Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

26 septembrie 2012

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂSTRĂVENI

 PROCES-VERBAL,

Încheiat astăzi, 26 septembrie 2012.
În şedinţa ordinară lunară a Consiliului local al comunei Păstrăveni, convocată prin Dispoziţia primarului comunei Păstrăveni nr. 235 din 21.09.2012, la care participă un număr de 12 domni consilieri din 13 în funcţie, lipseşte domnul consilier Gorea Anton  - Nicolai.
Ca invitaţi participă d-ra consilier Rîpanu Eugenia din aparatul de specialitate al Primarului comunei Păstrăveni.
La sedinţa ordinară lunară a consiliului local participă domnul primar Ioan Onisei.
Doamna secretar Lidia Brînzei nu participă la şedinţa fiind în concediu, astfel că domnişoara consilier în aparatul de specialitate al primarului, Gherasim Elena face prezenţa domnilor consilieri, fiecare semnând în registrul de prezenţă.
În continuare prezintă actele normative noi apărute, considerate mai importante de la şedinţa anterioară până în prezent, cuprinse în anexa la procesul – verbal. 
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, procesul – verbal de la şedinta anterioară (31.07.2012) a fost supus la vot şi aprobat în unanimitate.
Pentru buna desfăşurare a şedinţei ordinare lunare de astăzi cât şi pentru perioada următoare, este necesar alegerea unui preşedinte de şedinţă pe o perioada de 3 luni. Cine face propuneri ?
Domnul Copcea Constantin  propune pe domnul Gherasim Dumitru.
Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot propunerea ca dl. Gherasim Dumitru să fie preşedinte de şedinţă pe o perioadă de 3 luni şi este aprobat cu un număr de 11 voturi « pentru », dl. Gherasim Dumitru  nu votează.
Domnul Gherasim Dumitru preia conducerea lucrărilor şedinţei, prezintă proiectul ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre – privind desemnarea unui reprezentant în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMŢ”.
2.Proiect de hotărâre – privind Modificarea Actului Constitutiv şi al Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMŢ”.
3. Proiect de hotărâre  privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local în Consiliului de Administraţie al Şcolii cu clasele I-VIII Păstrăveni .
4. Proiect de hotărâre – privind rectificarea bugetului local pe anul 2012.
5.Proiect de hotărâre – privind aprobarea organigramei şi statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului  comunei Păstrăveni şi al serviciilor publice de interes local .
6. Proiect de hotărâre – privind aprobarea scoaterii la vânzare a suprafeţei de 737,50  mp teren din domeniul privat al comunei.
7. Proiect de hotărâre – privind darea în folosinţă gratuită a autoturismului Dacia 1307 NT05PXY către Şcoala cu Clasele I-VIII Păstrăveni.
8.Intrebări – interpelări.
Dl. preşedinte de şedinţă întreabă dacă mai sunt alte propuneri a se include pe ordinea de zi.
Nemaifiind alte propuneri a se include pe ordinea de zi, dl. preşedinte de şedinţă supune la vot  ordinea de zi şi se aprobă în unanimitate.
Se trece la primul punct al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre – privind desemnarea unui reprezentant în Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECONEAMŢ”.
Dl. primar Onisei Ioan  – prezintă expunerea de motive.
Dl. Păduraru Leonard – preşedinte al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Dl. Copcea Constantin – spune că domnul primar este reprezentant din partea consiliului local ţi  propune că dl. primar să fie în continuare reprezentantul consiliului local în Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMŢ”.
Nemaifiind alte propuneri se supune la vot propunerea domnului Copcea Constantin şi se aprobă în unanimitate de voturi.
Se trece la punctul doi al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre – privind Modificarea Actului Constitutiv şi al Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMŢ”.
Dl. primar Onisei Ioan  – prezintă expunerea de motive.
Dl. Păduraru Leonard – preşedinte al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Nefiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre care este aprobat în unanimitate.
În continuare se trece la punctul trei al ordinii de zi :
Proiect de hotărâre – privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local în Consiliul de administraţie al Şcolii cu clasele I – VIII Păstrăveni.
Dl. primar Onisei Ioan  – prezintă expunerea de motive.
Dl. Păduraru Leonard – preşedinte al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Dl. Borda Leon – arată că acest proiect de hotărâre trebuia înaintat la comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, social – culturală pentru că se referă la desemnarea unui reprezentant al consiliului local în consiliul de administraţie al Şcolii cu clasele I-VIII Păstrăveni.
Dl. Copcea Constantin – spune că, anul trecut  a fost înaintat tot la comisia juridică.
Domnul preşedinte de şedinţă – spune domnilor consilieri să facă propuneri pentru desemnarea unui domn consilier în consiliul de administraţie al şcolii cu cls. I-VIII Păstrăveni.
Dl. Ciocoiu Victor – propune pe domnul Gherasim Dumitru.
Dl. Borda Leon  - propune pe domnul Nastasa Lazăr.
Se supune la vot propunerea domnului Ciocoiu Victor şi obţine un număr de şapte voturi „pentru” şi patru abţineri (domnii Borda Leon, Gherasim Neculai, Nastasa Lazăr şi Ciocoiu Mihai), domnul Gherasim Dumitru nu votează.
Se supune la vot propunerea domnului Borda Leon şi obţine un număr de trei voturi „pentru”, două „abţineri” (domnii Hanganu Emilian şi Păduraru Leonard) şi şase voturi „împotrivă”.
În urma votului exprimat de căte domnii consilieri rezultă că reprezentantul consiliului local în consiliul de administraţie al Ăcolii cu cls. I-VIII Pastraveni este domnul Gherasim Dumitru.
Se trece la punctul patru al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre – privind rectificarea bugetului local pe anul 2012.
Dl. primar Onisei Ioan  – prezintă expunerea de motive.
Întrucât dl. preşedinte al comisiei buget - finanţe lipseşte, domnul Copcea Constantin (membru în comisie) arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Dl. preşedinte de şedinţă, Gherasim Dumitru – propune ca domnisoara consilier Rîpanu Eugenia să prezinte succint în ce constă rectificarea bugetului.
D-ra consilier Rîpanu Eugenia – arată că, în conformitate cu OG 12/2012 s-au alocat bugetului 27.000 lei care au fost repartizaţi, iar asistenţilor personali le-au revenit suma de 4000 lei.
Dl. Borda Leon – întreaba: cât reprezintă suma aceasta la nivel de comună?
D-ra consilier Rîpanu Eugenia – spune că, aproximativ 33%, este prea puţin, dar atât au fost repartizaţi pentru localitatea noastră. În concluzie, am plătit în proporţie de 33%, ne-au mai dat încă pe atât şi a rămas să mai primim 34%. Menţionez că, pentru o lună trebuie plătit 13000 lei la asistenţii personali ai persoanelor cu handicap. De asemnea, s-au mai repartizat sume pentru scoală şi pentru drumuri. La drumuri trebuie avut în vedere şi perioada de iarnă.
Dl. primar – spune că,  a avut o şedinţă Consiliul Judeţean unde s-a ridicat şi problema persoanelor cu handicap. Totodată, dl. Culiţă Tărîţă a spus că, trebuie să avem încredere că se vor da banii  pentru persoanele cu handicap şi din urmă.
Dl. Gherasim Dumitru – ar vrea să ştie dacă mai sunt asistenţi personali angajaţi cu contract de muncă.
D-ra consilier Rîpanu Eugenia – spune că, în prezent, nu mai avem asistenţi personali angajaţi cu contract de muncă ci doar persoane cu handicap cu indemnizaţie.
Nemaifiind alte discutii pe marginea materialului prezentat se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul cinci al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre – privind aprobarea organigramei şi statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului  comunei Păstrăveni şi al serviciilor publice de interes local.
Dl. primar Onisei Ioan  – prezintă expunerea de motive.
Dl. Păduraru Leonard – preşedinte al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Nefiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul sase  al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre – privind aprobarea scoaterii la vânzare a suprafeţei de 737,50  mp teren din domeniul privat al comunei.
Dl. primar Onisei Ioan  – prezintă expunerea de motive.
Întrucât dl. preşedinte al comisiei buget - finante lipseşte, domnul Copcea Constantin (membru în comisie) arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Dl. Borda Leon – solicită a i se înmâna raportul de evaluare a terenului deoarece acesta  nu a fost ataşat la proiectul de hotărâre aflat în materialele pe care le-a primit pentru şedinţă.
Dl. preşedinte de şedinţă – îi înmânează o copie după raportul de evaluare.
Dl. Borda Leon - spune că, ar fi fost bine dacă acest raport de evaluare ar fi cuprins şi celelalte suprafeţe de teren aflate în aceeaşi zonă şi care sunt concesionate altor persoane, pentru că în momentul în care mai sunt solicitări de cumpărare a unor suprafeţe de teren să nu se mai aştepte întocmirea unui alt raport.
D-ra consilier Rîpanu Eugenia – precizează că, la o eventuală solicitare de cumpărare a unui alt teren din acelaşi trup nu se poate ţine cont de acest raport de evaluare, întrucât la data la care îl va solicita ar putea avea un alt preţ. Sunt multi factori de care se ţine cont la întocmirea unui raport de evaluare.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea materialului prezentat se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu unainimitate de voturi.
Se trece la punctul şapte al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre – privind darea în folosinţă gratuită a autoturismului Dacia 1307 NT05PXY către Şcoala cu Clasele I-VIII Păstrăveni.
Dl. primar Onisei Ioan  – prezintă expunerea de motive.
Întrucât dl. preşedinte al comisiei buget - finanţe lipşeste, domnul Copcea Constantin (membru în comisie) arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Dl. Ciocoiu Victor – întreabă, dacă nu există posibilitatea deplasării copiilor cu mijloace de transport în comun.
Dl. primar Onisei Ioan – spune că, a căutat toate posibilităţile pentru transportul acestora cu mijloacele de transport în comun, dar nu a găsit nici o soluţie, aşa că din punctul său de vedere aceasta ar fi cea mai bună soluţie.
Dl. Ciocoiu Victor – arată că, maşina trebuie să aibă licenţă pentru transport persoane iar şoferul care o va conduce să aibă permis valabil pentru transport persoane.
Dl. preşedinte de şedinţă – întreabă, dacă domnii consilieri văd o altă posibilitate.
Dl. Borda Leon – presupune că, dacă se va aproba darea în folosinţă a mijlocului de transport, dl. director al Şcolii cu cls. I-VIII Păstrăveni va avea grijă să obţină toate avizele necesare.
Dl. Pascal Ioan – spune că dacă se aprobă darea în folosinţă gratuită a mijlocului de transport atunci este răspunderea şcolii să facă toate demersurile pentru a se încadra în toate reglementările legale.
Dl. Borda Leon – se gândeşte că, dacă cei care au ca activitate transport persoane ar face o sesizare şi s-ar constata că nu sunt respectate toate normele legale, domnii consilieri vor trebui să suporte consecinţele.
Dl. Pascal Ioan – propune ca, cei de la şcoală să obţină licenţă pentru transport persoane.
Dl. Ciocoiu Victor – face o referire la art. 2 al proiectului de hotărâre şi propune scoaterea acestuia.
Dl. Copcea Constantin – spune că, este de acord cu darea în folosinţă gratuită a mijlocului de transport, dar cu condiţia ca dl. director al Şcolii cu cls. I-VIII Păstrăveni să se ocupe de obţinerea avizelor.
În continuare, dl preşedinte de şedinţă  întreabă pe domnii consilieri dacă vor să facă propuneri pentru modificarea proiectului de hotărâre.
Dl. Borda Leon – propune ca la art. 2 din proiectul de hotărâre să se adauge „amenajare şi autorizare pentru transport copii”.
Dl. Gherasim Dumitru – spune că, doar proprietarul mijlocului de transport este în măsură să facă asta.
Dl. Ciocoiu Victor – propune să scoatem de tot art. 2 din proiectul de hotărâre.
Dl. primar – arată că, toate microbuzele şcolare nu au licenţe pentru transport, sunt donate cu destinaţia de transport de către Inspectoratul Şcolar, iar dacă nu credeţi întrebaţi şi la celelalte primării. Cu câţiva ani în urmă ni s-a oferit un microbuz pentru elevii de la Şcoala Lunca Moldovei, dar am refuzat. Acceptarea acestuia presupunea desfiinţarea şcolii de la Lunca Moldovei. Înfiinţându-se clasa zero pentru copii de vârsta preşcolară ne-am lovit de această problemă, respectiv transportul copiilor de la Rădeni de sus la Şcoala cu cls. I-VIII Rădeni, nu poţi să laşi copii atât de mici să vină 3 km pe jos la şcoală, mai ales pe timp de iarnă sau când plouă.
În continuare, dl. preşedinte de şedinţă –  propune modificarea  art. 2. din proiectul de hotărâre după cum urmează: „ Autovehiculul va fi utilizat exclusiv în interesul şcolii, iar activitatea se va justifica zilnic cu foaie de parcurs.”
Supus la vot proiectul de hotărâre în forma modificată se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la ultimul punct al ordinii de zi:
Întrebări – interpelări.
Dl. Borda Leon – spune că, în conformitate cu art. 122 din Legea 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, este necesar să se facă inventarierea anuală a bunurilor din domeniul public şi privat şi să se prezinte un raport în consiliul local al comunei Păstrăveni. Menţionez că, am mai ridicat această problemă şi înainte, dar nu s-a făcut nici până acum.
Dl. primar – aduce la cunostinţă consiliului local că la sfârşitul fiecarui an s-au constituit două comisii pentru inventariere şi casare, s-a  facut inventarierea şi casarea bunurilor.
Dl. Borda Leon – face referire la paza bunurilor şi siguranţei cetăţenilor din comună. S-a mai discutat despre asta iar dumnealui propune să se facă un plan de pază care să fie prezentat şi în consiliul local. Să se ia măsuri.
Dl. primar – spune că, aprobarea Poliţiei locale reprezintă o formă de pază iar în ceea ce priveşte instituţiiile şi societăţile comerciale de pe raza comunei acestea vor trebui să-şi pună un sistem de pază.
Dl. Gherasim Dumitru – spune că, acest aspect l-a ridicat şi dumnealui în alte şedinţe de consiliu din mandatul trecut. S-a deplasat noaptea prin comună şi spune că doar dacă nu vrea să fure hoţul nu poate.
Dl. primar – spune că, odată cu expirarea proiectului  RECL  nu mai avem nici internet, în schimb pentru internet s-a încheiat un contract cu Romtelecom în cadrul căruia s-a stabilit şi montarea a cinci camere video care vor fi amplasate, după cum urmează: una în faţa primăriei, una în spatele primăriei,  restul pe stâlpi orientate în direcţii diferite şi care vor fi conectate la calculator.
Dl. Gherasim Dumitru – se gândeşte ca pe viitor să se pună astfel de camere şi la Rădeni şi Lunca Moldovei.
Dl. Borda Leon – face referire la întocmirea unui proiect de hotărâre pentru păşune aşa cum prevede legea pentru exonerarea cetăţenilor şi pentru obţinerea subvenţiei de la APIA.
Dl. primar – arată că, aşa a fost întocmit primul proiect de hotărâre privind păşunea comunală, dar dumneavoastră nu aţi fost de acord pentru că ar fi putut concesiona oricine păşunea.
Dl. Borda Leon – revine la o problemă mai veche drumul de la Rădeni de sus pe la Vasiloi, care este foarte îngust, trebuie să ne gândim că este greu pentru orice mijloc de transport.
Dl. primar –  arată că, s-a balastat greu acolo sus, s-a intrat greu cu rabele, dar pentru că nu au şanţuri făcute apa a dus balastul la vale, apoi se ştie că aşa a fost proiectat drumul de pe vremea CAP-ului.
Dl. Borda Leon – spune că, avem şi viceprimar şi sef la SVSU care să se ocupe de asta. Continuă prin a spună că, la controlul Curţii de conturi la unele persoanele care au teren concesionat din domeniul privat al comunei s-a constatat că deţin o suprafaţă mai mare decât au înscris în contractul de  concesiune, aşa că trebuie să achite concesiune şi pe diferenţă.
Dl. primar – spune că, persoanele care s-au aflat într-o astfel de situaţie şi au fost depistate au achitat şi diferenţele de suprafeţe.
În continuare, domnul preşedinte de şedinţă prezintă corespondenţa pentru consiliul local, respectiv Citaţia nr. 2587/321/2012 a Judecătoriei Tîrgu-Neamţ, privind pe Rîpanu Verginia, având ca obiect actiune în constatare drept de proprietate şi trei solicitări, după cum urmează:
1. Dl. preşedinte de şedinţă – prezintă Citaţia nr. 2587/321/2012 a Judecătoriei Tîrgu-Neamţ, privind pe Rîpanu Verginia, având ca obiect acţiune în constatare drept de proprietate. Se constată că aceasta nu este de competenţa consiliului local.
2. Dl. preşedinte  de şedinţă – prezintă cererea d-lui Irimia Viorel cu domiciliul în comuna Păstrăveni, judeţul Neamţ prin care solicită aprobarea concesionării unei suprafeţe de 400 mp pentru construirea unei locuinţe, teren situat în curtea fostului CAP Păstrăveni. În urma discuţiilor purtate, domnii consilieri locali au stabilit identificarea terenului şi existenţa acestuia, după care, în funcţie de aceasta, se va da avizul consiliului local.
3. Dl. preşedinte de şedinţă – prezintă solicitarea preotului paroh Stan Andrei – Parohia Lunca Moldovei, respectiv aprobarea sumei de 10.000 lei necesară la lucrările de ridicare a noii case social – pastorale. Dl. Gherasim Dumitru – întreabă dacă sunt bani la buget. În urma discuţiilor purtate domnii consilieri au stabilit că se va avea în vedere la o eventuală rectificare de buget.
4. Dl. preşedinte de şedinţă – prezintă solicitarea domnului Nastasa Lazăr şi doamnei Nastasa Carmenica  de a cumpara spaţiul de la etaj din clădirea cu cabinetul medical, spaţiu care destinaţie de locuinţă.
Dl. Nastasa Lazăr – arată ca, el nu are drept de vot, dar ar dori să explice de ce solicită cumpararea spaţiului de la etajul cabinetului medical cu destinaţie de locuinţa pentru că acesta necesită unele îmbunătăţiri. De exemplu, atunci când plouă apa se scuge în pod, ar dori sp repare acoperişul dar nu prea se mai gasesc în comerţ ţigle, doar dacă  vreo  persoană demolează o locuinţă veche. Aş dori să investesc, să fac renovări, dar dacă nu este în proprietatea mea nu pot. 
Se supune la vot solicitarea domnului Nastasa Lazpr pentru primirea avizului principiu al consiliului local şi obţine un număr de patru voturi „pentru” (domnii Borda Leon, Gherasim Neculai, Ciocoiu Mihai şi Gherasim Dumitru) şi şapte „abţineri”., domnul Nastasa Lazăr nu votează.
5. Dl. preşedinte  de şedinţă – prezintă solicitarea doamnei Daraba Zinica de a concesiona suprafaţa de 113 mp teren aflat în satul Rădeni, com. Păstrăveni, jud. Neamţ în vecinătatea terenului  proprietate personală. Supusă la vot solicitarea doamnei Daraba Zinica obţine un număr de opt voturi „pentru” şi patru „abţineri”, fiind domeniu public nu a întrunit numărul de voturi pentru obţinerea avizului de principiu în vederea concesionării suprafeţei.
Nemaifiind alte discuţii la ordinea de zi, se supune la vot sistarea lucrărilor şedinţei ordinare lunare, propunere care este aprobată de toti domnii consilieri prezenţi.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces – verbal.

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,   SECRETAR,  
     Dumitru Gherasim             Lidia BRÎNZEI

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free