Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

28 iulie 2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂSTRĂVENI
 
PROCES - VERBAL,
Încheiat astăzi, 28 iulie 2017.
În şedinţa ordinară lunară a Consiliului local al comunei Păstrăveni, convocată prin Dispoziţia primarului comunei Păstrăveni nr. 254 din 24.07.2017, la care participă un număr de 13 consilieri din 13 în funcţie.
La şedinţa ordinară lunară a consiliului local participă d-ra Rîpanu Eugenia – sef serviciu financiar -contabilitate, impozite si taxe, achizitii publice si administrative, d-na Durubala Roxana – consilier juridic in cadrul aparatului de specialitate al primarului si d-na Zaharia Elena – consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Ca invitati mai participa dl. Ing. Chirila Constantin – sef SVSU si dl. Ciocoiu Ioan – referent UAT in cadrul aparatului de specialitate al primarului.
La sedinta mai participa d-na Anton Didina – referent in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pastraveni.
Intrucat doamna secretar Brînzei Lidia nu se afla in localitate, d-na Zaharia Elena face prezenţa domnilor consilieri, fiecare semnând în registrul de prezenţă.
În continuare, prezintă actele normative noi apărute, considerate mai importante de la şedinţa anterioară până în prezent, anexă la procesul – verbal.
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, procesul – verbal de la şedinţa anterioară (29.06.2017) a fost supus la vot şi aprobat cu 12 voturi „pentru” si 1 abtinere (domnul Borda Leon).
Domnul Irimoaie Ion – presedinte de sedinta – preia conducerea lucrărilor şedinţei şi prezintă proiectul ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre – privind aprobarea Statutului comunei Pastraveni, judetul Neamt.
2. Proiect de hotărâre – privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al comunei Pastraveni a unor bunuri – mijloace fixe in scopul scoaterii din functiune, demolare, casare in conditiile legii.
3. Proiect de hotărâre – pentru abrogarea HCL nr. 43 din 26.04.2017 privind modificarea si completarea HCL nr. 74 din 20.12.2016 privind atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Econeamț”, din Zona 3, județul Neamț.
4. Proiect de hotărâre – privind executia bugetului local pe trim II - 2017.
5. Proiect de hotărâre – pentru modificarea art. 1 al HCL nr. 56 din 25.08.2016 privind organizarea zilei comunei Pastraveni, judetul Neamt.
6. Proiect de hotărâre – privind aprobarea PROGRAMULUI DE APROVIZIONARE A POPULATIEI CU PRODUSE RATIONALIZATE, VALABIL IN PERIOADA 2017 – 2020 al comunei Pastraveni, judetul Neamt.
7. Proiect de hotărâre – privind aprobarea influentelor in Programul anual al achizitiilor publice pe anul 2017 al comunei Pastraveni, judetul Neamt.
8. Proiect de hotărâre – privind aprobarea documentatiei tehnice si realizarea obiectivului de investitie „ AMENAJARE TEREN DE SPORT SINTETIC IN COMUNA PASTRAVENI, JUDETUL NEAMT”.
9. Proiect de hotărâre – privind stabilirea salariilor pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pastraveni si din serviciile publice de interes local cat si a indeminzatiei consilierilor locali.
10. Întrebări – interpelări. 
Domnul preşedinte de şedinţă – întreabă dacă mai sunt alte propuneri pentru a fi incluse pe ordinea de zi. Nefiind alte propuneri, se trece la votarea ordinii de zi şi se aprobă in unanimitate.
Se trece la primul punct al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre – privind aprobarea Statutului comunei Pastraveni, judetul Neamt.
Domnul primar – prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate buget – finante, Comisia de specialitate pentru administratie publica locala, juridica si disciplina si Comisia de specialitate pentru invatamant, sanatate si familie au dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discutii:
Domnul Roibu Vasile – spune ca ar dori sa faca niste remarci de importanta pentru noi, in relatiile dintre consilieri. In afara de legile si celelalte acte normative care reglementeaza ar dori sa faca niste precizari pentru a puncta mai bine anumite aspecte. Consilierii au dreptul sa-si exprime punctul de vedere, dar trebuie sa aiba si posibilitatea sa-l respecte. In continuare spune ca: „ ceea ce am punctat, as dori sa ne faca sa fim mai uniti”.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 12 voturi „pentru” si o „abtinere” (domnul Onisei Ioan).
Se trece la punctul doi al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre – privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al comunei Pastraveni a unor bunuri – mijloace fixe in scopul scoaterii din functiune, demolare, casare in conditiile legii.
Dl. primar – prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate economico-financiară - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Nefiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 12 voturi „pentru” si o „abtinere” (dl. Onisei Ioan) .
Se trece la punctul trei al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre – pentru abrogarea HCL nr. 43 din 26.04.2017 privind modificarea si completarea HCL nr. 74 din 20.12.2016 privind atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativteritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Econeamț”, din Zona 3, județul Neamț.
Dl. primar – prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate economico-financiară - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Nefiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 12 voturi „pentru” si 1 abtinere (domnul Onisei Ioan).
Se trece la punctul patru al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre – privind executia bugetului local pe trim II - 2017.
Dl. primar – prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate economico-financiară - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Nefiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 12 voturi „pentru” si o „abtinere” (domnul Onisei Ioan).
Se trece la punctul cinci al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre – pentru modificarea art. 1 al HCL nr. 56 din 25.08.2016 privind organizarea zilei comunei Pastraveni, judetul Neamt.
Dl. primar – prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discutii:
Dl. Roibu Vasile – arata ca, in sedinta anterioara discutiile cu doamna director al Scolii Gimnaziale Pastraveni i-a lasat un gust amar, referitor la cele doua sali de clasa care trebuiesc renovate.
Referitor la sarbatoarea comunei spera ca cea de anul acesta sa iasa mai frumoasa, dar se gandeste si la faptul ca, incepe un an nou scolar fara ca doua sali de clasa sa fie functionale.
Dl. Onisei Ioan – ar dori sa stie, locatia unde se va desfasura activitatile propuse la sarbatorirea zilei comunei si spune ca sunt propuneri ale locuitorilor din satul Radeni ca aceasta sa se desfasoare la Capu Dealului.
Dl. primar – spune ca se va analiza si se va avea in vedere si propunerea domnului Onisei Ioan.
Referitor la cele doua sali de clasa, dl. primar precizeaza ca, nu s-au alocat bani de la buget intrucat a depus proiecte, anexa 3 la MDRAP si a sperat ca se va aproba si va primi bani de la guvern, altfel pana acum ar fi fost
rezolvata problema celor doua sali de clasa din banii de la buget. De asemenea a mai solicitat fonduri si de la Consiliul Judetean Neamt tot pentru aceasta problema. Il preocupa situatia Scolii Pastraveni, se vor gasi bani.
Dl. Roibu Vasile – ar vrea sa stie, daca ne incadram pana in septembrie.
Dl.. primar – spune ca, nu ne incadram.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 11 voturi „pentru” si doua „abtineri” (dnii Onisei Ioan, Roibu Vasile).
Se trece la punctul sase al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre – privind aprobarea PROGRAMULUI DE APROVIZIONARE A POPULATIEI CU PRODUSE RATIONALIZATE, VALABIL IN PERIOADA 2017 – 2020 al comunei Pastraveni, judetul Neamt.
Dl. primar – prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate pentru administratie publica locala, juridica si disciplina - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Nefiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 12 voturi „pentru” si o „abtinere” (dl. Onisei Ioan).
Se trece la punctul sapte al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre – privind aprobarea influentelor in Programul anual al achizitiilor publice pe anul 2017 al comunei Pastraveni, judetul Neamt.
Dl. primar – prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate buget - finante - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Nefiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 12 voturi „pentru” si o „abtinere” (dl. Onisei Ioan).
Se trece la punctul opt al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre – privind aprobarea documentatiei tehnice si realizarea obiectivului de investitie „ AMENAJARE TEREN DE SPORT SINTETIC IN COMUNA PASTRAVENI, JUDETUL NEAMT”.
Dl. primar – prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate buget - finante - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discutii:
Dl. Onisei Ioan- spune ca, este bun si terenul de sport dar prioritare erau cele doua sali de clasa.
Dl. Roibu Vasile – ar dori sa stie unde se face terenul de sport?
Dl. primar – spune ca, se va face in curtea scolii.
Dl. Roibu Vasile - intreaba: „ se face numai pentru scoala sau beneficiaza toti locuitorii comunei?”
Dl. primar – spune ca, va avea acces toata lumea.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 12 voturi „pentru” si o „abtinere” (dl. Onisei Ioan).
Se trece la punctul noua al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre – privind stabilirea salariilor pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pastraveni si din serviciile publice de interes local cat si a indeminzatiei consilierilor locali.
Dl. primar – prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate buget - finante - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discutii:
Dl. Borda Leon – avand in vedere ca de la 1 iulie a intrat in vigoare Legea 153/2017 considera ca nu s-a facut o pregatire corespunzatoare in ceea ce priveste administratia publica locala, asa ca ar vrea sa puncteze cateva elemente: Legiuitorul a prevazut o anexa tinta pe functii si grade avand in vedere statul de functii si planul de ocupare. Continua prin a arata ca, la art. 11 din legea 153/2017 se stabileste in mod expres ca la consiliul judetean, primarii si consilii locale ordonatorul principal de credite stabileste salariile si propunerea trebuie validata de consiliu local. La stabilirea salariilor trebuie sa se aiba in vedere atat statul de functii, cat si planul de ocupare, grila si coeficient. La art. 25 din lege se prevede posibilitarea acordarii altor sporuri a caror suma acordate cumulat pe total buget sa nu depaseasca 30% din suma salariilor de de baza. Considera ca domnul primar este cel care trebuie sa stabileasca salariile. Nu stie pe ce criterii s-au stabilit salariile pana la 31 decembrie. In functie de alte reglementari legale, salariile se vor majora pana se va atinge salariul tinta din anul 2022. Presupune ca domnul primar a procedat corect la stabilirea salariilor.
Dl. primar – o roaga pe d-ra sef serviciu financiar Ripanu Eugenia sa explice cum s-a calculat. Aduce la cunostinta consiliului local ca in urma cu trei luni s-au majorat salariile cu 25% spor de dispozitiv, fapt care a dus la alocarea sumei de un miliard trei sute de milioane lei vechi. Precizeaza ca, dumnealui nu a dorit sa micsoreze, dar nici sa creasca salariile persoanelor din aparatul propriu, acestea situandu-se pe linie medie fata de alte comune. Trebuie sa avem in vedere ca de la 1 ianuarie 2018 salariile se vor majora cu 25%.
Dl. Ciocoiu Ioan – spune ca, ar dori ca sporul de vechime sa-i fie trecut separat de brut.
Dl. primar – spune ca, probleme cu salariile sunt de cand a venit la primarie.
Dl. Pascal Ioan – ar dori sa stie ce salarii au angajatii din primarie.
Dl. Borda Leon – spune ca, salariile functionarilor publici sunt confidentiale, in schimb se aduce la cunostinta salariul fiecarui salariat in scris, iar din punct de vedere juridic nemultumitii pot face contestatii in contencios administrativ.
Dl. Onisei Ioan – pentru a se stinge conflictul dintre salariati si primar propune sa se rupa bani din alte parti, de la parc (de exemplu) si sa se dea la salarii.
Dl. Irimioaia Ion – propune o modificare la art. 2 al proiectului de hotarare, respectiv indemnizatia lunara de care beneficiaza consilerii locali din cadrul Consiliului local sa fie de 10 % si numarul de sedinte platite sa fie doua,
una de consiliu si una de comisie. 
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre cu modificarea art. 2, respectiv indemnizatia lunara sa fie de 10% si numarul de sedinte sa fie doua, una de comisie si una de consiliu local, care se aprobă cu 11 voturi „pentru” si doua „abtineri” (dl. Onisei Ioan si dl. Borda Leon).
Se trece la ultimul punct al ordinii de zi:
Întrebări – interpelări.
1. Dl. presedinte de sedinta – prezinta adresa Asociatiei „Floricom” Lunca Moldovei nr. 1 din 06.07.2017, prin care ne face cunoscut ca incepand cu 01.08.2017 Asociatia „Floricom” din satul Lunca Moldovei, com. Pastraveni, judetul Neamt intentioneaza sa sa demareze procedurile de dizolvare deoarece nu-si mai indeplineste scopul pentru care a fost constituita, drept pentru care solicita ca Primaria sa-si retraga bunurile.
Dl. Onisei Ioan – spune ca, acele bunuri sunt date pe o perioada de 22 de ani. Este de acord ca Primaria sa-si reia bunurile, dar asociatia sa-si plateasca datoria, altfel nu este de acord.
Dl. Vasiliu Ioan – arata ca, sotia face parte din consiliul director, ca s-au adunat semnaturi si s-au primit persoane tinere in asociatie, s-a reales consiliul director si asteapta un raspuns de la Tribunal.
Dl. Borda Leon – spune ca, „este bine ca dl. Gherasim Constantin ne-a anuntat oficial ca si-a dat demisia din functia de presedinte, din punct de vedere juridic, s-a retras din asociatie, ne pune in garda sa putem face ceva cu
asociatia, care are posibilitatea sa-si aleaga un nou for de conducere”.”Daca ne instiiteaza ca s-a trecut in faza de insolventa, noi trebuie sa ne recuperam bunurile si utilajele date de primarie in folosinta gratuita”.
Dl. Movila Mihai – intreaba: „din ce sunt constiuite debitele?” „taxe si impozite?”
D-ra Ripanu Eugenia – explica de unde vin datoriile, si anume: „ asociatia a beneficiat de faptul ca nu platesc chirie, dar ea are o activitate care genereaza venit si deci sunt platitori de impozite.” „ Ei nu au o activitate nonprofit”. 
Dl. Roibu Vasile – intreaba: „ nu se forteaza mana sa nu plateasca datoria existenta?”
D-ra Ripanu Eugenia – spune ca: „nu isi asuma nimeni.”
In urma discutiile purtate pe marginea solicitarii Asociatiei „Floricom” consiliul local stabileste ca in termen de 30 de zile, Dl. Vasiliu Ioan, sa faca cunoscuta consiliului local situatia juridica a asociatiei.
Dl presedinte de sedinta – prezinta consiliului local cererea doamnei Anton Didina privind nemultumirea acesteia fata de salariu aprobat cu 1 iulie 2017.
Dl. Borda Leon – „juridic domnul primar vine cu propuneri” nu este de competenta consilliului local sa stabileasca salariile.
Dl Onisei Ioan – spune ca: „am vazut pe net bani alocati de la guvern pentru comuna Pastraveni. Cei mai putini bani pentru constructia de poduri pentru paraul Radeanca.” „Unde sa va face?”
Dl. primar – spune ca, „se va face la Barbieru Mihai”.
Dl. Onisei Ioan – „cei mai putini bani i-ati adus”.
Dl. Nastasa Lazar – arata ca, „ daca avem apa, astfalt si canalizare era  normal sa fie alocati bani mai putini pentru alte proiecte decat cele aflate in desfasurare.”
Nemaifiind alte discuţii la ordinea de zi, se supune la vot sistarea lucrărilor şedinţei ordinare lunare, propunere care este aprobată de toţi domnii consilieri prezenţi.
Drept pentru care, am încheiat prezentul proces – verbal.
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                SECRETAR,            CONSILIER JURIDIC,
Ion IRIMOAIE                                     Lidia BRÎNZEI        Roxana- Maria DURUBALA