Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

21 noiembrie 2012

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂSTRĂVENI
 
  
PROCES-VERBAL, 
 
Încheiat astăzi, 21 noiembrie 2012.
În şedinţa extraordinară a Consiliului local al comunei Păstrăveni, convocată prin Dispoziţia primarului nr. 313 din 19.11.2012, la care participă un număr de 10 domni consilieri din 13 în funcţie, lipsesc motivat domnii consilieri: Nastasa Lazăr, Ciocoiu Mihai şi Gorea Anton – Nicolai.
La şedinţa extraordinară a consiliului local comunal participă dl. primar Ioan Onisei iar ca  invitat - d-ra consilier Rîpanu Eugenia.
La şedinţa mai participă şi d-ra consilier Gherasim Elena. 
Doamna secretar Brînzei Lidia face prezenţa domnilor consilieri, fiecare semnând în registrul de prezenţă. În continuare prezintă actele normative noi apărute de la şedinţa anterioară şi până în prezent, anexă la proces-verbal.
În conformitate cu prevederile art. 42 alin (5) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, procesul – verbal de la şedinţa anterioară (13.11.2012) a fost supus la vot şi aprobat cu unanimitate de voturi.
Domnul Gherasim Dumitru  preşedinte de şedinţă preia conducerea lucrărilor şedinţei şi prezintă proiectul ordinii de zi:
-  Proiect de hotărâre – privind rectificarea bugetului local pe anul 2012.
Supusă la vot ordinea de zi este aprobată în unanimitate.
Dl. Gherasim Dumitru  – preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar  Ioan Onisei  pentru a prezenta expunerea de motive.
Întrucât dl. preşedinte al comisiei buget - finanţe lipseşte, domnul preşedinte de şedinţă (membru în comisie) arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Dl. Borda Leon – propune ca d-ra consilier în cadrul aparatului de specialitate al primarului Rîpanu Eugenia să prezinte anexele la referat şi să explice în ce constă rectificarea bugetului.
Dl. preşedinte de şedinţă – dă cuvântul d-rei consilier Rîpanu Eugenia.
D-ra Rîpanu Eugenia - spune că, după cum s-a văzut suma de 61 mii lei de la învăţământ ne-a fost luată şi repartizată la alte unităţi, iar în ceea ce priveşte suma de 234 mii lei repartizată de la Consiliul Judeţean Neamţ se duce toată pe arierate. Precizează că, mai sunt mici virări de sume între capitole respectiv sume luate de la poliţia locală şi repartizate la SVSU.
Dl. Borda Leon – ar dori să ştie de unde vin sumele?
D-ra Rîpanu Eugenia – spune că, sunt bani din sume defalcate din TVA.
Dl. Borda Leon – arată că, s-a uitat peste rectificarea de buget şi  nu a văzut banii de la păsune. Unde sunt?
D-ra Rîpanu Eugenia – spune că, banii de la păşune sunt prevazuti în bugetul din activităţi finanţate din venituri proprii şi parţial din subvenţii, dar cum acolo nu sunt modificări şi influenţe nu a fost necesar să fie pus în discuţie în  consiliul local.
Dl. primar – spune că, aşa cum s-a văzut, aceşti bani sunt veniti de la Consiliul Judeţean Neamţ şi sunt cu destinaţie. Referitor la banii care ne-au fost repartizaţi pentru căminul cultural şi pe care nu-i putem folosi rămân în fondul de rulment.
Ordinea de zi fiind epuizată, dl. preşedinte de şedinţă propune suspendarea lucrărilor şedinţei extraordinare, propunere care a fost aprobat în unanimitate.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,   SECRETAR,      CONSILIER,   
Dumitru GHERASIM            Lidia BRÎNZEI        Elena GHERASIM
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free