Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

31 mai 2013

ROMĂNIA
JUDEŢUL  NEAMŢ
CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  PĂSTRĂVENI 

PROCES - VERBAL,

Încheiat astăzi, 31 mai  2013.
În şedinţa ordinară lunară a Consiliului local al comunei Păstrăveni, convocată prin Dispoziţia primarului comunei Păstrăveni nr. 115 din  27.05.2013, la care participă un număr de 13 consilieri din 13 in funcţie.
Ca invitat participă d-ra Rîpanu Eugenia consilier în cadrul aparatului de specialitate al primarului şi domnul ing. Chirilă  Constantin – sef SVSU.
La şedinţa ordinară lunară a consiliului local nu participă domnul primar Ioan Onisei.
Doamna secretar Brînzei Lidia face prezenţa domnilor consilieri fiecare semnand în registrul de prezenţă.
În continuare prezintă actele normative noi apărute, considerate mai importante de la şedinţa anterioară până în prezent, cuprinse în anexa la procesul - verbal.
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, procesul – verbal de la şedinţa anterioară (05.04.2013) a fost aprobat în unanimitate.
Domnul preşedinte de şedinţă Borda Leon preia conducerea lucrărilor şedinţei, prezintă proiectul ordinii de zi:
1. Proiect de  hotărâre – privind aprobarea « Planului de analiza şi acoperire a riscurilor pentru comuna  Păstrăveni, judeţul Neamţ » 
2. Proiect de  hotărâre  privind execuţia bugetului  local pe trim. I - 2013. 
3. Proiect de  hotărâre privind modificarea şi completarea art. 1 din HCL nr. 30 din 26.09.2012.
4. Intrebări – interpelări.
Dl.  preşedinte de şedinţă întreabă dacă mai sunt alte propuneri a se include pe ordinea de zi.
Nemaifiind alte propuneri a se include pe ordinea de zi, dl. preşedinte de şedinţă supune la vot  ordinea de zi şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la primul punct al ordinii de zi:
Proiect de  hotărâre – privind aprobarea « Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pentru comuna  Păstrăveni, judeţul Neamţ ».
Dl. viceprimar  –  prezintă expunerea de motive.
Dl. preşedinte al comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Dl. Borda  Leon – spune că, în opinia lui este bine ca domnul Chirilă Constantin să facă o prezentare a planului domnilor consilieri.
Dl. Chirilă Constantin – prezintă riscurile ce se pot întampla la nivel de comună, respectiv: inundaţii, incendii, epidemii, etc., de asemenea existenţa unor agenţi economici care mânuiesc diverse substanţe şi produse periculoase. Continuă prin a arăta că, în acest plan mai sunt incluse hărţile de risc, cât şi măsurile ce se iau.
Dl. Borda Leon – spune că, înţelege că acest plan este întocmit cu mult timp în urmă, mai suferă anumite actualizări şi este verificat şi de alte autorităţi. Dumnealui a „frunzărit” puţin legea şi face unele precizări cu privire la remiza, unde ar trebui să fie o persoană autorizată, competentă care să intervină şi în caz de incendii.
Dl. Chirilă Constantin – spune că, este mai grav faptul că nu există persoană autorizată şi pe timp de zi, să se poată asigura permanenţa.
Dl. Borda Leon – întreabă, dacă exista vreo posibilitate de a reglementa aceasta situaţie?
Dl. ing. Chirilă Constantin - spune că, conform legii se pot face angajări, o persoană la şapte persoane lichidate din instituţie.
Dl. Borda Leon – spune că dumnealui ştie că de anul trecut există un act normativ care prevede posibilitatea angajării unei persoane la o persoană plecată. D-na secretar?
D-na secretar Brînzei Lidia – spune că, ştie despre acel act normativ doar că se va aplica de anul viitor.
Dl. ing. Chirilă Constantin – în continuare, subliniază faptul că este foarte bine dacă nu sunt incendii  la nivel de comună, asta înseamnă că se face corect activitatea de prevenire.
Dl. Borda Leon – întreabă: dacă asta este prevazut şi în plan?
Dl. ing. Chirilă Constantin – spune că, mai sunt şi alte planuri întocmite pe linie de situaţii de urgenţă şi care prevede şi alte activitţăţi de prevenire.
Dl. preşedinte  de şedinţă – întreabă, dacă mai sunt discuţii pe marginea acestui material?
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul doi al ordinii de zi:
Proiect de  hotărâre privind execuţia bugetului  local pe trim. I -  2013.
Dl. viceprimar  – prezintă Raportul privind execuţia bugetului local pe trim. I - 2013.
Dl. preşedinte al comisiei buget – finanţe arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Dl. preşedinte de sedinţă  – roagă pe d-ra contabil Rîpanu Eugenia să prezinte datele tehnice.
D-ra Rîpanu Eugenia – spune că, la sfârşitul fiecărui trimestru se depune o dare de seamă şi continuă prin a preciza că nu au fost alte cheltuieli, altele decât cele strict necesare, salarii, furnituri, pentru că a trebuit să se plătească arieratele, de altfel, le aminteşte domnilor consilieri că în luna martie a mai avut loc o discuţtie pe tema cheltuielilor.
Dl. Borda Leon – ar dori să ştie, dacă în afară de arieratele către SC Viarom Construct SA au mai fost şi altele?
D-ra Rîpanu Eugenia  - prezintă veniturile pe trim. I respectiv încasările la bugetul local.
Dl. Borda Leon – întreabă dacă s-a încasat mai mult decât s-a preconizat?
D-ra Rîpanu Eugenia – spune că, datorită faptului că se acordă bonificaţii majoritatea cetăţenilor achită impozitele în primul trimestru al anului.
Dl. Borda Leon – ar dori să ştie: în comparaţie cu anul trecut cum s-a încasat?
D-ra Rîpanu Eugenia – spune că, în jur de o treime.
Dl. preşedinte de şedinţă – întreabă: dacă mai doreşte cineva să aducă precizări, completări la cele expuse.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul trei al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre – privind modificarea şi completarea art. 1 din  HCL nr. 30 din 26.09.2012. 
Dl
. viceprimar  – prezintă expunerea de motive.
Dl. preşedinte al comisiei de specialitate pentru învătământ, sănătate şi familie, protecţie socială, arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Dl. preşedinte de şedinţă – spune că, dumnealui ştie că este desemnat şi un reprezentant al primarului,  iar  înainte de a se trece la discuţii ar dori să ştie cine este persoana desemnată?
Dl. viceprimar – spune că, este domnul Chirilă Constantin.
Discuţii:
Dl. Borda Leon – spune că, dacă nu sunt discuţii pe marginea proiectului de hotărâre să se facă propuneri pentru desemnarea celui de-al doilea consilier al consiliului local în Consiliul de administraţie al Şcolii gimnaziale Păstrăveni.
Dl. Copcea Constantin –  propune pe domnul Păduraru Leonard.
Dl. Nastasa Lazăr – propune pe domnul Hanganu Emilian.
Dl. Hanganu Emilian – spune că, îl onorează propunerea, dar având în vedere faptul că dl. Gherasim Dumitru este deja desemnat şi cum nu pot fi desemnate două persoane din acelaşi partid politic nu poate să fie de acord cu propunerea.
Dl. Gherasim Neculai – propune pe domnul Gorea Anton – Nicolai.
Se supune la vot propunerea domnului Copcea Constantin, respectiv desemnarea domnului Păduraru Leonard ca cel de-al doilea reprezentant al consiliului local în consiliul de administraţie al Şcolii gimnaziale Păstrăveni şi obţine un număr de opt voturi „pentru” şi patru „abţineri” (d-nii Ciocoiu Mihai, Borda Leon, Nastasa Lazăr, Gherasim Neculai).
Întrucât propunerea domnului Copcea Constantin a întrunit numărul de voturi nu s-au mai supus la vot celelalte propuneri, fiind desemnat ca cel de-al doilea  reprezentant al consiliului local în consiliul de administraţie al Şcolii gimnaziale Păstrăveni, domnul Păduraru Leonard.
Se trece la ultimul  punct al ordinii de zi:
Intrebări – interpelări:
1. Dl. preşedinte  de  şedintă – prezintă cererea  d-nei Moşnieagu Cristina prin care solicită aprobarea concesionării suprefeţei de 448 mp din terenul situat în curtea fostului CAP Păstrăveni.
Dl. Borda Leon – spune că, este vorba doar despre un aviz de principiu, dar precizează dumnealui că există un act normativ, cam de prin 2006 care spune că poate fi  acordat şi cu titlu gratuit.
Pentru că nu mai sunt discuţii pe marginea acestei solicitări se supune la vot pentru obţinerea avizului de principiu şi se aprobă cu unanimitate pentru întocmirea unui proiect de hotărâre privind conesionarea.
2. Dl. preşedinte de şedinţă – prezintă solicitarea domnului doctor Nastasa Lazăr de avizare a criteriilor de încadrare a cabinetului medical în funcţie de condiţiile în care se desfasoară activitatea, în consiliul local.
Dl. Nastasa Lazăr – face anumite precizări pentru a înţelege exact domnii consilieri la ce se referă această avizare, respectiv: localitatea în cadrul careia îşi desfăşoara activitatea, distanţa localităţii faţă de cel mai apropiat spital, respectiv 21 km faţă de Tîrgu – Neamţ, accesul în satele componente comunei, diametrul localităţii mai mare de 10 km, cu ce se face încălzirea cabinetului, încheind prin a spune că, dumnealui consideră ca întruneşte aceste condiţii, respectiv 21 de puncte.
Pentru că nu mai sunt alte discuţii pe marginea acestei solicitări domnul preşedinte de şedinţă supune la vot avizarea criteriilor de încadrare a Cabinetului medical doctor Nastasa Lazăr, votându-se în unanimitate de către domnii consilieri (domnul Nastasa Lazăr nu votează).
3. Dl. preşedinte  de  şedinţă – prezintă solicitarea doamnei doctor Nastasa Carmenica  de avizare a criteriilor de încadrare a cabinetului medical în funcţie de condiţiile în care se desfăşoară activitatea, în consiliul local.
Nu sunt discuţii pe marginea solicitării, întrucat sunt aceleaşi condiţii ca şi la domnul doctor Nastasa Lazăr şi au fost prezentate mai sus, domnul preşedinte de şedinţă supune la vot avizarea criteriilor de încadrare a Cabinetului medical doctor Nastasa Carmenica, votându-se  în unanimitate de către domnii consilieri (domnul Nastasa Lazăr nu voteaza).
Domnii consilieri au avizat criteriile de încadrare a celor două cabinete medicale.
Dl. Gherasim Neculai  -  spune că, în urma recentelor ploi sunt multe drumuri de la Rădeni de sus sunt desfundate, căi de acces impracticabile, porţăuni de teren, curţi şi grădini inundate şi ar dori să i se spună dacă la primărie se ştie despre aceste probleme?
Dl. Hanganu Emilian – viceprimar – spune că, atunci când s-au făcut propuneri pentru amplasarea unor tuburi la un metru sub pământ pentru a se dirija evacuarea apei cetăţenii au fost împotrivă, iar pentru alte investiţii trebuie acordul scris al cetăţenilor proprietari de terenuri.
Dl. Ciocoiu Mihai – spune că, din câte ştie dumnealui săparea şanţului s-a început în anul 1996, iar la acea vreme nu erau eliberate toate titlurile de proprietate, dar acum?
Dl. viceprimar – spune că, acum oricum nu se mai poate face un şanţ, ne trebuie proiect pentru că acestea trebuiesc betonate şi prevăzute cu tuburi de scurgere a apei.
Dl. Ciocoiu Mihai – în acest caz,  haideţi să înfundăm şantul existent.
Dl. Hanganu Emilian -  viceprimar -  spune că, dacă se înfunda şanţul respectiv la o ploaie cu cantităţi mari de apă, apa rezultată se scurge până în centrul satului Păstrăveni.
Dl. Ciocoiu Mihai – întreabă:  în acest caz ei ce fac? Au investit, şi-au făcut case, au familii, iar acum când au venit ploile apa s-a revărsat şi s-a facut o apă de la un capat la altul.
Dl. Gherasim Dumitru -  spune ca, în acest caz ne trebuie o soluţie de compromis.
Dl. Borda Leon -  ar dori să se refere la terenul de la Dispensarul uman Rădeni şi Căminul cultural Rădeni, terenul este proprietate privată a comunei, şi nu ştie dacă este vreo aprobare pentru că anumite persoane să paşuneze animalele acolo?
Dl. Hanganu  Emilian - viceprimar -  spune că, nu este nici o aprobare pentru păşunat, iar de îndepărtarea  gunoaielor  existente se ocupă tot dumnealui.
Dl. Borda Leon – ar dori să se refere la colectarea gunoaielor, de ani de zile se tot aprobă dar de făcut nu se mai face nimic. Dumnealui spune că, ar putea sa facă o plăngere şi apoi, iar se spune că este de rea credinţă. Sunt pamperşi pe câmp şi peste tot, ar trebui să se dea o hotărâre de consiliu local prin care să oblige cetăţenii să încheie contract pentru colectare gunoi şi la toată casa  să fie câte un tomberon  sau saci pentru colectare gunoi menajer, iar dacă se mai găsesc gunoaie aruncate să plătească amenda.
Dl. viceprimar Hanganu Emilian – spune că, s-a deplasat prin comună o comisie şi au trecut pe la fiecare cetăţean pe la poarta încercând să-i convingă să încheie contracte pentru colectare gunoi menajer, dar aceştia nu au fost de acord, chiar dacă printre aceşti cetăţeni se află şi persoane care au pensii de 1000 lei.
Dl. Borda Leon – spune că, ar trebui să se aplice sancţiuni.
Dl. Nastasa Lazăr – se întreabă: „ cum au făcut la Urecheni de s-a dat la fiecare tomberon gratuit”?
Dl. Gorea  Anton – Nicolai – spune că, nu crede ca mai este altă comuna în judeţ care să nu aibă încheiate contracte pentru colectare gunoaie menajere.
Dl. Hanganu Emilian – spune că, se va lua o hotărâre vizavi de aceasta problemă.
Dl. Nastasa Lazăr – din cate ştie dumnealui, s-a aprobat proiectul cu tomberoane pentru ca să nu se ajungă acolo încât sa fie intins gunoiul de către câini.
Dl. Borda Leon – ar dori să ştie de unde sunt tomberoanele?
Dl. viceprimar Hanganu Emilian – spune că, sunt de la firma care a caştigat contractul, dar oamenii nu vor să încheie contract nici măcar pentru 1,20 lei, spun că ei nu fac gunoaie. Atunci când se va demara proiectul de colectare deşeuri menajere de la judeţ vor aduce tomberoane care vor fi amplasate în anumite locaţii.
Dl. Gherasim Dumitru – spune că, aceste contracte se încheie între serviciu şi cetăţeni, asă că, este de datoria lor să încheie contracte, doar este serviciu delegat.
Dl. Borda Leon – întreaba: „venim cu completare la hotărâre”?
Dl. Copcea Constantin – spune că, trebuie să se faca  o completare la hotărâre şi obligatoriu cetăţenii încheie contracte, pentru că dacă nu se iau masuri aceştia nu vor fi de acord.
D-ra Rîpanu Eugenia – subliniază acelaşi lucru spunând că trebuie să existe o obligativitate.
Dl. Gorea Anton – Nicolai – spune că, oamenii se vor interesa cum sunt preţurile la Ţbucani, (de exemplu) unde ajung până la 20 de lei pe an.
Dl. Borda Leon – ar vrea să ştie, de ce nu s-a facut subvenţie pe toată suprafaţa de păşune, respectiv 189 ha? De ce s-au depus documente false, respectiv suprafaţa ănsamânţată cu ovăz? Unde este ovăzul recoltat? De ce s-a dat la schimb păşunea devălmăşie cu păsunea proprietate privată?
Dl. Copcea Constantin – spune că, s-a dat la schimb atunci când s-a pus problema că nu se poate trece cu vacile peste păşunea comunală. S-au întocmit procese – verbale de schimb.
Dl. Borda Leon – spune că, schimbul de păşune trebuia făcut cu acte.
Dl. Onisei Pavel – Catalin – spune că, ce să facă cetăţenii cu vacile? Să le trimită pe drumul de la Ţibucani acasă?
Dl. Borda Leon – întreabă: este normal să se treacă pe păsunea proprietate privată a consiliului local ?
Dl. viceprimar – spune că, se va analiza problema şi se va veni în sedinţa următoare cu propuneri.
Nemaifiind alte discuţii la ordinea de zi, se supune la vot sistarea lucrărilor şedinţei ordinare lunare, propunere care este aprobată de toţi domnii consilieri prezenţi.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces – verbal. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         SECRETAR,               CONSILIER, 
Leon BORDA                                 Lidia BRÎNZEI            Elena GHERASIM

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free