Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

20 decembrie 2016

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂSTRĂVENI   

PROCES - VERBAL, 

Încheiat astăzi, 20 decembrie 2016.
În şedinţa ordinară lunara a Consiliului local al comunei Păstrăveni, convocată prin Dispoziţia primarului comunei Păstrăveni nr. 420 din 15.12.2016, la care participă un număr de 11 consilieri din 13 in functie.
La şedinţa ordinară lunara a consiliului local participă domnul primar Anton – Nicolai Gorea, doamna secretar Lidia Brinzei, doamna Elena Borda – consilier personal al primarului, domnisoara Eugenia Rîpanu – Sef serviciu financiar contabilitate, domnul Ioan Ciocoiu – referent urbanism, domnul Constantin Chirila – Sef serviciu SVSU si doamna Maria – Roxana Durubala – consilier juridic in cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Doamna secretar face prezenţa domnilor consilieri, fiecare semnând în registrul de prezenţă.
Domnul Pascal Ioan si domnul Onisei Pavel – Catalin lipsesc motivat.
În continuare, doamna secretar prezintă actele normative nou apărute, considerate mai importante de la şedinţa anterioară până în prezent, anexă la procesul – verbal.
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, procesul – verbal de la şedinţa anterioară (29.11.2016) a fost supus la vot şi  aprobat cu unanimitate de voturi.
Doamna secretar solicita din partea domnilor consilieri propuneri pentru un nou presedinte de sedinta, mandatul domnului Luca Manole fiind ajuns  la final.
Domnul Borda Leon – “ Il propun pe domnul Movila Mihai.”
Domnul Nastasa Lazar – “ Il propun pe domnul Hanganu Emilian.”
Nemaifiind alte propuneri, se trece la vot:
-  pentru domnul Movila Mihai – unanimitate „pentru”;
-  pentru domnul Hanganu Emilian – nu mai este cazul sa se voteze intrucat toti consilierii au votat pentru domnul Movila Mihai.
Doamna secretar – “ Domnul Movila Mihai va fi presedinte de sedinta pentru urmatoarele 3 luni.”
Domnul Movila Mihai – preia conducerea lucrărilor şedinţei ordinare lunare si da citire proiectului ordinii de zi, dupa cum urmeaza:
1.     Proiect de hotarare – privind atribuirea si incheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare a unitatilor administrativ – teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara  „ECONEAMT”, din zona 3, judetul Neamt;
2.     Proiect de hotarare – privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local conform Legii nr. 416/2001 – privind venitul minim garantat;
3.     Proiect de hotarare - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pentru anul 2017;
4.     Proiect de hotarare – privind rectificarea bugetului local pe anul 2016;
5.     Proiect de hotarare – privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investitii “AMENAJARE SPATIU PUBLIC DE AGREMENT IN SATUL PASTRAVENI, COMUNA PASTRAVENI, JUDETUL NEAMT”;
6.     Intrebari – interpelari.
Domnul preşedinte de şedinţă  întreabă dacă mai sunt alte propuneri pentru a fi incluse pe ordinea de zi.
Nefiind alte propuneri, se voteaza pentru aprobarea ordinii de zi: in unanimitate de voturi ordinea de zi a fost adoptata.
Se trece la primul punct al ordinii de zi.
1. Proiect de hotarare – privind atribuirea si incheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare a unitatilor administrativ – teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ ECONEAMT”, din zona 3, judetul Neamt;
Domnul primar  –  prezintă expunerea de motive.
Domnul Nastasa Lazar – „Comisia de specialitate pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.”
Discutii:
D
omnul Borda Leon – „ Propun ca d- ra Ripanu Eugenia sa ne spuna cateva cuvinte despre acest subiect.”
D-ra Ripanu Eugenia – „ Eu nu stiu…Redeventa este stabilita in functie de numarul de locuitori.”
Domnul Irimoaie Ion – „ Proiectul stabileste o taxa de salubrizare de 3 lei/ persoana.”
Doamna secretar – „ Daca serviciul va fi delegat, cuantumul taxei va fi de 2,31 lei/persoana, fara T.V.A. ”
Domnul primar – „ Incepand cu data de 1 ianuarie 2017, timp de 90 de zile, vor stabili cei de la firma de salubritate unde sunt amplasate platformele pentru gunoi si data cand va fi ridicat gunoiul.”
Se trece la vot si se adopta hotararea cu 10 voturi „ pentru” si un vot „abtinere” (domnul Onisei Ioan).
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi.
2. Proiect de hotarare – privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local conform Legii nr. 416/2001 – privind venitul minim garantat;
Domnul primar  –  prezintă expunerea de motive.
Domnul Roibu Vasile – „Comisia de specialitate pentru invatamant, sanatate si familie, protectie sociala a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.”
Discutii:
Domnul Onisei Ioan – “ As avea o intrebare pentru domnul viceprimar: consiliul local, primaria,  mai are pasune in administrare?”
Domnul Hanganu Emilian – “ Pasunea este inchiriata; va intra in administrarea primariei doar daca un chirias renunta la contractul sau de inchiriere sau daca nu se respecta prevederile legale din contract.”
Se trece la vot si se adopta hotararea cu 10 voturi „ pentru” si un vot „abtinere” (domnul Onisei Ioan).
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi.
3. Proiect de hotarare - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pentru anul 2017;
Domnul primar  –  prezintă expunerea de motive.
D
omnul Borda Leon – „Comisia de specialitate pentru agricultura, economico – financiara, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre”.
Discutii:
D-ra Ripanu Eugenia – „ Noi cand am intocmit proiectul de hotarare, nu am mai luat in calcul taxele de salubritate crezand ca delegarea serviciuluise va face de la data de 1 ianuarie 2017. Tinand cont ca serviciul nu este operational de la data de 1 ianuarie 2017, ci mai dureaza vreo 3 luni pana la implementarea lui, trebuie sa completam hotararea consiliului local cu taxa de salubrizare.”
Domnul Hanganu Emilian – „ Tarifele sunt stabilite prin contract, nu se mai negociaza. Se doreste implementarea colectarii selective a deseurilor.”
Domnul Irimoaie Ion – „ Cum vom face in satul Lunca Moldovei? Sunt 2 strazi unde nu au puncte de colectare, sa se puna afise cu selectarea gunoaielor.”
Domnul Hanganu Emilian – „ Vom multiplica acele platforme pentru depozitarea gunoiului cu acordul castigatorului licitatiei, insa va fi greu cu selectarea…oamenii nu sunt invatati.”
Domnul primar – „ Nici la oras nu se respecta colectarea selectiva a deseurilor.”
Domnul Hanganu Emilian – „ Fiecare container e prevazut cu fotografie cu ce trebuie depus in el ( hartie, plastic).”
Domnul Borda Leon – „ Consider ca ar fi oportun ca taxa de salubrizare pentru persoanele fizice sa fie de 3 lei si pentru persoanele juridice de 45 lei e prea mult. Vorbesc pentru anul 2017, sa revedem taxa pentru persoanele juridice: taxa la societate sa fie mai putin de 45 lei, la alimentatie publica sa fie de 20 lei iar la PFA productie sa fie de 15 lei.”
Domnul Onisei Ioan – „ D – ra Ripanu Eugenia, daca Guvernul anuleaza 102 taxe, de ce mai puneti taxe speciale? Anulati si taxele speciale si gata.”
D –ra Ripanu Eugenia – „ Printre masurile propuse se afla si taxa de protectie civila. Cuantumul acestei taxe am propus a fi de  4% din impozitul pe cladiri. Am considerat ca este un criteriu echitabil. Am vazut ca acest sistem a fost adoptat si de alte primarii.”
Domnul Roibu Vasile – „ E normal sa fie un procent. Sunt case mai mici,  case mai mari.”
D –ra Ripanu Eugenia – „ Nu mai sunt conturi speciale, sumele colectate din taxe  se duc la bugetul local.”
Domnul Pelin Haralambe – „ Eu nu platesc gunoiul pentru ca nu dau gunoi.”
Domnul Luca Manole – „ E vina primariei ca nu produci tu gunoi?”
Domnul Nastasa Lazar – „ Eu nu cred ca este vreo familie care sa nu produca gunoi.”
Domnul Luca Manole – „ Este vorba, pana la urma, de civilizatie.”
Domnul Irimoaie Ion – „ Sa ramana aceleasi tarife si la persoanele fizice si la persoanele juridice.”
Domnul Borda Leon – „ Solicit reducerea taxei pentru persoanele juridice: taxa la societate sa fie mai putin de 45 lei, la alimentatie publica sa fie de 20 lei iar la PFA productie sa fie de 15 lei.”
Domnul Irimoaie Ion – „ Consider ca este prea mult si la persoana fizica 3 lei / membru.”
Domnul Pelin Haralambe – „ Eu nu sunt de acord sa se diminueze taxa la persoanele juridice. Ori ramane la fel, ori nu mai platesc deloc.”
Domnul Movila Mihai – „ Orice cetatean poate sa plateasca acesti 3 lei…renunta la o bere si plateste taxa. Nu trebuie sa actionam  politic, ci sa o facem omeneste.”
Domnul Gherasim Dumitru – „ E o suma prea mare pentru societati… platesc 90 de lei pe luna pentru cele 2 societati ale mele.”
D – ra Ripanu Eugenia – „ Atunci taxa de salubrizare va fi de 3 lei/ persoana, pentru persoanele fizice, 20 lei pentru persoanele juridice si 15 lei pentru PFA, lucrari agricole.”
Se trece la vot si se adopta hotararea cu unanimitate „ pentru”.
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi.
4. Proiect de hotarare – privind rectificarea bugetului local pe anul 2016;
Domnul primar  –  prezintă expunerea de motive.
Domnul Borda Leon – „Comisia de specialitate pentru agricultura, economico – financiara, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre”.
Discutii:
D – ra Ripanu Eugenia – „ Am o propunere de modificare a sectiunii de functionare a bugetului local. S-a alocat suma de 44000 lei pentru asistentii personali. Deoarece s-au alocat bani de la bugetul local, i-am redistribuit. Trebuie sa retragem suma de 9000 lei de la iluminatul public si sa ii alocam petru asistentii personali.”
Se trece la vot si se adopta hotararea cu 10 voturi „pentru” si 1 vot „abtinere” (domnul Onisei Ioan).
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi.
5. Proiect de hotarare – privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investitii “AMENAJARE SPATIU PUBLIC DE AGREMENT IN SATUL PASTRAVENI, COMUNA PASTRAVENI, JUDETUL NEAMT”;
Domnul primar  –  prezintă expunerea de motive.
Domnul Borda Leon – „Comisia de specialitate pentru agricultura, economico – financiara, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre”.
Discutii:
Domnul Onisei Ioan – „ Am o intrebare pentru domnul Borda Leon: valoara investitiei nu este prea mare?”
Domnul Borda Leon – „ Valoarea investitiei este stabilita de catre un specialist.”
Domnul Roibu Vasile – „ Puteti sa ne spuneti unde este zona, spatiul unde va fi amplasat?”
Domnul Hanganu Emilian – „ Spatiul este cel din spatele cladirii C.E.C.”
Domnul Roibu Vasile – „ E mult mai constructiv pentru cetateni sa aiba un astfel de loc de agrement. Este mai important pentru copii. Poate rezultatul va fi o capodopera, la un asemenea cost.”
Domnul primar – „ Decat sa alocam o suma mica si apoi sa tot revenim, mai bine facem ceva bun de la inceput.”
Domnul Roibu Vasile – „ Sa nu ne referim la bani; sa facem ceva pentru copii.”
Se trece la vot si se adopta hotararea cu 10 voturi „pentru” si 1 vot „impotriva” (domnul Onisei Ioan).
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi.
6.     Intrebari – interpelari.
Domnul Borda Leon – „ Ne aflam la ultima sedinta de consiliu local din acest an, va urez sarbatori fericite dumneavoastra si familiilor dumneavoastra si „ La multi ani!”
Domnul Roibu Vasile – „ Este luna decembrie, suntem in cadrul unui consiliu local si istorie putem scrie fiecare. Pe raza comunei Pastraveni avem un caz deosebit, la Schit la Radeni; cred ca ar fi bine sa mearga o comisie si sa – l intrebe pe parintele de la Schit ce probleme are, deoarece el poate fi protectorul comunitatii noastre. Depasind problemele cotidiene, dati-mi voie sa va urez, din partea celor 3 consilieri ai PSD, mai multa liniste, mai multa implicare in solutionarea problemelor societatii deoarece trebuie sa contribuim la bunastarea cetatenilor comunei Pastraveni.”
Domnul primar – „ Am fost si am vorbit cu preotul de la Schitul Radeni, a spus ca imi va cere sprijinul daca va avea nevoie.”
Domnul Onisei Ioan – „ Vreau sa il felicit pe domnul Roibu Vasile pentru rezultatul de 75 % obtinut de PSD la alegerile parlamentare. Am niste intrebari, ma intreaba lumea: ce ati facut cu brazii pe care i-ati taiat de la biserica de la Radeni, i-ati lasat fara lemne pe cei de acolo; plasele de gard de la Dispensarul Radeni  unde sunt? Si banii pentru „Ziua comunei” ce cheltuieli au reprezentat?
Domnul primar – „ Plasele de gard sunt depozitate aici, in curtea din spatele primariei; suma de 10.000 lei alocata pentru „Ziua comunei” e nimic; alte comune aloca sume mai mari - pana la 1 miliard. Lasand problemele cotidiene un pic deoparte, permiteti-mi sa va urez si eu „La multi ani!”, un an nou mai bun decat 2016, sa va bucurati de cei dragi de sarbatori.”
Nemaifiind alte discuţii la ordinea de zi, se supune la vot sistarea lucrărilor şedinţei ordinare lunare, propunere care este aprobată de toţi domnii consilieri prezenţi.
Drept pentru care, am încheiat prezentul proces – verbal.

PRESEDINTE DE SEDINTA,    SECRETAR,           CONSILIER JURIDIC,


Mihai MOVILA               Lidia BRÎNZEI     Maria–Roxana DURUBALĂ

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free