Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

20 septembrie 2010

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PASTRAVENI


PROCES-VERBAL,

Incheiat astazi, 20 septembrie 2010.
In sedinta extraordinara a Consiliului local al comunei Pastraveni, convocata prin Dispozitia primarului nr. 250 din 17.09.2010, la care participa un numar de 13 domni consilieri din 13 in functie.
La sedinta extraordinara a consiliului local comunal participa si dl. primar Onisei Ioan.
Doamna secretar Brinzei Lidia face prezenta domnilor consilieri, fiecare semnand in registrul de prezenta. In conformitate cu prevederile art. 42 alin (5) din Legea nr. 215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, procesul – verbal de la sedinta anterioara (12.08.2010) a fost supus la vot si aprobat in unanimitate.
Domnul presedinte de sedinta Paduraru Leonard prezinta proiectul ordinii de zi:
1. Proiect de hotarare – privind modificarea si completarea actului constitutiv si statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara AQUA NEAMT”.
Supusa la vot ordinea de zi este aprobata in unanimitate.
Dl. Paduraru Leonard – presedintele de sedinta da cuvantul d-lui primar Onisei Ioan pentru a prezenta expunerea de motive.
Dl. Borda Leon – presedinte al comisiei de specialitate pentru administratie publica, juridica arata ca, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotarare. A propus comisiei sa dea aviz favorabil, probabil vom beneficia si noi de extinderea retelei de alimentare cu apa.
Nemaifiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare care este aprobat cu un numar de 12 voturi „pentru”, dl. Pelin Haralambe „se abtine”.
Dl. Borda Leon atrage atentia asupra faptului ca a aparut Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice. Acest act normativ prevede si sanctiuni in caz de neindeplinire a atributiilor. S-a tergiversat prea mult cu colectarea deserilor la comuna Pastraveni.
Ordinea de zi fiind epuizata, dl. presedinte de sedinta
Paduraru Leonard propune suspendarea lucrarilor sedintei extraordinare, propunere care a fost aprobata in unanimitate de toti domnii consilieri prezenti.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal.

PRESEDINTE DE SEDINTA,                              SECRETAR,
Leonard PADURARU                              Lidia BRINZEI
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free