Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

30 iunie 2013

 ROMÂNIA
JUDEŢUL  NEAMŢ
CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  PĂSTRĂVENI

 

PROCES - VERBAL, 

Încheiat astăzi, 30 iunie 2013.
În şedinţa ordinară lunară a Consiliului local al comunei Păstrăveni, convocată prin Dispoziţia primarului comunei Păstrăveni nr. 135 din 27.05.2013, la care participă un număr de 11 consilieri din 13 în funcţie.
Ca invitat participă d-ra Rîpanu Eugenia consilier în cadrul aparatului de specialitate al primarului.
La şedinţa ordinară lunară a consiliului local participă domnul primar Ioan Onisei.
Doamna secretar Brînzei Lidia face prezenţa domnilor consilieri fiecare semnând în registrul de prezenţă. În continuare prezintă actele normative noi apărute, considerate mai importante de la şedinţa anterioara până în prezent, cuprinse în anexa la procesul - verbal.
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, procesul – verbal de la şedinţa anterioară (05.04.2013) a fost aprobat în unanimitate.
Pentru buna desfăşurare a şedinţei ordinare lunare de astăzi cât şi pentru perioada următoare, este necesar alegerea unui preşedinte de şedinţă pe o perioadă de 3 luni. Cine face propuneri ?
Dl. Onisei Pavel – Cătălin îl propune pe dl. Gherasim Neculai.
Dl. Nastasa Lazăr îl propune pe dl. Gherasim Dumitru.
Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot prima propunere dl. Gherasim Neculai  să fie preşedinte de şedinţă pe o perioada de 3 luni şi obţine un număr de 4 voturi « pentru », dl. Gherasim Neculai  nu votează, ceilalţi domni consilieri se « abţin ».
Se supune la vot a doua propunere dl. Gherasim Dumitru şi obţine un număr de 7 voturi « pentru », ceilalţi domni consilieri se « abţin », domnul Gherasim Dumitru fiind desemnat preşedinte de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni.
Domnul preşedinte de şedinţă Gherasim Dumitru preia conducerea lucrărilor sedinţei, prezintă proiectul ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre – privind modificarea amplasamentului suprafeţei de 12 000 mp teren pentru amplasarea terenului de sport, respectiv « Amenajare bază sportivă stadion » sat Păstrăveni, com. Păstrăveni, jud. Neamţ.
2. Proiect de hotărâre
– privind rectificarea bugetului  local pe anul  2013. 
3. Proiect de  hotărâre – privind acordarea  unui mandat special pentru aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară « ECONEAMŢ »
4. Proiect de  hotărâre – privind modificarea Contractului de asociere în participaţiune între Consiliul local Păstrăveni şi S.C. Rompetrol Downstream S.A. Bucureşti.
5.  Intrebări – interpelări.

Dl. preşedinte de şedinţă întreabă dacă mai sunt alte propuneri a se include pe ordinea de zi.
Nemaifiind alte propuneri a se include pe ordinea de zi, dl. preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la primul punct al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre – privind modificarea amplasamentului suprafeţei de12 000 mp teren pentru amplasarea terenului de sport, respectiv « Amenajare bază sportivă stadion » sat Păstrăveni, com. Păstrăveni, jud. Neamţ.
Dl. primar  –  prezintă expunerea de motive.
Dl. preşedinte al comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
D
l. Nastasa Lazăr – întreabă: „unde îl dăm? Mai încoace, mai încolo?”
Dl. Borda Leon – ar dori să ştie, ce fel de teren este pe partea dreaptă?
Dl. preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar pentru a da răspunsul la întrebarea domnului Borda Leon.
Dl. primar – spune că, în anul 2009 terenul de sport a fost asezat perpendicular, dar conform PUG din suprafaţa totală de la „Ţintă” sunt prinşi în intravilan doar 50 de mp, restul suprafeţei fiind înscrisă în extravilan şi ne costă foarte mult trecerea din extravilan în intravilan, iar în extravilan se poate construi dar trebuie mai multe documente, mai multe avize. Continuă prin a spune că, pe partea stângă avem o suprafaţă  de 16 ha, iar pe partea dreaptă 2 ha.
Dl. Borda Leon – spune că, are o nelămurire. La data când s-a întocmit PUG-ul nu era aprobată hotărârea cu terenul de sport?
Dl. primar – spune că, la data la care s-a aprobat PUG-ul terenul era tot în extravilan, s-a hotărât să fie şi o suprafaţă în intravilan.
Dl. Borda Leon – spune că, al întocmirea PUG-ului se putea lua în considerare hotărârea consiliului local privind terenul de sport şi să se aprobe din start să nu mai fim nevoiţi să venim cu un alt proiect pentru a trece terenul în intravilan. Propunerea mea era că ar fi fost mai bine pe partea cealaltă de drum, având în vedere amplasamentul, se putea face direct tribune.
Dl. Nastasa Lazăr – spune că, acolo nu se poate pentru că este zona inundabilă.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul doi al ordinii de zi:
Proiect de  hotărâre
 privind rectificarea bugetului  local pe anul  2013.
Dl. primar  – prezintă expunerea de motive .

Dl. preşedinte al comisiei buget – finanţe  arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Dl. Nastasa Lazăr – spune că, îşi aduce aminte, că nu este mult timp de atunci când s-a promis că se repară acoperişul de la Dispensarul uman. Chiar îi invită pe domnii consilieri şi dl. primar să meargă să vadă cum ploua prin acoperiş.
Dl. Borda Leon – spune că, are o nemulţumire faţă de proiectul prezentat, s-a prins suma încasată pentru reparaţii la gradinita, nu a fost prinsă suma pentru asta în bugetul local?
D-ra Rîpanu Eugenia –  spune ca, da! Dar suma propusă şi aprobată în bugetul local pentru reparaţii gradiniţă este insuficientă. Faţă de proiectul de hotărâre prezentat şi avizat în comisia de specialitate  exista o modificare, generată de o hotărâre de guvern, astfel că la investiţii am mai prins şi o motopompă, era prins în buget, şi cum nu s-a facut achiziţia a trebuit să o trecem la obiecte de inventar.
Dl. Nastasa Lazăr – întreabă: „când s-a propus”?
Dl. Borda Leon – spune că, dumnealui ştia că s-a făcut achiziţia.
D-ra Rîpanu Eugenia – nu s-a făcut.
Dl. Borda Leon – ar dori să ştie de ce nu s-a făcut achiziţia?
D-ra Rîpanu Eugenia – aceasta achiziţie era planificată pentru trimestrul III, acum diminuăm la investiţii şi trecem suma 2000 lei de la mijloace fixe la obiecte de inventar.  
Dl. Borda Leon – spune că,  ar dori să fie şi consiliul local informat despre cheltuielile cu renovarea  care se vor face la gradiniţă.
Dl. primar – v-a supune în consiliul local toate lucrările ce se vor face, chiar şi cu gardul, pompa. Nu am adus la cunoştinţă consiliului local că repartizarea cheltuielilor a fost făcută de către D.G.F.P., aşa că nu puteau fi făcute mai repede decât au fost  planificate, pentru că nu erau bani. Continuă prin a spune în ce constă renovarea la gradiniţă, respectiv structura clădirii rămâne aceeaşi, doar ca in interior se vor face 2 WC-uri cu apă curentă şi mai mult de atăt, conform legii,  avem obligaţia de a face şi un WC pentru persoane cu handicap. Menţionez că, luna aceasta va mai fi şi o rectificare de buget, oricum banii nu ajung, ne limităm la strictul necesar.
Dl. Nastasa Lazăr – spune că, referitor la reparaţia acoperişului dumnealui a luat-o cu titlu de glumă, dar serios vorbind subliniază că pe vreme de ploaie se scurge apa în casă şi sunt obligaţi sa stea cu sticle şi lighene, chiar şi instalaţia electrică este cu probleme pentru că la data când s-a construit dispensarul şi locuinţa de serviciu, până şi tubul de tuberman a fost furat, firul de curent electric trecând direct prin tencuială. În continuare, spune că, înţelege că nu se vinde locuinţa de serviciu, dar are rugămintea de a se face ceva, de aproximativ 30 de ani nu s-a mai facut nimic la această clădire, iar dacă tot va fi o rectificare să se aibă în vedere şi o eventuală investiţie.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se obtine un număr de zece voturi „pentru” şi o „abţinere” (dl. Borda Leon).
Se trece la punctul trei al ordinii de zi:
Proiect de  hotărâre – privind acordarea unui mandat special pentru aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară « ECONEAMŢ »
Dl. primar  – prezintă expunerea de motive.
Dl. preşedinte al comisiei de specialitate pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:

Dl. Borda Leon – spune că, discuţiile sunt fără rost se poate trece direct la propuneri.
Dl. preşedinte de şedinţă – spune că, era normal să întrebe dacă sunt discuţii. În continuare, roagă domnii consilileri să facă propuneri.
D-na  Macovei Cristina - propune pe dl. primar Onisei Ioan.
Dl. Borda Leon – propune pe dl. Gherasim Dumitru.
Nemaifiind alte propuneri se supun la vot propunerile in ordinea in care au fost facute, astfel:  prima data se supune la vot propunerea doamnei Macovei Cristina si se aproba cu un numar de opt  voturi „pentru” si trei „abtineri” (domnii Ciocoiu Mihai, Nastasa Lazar si Borda Leon).
Dl. Nastasa Lazar – oricum domnul primar avea deja delegatie.
Se trece la punctul patru al ordinii de zi:
Proiect de  hotărâre – privind modificarea Contractului de asociere în participaţiune între Consiliul local Păstrăveni şi S.C. Rompetrol Downstream S.A. Bucureşti.
Dl. primar  – prezintă expunerea de motive.
Dl. preşedinte al comisiei de specialitate pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Din partea  S.C. Primagra SRL participă  la dezbateri dl. Patriche Ciprian.
Dl. Nastasa Lazăr – întreabă: ne poate explica diferenţa între fuziune, parteneriat, etc ?
Dl. Patriche Ciprian – spune că, Rompetrol prin politica de comercializare au ca ţintă de a externaliza toate serviciile ce nu ţine de exploatare, aşa că, prima etapa sunt staţiile mobile, iar noi am preluat staţiile din Moldova. Ce însemană franciză? este dreptul de exploatare a unor drepturi de proprietate industrială în scop de producţie sau comercializare. Noi ca şi francizat, pentru aceste staţii mobile avem planuri de dezvoltare, în prima fază dorim să construim pe lângă fiecare staţie un magazin de desfacere produse, respectiv piese de maşină, uleiuri şi altele, cât şi GPL-uri . Acestea sunt  două elemente  pe care  S.C. Primagra SRL le aduce în plus.
De altfel, dorim să facem program non – stop cu angajaţi. Cu alte cuvinte, aşa a încercat să explice ce înseamnă franciza.
Dl. Nastasa Lazăr – ar dori să ştie dacă, există vreo hârtie din partea Rompetrol prin care să ne anunţe că toate staţiile mobile au fost francizate de către S.C. Primagra SRL.
Dl. Borda Leon – întreabă : « în raport cu Rompetrolul ce relaţie aveţi » ?
Dl. Patriche Ciprian – spune că, au o relaţie de asociaţie în franciză.
Dl. Borda Leon – se adresează doamnei secretar şi întreabă: dacă crede că a făcut un lucru bun semnând de legalitate pe proiectul de hotărâre.
D-na secretar – spune că, da! întrucât în actul adiţional la contractul de participaţiune trebuie să semneze toate părţile, respectiv, Rompetrol, SC Primagra şi Comuna Păstrăveni.
Dl. Borda  Leon – spune că,  trebuia să facă o notificare între părţi.
Dl. Patriche Ciprian -  spune că, au făcut ei notificarea.
Dl. Borda Leon – spune că, notificarea trebuia făcută de către Rompetrol.
Dl. Patriche Ciprian – spune că, dacă se uită atent în contractul de participaţiune se observă că există acordul  la punctul 4.7.
Dl. Borda Leon – spune că, dacă se citeşte la obligaţiile asociatului se vede că acesta are obligaţia să notifice consiliului local data punerii în funcţiune a obiectivului asocierii.
D-ra Rîpanu Eugenia – spune că, una este sa fie asociat şi alta francizor.
Dl. Borda Leon – spune că, societatea Primagra nu are calitate contractuală.
Dl. Patriche Ciprian – spune că, au şi dumnealor calitate contractuală.
Dl. Borda Leon – întreabă: « la aceasta dată exista o notificare din partea Rompetrol ?  Nu exista ».
Dl. Patriche Ciprian – spune că, dacă doriţi aprobaţi, dacă nu, nu! la celelalte staţii mobile pe unde a fost nu a întampinat aşa probleme, peste tot chiria este mică, dar el ar putea sa vină cu unele propuneri, ca de exemplu: sa ridice chiria sau să facă chiar donaţii la diverse cazuri sociale. El ar propune să se aprobe cu un amendament, respectiv să se stipuleze într-un articol în hotarare că se aprobă doar daca în termen de sapte zile depune notificarea.
D-ra Rîpanu Eugenia – spune că, actul adiţional trebuie semnat de toate cele trei părţi.
Dl. Borda Leon – întreabă: care este importanţa modificării acestui contract, de ce se modifică?  Prezintă raporturile asocierii din codul de procedură civilă şi precizează că în contract scrie că plata chiriei se face într-un cont deschis la Trezorerie pe numele Consiliului local. Există un astfel de cont.
Dl. Nastasa Lazăr – întreabă : avem sau nu avem cont pe consiliul local ?
D-ra Rîpanu Eugenia – spune că, nu este cont la Trezorerie pe consiliu local.
Dl. Borda Leon – spune că, dacă Rompetrol trimite notificare cu draga inima este de acord.
Dl. Patriche Ciprian –  nu s-ar putea supune  la vot amendamentul de a depune în termen notificarea ?
Dl. Gherasim Dumitru – ar dori să ştie, ce înseamna franciză ?
Dl. Patriche Ciprian – ei ca societate folosesc firma şi numele unui brand pentru desfacere produse.
Dl. Borda Leon – dă citire definiţiei francizei.
Dl. Gherasim Dumitru – atâta timp cât au fost de acord şi alte 13 primării,  nu este el tocmai în masură să spună, dar chiar nu doreste ca această staţie de benzină să plece din comună, cu toate că el comercializează anumite produse pe care le-ar comercializa şi  francizatul.
Dl. Copcea Constantin  - este de părere că ar trebui să fie de acord cu asta.
D-na Secretar – spune că, nu se semnează hotărârea de consiliu local până nu vine notificarea.
Dl. Preşedinte de şedinţă – spune că, ar trebui să treaca la obiect şi să nu mai fie discuţii în contradictoriu. Aşa că, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma iniţială şi obţine un număr de şapte voturi « pentru » , două « împotrivă » (domnii Borda Leon, Ciocoiu Mihai) şi  două « abţineri »  (domnii Nastasa Lazăr si Gherasim Dumitru).
Dl. Borda Leon – îşi arată nemulţumirea faţă de amplasamentul acestei staţii de carburanţi.
Dl. Patriche Ciprian – spune că, dumnealui nu mai are timp pentru că mâine trebuie să înceapă procedurile de avizare  pentru cele treisprezece staţii şi-ar dori ca, consiliul local,  să-şi dea măcar avizul de principiu.
În continuare, au mai fost unele discuţii în contradictoriu cu privire la notificare şi o eventuala introducere în hotărârea consiliului local a unui amendament, dar nu s-au făcut alte propuneri de modificare a proiectului de hotărâre.
Se trece la ultimul  punct al ordinii de zi:
Întrebari – interpelări:

Nu sunt discuţii.
Nemaifiind alte discutii pe marginea ordinii de zi, se supune la vot sistarea lucrărilor şedinţei ordinare lunare, propunere care este aprobată de toţi domnii consilieri prezenţi.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces – verbal.

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,   SECRETAR,   CONSILIER,

Dumitru GHERASIM                  Lidia BRÎNZEI    Elena GHERASIM

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free