Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

15 iunie 2015

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂSTRĂVENI   

                                                          PROCES - VERBAL,

Încheiat astăzi, 15 iunie 2015.
În şedinţa ordinară lunară a Consiliului local al comunei Păstrăveni, convocată prin Dispoziţia primarului comunei Păstrăveni nr. 212 din 10.06.2015, la care participă un număr de 11 consilieri din 13 în funcţie, lipsesc domnii Onisei Pavel-Cătălin şi Nistor Constantin.
La şedinţa ordinară lunară a consiliului local nu participă domnul primar Onisei Ioan, participă d-ra Rîpanu Eugenia – consilier superior în aparatul de specialitate al primarului, dl. Vartic Vasile - Mirel – referent, agent agricol şi d-na Nistor Cristina-Iulia - consilier superior în aparatul de specialitate al primarului.
La sedinţa mai participă domnii Gavril Vasile, Pelin Haralambe şi Bratu Constantin. Doamna secretar Brînzei Lidia face prezenţa domnilor consilieri, fiecare semnând în registrul de prezenţă.
În continuare, prezintă actele normative noi apărute, considerate mai importante de la şedinţa anterioară până în prezent, anexă la procesul – verbal.
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, procesul – verbal de la şedinţa anterioară (29.05.2015) a fost supus la vot şi aprobat cu 9 voturi „pentru” şi 2 abţineri (domnii Borda Leon şi Gherasim Dumitru), motivat de faptul că, nu au participat la acea şedinţă.
Doamna Macovei Cristina – preşedinte de şedinţă – preia conducerea lucrărilor şedinţei şi prezintă proiectul ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre – privind stabilirea taxei pentru eliberarea atestatului de producator şi a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol.
2. Proiect de hotărâre – privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiţii „MODERNIZARE SI CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE INCINTĂ PRIMĂRIE PĂSTRĂVENI, JUDEŢUL NEAMŢ”.
3. Proiect de hotărâre – privind aprobarea realizarii investiţiei şi a documentaţiei tehnice „MODERNIZARE ŞI CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE INCINTĂ PRIMĂRIE PĂSTRĂVENI, JUDEŢUL NEAMŢ”.
4.  Întrebări – interpelări.
Doamna preşedinte de şedinţă – întreabă dacă mai sunt alte propuneri pentru a fi incluse pe ordinea de zi.
Nefiind alte propuneri, se trece la votarea ordinii de zi şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la primul punct al ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre – privind stabilirea taxei pentru eliberarea atestatului de producator şi a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol.
Domnul viceprimar Hanganu Emilian  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate economico-financiară, a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Domnul Borda Leon – îi solicită d-rei Rîpanu Eugenia mai multe detalii, referitoare la acest atestat de producător şi carnet de comercializare a produselor, din sectorul agricol.
Domnul Vartic Vasile-Mirel – răspunde că, anul trecut s-a numit „Certificat de producător” şi taxa era 80 lei, anul acesta este atestatul de producator care costă 4 lei/fila, iar carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, costă 13 lei/buc. (achiziţionarea acestora).
Domnul Borda Leon – întreabă: „la ce se referă, mai exact ?”.
Domnisoara Rîpanu Eugenia – răspunde că în conformitate cu prevederile art. 5 alin 2 si art. 8 alin. 2 din Legea nr. 145/2014, privind stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, costurile generate de tipărirea atestatului de producător şi a carnetelor de comercializare a produselor agricole, se suportă din bugetul local al judeţelor, iar sumele cheltuite de acestea, se recuperează prin grija primarilor, prin sumele achitate de solicitanţi, pentru eliberarea acestora, stabilite prin hotărâri ale autorităţilor deliberative. Deci, dacă un cetăţean vinde un viţel, acesta este trecut în carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, acest act insoţind animalul.
Domnul Borda Leon – întelege că, orice cetăţean trebuie să deţina atestatul de producator şi carnetul de comercializare a produselor, din sectorul agricol, dacă vrea să vândă legume, fructe sau animale.
Domnişoara Rîpanu Eugenia – afirma că, atestatul este o pagina format A4, ca o diplomă, iar carnetul conţine 100 file.
Domnul Borda Leon – întreabă: „ce informaţii conţin aceste acte?”
Domnisoara Rîpanu Eugenia – răspunde că, acest carnet însoţeşte produsul. De exemplu, domnul Pascal Ioan nu poate primi laptele de la crescătorii de animale, fără acest carnet.
Domnul Vartic Vasile-Mirel – precizează că, până acum, au fost Certificatele de producător, care se înlocuiesc, începând cu acest an, cu Atestatul de producător şi carnetul de comercializare a produselor, din sectorul agricol.
Domnisoara Rîpanu Eugenia – afirmă că, prin aceste acte, se intenţionează eliminarea speculei de pe piaţă.
Domnul Borda Leon – afirmă că, oamenii trebuie să ştie ce să facă cu aceste acte, trebuie să menţioneze toate produsele în aceste carnete de comercializare a produselor, din sectorul agricol.
Domnişoara Rîpanu Eugenia – răspunde că, oamenii ştiu deja aceste lucruri.
Domnul Borda Leon – răspunde că, speră să nu fie cazul ca aceşti oameni să fie amendaţi, din cauza acestor acte.
Domnişoara Rîpanu Eugenia – afirmă că, nu sunt alte taxe, cetăţeanul plăteşte doar contravaloarea achiziţionării acestor documente.
Domnul Borda Leon – întreabă: „au apărut normele metodologice de aplicare a Legii 145/2014?”
Doamna Secretar – răspunde: „ nu, noi trebuie să ne conformăm legii 145/2014”.
Domnul Pascal Ioan – afirmă că, nu are voie să cumpere lapte de la cetăţenii care nu au acest atestat de producător şi carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol.
Domnul Copcea Constantin – afirmă că, aceste acte sunt făcute tot la cererea marilor producători, datorită concurenţei neloiale şi a speculei existente.
Domnul Borda Leon – afirmă că, totuşi, „samsarii” de legume aduc din afara ţării legume cu tir-urile.
Domnul Pascal Ioan – răspunde că, legumele sunt produse perisabile, nu pot acţiona „samsarii” cum vor ei.
Domnul Copcea Constantin – întreabă dacă, în cazul vânzării florilor, acei vânzători au actele mai sus menţionate?
Domnul Vartic Vasile-Mirel – mentionează că, atestatul de producator şi carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, înlocuiesc Certificatul de producător.
Domnul Pascal Ioan – afirmă că: „vor fi controale, vor fi verificate şi aceste acte. Asa este legea şi trebuie respectată”.
Domnul Gherasim Dumitru – afirmă faptul că, acest carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol are 100 file, fiecare fila este în trei exemplare care ajung astfel: un exemplar la vânzător, un exemplar la cumpărător iar al treilea exemplar, ramane la cotor. Întrebarea este: „ Ce se întamplă cu acest al treilea exemplar? Se impozitează? Cine le va impozita? Cât va fi acest impozit?”
Domnişoara Rîpanu Eugenia – afirmă că în conformitate cu prevederile Legii 145/2014, nu se aplică nici un impozit. În termen de 15 zile de la completarea celor 100 file ale carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol, acesta se returnează la Primărie, pentru a fi achizitionat alt carnet de acest tip.
Domnul Pascal Ioan – afirmă că, impozitul este de 16 % pe profit, deci o valoare mică.
Domnul Gherasim Dumitru – întreabă dacă pe domnul Bratu Constantin îl impozitează cineva, deoarece scopul acestor acte este sa fie impozitaâi toâi producătorii agricoli.
Domnul Vartic Vasile-Mirel – raspunde că, atestatul de producător este valabil 1 an de zile, calendaristic.
Domnul Pascal Ioan – confirmă faptul că, în fiecare lună, trebuie să ataşeze aceste acte, la eliberarea facturilor, pentru a-şi putea continua activitatea.
Domnişoara Rîpanu Eugenia – răspunde că, nerespectarea Legii 145/2014, duce la aplicarea amenzilor, cuprinse între 15.000 – 22.500 lei.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 10 voturi „pentru” şi un vot „impotrivă” (domnul Borda Leon).
Se trece la punctul doi al ordinii de zi:
2. Proiect de hotărâre – privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiţii „MODERNIZARE ŞI CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE INCINTĂ PRIMĂRIE PĂSTRĂVENI, JUDEŢUL NEAMŢ”.
Dl. viceprimar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate economico-financiară - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Domnul Borda Leon – întreabă: ” Această investiţie a fost trecută pe lista de investiţii pentru anul 2015? Cât costă studiul de fezabilitate? Este o problemă prioritară pentru comunitate, aceasta investiţie?”
Domnişoara Rîpanu Eugenia – răspunde că da, această investiţie a fost trecută pe lista de investiţii pentru anul 2015. Studiul de fezabilitate şi P.T.H. costă 2.500 lei.
Domnul Borda Leon – întreabă: „Cât costă 160 m.l. gard?”
Domnişoara Rîpanu Eugenia – afirmă că, totul este trecut în P.T.H. Mai exact, 18,000 mii lei/156 m.l. = 115,38 lei/m.l.
Domnul Borda Leon - întreabă: „Care este scopul construirii acestui gard?” În continuare, afirma că: „Se putea repara gardul existent. Acest proiect este făcut la ambiţie, la fel ca şi dispensarul medical din satul Rădeni, care în prezent este lăsat in paragină. Sigur sunt alte interese. Alte lucrări sunt prioritare. Voi face sesizare la Garda de mediu, deoarece sunt gunoaie peste tot. Suntem ultima comună din judeţ, care nu adună deşeurile. De la Consiliul Judeţean se amână mereu realizarea proiectului, nu avem un serviciu de salubrizare”.
Domnul Gherasim Dumitru – afirmă: ”Este bine să se facă ceva cu gunoaiele. Aşa nu se mai poate”.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 9 voturi „pentru”  şi 2 abţineri (domnii Borda Leon şi Gherasim Dumitru).
Se trece la punctul trei al ordinii de zi:
3. Proiect de hotărâre - privind aprobarea realizării investiţiei şi a documentaţiei tehnice „MODERNIZARE ŞI CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE INCINTĂ PRIMĂRIE PĂSTRĂVENI, JUDEŢUL NEAMŢ”.
Dl. viceprimar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate economico-financiară - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Domnul Borda Leon  - repetă faptul că, sunt alte priorităţi, exact ca la punctul anterior, al ordinii de zi.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 9 voturi „pentru”  şi 2 abţineri (domnii Borda Leon şi Gherasim Dumitru).
Se trece la ultimul punct al ordinii de zi:
Întrebări – interpelări.
Domnul Borda Leon – face referire la procesul verbal din şedinţa consiliului local anterioară, respectiv, din data de 29.05.2015, în care doamna Ciocoiu Elena din satul Rădeni, comuna Păstrăveni, judeţul Neamţ, a primit răspuns din partea membrilor consiliului local, să demoleze contrucţia începută, deoarece nu are autorizaţie de construcţie. Întreabă, în continuare: „Câte construcţii sunt neautorizate? De exemplu, pe fostul teren al C.A.P.-ului s-au acordat contracte de concesiune şi s-au ridicat construcţii fără autorizaţie de construire, pentru ca oamenii să meargă în instanţă şi să-şi revendice dreptul asupra construcţiilor, să intre în legalitate. Deci, dacă cetăţeanul a depus o cerere pentru concesiune, s-a acordat avizul, pentru ca, într-o lună să se aprobe şi cererea de concesiune. Ce act s-a înaintat la instanţă, cu terenul concesionat?”
Doamna Secretar – afirmă: „daţi exemple concrete!”
Domnul Borda Leon – răspunde: „Hotărârea Judecătorească nr. 40 din 14.01.2014 – conform căreia Moşnieagu Cristina are în concesiune 448 m.p., teren pe care şi-a ridicat o casă. La fel, domnul Balan Maricel, a primit avizul de principiu pe suprafaţa de 200 m.p., pe care şi-a ridicat o casă, fără autorizaţie de construire”.
Doamna Secretar – răspunde că, domnul Primar ştie mai bine despre ce este vorba, să discute cu dumnealui.
Domnul Borda Leon – continuă: „ Cei 2 cetăţeni mai sus menţionati şi-au făcut case şi nu au autorizaţie de construcţie. Ca ei sunt mulţi. Iar pe altii, îi somaţi să-şi demoleze construcţiile”.
Doamna Secretar – răspunde că, nu se ocupă cu efectuarea de măsurători de terenuri, cei 2 cetăţeni anterior menţionaţi au discutat cu primarul şi nu ştie cum s-a finalizat discuţia.
Domnul Borda Leon – îl întreabă pe domnul Gavril Vasile: „Cine i-a dat voie să construiască?”
Domnul Gavril Vasile – răspunde că, domnul Primar i-a dat voie.
Domnul Borda Leon – îl întreabă în continuare pe domnul Gavril Vasile: „fără nici un act?”. Apoi, o întreabă pe doamna asistent social, de ce nu ii acordă ajutor social numitei Gavril Cristina din satul Rădeni, care are 6 copii.
Doamna Nistor Cristina Iulia – îi răspunde că, numita Gavril Cristina, împreună cu concubinul şi cu cei 6 copii, nu îndeplinesc condiţiile legale petru a beneficia de ajutor social şi de alocaţie de sustinere familială, motivat de faptul că, concubinul acesteia nu are aduse acte de la ALOFM şi este plecat din localitate, „ când vine, când pleacă”.
Domnul Borda Leon – întreabă: „unde scrie acest lucru, în lege?”
Doamna Nistor Cristina Iulia – îi răspunde că, îi va arăta Legea nr. 416/2002, reactualizată, cu modificările şi completările ulterioare, în care sunt menţionate condiţiile de acordare a ajutorului social, condiţii pe care numita Gavril Cristina, împreuna cu concubinul şi cu cei 6 copii, nu le îndeplinesc.
Domnul Borda Leon – afirmă în continuare că, ştie multe persoane beneficiare de ajutor social, care, din punctul lui de vedere, nu ar îndeplini condiţiile de acordare, conform legii.
Doamna Nistor Cristina Iulia – îi răspunde că, îl aşteaptă cu lista cu acele persoane şi va analiza situaţia.
Domnul Borda Leon – întreabă în continuare: „ Microbuzul şcolar, în ce condiţii va funcţiona? În cazul autogrederului, cum s-a achiziţionat?” Susnumitul consideră că, fiind foarte scump, achiziţia nu s-a făcut în condiţii legale.
Domnişoara Rîpanu Eugenia – îi răspunde că, nu este personal calificat, care să lucreze pe autogreder. Aceasta opinie nu reprezintă o încălcare a legii.
Domnul Gherasim Dumitru – întreabă: „din acest motiv, nu s-a achiziţionat?”
Domnul Borda Leon – răspunde că, autogrederul nu este prins în lista de achiziţii publice.
Domnişoara Rîpanu Eugenia – afirmă că, autogrederul a fost prins în buget.
Domnul Copcea Constantin – răspunde că, într-adevăr, autogrederul a fost prins în bugetul pe anul 2015.
Domnul Borda Leon – îi răspunde domnului Copcea Constantin: „au mai rămas 11 luni, atunci nu ve-ţi mai fi atat de vocali !”.
Doamna Macovei Cristina citeşte cererea domnului Pelin Haralambe din satul Rădeni, în care acesta se plânge că, îi mor oile, deoarece iarba este uscată, din cauza secetei. Acesta ameninţă că dacă nu gaseşte o soluţie convenabilă pentru animalele sale, poimâine se duce la Prefectură să facă plângere, eventual este dispus să facă şi greva foamei, pentru a primi un răspuns favorabil la problema sa.
Domnul Pelin Haralambe - afirmă că, nu are unde să-şi ducă oile la păscut, deoarece, contractul de arendă semnat cu Primăria, este numai pentru vaci. Se plânge în continuare că, sunt 3 ha semanate cu floarea soarelui, grâu, porumb, din suprafaţa închiriată, pentru care a semnat cu titlu de „păşune”.
Domnul Borda Leon – propune să se facă un act adiţional la contractul de arendă, prin care să i se permită domnului Pelin Haralambe să ducă la păscut şi oile.
Domnişoara Rîpanu Eugenia – afirmă că, de la A.P.I.A i s-a solicitat o adeverinţă, prin care să dovedească faptul că, domnul Pelin Haralambe respecta încărcătura de U.V.M. pe păşunea închiriată.
Domnul Pascal Ioan – îl întreabă pe domnul Pelin Haralambe, ce propunere ar avea, în acest sens.
Domnul Pelin Haralambe – afirmă că, doreşte să ia în arendă 20 ha teren într-o margine, unde să ducă oile la păscut.
Domnul Pascal Ioan – îi recomandă domnului Pelin Haralambe să facă o cerere în acest sens, adresată domnului Primar.
Domnul Borda Leon – afirmă: ” Faţă de realitatea din teren, în Procesul Verbal de predare-primire semnat de domnul Pelin Haralambe, apar 28 ha în loc de 25 ha, iar pe o suprafata de 6 ha s-a cultivat floarea soarelui, grâu, porumb, nu păşune, aşa cum figurează în acte”. În continuare, acesta afirmă că, sunt multe persoane nemulţumite, pentru faptul că, de la fabrica domnului Pascal Ioan, se deversează zerul în Topoliţa.
Domnul Pascal Ioan – răspunde: „Dacă se deversează din greşeala un butoi, nu se întamplă nimic. Consider că se exagerează. În fabrică, este fosă, unde deversăm zerul. De asemenea, nu spălăm nimic cu substanţe chimice, doar cu jetul de apă, deoarece nu-mi permite legea atfel. Dacă s-a întâmplat să ajunga vreo cantitate de zer în apa Topoliţei, nu este decât accidental. Când cetăţenii iau zer gratis, pentru a-l da la animale, acestea nu au murit. M-am dus pe balta şi am găsit câini morţi şi legaţi. Aceştia nu constituie un pericol? O gură de zer, constituie un pericol? Consider că este o răutate, în acest sens.”
Domnul Bratu Constantin – afirmă: ”Nu se poate sta în apropierea apei, din cauza mirosului. Copiii dumneavoastră împingeau brânza pe baltă, alaltăieri. Eu închiriez vola şi voi închide cursul apei”.
Domnul Pascal Ioan – răspunde că, domnul Bratu Constantin nu are voie să lase animalele să intre în apă.
Domnul Bratu Constantin – raspunde ca, daca domnul Primar nu rezolva aceasta problema, va face plangere in alta parte.
Domnul Pascal Ioan – afirmă că, aceste probleme se pot rezolva pe cale amiabilă, cu vorbă bună. Îi propune domnului Bratu Constantin ca, mâine să meargă împreună la faţa locului, să vadă exact despre ce este vorba.
Nemaifiind alte discuţii la ordinea de zi, se supune la vot sistarea lucrărilor şedinţei ordinare lunare, propunere care este aprobată de toţi domnii consilieri prezenţi.
Drept pentru care, am încheiat prezentul proces – verbal.

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,        SECRETAR,               CONSILIER, 
     Cristina MACOVEI                   Lidia BRÎNZEI        Cristina-Iulia NISTOR

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free