de  hotărâre – privind aprobarea aderării comunei Păstrăveni, în calitate de membru asociat, la ASOCIAŢIA GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ « ŢINUTUL ZIMBRILOR ».
Dl. primar  –  prezintă expunerea de motive.
Dl. secretar  al comisiei de specialitate buget – finanţe arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre .
Discuţii:
Dl. primar – spune că, ar fi bine ca reprezentant în această asociaţie să fie numit domnul Gherasim Dumitru.
Dl. Borda Leon – spune că, având în vedere că legea ANI nu permite ca aleşii locali să facă parte din consilii de administraţie, dumnealui o propune pe d-ra Rîpanu Eugenia, că ea tot are legătură cu bugetul.
Dl. Hanganu Emilian – propune pe dl. ing. Chirilă Constantin.
Întrucât cealaltă propunere este incompatibilă, se supune la vot proiectul de hotărâre cu propunerea domnului Hanganu Emilian şi se aprobă cu un număr de douăsprezece voturi „pentru” şi o „abţinere” (dl. Borda Leon).
Se trece la punctul cinci al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre – privind iniţierea procedurii de închiriere prin liciţatie publică a trupurilor de păşune comunală, aflate în domeniul privat al comunei Păstrăveni, judeţul Neamţ.
Dl. primar  –  prezintă expunerea de motive.
Dl. preşedinte  al comisiei de specialitate pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Dl. Borda Leon – spune că, aşa ar fi trebuit să arate şi proiectul de hotărâre încheiat cu ocazia închirierii terenului pentru SNC ROMGAZ Mediaş, numai că, dacă observă domnii/doamnele consilieri preţul de închiriere este de 11 lei/ha/an faţă de preţul cu care a fost închiriat la Romgaz Medias şi mai trebuie menţionat că dânsul înfiinţează o suprafaţă de păşune. Continuă prin a spune că, dumnealui speră ca licitaţia să se desfăşoare corect, chiar dacă domnul primar a explicat cum a explicat domnului care a venit în control de la Curtea de conturi.
Dl. Pascal Ioan – ar dori să ştie, cine poate închiria?
Dl. primar – spune că, orice persoană care este înscrisă în Registrul de exploataţii.
Dl. Pascal Ioan – întreabă:”până când se fac înscrierile?”
Dl. primar – spune că, până în luna martie.
Dl. Pascal Ioan – ar dori să ştie, care sunt suprafeţele pentru care se propune închirierea?
Dl. Gherasim Dumitru – întreabă: dacă „se pot înscrie şi asociaţii, societăţi persoane fizice şi dacă taxa este aceeaşi fără să se facă vreo diferenţiere” ? „Poate să vină şi cei din Prahova”?
Dl. Primar – spune ca, da!
Dl. Gherasim Dumitru – ar dori să ştie, dacă nu se poate da drept de preempţiune?
Dl. Borda Leon – spune că, se poate prevede în caietul de sarcini.
Dl. Pascal Ioan – spune că, dacă dumnealui ar lua păşunea şi plăteşte pentru ea cum să o dea gratuit la locuitorilor comunei.
Dl. primar – spune că, dacă licitează şi ia păşunea, pentru ca pot face asta, poate să impună şi taxe.
Dl. Gherasim Dumitru – ar dori să ştie cu subvenţia cum rămâne?
Dl. primar – spune că, tocmai aceasta a fost problema, pentru asta s-a făcut scandal şi ne-am pus oamenii în cap.
Dl. Iacob Gheorghe – spune că, aceasta închiriere prin licitaţie nu este în interesul cetăţeanului.
Dl. Gherasim Dumitru – spune că, asociatul ar trebui să pună gratuit păşunea la dispoziţia cetăţenilor întrucât acesta ia subvenţie pentru ea.
Dl. Primar – spune că, nu poate plăti taxele la primarie din subvenţie, aşa că trebuie să instutie o taxă pentru cetăţeni.
Dl. Pascal Ioan – spune că, este de acord ca cineva să ia păşunea, dar ca atunci când vacile şi oile se întorc de la păşunat să fie sătule când vin acasă.
Dl. Primar – arată că, dumnealui ştie că domnul Dumitru Vasile, reprezentant al Asociaţiei Crescătorilor de Taurine comuna Păstrăveni, nu a fost de acord să bată la porţile oamenilor pentru a aduna taxe, în cazul în care ar fi închiriat  păşunea.
Dl. Borda Leon – spune că, mai au dreptul să solicite şi persoanele fizice, să depună cerere şi să vină la licitaţie.
Dl. Primar – spune că, trebuie să îndeplinească condiţia de a fi înscris în Registrul  Naţional de Exploataţii.
Se supune la vot în forma iniţială şi obţine un număr de unsprezece  voturi „pentru” şi două „abţineri” ( dl. Borda Leon şi dl. Gherasim Dumitru).
Dl. Gherasim Dumitru – spune că, trebuie să aducem îmbunătăţiri la proiect.
Dl. Borda Leon – spune că, este bine că s-a aprobat numai că atât în caietul de sarcini cât şi în contractul care se încheie cu persoana care va câştiga  să se prevadă anumite condiţii care să vină în sprijinul cetăţeanului.
Dl. Primar – spune că, dacă s-a studiat atent materialul prezentat, s-a putut observa că s-a venit cât de mult s-a putut în sprijinul  cetateanului, in conformitate cu legea,  si prezinta, in continuare, unele conditii si precizari prevazute in caietul de sarcini.
Dl. Gherasim Dumitru – ar dori să ştie, dacă este legal sau ilegal să mai adauge un articol, respectiv: „ Se vor înscrie la licitaţie persoane fizice, proprietari de animale, care la data desfăşurării licitaţiei au înscrise animalele în Registrul agricol (Primăria comunei Păstrăveni) şi RNE, cu domiciliul în comuna Păstrăveni; persoane juridice, indiferent de formă de organizare, cu condiţia să aibă obiect de activitate al acestora, „creşterea animalelor” (cod CAEN 014) sau „activitate în ferme mixte-cultură vegetală combinată cu creşterea animalelor” (cod CAEN 015), cu sediul în comuna Păstrăveni şi forme asociative ale crescătorilor de animale, care fac dovada înscrierii în Registrul Asociaţiilor şi fundaţiilor, cu sediul în comuna Păstrăveni, cu respectarea încărcăturii UMV/ha.”
Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma modificată şi obţine un număr de 12 voturi „pentru” şi o „abţinere” ( dl. Borda Leon ).
Se trece la punctul  şase al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre – privind actualizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate din cadrul Consiliului local al comunei Păstrăveni.
Dl. primar  –  prezintă expunerea de motive.
Dl. preşedinte  al comisiei de specialitate pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Dl. Primar – spune că, trebuie să se facă propuneri pentru  comisiile de specialitate.
Pentru comisia de specialitate buget finanţe :
Dl. Pascal Ioan - propune ca membru în comisie pe doamna Tataru Doina.
Se supune la vot şi se aprobă cu unsprezece voturi « pentru » şi o « abţinere » (dl. Borda Leon), d-na Tataru Doina nu votează.
Pentru comisia de specialitate pentru învăţământ, sănătate şi familie, protecţie socială :
Dl. Ciocoiu Mihai – propune ca membru în comisie pe dl. Nistor Constantin.
Se supune la vot şi se aprobă cu unsprezece voturi « pentru » şi o « abţinere » (dl. Borda Leon), dl. Nistor Constantin  nu votează.
Pentru comisia de specialitate pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină:
Dl. Onisei Pavel – Cătălin – propune ca membru în comisie pe dl. Pîrlea Ionel.
Se supune la vot şi se aprobă cu unsprezece voturi « pentru » şi o « abţinere » (dl. Borda Leon), dl. Pîrlea  Ionel  nu votează.
Ca urmare a completării comisiilor de specialitate şi pentru că sunt toţi domnii/doamnele consilieri prezenţi la şedinţă,  domnul preşedinte de şedinţă propune ca în cadrul acestora să se aleagă presedinţii şi secretarii de comisii. După dezbateri de câteva minute pe fiecare comisie, componenţa acestora va fi, după cum urmează:
Comisia de specialitate buget – finanţe, are următoarea componenţă:
Dl. Pascal Ioan – preşedinte
D-na Tataru Doina  - secretar
Dl. Copcea Constantin – membru
Dl. Gherasim Dumitru – membru
Dl. Onisei Pavel – Cătălin – membru.
Comisia de specialitate pentru învăţământ, sănătate şi familie, protecţie socială, are următoarea componenţă : 
D-na Macovei Cristina  - preşedinte
Dl. Hanganu Emilian  - secretar
Dl. Borda Leon  - membru
Dl. Ciocoiu Mihai – membru
Dl. Nistor  Constantin - membru
Comisia de specialitate pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, are următoarea componenţă
Dl. Păduraru Leonard - preşedinte
Dl. Iacob Gheorghe - secretar
Dl. Pîrlea  Ionel - membru
Se trece la punctul şapte al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre – privind rectificarea bugetului local pe anul 2014.
Dl. primar  –  prezintă expunerea de motive.
Dl. secretar al comisiei de specialitate buget – finanţe arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre .
Discuţii:
Dl. Primar – aduce la cunostinţă domnilor consilieri faptul că dumnealor odată cu convocarea au primit şi materialele la sedinţă, dar până la data şedinţei  a intervenit o modificare a proiectului de hotărâre ca urmare a  unor adrese primite de la Consiliul Judeţean şi Agenţia Judeţeană a Finanţelor Publice Neamţ. Întrucât, conform adreselor, se impunea de asemnea rectificarea bugetului şi fiind vorba şi de bani pentru învăţământ s-a considerat că este mai oportun includerea acestor sume în proiectul de hotărâre deja întocmit.
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre în forma iniţială şi nu se aprobă. După care, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma modificată şi obţine un număr de douăsprezece voturi «pentru» şi o «abţinere» (dl. Borda Leon).
Se trece la punctul opt al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre – privind modificarea şi completarea Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2014 al comunei Păstrăveni, judeţul Neamţ, aprobat prin HCL nr. 11 din 10.03.2014.
Dl. primar  –  prezintă expunerea de motive.
Dl. secretar al comisiei de specialitate buget – finanţe arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Dl. Borda Leon – spune că, i se pare o sumă mult prea mare cea prevazuta la studiile de fezabilitate şi nu crede că se vor finaliza toate aceste proiecte. Dumnealui crede că nu este normal şi firesc să se aprobe toate proiectele, să se aleagă unul sau două din aceste proiecte, care să poată fi şi finalizate.
Dl. Primar – spune că, valoarea este mică, sunt încheiate şi semnate contracte de finanţare pentru trei proiecte şi asteptăm şi contractul de finanţare pentru extinderea primăriei, iar de acum nu mai cheltuim, noi am plătit doar avizele şi studiile de fezabilitate.
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre şi obţine un număr de douăsprezece voturi «pentru» şi o «abţinere» (dl. Borda Leon ).
Dl. Primar – aduce la cunoştinţă domnilor consilieri Raportul de audit financiar încheiat în urma controlului Curţii de conturi şi întreabă pe domnii consilieri dacă doresc să studieze şi în particular înaintându-le câte o copie. Astfel, domnii Pascal Ioan, Gherasim Dumitru, Copcea Constantin şi Nistor Constantin şi-au exprimat afirmativ dorinţa de a primi câte o copie, ceilalţi domni consilieri nu.
Se trece la ultimul punct al ordinii de zi:
Întrebări – interpelări.
1. Dl. Primar -  prezintă, de asemenea, Decizia Curtii de conturi, ca urmare a controlului efectuat.
2. În continuare, dl. Preşedinte de şedinţă - prezintă situaţia centralizatoare a aleşilor locali după exprimarea opţiunii cu privire la apartenenţa politică.
3. Dl. Preşedinte de şedinţă – prezintă adresa înaintată consiliului local de catre S.C. Prospecţiuni S.A. Bucureşti, prin care aduce la cunostinţa acestuia accesul lucrărilor societăţii pe domeniul public şi privat, precum şi solicitarea exprimării acordului de acces pe domeniul public.
Nu sunt discuţii şi se supune la acordarea avizului de principiu în vederea accesului pe domeniul public şi privat, care se şi aprobă.
4. Dl. Preşedinte de şedinţă – prezintă solicitarea doamnei doctor Nastasă Carmenica cu privire la rezilierea contractului de închiriere nr. 1069 din 24.03.2010 încheiat pentru utilizarea spaţiului din cadrul Dispensarului medical Rădeni.
Nu sunt discuţii, se supune la vot şi se aprobă în unanimitate, cu menţiunea că la data predării să aibă achitate toate dările (taxe concesiune, facturi E-ON, etc.).
5. Dl. Preşedinte de şedinţă – prezintă solicitarea Preotului paroh Stan Andrei – Parohia Lunca Moldovei privind alocarea din bugetul local a sumei de 10 000 lei.
Dl. Primar – spune că în momentul de faţă nu sunt fonduri cu o astfel de destinaţie, la o eventuală rectificare de buget.
6. Dl. Preşedinte de şedinţă – prezintă solicitarea domnului doctor Nastasă Lazar privind concesionarea a câte unui metru, minim, de o parte şi de alta a clădirii punctului sanitar din satul Rădeni.
Dl. Primar – spune că, nu este de acord cu solicitarea dumnealui.
Dl. Borda Leon -  spune că, nu este legal ce face, doamna Daraba Zinica a intrat de atâtia ani pe domeniul public şi ei i se aprobă, iar altora nu.
Se supune la vot şi se obţine un număr de trei voturi « pentru » (domnii Gherasim Dumitru, Borda Leon şi Pascal Ioan) şi 10 « abţineri », astfel, consiliul local nu şi-a dat avizul de principiu.
7. Dl. Preşedinte de şedinţă – prezintă sesizarea unor cetăţeni din satul Lunca Moldovei cu privire la grajdul construit de către domnul Damaschin Constantin.
Dl. Primar -  spune că, dl. Borda Leon a pus sa se facă petiţia, este chiar scrisul dumnealui.
Dl. Borda Leon – spune că, nu este scrisul dumnealui.
Dl. Gherasim Dumitru – ar vrea să ştie, al cui este terenul ?
Dl. Primar – spune că, este terenul domnului Damaschin Constantin.
Dl. Borda Leon – spune că, domnul Damaschin Constantin la data de patru septembrie nu avea finalizat nici un act de vânzare – cumpărare.
Dl. Primar – spune că, a discutat cu cetăţenii care sunt înscrişi în petiţie şi spun că nu ei au făcut sesizarea.
Dl. Iacob Gheorghe – spune că, fiind locuitor al satului Lunca Moldovei, ştie că acel teren este a unei mătuşi a domnului Damaschin, care nu a avut copii (mostenitori).
Dl. Primar – spune că, sunt acte legale pe suprafaţa de teren.
Dl. Borda Leon – spune că, domnul Vasiliu Ioan a fost  ameninţat că i se reziliază contractul, dumnealui făcând parte din Asociaţia Floricom de la Lunca Moldovei.
Dl. Primar – spune că, domnul Vasiliu Ioan nu a fost ameninţat, doar că dumnealui are de plătit impozitul pe clădire.
8. Domnul preşedinte de şedinţă, în continuare, prezintă solicitarea domnului Tataru Gheorghe prin care solicită concesionarea directă suprafeţei de teren de 373,50 mp teren aflat în domeniul privat al comunei şi care se afla în vecinătatea terenului deţinut de către dumnealui în proprietate privată pentru extinderea construcţiilor.
Dl. Primar – spune că, domnul Tataru Gheorghe deţine o suprafaţă de 700 mp, iar terenul pe care-l solicită este vecin cu proprietatea dumnealui.
Se supune la vot şi se obţine un număr de douăsprezece voturi « pentru » şi  o « abţinere » (dl. Borda Leon) , astfel că, consiliul local şi-a dat avizul de principiu.
9. Dl. Presedinte de sedinţă - prezintă solicitarea domnului Tataru Constantin prin care solicită concesionarea unei suprafeţe de teren de 465 mp situat în curtea fostului CAP Păstrăveni, pentru construirea unei locuinţe.
Dl. Primar – spune că, acesta a cumpărat şi beciul de la doamna Subcinschi Smaranda şi doreşte să-si construiască şi o locuinţă în apropiere.
Se supune la vot şi se aprobă în unanimitate.
10. Dl. Preşedinte de şedinţă - prezintă adresa S.C. Total Post Mail SRL cu sediul în sat. Creteşti, com. Vidra, str. Mancas, nr. 11, jud. Ilfov prin care se aduce la cunostinţă că începând cu data de 01.08.2014 societatea distribuie corespondenţa asociată consumatorilor de Energie Electrica şi Gaz.
În continuare, dl. Borda Leon ar dori să-i pună unele întrebări domnului primar:
- de ce nu s-au mutat WC-urile când s-a renovat grădiniţa la Păstrăveni în aşa fel îincât să aibă acces toţi copii ?
Dl. primar – spune că, s-au mutat.
- de ce nu se vorbeşte cu doamna director de la Şcoala Gimnazială Păstrăveni pentru a efectua un transport legal de elevi.
Dl. Primar – spune că, prin anii 2000 -2003 a fost refuzat un microbuz pentru transport elevi, întrucât nu s-a dorit închiderea scolilor din satele Lunca Moldovei şi Rădeni de sus. Ca urmare a primirii unui mijloc de transport pentru elevi, la acea dată, se preconiza închiderea acestor două şcoli.
- de ce nu este şi la Primăria comunei Păstrăveni sală de oficieri căsătorii?
Dl. Primar – spune că, dumnealui este ofiţer de stare civilă, aşa că oficierile de căsătorii se pot face şi în biroul dumnealui.
- câte ore s-a lucrat la deszapezire? este vorba de 11 zile ?
Dl. Primar – spune că, atatea zile s-au facut.
de ce aţi mintit că nu aţi primit sentinţa civilă din litigiu cu dl. Dr. Nastasa.
Dl. Primar – spune că, nu a minţit, dosarul se afla încă pe rolul instanţei, fiind recurs la Curtea de apel Bacău.
Nemaifiind alte discuţii la ordinea de zi, se supune la vot sistarea lucrărilor sedinţei ordinare lunare, propunere care este aprobată de toţi domnii consilieri prezenţi.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces – verbal.
                 
                 PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                             CONSILIER,
                    Consta
ntin COPCEA                                  Elena GHERASIM

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free