Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

20 decembrie 2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL  NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂSTRĂVENI

PROCES - VERBAL, 

Încheiat astăzi, 20 decembrie 2013.
În şedinţa ordinară lunară a Consiliului local al comunei Păstrăveni, convocată prin Dispoziţia primarului comunei Păstrăveni nr.373 din 13.12.2013, la care participă un număr de 12 consilieri din 13 în funcţie (lipseşte dl. Pascal Ioan).
La şedinţa ordinară lunară a consiliului local domnul primar Ioan Onisei nu participă.
Doamna secretar Brînzei Lidia face prezenţa domnilor consilieri fiecare semnând în registrul de prezenţă. În continuare prezintă actele normative noi apărute, considerate mai importante de la şedinţa anterioară până în prezent, cuprinse în anexa la procesul - verbal. 
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, procesul – verbal de la şedinţa anterioară (29.11.2013) a fost supus la vot şi aprobat în unanimitate. Domnul Gherasim Neculai preia conducerea lucrărilor şedinţei şi prezintă proiectul:
1. Proiect de  hotărâre – privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2014.
2. Proiect de  hotărâre – privind organizarea reţelei şcolare pentru anul scolar 2014 – 2015 în învăţământul preuniversitar de stat din comuna Păstrăveni, judeţul Neamţ.
3.  Întrebări – interpelări.
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi în forma iniţială şi se aprobă în unanimitate.
Domnul preşedine de şedinţă – întreabă dacă mai sunt alte propuneri a se include pe ordinea de zi.
Dl. viceprimar – propune a se include pe ordinea de zi următoarele proiecte de hotărâre:
1. Proiect de hotărâre – privind rectificarea bugetului local pe anul 2013.
2. Proiect de hotărâre – privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2014.
3. Proiect de hotărâre – privind aprobarea Proiectului tehnic « RENOVARE BIBLIOTECA COMUNALĂ (EXTINDERE CU GRUP SANITAR ŞI ÎNLOCUIRE ÎNVELITOARE » Comuna Păstrăveni, judeţul Neamţ.
Dl. Borda Leon – spune că, nu este corect a se include pe ordinea de zi şi alte proiecte, din punctul dumnealui de vedere spune că, trebuiesc incluse doar acele proiecte cu maximă urgenţă, să se supuna la vot doar în regim de urgenţă. Se întreabă : « cum să votăm fără să respectăm legea şi să ne fie aduse la cunoştinţă cu cinci zile înainte » ?
D-na secretar – spune că, este corect ca aceste proiecte de hotărâre să fie incluse pe ordinea de zi, întrucât îndeplineşte condiţiile de legalitate.
Dl. Borda Leon – spune că, referitor la proiectul cu biblioteca, ar dori să ştie dacă aceasta apare înscrisă undeva în lista de inventar a comunei.
D-na secretar – spune că, este înscrisă în lista de inventar a comunei, s-a aprobat studiu de fezabilitate pentru bibliotecă, este prins în buget ca şi investiţie.
Dl. Nastasa Lazăr – spune că, dumneavoastră propuneţi şi noi votăm. În aceeaşi clădire funcţioneaza şi grădiniţa,  şi biblioteca.
Dl. Gherasim Dumitru – spune că, se gândeşte cum este prinsa în inventar clădirea cu gradiniţă şi bibliotecă. Şi apoi toata lumea ştie că acolo funcţionează grădiniţa şi biblioteca.
Dl. Borda Leon – spune că, la Rădeni s-a dărâmat clădirea grădiniţei, iar aceasta funcţionează în altă parte.
Nemaifiind alte discuţii cu privire la includerea acestor proiecte pe ordinea de zi, dl.  preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi  în noua formă şi se obţine un număr de şapte voturi „pentru”, patru „abţineri” ( domnii Gherasim Neculai, Nastasa Lazăr, Gorea Anton Nicolai şi Ciocoiu Mihai) şi un vot „împotrivă” ( domnul Borda Leon).
Se trece la primul punct al ordinii de zi:
Proiect de  hotărâre – privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2014.
Dl. viceprimar  – prezintă expunerea de motive.
Dl. preşedinte al comisiei de specialitate pentru învăţământ, sănătate şi familie, protecţie socială,  arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Nefiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se obţine un număr de zece  voturi „pentru” şi  două  „abţineri” (domnii  Borda Leon şi Gherasim Neculai).
Se trece la punctul doi al ordinii de zi:
Proiect de  hotărâre – privind privind organizarea reţelei şcolare pentru anul scolar 2014 – 2015 în învăţământul preuniversitar de stat din comuna Păstrăveni, judeţul Neamţ.
Dl. viceprimar  – prezintă expunerea de motive.
Dl. preţedinte al comisiei de specialitate pentru învătământ, sănătate şi familie, protecţie socială,  arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Nefiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se obţine un număr de unsprezece  voturi „pentru” şi  o  „abţinere” (domnul  Gherasim Neculai).
Se trece la punctul trei al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre – privind rectificarea bugetului local pe anul 2013.
Dl. viceprimar  –  prezintă expunerea de motive.
Dl. preşedinte al comisiei de specialitate buget - finanţe  arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
D-ra Rîpanu Eugenia – spune că, aceasta rectificare nu mai influenţează cheltuielile de personal. Pentru primăriile care nu au avut bani de ajuns la buget, de la nivel de judeţ s-a făcut o redistribuire a banilor.
Dl. Borda Leon – ar dori să ştie, câte rectificări se pot face pe an?
D-ra Rîpanu Eugenia – spune că, ori de câte ori este nevoie se reaşează bugetul.
Dl. Borda Leon – ar dori să ştie, de ce nu s-au aprobat de la început?
D-ra Rîpanu Eugenia – spune că, sunt estimări, iar rectificarea bugetului se face în baza unei adrese de la finanţe.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se obţine un număr de nouă  voturi „pentru” şi trei „abţineri” ( domnii Nastasa Lazăr, Gherasim Neculai  şi  Borda Leon).
Se trece la punctul patru al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre – privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2014.
Dl. viceprimar  –  prezintă expunerea de motive.
Dl. preşedinte al comisiei de specialitate buget - finanţe  arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Dl. Borda Leon – spune că, nu prea înţelege ce este cu aceste taxe pentru că există un precedent, respectiv am aprobat în consiliu local că nu se schimbă taxele, iar după o lună am aprobat majorarea cu 16% , s-a spus la televizor că numai primarii care au vrut au mărit taxele, nu toate primăriile.
D-ra Rîpanu Eugenia – spune că, a fost o hotărâre de guvern care a impus creşterea de taxe şi impozite pentru primăriile care au arierate.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este  votat în unanimitate.
Se trece la punctul cinci al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre – privind aprobarea Proiectului tehnic « RENOVARE BIBLIOTECA COMUNALĂ (EXTINDERE CU GRUP SANITAR ŞI ÎNLOCUIRE ÎNVELITOARE » Comuna Păstrăveni, judeţul Neamţ.
Dl. viceprimar  – prezintă expunerea de motive.
Dl. preşedinte al comisiei de specialitate buget - finanţe  arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Dl. Borda Leon – spune că, chiar dacă nu l-a avut la dispoziţie şi a trecut acum prin proiect,  nu a găsit unde scrie despre învelitoare.
Dl. Gherasim Dumitru – spune că, se uita în proiect şi vede menţionat învelitoare cu tablă şi se vede că preţurile sunt rezonabile.
Dl. Nastasa  Lazăr – spune că, dumnealui pentru 100 mp a plătit 100 de milioane (lei vechi).
Dl. Gherasim Neculai – ar vrea să ştie, cât este valoarea totală a acoperişului, instalaţiei electrice, instalaţie sanitară, etc.?
Dl. Ciocoiu Mihai – spune că, este  223.000 lei.
Dl. Nastasa Lazăr – spune că,  suma este prea mare. Cu aceasta suma poţi să faci un bloc întreg.
Dl. viceprimar – completează că,  după cum se vede din proiect se construiesc şi cabine WC, magazie, etc.
Dl. Borda Leon – spune că, este o investiţie supraevaluată. Dl. Ciocoiu Ioan ne vorbea de un deviz estimativ în suma de 800 milioane lei (vechi), dar nu se va cheltui. Din punctul lui de vedere cu banii aceştia se pot construi două clădiri noi una pentru bibliotecă şi una pentru grădiniţă.
Dl. Pascal Ioan – a ajuns  la şedinţă la ultimul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi şi participă la dezbaterea acestuia.
Dl. Borda Leon – spune că, la alte primării se practică înţelegerea între consilieri  atunci când unul are probleme importante o dată  la trei şedinţe, poate fi primit, se pune prezent şi ia indemnizaţia.
Astfel că, domnul Pascal Ioan îşi exprimă şi dumnealui votul la acest proiect, iar domnii consilieri sunt de acord ca dl. Pascal Ioan să fie prezent.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se obţin opt voturi „pentru”,  trei „abţineri” (domnii Gherasim Neculai, Ciocoiu Mihai  şi Gherasim Neculai) şi două „împotrivă” (domnii Nastasa Lazăr şi Borda Leon).
Se trece la ultimul punct  al ordinii de zi:
Întrebări – interpelări.
Dl. Borda Leon – spune că,  îi pare nespus de rău că dl. Primar  nu este prezent nici astăzi la şedinţă, dar totuşi va adresa unele întrebări :
1. Când ne apucăm de colectarea deşeurilor ?
2.De ce nu s-a întocmit un proiect de hotărâre pentru înfiinţarea unei farmacii la Rădeni, doamna care a solicitat are studii şi apoi  sunt atatea camere acolo în dispensar. Din câte ştie dumnealui aceasta vrea să deschidă la Ţuţu şi nu înţelege de ce nu se aprobă un spaţiu în Dispensarul de la Rădeni pentru care s-au cheltuit şapte miliarde.
3. A fost până la Iaşi şi a văzut că pe marginea drumului erau parazăpezi de plastic, chiar şi de fier, vom vedea iarna aceasta cum va fi. În şedinţele de consiliu local anterioare a  făcut vorbire şi despre achiziţionarea unei  lame pentru zăpadă.
4. A întrebat  la şedinţa anterioară şi despre subvenţie şi nu i s-a dat nici un răspuns, acum întreabă din nou  despre cele 3 ha de la « Malu Mare » şi  ovăzul recoltat.
În continuare, precizează că v-a aduce adresa de la APIA central prin care se va restitui banii luaţi de la APIA, de patru ani s-a tot luat subvenţie. Tot dumnealui spune că, nu mai avem cămin cultural.
Dl. Pascal Ioan – face referire la gunoiul menajer. Spune că, este hotărâre de consiliu local în acest sens, dar nu s-a mai făcut nimic. Ar vrea să ştie, dacă se va da şi amenzi pentru cei care aruncă la întamplare gunoiul menajer.
Dl. Gherasim Dumitru – spune că, referitor la gunoiul menajer şi discuţiile purtate cu privire la aplicarea amenzilor, nimeni nu-l poate obliga să încheie un contract dacă dumnealui consideră că nu este convenabil pentru el. Dă ca exemplu,  reţeaua de apă potabilă la care se racordează doar persoanele care doresc, dacă dumnealui are hidrofor nu-l poate obliga nimeni să se racordeze la reţea.
Dl. Nastasa Lazăr – spune că, una este apa potabilă, la care te poţi racorda sau nu, dar  gunoiul este altceva. 
Dl. Pascal Ioan – spune că, dacă sunt cetăţeni care nu au contract, dar sunt prinşi că aruncă gunoiul la întamplare atunci trebuie sancţionat.
Dl. Borda Leon – spune că, nişte legi care au fost date de parlament sunt păguboase. Administraţia autorităţii publice are obligaţia de a aduna deşeurile. Dumnealui a făcut o sesizare la Garda de mediu, după care s-a deplasat o comisie care a constatat cele sesizate de către dumnealui dar nu s-a dat nici o amendă.
Dl Gherasim Neculai – spune că, brazii de la biserica din satul Rădeni sunt un pericol public, a tăiat câţiva brazi, şi-a asumat răspunderea. De la ora 16,00  seara până dimineaţa la ora 8,00 – 9,00 stau aprinse becurile de la iluminatul public, aşa se cheltuie banul public. În continuare, face referire la maşina primăriei care parcă ar fi a primarului. Referitor la Volă, aceasta este parcată la dl. Ciocoiu Victor în curte şi este pe toate drumurile nu se ştie a cui este.
Nemaifiind alte discuţii la ordinea de zi, se supune la vot sistarea lucrărilor şedinţei ordinare lunare, propunere care este aprobată de toţi domnii consilieri prezenţi.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces – verbal.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR, CONSILIER,  
Neculai  GHERASIM          Lidia BRÎNZEI        Elena GHERASIM

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free