Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

29 octombrie 2015

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂSTRĂVENI    

PROCES - VERBAL,


Încheiat astăzi, 29 octombrie 2015.
În şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Păstrăveni, convocată prin Dispoziţia primarului comunei Păstrăveni nr. 358 din 23.10.2015, la care participă un număr de 12 consilieri din 13 în funcţie, lipseste domnul Pascal Ioan.
La şedinţa ordinară  a consiliului local participă şi d-ra Rîpanu Eugenia – consilier superior în aparatul de specialitate al primarului, domnul Chirila Constantin – sef S.V.S.U. Pastraveni, doamna Chirila Dorina – director Scoala Gimnaziala Pastraveni, domnul Brinzei Lucian – bibliotecar comunal, responsabil cu achizitiile publice si d-na Nistor Cristina-Iulia - consilier superior în aparatul de specialitate al primarului.
La sedinta mai participa domnul Pelin Haralambe.
Doamna secretar Brînzei Lidia face prezenţa domnilor consilieri, fiecare semnând în registrul de prezenţă.
În continuare, prezintă actele normative noi apărute, considerate mai importante de la şedinţa anterioară până în prezent, anexă la procesul – verbal.
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, procesul – verbal de la şedinţa anterioară (30.09.2015) a fost supus la vot şi  aprobat cu unanimitate de  voturi.
Domnul Hanganu Emilian – preia conducerea lucrărilor şedinţei şi prezintă proiectul ordinii de zi:
1.     Proiect de hotarare - privind  modificarea si completarea Acordului de Parteneriat incheiat in vederea realizarii proiectului “Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Neamt”.
2.     Proiect de hotarare - privind  aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a localitatilor din judetul Neamt.
3.     Proiect de hotarare - privind  aprobarea  documentatiei de atribuire pentru contractul de delegare prin concesiune a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare din Zona 3, judetul Neamt.
4.     Proiect de hotarare - privind desemnarea d-rei Ripanu Eugenia consilier superior in aparatul de specialitate al Primarului comunei Pastraveni pentru a tine si completa  Registrele datoriei publice locale.
5.     Proiect de hotarare - privind rectificarea bugetului local pe anul 2015.
6.     Proiect de hotarare - privind acordarea burselor pentru elevii din invatamantul preuniversitar incepand cu luna septembrie 2015.
7.     Proiect de hotarare - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2016.
8.     Proiect de hotarare - privind aprobarea realizarii investitiei si a documentatiei tehnice pentru obiectivul de investitii « CONSTRUIRE GARAJ SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA, COMUNA PASTRAVENI, JUDETUL NEAMT ».
9.     Proiect de hotarare - privind aprobarea proiectului tehnic de  realizare a obiectivului de investitii « INCALZIRE INTERIOARA SI CENTRALA TERMICA LA « BIBLIOTECA COMUNALA », COMUNA PASTRAVENI, JUDETUL NEAMT ».
10.    Proiect de hotarare - privind aprobarea influentelor in Programul anual al achizitiilor publice pe anul 2015 al comunei Pastraveni, judetul Neamt.
11.    Intrebari – interpelari.
Domnul preşedine de şedinţă – întreabă dacă mai sunt alte propuneri pentru a fi incluse pe ordinea de zi.
Nefiind alte propuneri, se trece la votarea ordinii de zi şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la primul punct al ordinii de zi:
1.     Proiect de hotărâre – privind  modificarea si completarea Acordului de Parteneriat incheiat in vederea realizarii proiectului “Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Neamt”.
Domnul primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina a dat aviz favorabil proiectului de hotarare.
Domnul Borda Leon – afirma: „ domnule viceprimar, poate ne dati mai multe detalii. S-a facut initial un proiect, pe care l-am aprobat. De ce trebuie modificat?”.
Domnul Hanganu Emilian – raspunde: „nu am incalcat limitele legale, proiectul fiind finantat din fonduri europene, au intervenit modificari in derularea proiectului”.
Domnul Borda Leon – afirma: „se preconiza initial, cand s-a infiintat ECO NEAMT, ca in anul 2014 sa inceapa activitatea. Cine raspunde din partea comunei? Cine ne reprezinta? ”
Domnul Hanganu Emilian – raspunde: „din cauza chichitelor avocatesti, s-a amanat inceperea activitatii. Sunt zone in Piatra Neamt, unde este mai urat ca in comuna Pastraveni”.
Domnul Borda Leon – intreaba:”domnule Chirila, ne puteti spune ceva? Au trecut anii 2014, 2015, vine anul 2016….”.
Domnul Chirila Constantin – raspunde: „ exista groapa de deseuri la Girov, se da fiecarui cetatean pubela sau saci, este o taxa pentru fiecare membru al familiei, se colecteaza deseurile, se cantaresc, este tarif /tona deseuri. La nivel de localitate, daca este strans mai mult gunoi, consiliul local plateste diferenta.
Domnul Borda Leon – afirma: „la Tg. Neamt este depozit de tranzit”.
Domnul Chirila Constantin – afirma: „ fixati taxele pentru catateni, societati, dati saci, pubele, pentru a colecta gunoiul”.
Domnul Borda Leon – raspunde: „avem H.C.L. cu externalizare servicii de colectare. A castigat o firma”.
Domnul Chirila Constantin – afirma: „eu v-am spus filiera contractului. Parerea mea este ca, daca am gunoi, il duc in locul respectiv. Peste noapte, vin altii si isi duc gunoiul tot in acelasi loc, pentru ca, nu este paznic (duc in saci surplusul gunoiului), fara selectarea deseurilor. Acesta este sistemul stabilit la nivel de judet, la nivel de tara. Asa este proiectul”.
Domnul Borda Leon – raspunde: „deocamdata, noi nu strangem nimic. Cand incepem, domnule Primar?”
Domnul Primar – raspunde: „eu nu-ti dau tie raportul, il dau la consilierii locali”.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul doi al ordinii de zi:
2.  Proiect de hotărâre – privind  aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a localitatilor din judetul Neamt.
Dl. primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Nefiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul trei al ordinii de zi:
3.  Proiect de hotărâre - privind privind  aprobarea  documentatiei de atribuire pentru contractul de delegare prin concesiune a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare din Zona 3, judetul Neamt.
Domnul primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Domnul Borda Leon – afirma: „am o nelamurie: Am mai aprobat o data acest proiect”.
Domnul Hanganu Emilian – raspunde: „da, dar anumite date se vor modifica permanent”.
Domnul Borda Leon – intreaba: „daca este un proiect european, de cate ori trebuie modificat?”
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul patru al ordinii de zi:
4. Proiect de hotarare - privind desemnarea d-rei Ripanu Eugenia consilier superior in aparatul de specialitate al Primarului comunei Pastraveni pentru a tine si completa  Registrele datoriei publice locale.
Dl. viceprimar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Domnul Borda Leon – afirma: „ vreau sa fac o precizare si anume, sa fie informati periodic, consilierii locali, in ce situatie ne aflam, pentru ca noi am aprobat creditul”.
Doamna secretar Brînzei Lidia – intreaba: „sunteti de acord cu propunerea domnului Borda Leon?”
Domnisoara Ripanu Eugenia – raspunde: „la darea de seama este o anexa referitoare la imprumuturile derulate. Este reglementat de alt act normativ, in acest sens. Consider ca, nu este cazul de luat in considerare propunerea”.
Doamna secretar Brînzei Lidia – afirma: „propun votarea proiectului de hotarare in forma initiala”.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
5.     Proiect de hotarare - privind rectificarea bugetului local pe anul 2015.
Domnul primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate economico-financiară a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Domnul Borda Leon – afirma: „am o nelamurire – pentru persoanele cu handicap sunt bani pana la sfarsitul anului?”
Domnisoara Ripanu Eugenia – raspunde: „da, sunt bani pana la sfarsitul anului”.
Domnul Borda Leon – intreaba: „ domnule Primar, de ce spuneti la oameni ca, din cauza mea, nu dati banii la persoanele cu dizabilitati?”
Domnul Primar – raspunde: „ai facut reclamatie la A.J.P.I.S. !”
Domnul Borda Leon – afirma: „ arata-mi reclamatia facuta de mine!”
Domnul Primar – raspunde: „ pe data de 04 noiembrie 2015, in Instanta, ti-o voi arata!”
Domnisoara Ripanu Eugenia – propune ca, in fiecare an, pentru suma folosita la achizitionarea produselor pentru elevi, sa fie introdus un articol separat si anume: 10.000 lei pentru cadouri de Craciun pentru elevi.
Domnul Borda Leon – raspunde: „daca sunt indeplinite conditiile legale, este bine”.
Domnul Hanganu Emilian – afirma: „propun supunerea la vot pentru amendamentul mentionat de domnisoara Ripanu Eugenia”.
Se supune la vot amendamentul mentionat de domnisoara Ripanu Eugenia şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre sub noua forma şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
6.     Proiect de hotarare - privind acordarea burselor pentru elevii din invatamantul preuniversitar incepand cu luna septembrie 2015.
Dl. primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate economico-financiară a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Nefiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
7.     Proiect de hotarare - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2016.
Dl. primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate economico-financiară a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Domnul Borda Leon – afirma: „ domnisoara Ripanu Eugenia va rog sa ne dati mai multe explicatii, in acest sens. A crescut nivelul taxelor si impozitelor pentru anul 2016 ? Din ce motiv?’
Domnisoara Ripanu Eugenia – raspunde: „Codul fiscal nou - prevede impozitele si taxele – valorile pe cladiri nu le modificam. La terenuri am cresut in limitele codului fiscal. Din discutiile purtate cu domnul Primar, impozitele si taxele au ramas la nivelul anului 2015, adica un procent de 50% din codul fiscal nou, care intra in vigoare la 01.01.2016. Valorile impozitelor si taxelor s-au dublat, dar consilierii locali au voie sa stabileasca impozitele intre anumite valori si anume, de 50%, din maxim, este la nivelul anului 2015. Dar consilierii locali au posibilitatea de a stabili impozite mai mari, cu inca 50%”.
Domnul Primar – afirma: „am considerat ca, oamenii nu au bani, nu avem de unde incasa banii, de aceea am pastrat nivelul anului 2015, sa fie benefic pentru toti”.
Domnisoara Ripanu Eugenia – afirma: „sunt majorari la eliberarea Certificatului de producator si a Atestatului, de la 17 lei la 80 lei. Taxa pentru alimentatie publica – este foarte mare, de 4.000 lei pentru o suprafata mai mare de 500 m.p. pentru cei care detin societati cu activitate de alimentatie publica”.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 10 voturi „pentru”  si 2 abtineri (domnul Borda Leon si domnul Gherasim Dumitru).
8.     Proiect de hotarare - privind aprobarea realizarii investitiei si a documentatiei tehnice pentru obiectivul de investitii « CONSTRUIRE GARAJ SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA, COMUNA PASTRAVENI, JUDETUL NEAMT ».
Dl. primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate economico-financiară a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Domnul Borda Leon – afirma: „asa cum am mai spus, consider ca, nu este o prioritate acest garaj si mai ales la pretul de 4,5 miliarde lei vechi, care este o suma colosala. La fel si referitor la recompartimentarea si extinderea primariei cu 6 miliarde lei vechi, cineva a gresit proiectul. Au aparut deficiente, s-a pus in pericol structura primariei vechi. Cu acesti bani, faceam o cladire noua. Nu sunt de acord cu acest garaj, sunt alte prioritati”.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 10 voturi „pentru”  si 2 abtineri (domnul Borda Leon si domnul Gherasim Dumitru).
9.     Proiect de hotarare - privind aprobarea proiectului tehnic de  realizare a obiectivului de investitii « INCALZIRE INTERIOARA SI CENTRALA TERMICA LA « BIBLIOTECA COMUNALA », COMUNA PASTRAVENI, JUDETUL NEAMT ».
Dl. primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate economico-financiară a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Domnul Borda Leon – afirma: „vad ca, va tineti de acelasi obicei. Suma de 500 milioane lei vechi este o suma exorbitanta. Intreb: cat costa o centrala pentru 3 camere si 3-4 calorifere? Mai sunt si altii cu centrale si nu au cheltuit 500 milioane lei vechi. Sa zicem ca, 150 milioane lei vechi erau suficienti pentru aceasta centrala. Va tineti de acelasi obicei, sa  depasiti suma aprobata, care si asa este exorbitanta”.
Domnul Primar – raspunde: „ v-am mai explicat: banii nu-i ia primarul. In suma asta intra si proiectul, avizele. Domnul Borda Leon a facut atatea reclamatii, asa ca, poate face in continuare. Am fost anchetat, oricum eu tot candidez ca primar.”
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 10 voturi „pentru”  si 2 abtineri (domnul Borda Leon si domnul Gherasim Dumitru).
10.   Proiect de hotarare - privind aprobarea influentelor in Programul anual al achizitiilor publice pe anul 2015 al comunei Pastraveni, judetul Neamt.
Dl. primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate economico-financiară a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Domnul Borda Leon  - il roaga pe domnul Brinzei Lucian sa explice despre ce este vorba.
Domnul Brinzei Lucian – raspunde: „modificandu-se bugetul, trebuie modificat si planul de achizitii”.
Domnul Borda Leon  - afirma: „ planul de achizitii se face pana in luna iulie a.c., pt. anul 2016, ca si suma, la o investitie prinsa”.
Domnul Brinzei Lucian – raspunde: „va rog sa studiati lista, ve-ti vedea ca sunt si banii pentru cadouri (10.000 lei) si banii pentru drumuri.
Domnul Primar – afirma: domnule Borda, de ce nu studiati lista? Cititi numai juridic. Este bataie de joc !”
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 11 voturi „pentru”  si 1 abtinere (domnul Borda Leon).
Întrebări – interpelări.
Domnul Hanganu Emilian - preşedinte de şedinţă – citeste sesizarea domnului Pelin Haralambe, inregistrata sub nr. 8 din 28.10.2015.
Domnul Pelin Haralambe – afirma: „am fost la primarul din Tibucani  duminica, cetatenii din Tibucani au arat din nou, sunt 3 Titluri de Proprietate, eliberate acolo. L-am rugat pe domnul Onisei sa clarificam. Un titlu de Proprietate este al domnului Tataru Ion, cine vrea sa le vada, sa le caute. Pamantul este in lungime arat. Mai am de adus un Titlu de Proprietate. Am platit impozitele si nu detin terenul respectiv”.
Domnul Primar – raspunde: „la delimitarea hotarului intre comunele Pastraveni si Tibucani, au fost prezenti: domnul viceprimar, domnul Chirila Constantin, Asociatia Antal, domnul Titi Varlan, domnul Mircea Afrasinei, s-a masurat – s-au bagat 2-3 oameni abuziv, au arat, dar dupa masuratori, terenul apartine comunei Pastraveni. Domnul Titi Varlan a reprezentat comuna Tibucani. Domnul Primar al comunei Tibucani nu a venit la masuratori (a fost domnul Georgel Nita – viceprimar al comunei Tibucani). Harta este exact ca in realitate. S-a facut Proces Verbal de respectare a hotarelor, dar nu a semnat domnul viceprimar al comunei Tbucani, respectiv domnul Georgel Nita. Trebuia sa semneze domnul primar al comunei Tibucani, dar nu vrea, nici chiar in urma a numeroase adrese din partea mea. Mentionez ca, ii voi face plangere penala, pentru nerespectarea Ordinului Prefectului privind delimitarea suprafetelor. Comuna Pastraveni are hotarul corect. Cei din Tibucani au Titluri de Proprietate dar in vecinatate - sunt foarte obraznici si cu catatenii din alte comune (Razboieni, Tupilati), intra cate 1-2 metri, in proprietatile oamenilor. Au fost la masuratori domnii Scripcaru Pavel, Chirila Constantin, Pelin Haralambe. Oamenii au inteles, s-au retras. Ma puneti sa pazesc terenul – 28 ha pentru sonde l-am predat, Procesul Verbal de predare-primire a suprafetei de pasune a fost semnat”.
Domnul Pelin Haralambe – raspunde: „ cand am fost atunci, domnul Titi Varlan mi-a spus sa nu ma bag, deoarece sunt Titluri de Proprietate, pe terenul respectiv”.
Domnul Primar – afirma: „pentru 7 ani ai semnat si raspunzi de acest teren, domnule Pelin Haralambe,”.
Domnul Borda Leon  - intreaba: „pe ce acte au gasit 25 ha?”
Domnul Primar – raspunde: „ APIA a masurat – in blocurile fizice, au gasit diferente”.
Domnul Borda Leon – afirma: „avand in vedere ca APIA a gasit mai putin cu 3 ha, trebuie facute din nou masuratori si daca se constata diferente, sa-i restituim domnului Pelin Haralambe impozitul pe aceste 3 ha, caci nu este corect ca omul sa plateasca pentru un teren pe care nu il are”.
Nemaifiind alte discuţii la ordinea de zi, se supune la vot sistarea lucrărilor şedinţei ordinare, propunere care este aprobată de toţi domnii consilieri prezenţi.
Drept pentru care, am încheiat prezentul proces – verbal.

 
PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,        SECRETAR,               CONSILIER, 

     Emilian HANGANU                  Lidia BRÎNZEI        Cristina-Iulia NISTOR

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free