Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

18 mai 2012

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂSTRĂVENI


PROCES-VERBAL, 

Încheiat astăzi, 28 mai 2012.
În şedinţa ordinară lunară a Consiliului local al comunei Păstrăveni, convocată prin Dispoziţia primarului comunei Păstrăveni nr. 132 din 22.05.2012, la care participă un număr de 10 domni consilieri din 13 în funcţie (lipsind d-nii consilieri Gherasim Dumitru, Nastasa Lazăr şi Păduraru Leonard).

Ca invitaţi participă d-ra Rîpanu Eugenia - consilier în aparatul de specialitate al Primarului comunei Păstrăveni  şi  dl. Ciocoiu Ioan – referent UAT.
L
a sedinţa ordinară lunară a consiliului local nu participă domnul primar Ioan Onisei.
Doamna secretar Brînzei Lidia face prezenţa domnilor consilieri, fiecare semnând în registrul de prezenţă.
În continuare prezintă actele normative noi apărute, considerate mai importante de la şedinţa anterioară până în prezent, cuprinse în anexa la procesul - verbal. 
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, procesul – verbal de la şedinţa anterioară (27.12.2011) a fost aprobat în unanimitate de către domnii consilieri prezenţi la şedinţă.
Domnul Onisei Pavel Cătălin  preia conducerea lucrărilor şedinţei, prezintă proiectul ordinii de zi:   
1. Proiect de hotărâre – privind aprobarea Planului Urbanistic General şi Regulamentul local de Urbanism al comunei Păstrăveni, judeţul Neamţ.
2. Proiect de hotărâre – privind execuţia bugetului local pe trim I - 2012.
3. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a sălii de şedinţe a Consiliului local Păstrăveni.
4. Intrebări – interpelări.
Dl. preşedinte de şedinţă întreabă dacă mai sunt alte propuneri a se include pe ordinea de zi.
Nemaifiind alte propuneri a se include pe ordinea de zi, dl. preşedinte de şedinţă supune la vot  ordinea de zi şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la primul punct al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre – privind  aprobarea Planului Urbanistic General şi Regulamentul local de Urbanism al comunei Păstrăveni, judeţul Neamţ.
Dl. viceprimar Chirilă Constantin – prezintă expunerea de motive.
Dl. Copcea Constantin – preşedinte al comisiei de specialitate buget - finanţe arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Dl. Borda Leon – spune că, dacă nu s-a pus în discuţie înainte de şedinţă proiectul de hotărâre, atunci dl. Ciocoiu Ioan ar trebui să ne spună care este diferenţa între PUG-ul existent şi PUG-ul nou.
Dl. Ciocoiu Ioan – arată că, PUG-ul nou este actualizat conform normelor UE, iar la solicitarea unor cetăţeni au mai fost introduse noi suprafeţe de teren din extravilan în intravilan pentru construcţia de locuinţe.
Dl. Borda Leon – întreabă: dacă ar putea să dea exemple?
Dl. Ciocoiu Ioan – arată că, în partea de sus a satului Rădeni,  mai exact spre pădure, s-a extins intravilanul.
Dl. Ciocoiu Victor – întreabă: dacă la cererea cetăţenilor s-au făcut aceste extinderi.
Dl. Borda Leon – ar dori să ştie dacă s-a extins intravilanul  îin acele zone unde s-au construit case pe extravilan. Solicită aceasta, în ideea că poate unii cetăţeni îl vor întreba, şi să ştie ce să le spună, adică sunt zone construibile.
Dl. Ciocoiu Ioan – arată că, extinderea PUG-ului creează posibilitatea cetăţenilor racordării la utilităţi.
Dl. Borda Leon – întreabă: au acces la utilităţi? Da! La reţeaua de curent electric. Ar dori să ştie unde mai este extins,  pe drumul Rădenilor?
În continuare dl. Ciocoiu Ioan prezintă concret extinderea PUG-ului pe sate  pe hărţile cadastrale.
Dl. Pascal Ioan – ar vrea să ştie cu ce suprafaţă s-a mărit intravilanul.
Dl. Ciocoiu Ioan -  arată că, dacă ar face pe total, ar fi o suprafaţă de 112 ha.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului, se supune la vot proiectul de hotărâre care este aprobat în unanimitate.
Se trece la punctul doi  al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre – privind execuţia bugetului local pe trim I - 2012.
Dl. viceprimar Chirilă Constantin – prezintă raportul privind execuţia bugetului local pe trim. I – 2012.
Dl. Copcea Constantin – preşedinte al comisiei de specialitate buget - finante arata ca, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotarare.
Discutii:
Dl. Borda Leon – spune ca, ar dori ca d-ra Ripanu Eugenia sa explice executia bugetului local pe anexe si sectiuni, cat si ce s-a intamplat cu suma  pe care am primit-o prin hotarare de guvern.
D-ra Ripanu Eugenia – spune ca, guvernul Ungureanu ne-a dat bani iar guvernul Ponta  i-a luat, apoi i-au dat  iarasi.
Dl. Borda Leon – asta inseamna ca va trebui sa facem o alta rectificare de buget.
D-ra Ripanu Eugenia – precizeaza ca,  abia in ziua sedintei a venit adresa de la DGFP si nu a fost timp pentru pregatirea materialelor privind rectificarea bugetului.
Dl. Borda Leon – ar dori  ca d-ra Eugenia sa  explice executia bugetului local  pe trimestrul I pe anexe si sectiuni.
D-ra Ripanu Eugenia – arata ca,  nu s-a modificat cu nimic bugetul local, doar ca aduce la cunostinta consiliului local cheltuielile din bugetul local pentru primul trimestru.
In continuare d-ra Ripanu Eugenia explica planificarile la venituri si subliniaza faptul ca s-a realizat mai mult la incasari, pentru ca la inceputul anului se acorda bonificatii persoanelor care achita impozitul pana la sfarsitul lunii martie, ceea ce a determinat ca multi cetateni sa achite impozitele; dupa care explicatiile se refera la partea de cheltuieli.
Dl. Borda Leon – ar vrea sa stie daca sunt bani pana la sfarsitul anului pentru insotitorii persoanelor cu handicap.
D-ra Ripanu Eugenia – spune ca nu sunt bani, dar prin luna iunie vor veni direct de la bugetul de stat si chiar daca va mai intarzia plata indemnizatiilor, oricum nu raman fara bani. Prezinta in continuare planificarile si realizarile planului de buget.
Dl. Borda Leon – intreaba: ce s-a mai facut cu banii pentru caminul cultural? De ce nu s-a inceput investitia?
D-ra Ripanu Eugenia – spune ca,  miliardul care l-am primit nu ajunge sa construim un camin cultural, turnam temelia si apoi?
Dl. Borda Leon – arata ca, banii sunt primiti de circa doi ani, de ce nu s-au cheltuit?
D-ra Ripanu Eugenia – banii sunt pe excedent.
Dl. Borda Leon – intreaba: dar la dispensarul de la Radeni cum a fost?
Dl. Copcea Constantin -  spune ca acolo au fost banii.
Dl. Borda Leon – pentru aceasta investitie s-a plecat de la trei miliarde lei  si s-a ajuns la sapte miliarde lei.
Dl. Copcea Constantin – spune ca nu se poate face camin cultural cu banii pe care ii avem pentru aceasta destinatie.
Dl. Borda Leon – arata ca s-ar putea turna macar temelia, iar daca o sa vina el v-a demonstra ca face camin cultural cu un miliard  lei.
D-ra Ripanu Eugenia – prezinta in continuare executia bugetului  pe trim. I.
Nemaifiind alte discutii pe marginea materialului, se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu unanimitate de voturi.
Se trece punctul la punctul trei al ordinii de zi:
Proiect de hotarare  privind atribuirea in folosinta gratuita a salii de sedinte a Consiliului local Pastraveni.
Dl. viceprimar Chirila Constantin – prezinta expunerea de motive.
Dl. Copcea Constantin – presedinte al comisiei de specialitate buget - finante arata ca, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotarare.
Discutii:
Dl. Pelin Haralambe – intreaba:  Camera Agricola plateste vreo taxa pentru sala unde se desfasoara cursurile?
Dl. Chirila Constantin -  arata ca, sunt niste cursuri   pentru fermieri.
Dl. Perta Ioan – spune ca, sunt proiecte care se desfasoara prin Agentia de Dezvoltare Nord – Est, sunt venite de la minister cu taxe mari.
D-na secretar Brinzei Lidia -  spune ca dl. Primar s-a gandit sa propuna atribuirea salii in folosinta gratuita doar pentru acest curs, pentru alte solicitari ramane de vazut.
Nemaifiind alte discutii pe marginea materialului, se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu noua voturi „pentru” si o „abtinere” (dl. Pelin Haralambe).
Se trece la ultimul punct al ordinii de zi:
Intrebari – interpelari :
1.   Dl. Presedinte de sedinta – prezinta  cererea  domnului Hogas Ioan prin care solicita consiliului local ca termenul de construire a unui alt adapost de animale, in afara celui care il are langa blocul de locuinte, sa fie luna octombrie a acestui an. De asemnea, mai arata in cererea sa ca si alti locatari ai blocului au diverse constructii in apropierea blocului.
Dl. Pelin Haralambe – spune ca, daca ar strica toti locatarii blocului constructiile anexe, atunci  sa le strice si el.
Dl. Borda Leon – arata ca, ar trebui sa se ia masurile legale.
Dl. Borda Leon – intreaba : este normal ca initiatorul proiectelor de hotarare sa nu fie prezent la sedinta ?
D-na secretar - spune ca, in cazul in care nu sunt modificari ale ordinii de zi se poate.
Nemaifiind alte discutii la ordinea de zi, se supune la vot sistarea lucrarilor sedintei ordinare lunare, propunere care este aprobata de toti domnii consilieri prezenti.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces – verbal. 

PRESEDINTE DE SEDINTA,     SECRETAR,        CONSILIER, 
Pavel – Catalin ONISEI          Lidia BRINZEI    Elena GHERASIM

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free