Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

25 mai 2010

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PASTRAVENI

PROCES-VERBAL,

Incheiat astazi, 25 mai  2010.
In sedinta ordinara lunara a Consiliului local al comunei Pastraveni, convocata prin Dispozitia primarului nr. 135 din 20.05.2010 la care participa un numar de 13 domni consilieri din 13 in functie.
Doamna secretar Brinzei Lidia este in concediu de odihna si este plecata din localitate.
La sedinta participa ca invitati d-ra consilier Ripanu Eugenia.
La sedinta ordinara lunara a consiliului local participa si domnul primar Ioan Onisei.
La sedinta participa d-ra consilier Gherasim Elena din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Pastraveni, face prezenta domnilor consilieri, fiecare semnand in registrul de prezenta. Nefiind acte normative noi aparute si  considerate mai importante de la sedinta anterioara pana in prezent se trece la supunerea la vot a procesului verbal de la sedinta anterioara.

In conformitate cu prevederile art. 42 alin (5) din Legea nr. 215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, procesul – verbal de la sedinta anterioara (08.04.2010) a fost supus la vot si  aprobat  in unanimitate.

Domnul presedinte de sedinta Borda Leon prezinta proiectul ordinii de zi:
1. Solicitare accept limita de intravilan propusa in vederea actualizarii PUG al comunei Pastraveni.
2. Proiect de hotarare
– privind aprobarea organigramei si statul nominal de personal al aparatului de specialitate al primarului comunei Pastraveni si al serviciilor publice de interes local.
3.  Proiect de hotarare – privind aprobarea Planurilor de ocupare a functiilor publice pe anul 2010 pentru aparatul  de specialitate al primarului comunei Pastraveni si serviciilor publice de inters local.
4.  Proiect de hotarare
– privind aprobarea numarului  asistentilor personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2010.
5. Proiect de hotarare
– privind executia bugetului local pe anul 2009.
6. Proiect de hotarare – privind rectificarea bugetului local pe anul 2010.
7. Proiect de hotarare – privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a suprafetelor de pasune aflate in administrarea Consiliului local Pastraveni.
8. 
Proiect de hotarare – privind aprobarea atribuirii contractului de prestari servicii prin procedura de ” Cerere de oferta” si a documentatiei de atribuire a contractului de prestari servicii avand ca obiect ”Colectarea, Transportul si Depozitarea deseurilor menajere de pe raza comunei Pastraveni, judetul Neamt” cod C.P.V. – 90511200-4 Rev-2.
9. Intrebari - interpelari
Dl. presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt alte propuneri a se include pe ordinea de zi. 
Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot ordinea de zi  care este aprobata in unanimitate.
Se trece la primul punct al ordinii de zi, respectiv:
1. Solicitare accept limita de intravilan propusa  in vederea actualizarii PUG al comunei Pastraveni.
Domnul presedinte de sedinta – da cuvantul domnului ing. Afrasinei Mircea de la SC Topoprest SRL pentru a prezenta limitele propuse in vederea actualizarii PUG.
In continuare prezinta marirea intravilanului incepand cu satul Lunca Moldovei, unde arata ca s-au facut unele corecturi, respectiv extinderea cu 100 de m la Teiu, se propune introducerea in intravilan si a altor suprafete, cum ar fi: la Popa, pentru ca aceasta suprafata de teren (curti – constructii si gradina) era in extravilan,  si de-a lungul drumului care face legatura intre satele Pastraveni si Lunca Moldovei pe o latime de 100 m. Totodata, trebuie avut in vedere si faptul ca orice extindere implica si dezvoltarea retelelor de alimentare cu apa si alte utilitati.

Domnul Borda Leon – spune ca ar fi bine sa se extinda si pana la Abalasei Vasile.
Domnul ing. Afrasinei Mircea  - spune ca PUG-ul este valabil 10 ani, dar daca este necesar se va putea extinde si dupa aceea , insa trebuie avut in vedere faptul ca de jur – imprejurul  locuintei cu terenul aferent a  d-lui Abalasei Vasile  este teren arabil, iar daca acesta ar fi inclus in intravilan pentru persoanele detinatoare nu ar fi tocmai convenabil deoarece  ar creste impozitul pe teren.

Langa satul Pastraveni  este zona AEI, care ramine o zona protejata, intrucat nu se pot construi locuinte pastrandu-se acelasi specific, respectiv o zona de prestari servicii, zona industriala sau zona agricola, s-ar putea construi locuinte dar, pe langa celelalte avize,  trebuie si avizul de la DSV.

Face mentiunea ca, timp de  un an de zile de la aprobarea PUG-ului  nu se poate face nici o completare a PUG sau PUZ.

Pentru satul Pastraveni  este o propunere de includere in  intravilan intr-o zona inundabila si pentru care se propune scoaterea acesteia din PUG. De asemnea,  propune extinderea langa drumul judetean.

Trupul ”Tinta”,  care este proprietatea comunei Pastraveni, dar in domeniul administrativ al comunei Urecheni, ar trebui sa se rezolve pe cale amiabila intre cele doua unitati administrative prin Ordin al prefectului cu semnatura ambelor parti. Propune ca la rezolvarea acestei probleme sa participe si un domn consilier.

O alta extindere si  introducere de suprafete in intravilan ar fi la intrarea in comuna dinspre satul Davideni, comuna Tibucani. De altfel, primele case construite in acea zona sunt pe teritoriul comunei Tibucani, dar fiind vorba de prorietate privata la negocierea pentru acele terenuri s-ar putea pleca de la latura sociala.

Domnul primar – arata ca referitor la acest subiect a discutat cu domnul primar al comunei Tibucani pentru extinderea PUZ.

In continuare dl. ing. Afrasinei Mircea spune ca de-a lungul drumului Pastraveni – Radeni, 100 m  dreapta – stanga, se va prinde in intravilan.

Pentru satul Spiesti se are in vedere reconstituirea vechiului sat.

Pentru satul Radeni se are in vedere o extindere cu 100 m  la Huciungani, de asemenea o extindere catre comuna Urecheni, extindere livada stinga – dreapta, cat si pe drumul forestier o extindere de 100 m. 

Nemaifiind alte discutii se supune la vot, pentru avizul de principiu, privind  accept limita de intravilan propusa  si se aproba cu unanimitate de voturi.

Se trece la punctul doi al ordinii de zi, respectiv:
2.  Proiect de hotarare – privind aprobarea organigramei si statul nominal de personal al aparatului de specialitate al primarului comunei Pastraveni si al serviciilor publice de interes local.
Domnul Borda Leon – presedinte de sedinta,  da cuvantul domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive.

Dl. Borda Leon  – presedinte al comisiei de specialitate  pentru administratie publica si juridica, arata ca, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotarare.

Discutii:

Dl. Borda Leon – arata ca in urma analizarii documentelor puse la dispozitie odata cu proiectul de hotarare, care au avizul favorabil de la  ANFP, se considera ca fiind legala aprobarea proiectului de hotarare.

Domnul Perta Ioan – este legal sa aprobam acum si sa intre in vigoare incepand cu 01.01.2010?

Domnul Borda Leon – arata ca este corect, este legal pentru ca abia  la aceasta data a venit avizul de la ANFP, iar fara avizul agentiei nu se putea aproba.

D-ra Gherasim Elena – mentioneaza ca solicitarea avizului de la ANFP s-a facut inca din luna noiembrie 2009.

Domnul Perta Ioan – precizeaza ca este bine ca nu sunt modificari in organigrama.

Domnul primar – in cazul in care vom fi verificati de Curtea de conturi acestia vor vedea ca am solicitat avizul de la ANFP inca de anul trecut, inainte de 01.01.2010.

Nemaifiind alte discutii se supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.

Se trece la punctul trei al ordinii de zi, respectiv:

3. Proiect de hotarare – privind aprobarea Planurilor de ocupare a functiilor publice pe anul 2010 pentru aparatul  de specialitate al primarului comunei Pastraveni si serviciilor publice de inters local.

Domnul Borda Leon – presedinte de sedinta,  da cuvantul domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive.

Dl. Borda Leon  – presedinte al comisiei de specialitate  pentru administratie publica si juridica, arata ca, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotarare.

Nemaifiind alte discutii se supune la vot  si se aproba cu unanimitate de voturi.

Se trece la punctul patru al ordinii de zi, respectiv:

4. Proiect de hotarare  – privind aprobarea numarului  asistentilor personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2010.

Domnul Borda Leon – presedinte de sedinta,  da cuvantul domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive.

Dl. Borda Leon  – presedinte al comisiei de specialitate  pentru administratie publica si juridica, arata ca, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotarare.

Discutii:

Domnul Nastasa Lazar – intreaba ca aprobam numai un numar de 25 de posturi?

Domnul Borda Leon  - precizeaza ca in prezent sunt 20 de posturi ocupate, respectiv 10 posturi pentru asistenti personali cu contract de munca si 10 posturi pentru persoane cu indemnizatie, 5 posturi fiind neocupate, in concluzie de rezerva.

Domnul primar – comunica domnilor consilieri lista atat cu asistentii persoanli incadrati cu contract de munca cat si a celor cu indemnizatie.

Domnul Nastasa Lazar – ar dori o lista cu persoanele cu handicap care beneficiaza de asistenti personali si care primesc indemnizatie.

D-ra Gherasim Elena – o sa-i comunice doamnei asistent social Nistor Cristina sa aduca lista cu persoanele cu handicap care beneficiaza de asistenti personali si care primesc indemnizatie.

Nemaifiind alte discutii se supune la vot  si se aproba cu unanimitate de voturi.

Se trece la punctul cinci al ordinii de zi, respectiv:

5. Proiect de hotarare – privind executia bugetului local pe anul 2009.

Domnul Borda Leon – presedinte de sedinta,  da cuvantul domnului primar pentru a prezenta Raportul de executie.

Domnul Copcea Constantin – presedinte al comisiei de specialitate  buget - finante, arata ca, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotarare.

Se da cuvantul domnisoarei Ripanu Eugenia – consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru a prezenta un rezumat la executia bugetului pe anul 2009, astfel ca, conform legii, pana la 31.05 a fiecarui an se aproba executia bugetului pe anul anterior continuand prin a face unele precizari pe anexe.

Referitor la facilitatile fiscale spune ca acestea au fost aprobate odata cu taxele locale pe anul trecut, mai sunt insolvabilele pana la 31 decembrie, dar dupa cum stim exista o lege prin care aceste persoane pot fi puse sa lucreze in folosul comunitatii, iar pentru ca acest lucru sa se intample este necesara adoptarea unei hotarari de consiliu local privind activitatile si locurile de desfasurare a acestora.

Domnul Pelin Haralambe – spune ca stie 4 astfel de cazuri  care au facut recurs si au castigat in instanta, acestia au primit amenzi la lemne de foc, dar aveau si bon in buzunar.

Discutii:

Domnul Gherasim Dumitru – intreaba cate datorii mai sunt de platit la 31 decembrie 2009?

Domnisoara Ripanu Eugenia – consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului – mentioneza ca executia bugetului nu implica si platile, dar la data aceea erau 7 miliarde  la cheltuieli cu reabilitarea  drumului  DC 19  Pastraveni- Radeni.

Nemaifiind alte discutii se supune la vot  si se aproba cu unanimitate de voturi.

Se trece la punctul sase al ordinii de zi, respectiv:

6. Proiect de hotarare – privind rectificarea bugetului local pe anul 2010.

Domnul Borda Leon – presedinte de sedinta,  da cuvantul domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive.

Domnul Copcea Constantin – presedinte al comisiei de specialitate  buget - finante, arata ca, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotarare.

Se da cuvantul domnisoarei Ripanu Eugenia – consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru a prezenta rectificarea bugetului precizand ca, prin hotarare de guvern ni s-a alocat suma de un miliard pentru camin cultural, doar ca acesti bani nu vin ca urmare a proiectului aprobat, si nu putem sa-i folosim pentru ca nu ajung la construirea unui camin cultural asa ca trebuie sa-i trimitem inapoi sau sa solicitam schimbarea destinatiei.
In continuare, arata ca din banii proveniti ca subventie la pasune se contruiesc doua fantani pe pasunea comunala.

Domnul Borda Leon –  cere relatii despre banii de la subventie incasati anul acesta.

D-ra Ripanu Eugenia – spune ca sunt in cont, dar sunt bani incasati anul acesta pentru anul trecut.

Discutii:

Domnul Borda Leon – domnul viceprimar dummneavoastra sunteti pentru cheltuirea acestor bani??

Domnul Pelin Haralambe –  fantana de pe „Haitau”  cand au construit-o trebuia sa ne intrebe si pe noi, iar pe aceasta poate ca o  va face intr-un loc mai bun.

Domnul Perta Ioan – banii de subventie vor veni la domnul Pelin Haralambe, care vrea sa concesioneaze pasunea, si atunci va face fantana unde vrea el.

Domnul Borda Leon – cand s-au primit banii pentru subventie??

D-ra Ripanu Eugenia – in noiembrie.

Domnul Chirila Constantin – sunt bani si pentru extinderea pasunii, dar nu poti sa-ti permiti sa ari pasunea primavara.

Nemaifiind alte discutii se supune la vot  si se aproba cu unanimitate de voturi.

Se trece la punctul sapte al ordinii de zi, respectiv:
7. Proiect de hotarare  – privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a suprafetelor de pasune aflate in administrarea Consiliului local Pastraveni.

Domnul Borda Leon – presedinte de sedinta,  da cuvantul domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive.

Domnul Copcea Constantin – presedinte al comisiei de specialitate  buget - finante, arata ca, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotarare.

Discutii:

Domnul Gherasim Dumitru – intreaba cum s-a ajuns la valorile acelea pentru concesiune?

Domnul Ciocoiu Victor – pe cine avantajam?

D-ra Ripanu Eugenia – este un stimulent pentru crescatorii de animale.

Domnul Borda Leon – este un caiet de sarcini, un studiu de oprtunitate.

Domnul Gherasim Dumitru –  spune ca suntem in criza. Pana acum s-a luat subventia, dar daca nu se mai dau bani la subventie?

D-ra Ripanu Eugenia – spune ca statul da banii, iar concesionarul trebuie sa  intretina pasunea.

Domnul Chirila Constantin – cred ca domnul ing. Afrasinei Mircea ne-ar putea da detalii
.
Domnul Gherasim Dumitru – dati dumneavoastra raspunsul.

Domnul Borda Leon – pana in acest an noi, Consiliul local,  luam subventia de la APIA  pentru imbunatatirea pasunii, asum s-a ajuns in situatia ca nu mai putem sa luam noi subventia ca nu mai este legal, s-a gasit solutia sa se concesioneze crescatorilor de animale pentru a o intretine si a-i creste calitatea.

Domnul Gherasim Dumitru – intreaba de ce sunt diferente  asa de mari la taxele pentru concesiune de la o suprafata la alta, respectiv la „Tinta” 7 lei, iar la „Malu Mare” 2,8 lei?  Nu ati luat in calcul calitatea pasunii?

Domnul ing. Afrasinei Mircea – arata ca la intocmirea caietului de sarcini s-a avut in vedere amplasamentul.

Domnul Gherasim Dumitru – dumneavoastra ati avut in in vedere la  pasunea  ca si valoare.

Domnul ing. Afrasinei Mircea – da l-am luat ca si valoare, iar „Tinta” poate avea si alte utilitati, s-a propus o suma minima, in acest caz se poate solicita si preturi mai mari, dar nu mai mici.

Domnul primar – daca UE ne-a subventionat si ne subventioneaza pana in 2013, oare partea romana nu ar putea veni cu un minim?

Domnul Ing. Afrasinei Mircea – am folosit toate criteriile pentru acest avantaj.

Domnul Borda Leon – nu puteam solicita pana acum taxa la pasunat?

Domnul primar – daca nu luam subventia atunci incasam taxa de pasunat. La comuna Urecheni  s-a procedat asa de anul trecut, iar la Tibucani s-au facut contracte de arenda, dar nu este legal.

Domnul Pascal Ioan – intreaba daca domnul Pelin Haralambe ia in concesiune 10 ha de teren? Daca da, el are concesionat pentru oi, pot sa merg si eu cu vacile?

Domnul primar – nu.

Domnul Perta Ioan – concesionam la oi, dar ce facem cu vacile?

Domnul Ciocoiu Ioan – pe ce perioada se face concesionarea? Pe patru ani? Un tanar care ar vrea sa se ocupe cu cresterea animalelor, pe el cum il incurajam?

Domnul primar – legislatia  spune ca se poate concesiona pe minim 10 ani, dar noi am propus pentru patru ani.

Domnul Gherasim  Dumitru – intreaba ca, daca s-ar face un proiect pe masura 121, nu pierde concesiunea, persoana care a concesionat?

Domnul primar – nu. Daca se incadreaza conform legii, participa la licitatie detinatorii de bovine care au un numar de vaci si pot concesiona, iar restul  de pasune o poate concesiona Asociatia Crescatorilor de Taurine. Domnul Ionita Stelian are societate si chiar ar dori sa concesioneze, dar poate participa si domnul Dumitriu Vasile ca si rreprezentant din partea ACT.

Domnul Gherasim Dumitru – noi ca si consiliu local trebuie sa venim in sprijinul oamenilor, dar nu ca la toamna sa vina  oamenii si sa-mi bata in poarta spunandu-mi ca nu este lasat sa mearga cu animalele la pasunat.

Domnul Perta Ioan – daca un detinator de animale vine sa concesioneze  ceilalti ce fac? Daca vine  de la Tibucani si concesioneaza, oamenii din Radeni ce fac? Vin si-ti leaga vaca in poarta. Cine apara dreptul cetateanului din comuna?

Domnul primar – noi ne contrazicem, dar Ordinul nu l-am facut noi.

Domnul Iacob Gheorghe – este normal  sa vina altii sa pasca animalele pe pasunea noastra si noi sa stam cu vaca in grajd??

Domnul Ciocoiu Victor este stabilita o data ?

Domnul primar – intai aprobam si apoi publicam pe SEAP.

Domnul Perta Ioan – eu ma opun  acestui proiect.

Domnul Pascal Ioan – referitor la cele spuse de domnul primar, de exemplu domnul Ionita, creste vaci si vitei si concesioneaza 20 de ha iar cetateanul din comuna ce face? Cetateanul din comuna ce face ? vinde vacile?

Parerea este sa nu o  scoatem la licitatie si sa ramana taxa de pasunat.

Domnul Copcea Constantin – daca ii dati 20 de ha la „Malu Mare”  ingradeste si paste vacile si viteii acolo, cetatenii unde mai pasc vacile??

Domnul Gherasim Dumitru -  sa scriem in caietul de sarcini un drept de preemptiune.

Domnul Borda Leon – daca nu dam la concesionare atunci nu mai luam subventia.

D-ra Ripanu Eugenia - Ordinul are principii pe care nu le putem incalca.

Domnul Ciocoiu Victor – cum protejam??

Domnul Nastasa Lazar – nu ai cum, incalci legea.

Domnul Gherasim Dumitru – de ce sa nu punem conditii?

Domnul Borda Leon – domnul Ionita vrea 10 ha pentru 20 de vaci, iar restul de 10 ha la 200 de vaci. Este corect?

Domnul primar - sa dam la Asociatia Crescatorilor de Taurine si crescatorilor de animale prin concesionare directa.

Nemaifiind discutii se supune la vot proiectul in forma initiala fiind toti domnii consilieri impotriva.

Se supune la vot proiectul de hotarare  cu concesionare directa Asociatiilor Crescatorilor de Animale ovine si bovine de pe raza comunei Pastraveni cu aceeasi procedura „caiet de sarcini” si se aproba in unanimitate.

Se trece la punctul opt al ordinii de zi, respectiv:

8. Proiect de hotarare – privind aprobarea atribuirii contractului de prestari servicii prin procedura de ” Cerere de oferta” si a documentatiei de atribuire a contractului de prestari servicii avand ca obiect ”Colectarea, Transportul si Depozitarea deseurilor menajere de pe raza comunei Pastraveni, judetul Neamt” cod C.P.V. – 90511200-4 Rev-2.

Domnul Borda Leon – presedinte de sedinta,  da cuvantul domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive.

Domnul Copcea Constantin – presedinte al comisiei de specialitate  buget - finante, arata ca, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotarare.

Discutii:

Domnul Gherasim Dumitru – intreaba daca s-au gandit si la cantitate.

Domnul primar – deja avem angajat om la gospodaria comunala,  are cine sa supravegheze ridicarea deseurilor.

Domnul Borda Leon – intreaba daca se va face  colectare selectiva?

Domnul primar – nu, dar va prezint modele de saci de colectare.

Domnul Pascal Ioan – sacii se repartizeaza?

Domnul primar – daca puteti aduceti 500 de pubele.

Domnul Pascal Ioan – dar firma care va castiga licitatia nu are pubele?

Domnul Borda Leon – eu scot gunoiul la poarta fie  in saci, fie in  pubele si este problema lor sa-l ia.

Domnul Pascal Ioan – se pot achizitiona pubele si din Metro si sunt mult mai ieftine.

Domnul Gherasim Dumitru – banii pentru saci trebuiesc decontati?

Domnul primar – noi am propus 3 lei/persoana/luna,  cu tot cu saci.

Domnul Ciocoiu Victor – este prea mult. O familie cu 10 persoane trebuie sa plateasca 30 de lei/luna.

Domnul Nastasa Lazar – facem un efort si luam si noi pubele.

D-ra Ripanu Eugenia – la mijlocul anului nu putem sa facem investitii.

Domnul primar –  in comuna Petricani gunoiul se pune si in saci de rafie, dar noi incepem cu saci de plastic.

Domnul Perta Ioan – 3lei/persoana/luna  la o familie de 4 persoane costa 12 lei/luna,  este prea mult.

Domnul primar – daca vreti, puteti pune un pret pe gospodarie.

Domnul Ciocoiu Victor – pune pret pe sac.

Domnul Nastasa Lazar – omul o sa scoata un sac iar restul de gunoi il va arunca tot pe drum.

Domnul Borda Leon  - sa fie un pret de  6 lei/gospodarie/luna, iar pentru o persoana singura 3 lei/luna.

Domnul primar – daca se va depasi cheltuielile, eu o sa vin cu ale proiete in sedinta de consiliu.

Nemaifiind alte discutii se supune la vot  si se aproba cu douasprezece  voturi „pentru” si o abtinere (domnul Pelin Haralambe).

Se trece la punctul noua al ordinii de zi:

9. Intrebari - interpelari
Domnul primar – spune ca are de prezentat doua probleme:

1.la nivel de comuna avem doua masini ARO si as veni cu o propunere sa le dam la REMAT si sa punem banii in cont sa-i folosim mai tarziu si sa cumparam un microbuz, acesta ne-ar putea folosi si pentru transportul copiilor la scoala.

2. niste intreprinzatori vor sa deschida iazul de la Mititelu, dar se tem de concurenta. Chiar si doamna Subcinschi Smaranda si-a exprimat dorinta de a cumpara iazul din aproprierea proprietatii ei.

Domnul Mititelu ar dori sa curate iazul.

Domnul Gherasim Dumitru -  spune ca domnul  Mititleu a renuntat si ca ar fi mai tentat sa-l vanda decat sa-l mai curate, pentru ca este legat de iazul primariei.

Domnul primar – este o suprafata frumoasa care se poate valorifica, insa dumneavoastra stabiliti pretul. Eu am mai discutat si cu alte persoane care au iazuri. Facem un Raport de evaluare si sa-l dam pentru este pacat sa nu fie folosit.

Nemaifiind alte discutii se supune la vot sistarea lucrarilor sedintei ordinare lunare, propunere care este aprobata de toti domnii consilieri prezenti la sedinta.

Drept pentru care am incheiat prezentul proces – verbal.

PRESEDINTE DE SEDINTA,    SECRETAR,  CONSILIER,          
Leon  BORDA          Lidia BRINZEI         Elena GHERASIM 

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free