Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

31 iulie 2012

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂSTRĂVENI

PROCES-VERBAL,
 
Încheiat astăzi, 31 iulie 2012.
În şedinţa ordinară lunară a Consiliului local al comunei Păstrăveni, convocată prin Dispoziţia primarului comunei Păstrăveni nr. 180 din 25.07.2012, la care participă un număr de 12 consilieri din 13 în funcţie (lipseşte dl. consilier Ciocoiu Mihai).
Ca invitaţi participă d-ra Rîpanu Eugenia - consilier în aparatul de specialitate al Primarului comunei Păstrăveni.
La şedinţa ordinară lunară a consiliului local participă şi domnul primar Ioan Onisei.
D
oamna secretar Brînzei Lidia face prezenţa domnilor consilieri, fiecare semnând în registrul de prezenţă.
În continuare prezintă actele normative noi apărute, considerate mai importante de la şedinţa anterioară până în prezent, cuprinse în anexa la procesul - verbal. 

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, procesul – verbal de la şedinţa anterioară (27.06.2012) a fost aprobat în unanimitate de către domnii consilieri prezenţi la şedinţă.
Domnul Hanganu Emilian  preia conducerea lucrărilor şedinţei, prezintă proiectul ordinii de zi: 
1. Proiect de hotărâre – privind execuţia bugetului local pe trim II - 2012.
2. Proiect de hotărâre – privind rectificarea bugetului local pe anul 2012.
3. Întrebări – interpelări.
Dl. preşedinte de şedinţă întreabă dacă mai sunt alte propuneri a se include pe ordinea de zi.
Nemaifiind alte propuneri a se include pe ordinea de zi, dl. preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi şi se aprobă cu unanimitate de voturi de consilierii prezenţi la şedinţă.
Se trece la primul punct al ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre – privind execuţia bugetului local pe trim II- 2012.
Dl. primar Onisei Ioan – prezintă raportul privind execuţia bugetului local pe trim. II – 2012.
Dl. Gorea Anton-Nicolai – preşedinte al comisiei de specialitate buget - finanţe arată că, comisia a avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Discuţii: nu sunt.
Nefiind discuţii pe marginea materialului, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un număr de 9 voturi „pentru” şi 3 „abţineri” (d-nii consilieri Nastasa Lazăr, Borda Leon şi Gherasim Neculai).
Se trece punctul la punctul doi al ordinii de zi:
2. Proiect de hotărâre – privind rectificarea bugetului local pe anul 2012.
Dl. primar Ioan Onisei – prezintă expunerea de motive.
Dl. Gorea Anton-Nicolai – preşedinte al comisiei de specialitate buget - finanţe arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Nefiind discuţii pe marginea materialului, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 9 voturi „pentru” şi 3 „abţineri” (d-nii consilieri Nastasa Lazăr, Borda Leon şi Gherasim Neculai).
Se trece la ultimul punct al ordinii de zi:
3. Întrebări – interpelări :
Dl. Preşedinte de şedinţă – prezintă Contestaţia domnului Borda Leon prin care contestă HCL nr. 24/25.06.2012 referitoare la organizarea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local pe principalele domenii de activitate.
Dl. Borda Leon – arată că, desemnarea s-a făcut în mod abuziv printr-o procedură neprevazută de art. 17 din OUG nr. 35/2002 şi Regulamentul de organizare şi functionare a Consiliului local comunal.
Dl. Hanganu Emilian – desemnarea membrilor în comisiile de specialitate s-a făcut corect, aţi fost propus de grupul de consilieri pentru a face parte din comisia de specialitate buget – finanţe dar prin votul deschis al consilierilor nu aţi fost aprobat.
Dl. Borda Leon – desemnarea în comisiile de specialitate nu se face prin vot deschis ci numai desemnarea membrilor în comisia de validare se face prin vot deschis.
D-na secretar Brînzei Lidia - spune că, dacă toţi consilierii vor să facă parte din comisia de specialitate pentru agricultură, buget – finanţe, atunci cum mai organizăm şi celelalte comisii, trebuie să se facă o departajare şi aceasta s-a făcut prin vot deschis.
Dl. Ciocoiu Victor – se « abţine », hotărârea se va revizui odată cu « revizuirea Constituţiei României».
Dl. Nastasa Lazăr – este  de acord cu revizuirea hotărârii contestate.
Dl. Borda Leon – atenţionează, să se specifice nominal în procesul verbal cum votează domnii consilieri locali.
Nemaifiind discuţii pe marginea Contestaţiei, se supune la vot cine este pentru revizuirea HCL nr. 24/25.06.2012, rezultând 3 voturi „pentru” (d-nii consilieri Nastasa Lazăr, Gorea Anton-Nicolai şi Gherasim Neculai), o „abţinere” (dl. Ciocoiu Victor) şi 7 voturi „împotrivă” (d-nii consilieri Copcea Constantin, Gherasim Dumitru, Hanganu Emilian, Iacob Gheorghe, Onisei Pavel-Catalin, Pascal Ioan şi Paduraru Leonard) iar dl. Borda Leon nu votează. În concluzie, nu se revine asupra hotărârii contestate.
Dl. preşedinte de şedinţă Hanganu Emilian prezintă adresa nr. 1/2012 a Asociaţiei „CASA ÎN MEMORIA PĂRINŢILOR ANA ŞI LEON STÂNGU” din comuna Păstrăveni, judeţul Neamţ, înregistrată la noi sub nr. 2361/2012 pentru luare la cunoştinţă consiliului local şi a se avea în vedere organizarea şi desfăşurarea unor activităţi culturale şi umanitare.
Nemaifiind alte discuţii la ordinea de zi, se supune la vot sistarea lucrărilor sedinţei ordinare lunare, propunere care este aprobată de toţi domnii consilieri prezenţi.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces – verbal.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,    SECRETAR, 
  
Emilian HANGANU                   Lidia BRÎNZEI
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free