Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

28 februarie 2019

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂSTRĂVENI   


 
PROCES - VERBAL,

Încheiat astăzi, 28 februarie 2019.
În şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Păstrăveni, convocată prin Dispoziţia primarului comunei Păstrăveni nr. 90 din 22.02.2019, la care participă un număr de 11 consilieri din 13 in functie, domnul Hanganu Emilian lipseste motivat, iar domnul Onisei Ioan s-a prezentat la sedinta, a semnat in registrul de prezenta dar, dupa aprobarea procesului verbal incheiat in data de 06.02.2019, a parasit sala de sedinta.
La şedinţa ordinară a consiliului local participa doamna secretar Lidia Brinzei, domnisoara Eugenia Rîpanu – Sef serviciu financiar contabilitate si doamna Maria – Roxana Durubala – consilier juridic in cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Doamna secretar face prezenţa domnilor consilieri, fiecare semnând în registrul de prezenţă.
În continuare, doamna secretar prezintă actele normative nou apărute, considerate mai importante de la şedinţa anterioară până în prezent, anexă la procesul – verbal.
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, procesul – verbal de la şedinţa anterioară (06.02.2019) a fost supus la vot şi  aprobat cu unanimitate de voturi.
Doamna secretar, Brinzei Lidia, solicita domnilor consilieri propuneri pentru un nou presedinte de sedinta, intrucat domnului Hanganu Emilian se afla la cursuri ISU la Bacau.
Domnul Pelin Haralambe  propune ca presedinte de sedinta pentru un mandat de trei luni pe domnul Borda Leon, domnul Onisei Ioan il propune pe domnul Roibu Vasile ca presedinte de sedinta. Se supune la vot prima propunere, cea a domnului Pelin Haralambe si se aproba cu 8 voturi „pentru” si 3 voturi „abtinere”.
Domnul Borda Leon – presedinte de sedinta – preia conducerea lucrărilor şedinţa si prezintă proiectul ordinii de zi:
1.     Proiect de hotarare – privind executia bugetului local pe anul 2019.
2.     Proiect de hotarare -  privind stabilirea unui cuantum orar pentru voluntarii Serviciului pentru Situatii de Urgenta Pastraveni.
3.     Proiect de hotarare – privind aprobarea intocmirii documentatiei si realizarea obiectivului de investitii „ Extindere retea electrica de distributie publica de joasa tensiune si iluminat stradal in localitatea Pastraveni, judetul Neamt.
4.     Proiect de hotarare -  privind aprobarea Devizului general actualizat al obiectivului de investitii „ Reabilitare, modernizare si extindere poduri in comuna Pastraveni, judetul Neamt”.
5.     Proiect de hotarare -  privind aprobarea Devizului general actualizat al obiectivului de investitii „ Infiintare sistem de canalizare si statie de epurare in comuna Pastraveni, judetul Neamt”.
6.     Informare  privind atributiile ce revin alesilor locali in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
7.     Intrebari – interpelari.
Domnul preşedinte de şedinţă – supune la vot ordinea de zi şi se aprobă cu 11 voturi „pentru”, domnul Onisei Ioan a parasit nemotivat sala de sedinta, nu a votat si nu a revenit pana la terminarea sedintei .
Se trece la primul punct al ordinii de zi:
1.         Proiect de hotarare – privind executia bugetului local pe anul 2019.
Domnul primar – prezinta expunerea de motive.
Domnul Borda Leon – „Comisia de specialitate pentru agricultura, economico – financiara, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism a acordat aviz favorabil proiectului de hotărâre.”
Discutii – Nu sunt.
Se trece la vot si se adopta hotararea cu 10 voturi „ pentru” si 1 vot „ abtinere” (domnul Roibu Vasile) - domnul Onisei Ioan a parasit nemotivat sala de sedinta, nu a votat si nu a revenit pana la terminarea sedintei.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi:
2.     Proiect de hotarare -  privind stabilirea unui cuantum orar pentru voluntarii Serviciului pentru Situatii de Urgenta Pastraveni.
Domnul primar – prezinta expunerea de motive.
Domnul Borda Leon – „Comisia de specialitate pentru agricultura, economico – financiara, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism a acordat aviz favorabil proiectului de hotărâre.”
Discutii:
Domnul Roibu Vasile – „ Suma de 12,34 lei este calculata la cuantumul salariului minim garantat in plata; salariul este remuneratia pentru o munca, o activitate prestata legal; oamenii se supun unui risc, pericolul este nou si diferit; poate fi modificata suma, sa se stabileasca un cuantum mai mare?”
Domnul primar – „ Suma ar putea fi modificata, dar acest cuantum este aplicat numai pentru participarea la concursuri.”
Domnul Pascal Ioan – „ Este o suma acceptabila daca este numai pentru concursuri.”
Nemaifiind discutii, se trece la vot si se adopta hotararea cu 10 voturi „ pentru” si 1 vot „ abtinere” (domnul Roibu Vasile).
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi:
3.  Proiect de hotarare – privind aprobarea intocmirii documentatiei si realizarea obiectivului de investitii „ Extindere retea electrica de distributie publica de joasa tensiune si iluminat stradal in localitatea Pastraveni, judetul Neamt.
Domnul primar – prezinta expunerea de motive.
Domnul Borda Leon – „Comisia de specialitate pentru agricultura, economico – financiara, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism a acordat aviz favorabil proiectului de hotărâre.”
Discutii:
Domnul Pascal Ioan – „ Unde se va face extinderea?”
Domnul primar – „ De la intersectia DJ 155 I cu DC 19 Pastraveni – Radeni, pana la jumatatea distantei dintre Radeni si Pastraveni. Transformatorul ne permite sa facem extinderea de la moara Acatrinei si celelalte locuinte sunt racordate la transformatorul de la fostul SMA.”
Domnul Pascal Ioan – „ Detin autorizatie pentru infiintarea unei plantatii de nuci, totodata voi infiinta si o fabrica de prelucrare a nucilor; pot sa beneficiez si eu de aceasta extindere a iluminatului public?”
Domnul primar – „ Puteti solicita acest lucru printr-o cerere adresata societatii E-ON Energie. Vi se va comunica daca este posibil.”
Nemaifiind discutii, se trece la vot si se adopta hotararea cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi:
4.  Proiect de hotarare -  privind aprobarea devizului general actualizat al obiectivului de investitii „ Reabilitare, modernizare si extindere poduri in comuna Pastraveni, judetul Neamt”.
Domnul primar – prezinta expunerea de motive.
Domnul Borda Leon – „Comisia de specialitate pentru agricultura, economico – financiara, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism a acordat aviz favorabil proiectului de hotărâre.”
Discutii – Nu sunt.
Se trece la vot si se adopta hotararea cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi:
5. Proiect de hotarare -  privind aprobarea Devizului general actualizat al obiectivului de investitii „ Infiintare sistem de canalizare si statie de epurare in comuna Pastraveni, judetul Neamt”.
Domnul primar – prezinta expunerea de motive.
Domnul Borda Leon – „Comisia de specialitate pentru agricultura, economico – financiara, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism a acordat aviz favorabil proiectului de hotărâre.”
Discutii:
D-ra Ripanu Eugenia – „ Ramane numai diferenta aferenta aplicarii  OUG nr. 114/2018”.
Domnul primar – „ Lucrarile suplimentare vor face obiectul unui alt proiect de hotarare, dupa ce se va finaliza dispozitia de santier si se va evalua.”
Domnul Pascal Ioan – „ Banii vin de la bugetul de stat?”
D-ra Ripanu Eugenia – „ Valoarea de licitatie a fost mai mica; suplimentarea este pe lucrarea existenta, nu este vorba despre o investitie noua.”
Domnul Irimoaia Ion – „ Lucrarile capata finalitate anul acesta?”
Dommnul Pascal Ioan – „ Au posibilitatea de prelungire, nu?”
Domnul primar – „ Au solicitat prelungirea termenului. Totodata, au adus o modificare a Devizului prezentat in acest proiect de hotarare, pe care v-o supun atentiei, deoarece s-a omis la intocmirea devizului sumele achitate catre Eon Energie  pentru racordul statiei de epurare si a caminelor de pompare la reteaua electrica. Se va inlocui devizul cu noile valori rezultate.”
Nemaifiind discutii, se trece la vot si se voteaza amendamentul cu unanimitate de voturi si proiectul de hotarare in forma finala cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi:
6.  Informare privind atributiile ce revin alesilor locali in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Doamna secretar prezinta materialul intocmit si le readuce la cunostinta faptul ca trebuie sa intocmeasca raport de activitate, atat personal, cat si al comisiei de specialitate din cadrul careia fac parte, actualizarea declaratiilor de avere si de interese distribuind formularele.
7.         Intrebari – interpelari.
Domnul Borda Leon prezinta o cerere a domnului Mosneagu Ionut – Stefan, inregistrata la noi sub nr. 949 din 19.02.2019 care solicita concesionarea unei suprafete de 153 mp teren situat in incinta fostului C.A.P. din Comuna Pastraveni.”
Domnul primar – „ Acolo situatia este stiuta, scandaluri, politia este chemata in fiecare seara. Vecinii au facut adrese prin care au spus ca nu vor sa mai fie deranjati.”
Domnul Borda Leon – „Consiliul local nu acorda aviz de principiu favorabil pentru initierea unui proiect de hotarare in acest sens.”- 10 voturi „abtinere” si 1 vot „impotriva”( domnul Movila Mihai )
Domnul Borda Leon prezinta adresa nr. 3201 din 22.02.2019 inregistrata la noi sub nr. 1082 din 25.02.2019 a Consiliului Judetean Neamt, prin care se aduce la cunostinta ca in termen de 15 zile lucratoare de la data aprobarii bugetului pentru implementarea Programului pentru scoli pentru elevi si prescolari, in conformitate cu prevederile  H.G. nr. 52/30.01.2019, privind modificarea si completarea H.G.nr. 640/2017, consiliile locale vor adopta hotarari cu privire la asumarea / neasumarea responsabilitatilor organizarii procedurilor de atribuire a contractelor / acordurilor – cadru pentru achizitia produselor aferente programului si a contractelor / acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, la nivel local.
Domnul primar – „ Este vorba despre programul „Laptele si cornul” si notificarea aceasta consta in faptul ca unele institutii de invatamant detin spatiu si pot asigura o masa calda in sistem catering. La noi nu este cazul de acest lucru, nu avem nici bani si nici spatiu pentru infiintarea unui asemenea sistem.”
Domnul Irimoaia Ion – „ Mergem pe vechiul sistem, daca nu putem implementa programul cu masa calda.”
Domnul Roibu Vasile – „ Laptele si cornul nu sunt de calitate; calitatea ar trebui sa primeze pentru elevi si prescolari. M-as bucura daca s-ar gasi la nivel local o solutie.”
Domnul Pascal Ioan – „ Ar fi benefic pentru elevi o masa calda, daca vin niste bani si se realizeaza o cantina, s-ar crea si locuri de munca.”
Domnul Borda Leon – „ Consiliul local a decis, cu 10 voturi „pentru” si 1 vot „abtinere” ( domnul Roibu Vasile) ca, pentru anul scolar 2019 – 2020, Consiliul Judetean Neamt sa incheie contracte  pentru achizitia produselor aferente programului si contracte / acorduri – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative necesare implementarii programului pentru scoli.”
Domnul Borda Leon – „ In calitate de presedinte de sedinta, va rog sa consemnati ca domnul Onisei Ioan nu a participat la sedinta.”
Domnul Roibu Vasile – „ Cu totii ne dorim o lume mai frumoasa, dar daca vom tinde spre ce prevede legislatia la profilul alesului local, vom vedea o diferenta intre ceea ce am jurat si ceea ce suntem. Se apropie alegerile. Va rog sa actualizati listele de alegatori.”
Domnul Pascal Ioan – „ S-a dat un aviz de principiu favorabil cererii angajatei mele pentru concesionarea unei suprafete de teren. Ati facut demersuri pentru scoaterea la licitatie?”
Domnul primar – „ Asteptam bugetul pentru a putea demara procedura licitatiei.”
Domnul Pelin Haralambe – „ Nu consider ca este corect ca persoanele care au contracte la gunoi incheiate cu firma de salubrizare sa figureze si la primarie cu debite.
Domnul Borda Leon, presedinte de sedinta, se supune la vot sistarea lucrărilor şedinţei ordinare, ordinea de zi fiind epuizata, propunere care este aprobată de toţi domnii consilieri prezenţi.
Drept pentru care, am încheiat prezentul proces – verbal.


Presedinte de sedinta,                  Secretar,                         Consilier juridic,
    Leon BORDA                   Lidia BRINZEI          Maria – Roxana DURUBALA

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free