Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

13 noiembrie 2012

ROMÂNIA
JUDEŢUL  NEAMŢ
CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  PĂSTRĂVENI 

PROCES - VERBAL,

Încheiat astăzi, 13 noiembrie  2012.
În şedinţa ordinară lunară a Consiliului local al comunei Păstrăveni, convocată prin Dispoziţia primarului comunei Păstrăveni nr. 310 din 08.11.2012, la care participă un număr de 11 consilieri din 13 în funcţie (lipsesc domnii consilieri Gorea Anton – Nicolai şi Ciocoiu Mihai).
Ca invitat participă domnişoara consilier în cadrul aparatului de specialitate al primarului Rîpanu Eugenia.
La şedinţa ordinară lunară a consiliului local participă şi domnul primar Ioan Onisei.
Doamna secretar Brînzei Lidia face prezenţa domnilor consilieri fiecare semnând în registrul de prezenţă. În continuare prezintă actele normative noi apărute, considerate mai importante de la şedinţa anterioară până în prezent, cuprinse în anexa la procesul - verbal.
Î
n conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, procesul – verbal de la şedinţa anterioară (31.10.2012) a fost aprobat în unanimitate.
Domnul Gherasim Dumitru preia conducerea lucrărilor şedinţei, prezintă proiectul ordinii de zi: 
1.     Proiect de hotărâre    privind rectificare buget local pe anul 2012.
2.     Proiect de hotărâre    privind executia bugetului local pe trim. III 2012.
3.     Intrebari    interpelări.
Dl. preşedinte de şedinţă întreabă dacă mai sunt alte propuneri a se include pe ordinea de zi.
Nemaifiind alte propuneri a se include pe ordinea de zi, dl. preşedinte de şedintă supune la vot  ordinea de zi şi se aprobă cu unanimitate de voturi de consilierii prezenţi la şedinţă.
Se trece la primul punct al ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre – privind rectificare buget local pe anul 2012.
Dl. primar – prezintă expunerea de motive.
Întrucât dl. preşedinte al comisiei buget - finanţe lipseşte, domnul preşedinte de şedinţă  (membru în comisie) arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Dl. Borda Leon – propune ca domnişoara contabil Rîpanu Eugenia să prezinte câteva detalii cu privire la rectificarea de buget.
D-ra Rîpanu Eugenia – conform OUG nr. 61/2012  s-au alocat sume de la bugetul de stat, după cum urmează: 78 mii lei pentru indemnizaţii asistenţi personali ai persoanelor cu handicap, cât şi suma de 50 mii lei pentru învăţământ. Ştiu şi domnii consilieri că asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap nu le-a fost platită indemnizatia de câteva luni, aşa că le achităm diferenţele şi mai răman ceva bani. Mai menţionează că, sumele acestea sunt alocate cu destinaţie. În ceea ce privesc banii pentru învăţământ, acestia au fost repartizaţi  pe alineate conform propunerilor şcolii.
Aduce la cunoştinţa domnilor consilieri că ne-au fost solicitate de către Consiliul Judeţean Neamţ comunicarea arieratelor, iar în cazul în care se vor repartiza sume şi pentru acestea vom fi nevoiţi să mai facem o şedinţă pentru rectificare de buget, eventual extraordinară.
Dl. Borda Leon – ar dori să ştie dacă sunt bani pentru personalul de la primărie până la sfârşitul anului  şi  bineînţeles dacă poate fi plătit şi domnul  consilier personal al primarului. 
D-ra Rîpanu Eugenia – spune că, da!  Sunt bani.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul doi al ordinii de zi:
2. Proiect de hotărâre    privind execuţia bugetului local pe trim. III 2012.
Dl. primar  – prezintă raportul privind execuţia bugetului pe trim. III - 2012.
Întrucât dl. preşedinte al comisiei buget - finanţe lipseţte, domnul preşedinte de şedinţă  (membru în comisie) arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Dl. preşedinte de şedinţă – dă cuvântul d-rei consilier Rîpanu Eugenia pentru a prezenta execuţia bugetului pe trim. III 2012.
D-ra Rîpanu Eugenia – spune că, detalierea cheltuielilor şi veniturilor este expusă pe cele două secţiuni, respectiv funcţionare şi dezvoltare.
Dl. Borda Leon – ar dori să ştie în ce procent s-au facut încasările la buget şi dacă s-a făcut planul.
D-ra Rîpanu Eugenia - face precizări privind prognoza încasărilor şi cheltuielilor, încasări peste 90 % dar nu peste 100 % , respectiv  cheltuieli efective şi cheltuieli angajate.
Dl. Nastasa Lazăr – spune că, nu are rost sa se mai prezinte dacă nu are o comparaţie.
D-ra Rîpanu Eugenia – arată că, legea bugetului  prevede prezentarea bugetului în consiliul local la care, de asemenea se pot face propuneri  de acoperire.
Dl. Borda Leon – întreabă: în ce constă arieratele?
D-ra Rîpanu Eugenia – spune că, sunt lucrări care nu s-au achitat în termen, de exemplu la SC Viarom Construct SA. De asemenea, guvernul a dat un ordin ca să se achite 5% din arierate, de exemplu 28 mii lei/luna la Viarom,  în cazul în care nu se plătesc aceste sume nu vom mai primi sume defalcate, dar şi acestea se dau în funcţie de locuitori.
Dl. Nastasa Lazăr – spune că, acei 5 %  sunt ca şi o rată la bancă.
D-ra Rîpanu Eugenia – arată că, de la Consiliul Judeţean Neamţ s-au cerut situaţii privind arieratele şi că trebuie să aşteptăm să vedem ce hotărare vor lua ei, poate va fi necesar să mai facem o sedinţă extraordinară tot pentru rectificare de buget.
Dl. Borda Leon – ar vrea să ştie dacă vor mai rămâne bani la sfârşitul anului.
D-ra Rîpanu Eugenia – în acest  moment nu poate să spună, abia dupa luna noiembrie se va vedea ce va mai ramane, iar dacă va mai rămane ceva trebuie sa acoperim arieratul.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la ultimul punct al ordinii de zi :
3. Întrebări – interpelări :
Dl. Borda Leon –  ar dori să ştie în ce stadiu se află transferul autoturismului către Şcoala Păstrăveni, pentru că dumnealui nu a văzut-o până acum.
Dl. Primar – spune că,  este data în  folosinţă  gratuită şi că deja este utilizată în acest  scop.
Dl. Borda Leon – întreabă dacă maşina a fost donată sau nu şcolii Păstrăveni.
În continuare, solicită să i se dea lămuriri în legătură cu colectarea şi transportul deşeurilor menajere pentru că de o lună şi ceva a văzut anunţuri afişate prin comună şi nu a venit nici o maşină să colecteze. Se va colecta gunoiul menajer în saci sau în ce ?

Dl. Primar –îl delegă pe dl. viceprimar să dea relaţii despre colectarea deşeurilor.
Dl. Viceprimar – face precizări începând cu licitatia, respectiv firma care a câştigat licitatia SC AGMADY SRL Ceahlău, Staţiunea Durău.
Continuă prin a arăta că dacă ECONEAMŢ vor demara proiectul la nivel de judeţ contractul încheiat cu firma câştigătoare nu mai este valabil. Printr-o adresa de la Interproiect SRL, care se ocupă cu studii topo, au solicitat în data de 26.10.2012 să se desemneze o persoană care să se deplaseze în teren în identificarea punctelor de colectare în toate cele trei sate ale comunei.

Dl. Borda Leon – propune pentru anul 2013 sa se aloce suma de 50 mii lei pentru înfiinţare bază sportivă. În continuare, spune că s-a dat un miliard pentru căminul cultural  să se cheltuie, să se facă ceva cu banii în scopul îin care au fost alocaţi. 
Nemaifiind alte discuţii la ordinea de zi, se supune la vot sistarea lucrărilor - şedinţei ordinare lunare, propunere care este aprobată de toţi domnii consilieri prezenţi.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces – verbal.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,     SECRETAR,     CONSILIER, 
Dumitru  GHERASIM              Lidia BRÎNZEI       Elena GHERASIM

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free