Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

27 februarie 2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL  NEAMT
CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  PĂSTRĂVENI

 PROCES - VERBAL,

Încheiat astăzi, 27 februarie  2013.
În sedinţa ordinară lunară a Consiliului local al comunei Păstrăveni, convocată prin Dispoziţia primarului comunei Păstrăveni nr. 45 din 22.02.2013, la care participă un număr de 13 consilieri din 13 în funcţie.
Ca invitat participă d-ra Rîpanu Eugenia consilier şi domnul ing. Chirilă Constantin – sef SVSU în cadrul aparatului de specialitate al primarului, domnii: Pelin Harlambe, Bratu Constantin şi Mucileanu Ioan – organizatori de stâni, cât şi Dumitru Vasile şi Jipa Daniel.
La şedinţa ordinară lunară a consiliului local nu participă domnul primar Ioan Onisei, fiind convocat la sedinţa AGA AQUA NEAMŢ.
Doamna secretar Brînzei Lidia face prezenţa domnilor consilieri, fiecare semnând în registrul de prezenţă. În continuare prezintă actele normative noi apărute, considerate mai importante de la şedinţa anterioară până în prezent, cuprinse în anexa la procesul - verbal.
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, procesul – verbal de la şedinţa anterioară (30.01.2013) a fost aprobat în unanimitate.
Doamna Macovei Cristina preia conducerea lucrărilor şedinţei, prezintă proiectul ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre – pentru modificarea şi completarea HCL nr. 4 din 30.01.2013.
2. Proiect de hotărâre – privind execuţia bugetului local pe anul 2012.
3. Proiect de hotărâre – privind aprobarea contractării unui imprumut în valoare de maxim 120 000 lei, în conformitate cu prevederile OUG nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative.
4. Proiect de hotărâre – privind iniţierea procedurii de concesionare prin licitaţie publică a suprafeţei de 50 ha păşune « Haitău » aflată în domeniul privat al comunei Păstrăveni.
5. Proiect de hotărâre – privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2013.
6. Intrebări – interpelări.
D-na  preşedinte de şedinţă întreabă dacă mai sunt alte propuneri a se include pe ordinea de zi.
Nemaifiind alte propuneri a se include pe ordinea de zi, d-na preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi care se aprobă cu unanimitate.
Domnul Borda Leon – are un amendament şi doreşte ca pentru fiecare proiect în parte, să se prezinte de către doamna secretar, cvorumul necesar aprobării fiecărui proiect de hotărâre.
Se trece la primul punct al ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre – pentru modificarea şi completarea HCL nr. 4 din 30.01.2013.
Dl. viceprimar  – prezintă expunerea de motive.
Dl. Borda Leon – întreabă pe dl. viceprimar dacă are delegaţie din partea domnului primar?
D-na secretar – arată că domnul primar participă la şedinţa AGA AQUA NEAMT care se desfăşoară  la Consiliul Judeţean Neamţ, chiar la ora 14,00. Considerati că trebuie sistate lucrările sedinţei pentru asta?
Dl. Borda Leon – arată că, deoarece sunt şi invitaţi ar dori să se desfăşoare sedinţa, dar trebuie să se aibă în vedere pe viitor.
Dl. preşedinte al comisiei buget - finanţe arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Dl. Borda Leon  –  are o nelămurire şi ar dori să o întrebe pe d-ra Eugenia ce reprezintă această modificare? S-a omis a se trece în hotărâre?
D-na secretar – spune că, aceste completări ce se aduc la hotărârea nr. 4 din 30.01.2013 se referă la taxele şi impozitele la clădirile cu destinaţie turistică, cât şi cele rezultate din serviciile turistice prestate către cetăţeni. Întrucât pe raza comunei nu avem hoteluri şi pensiuni nu s-a considerat necesar a se aproba asemenea taxe şi impozite, dar de la compartimentul legalitatea actelor de la Prefectura Judeţului Neamţ ne-a comunicat că trebuiesc aprobate chiar şi fără a exista astfel de clădiri şi servicii pe raza comunei.
D-ra Rîpanu Eugenia – spune că, răspunsul este acela pe care l-a dat doamna secretar şi continuă prin a arăta că, domnii de la legalitate de la Prefectura Judeţului Neamţ au considerat că trebuiesc incluse în hotărârea consiliului local, că, poate pe viitor vor exista persoane care se vor gandi să construiască pensiuni pe raza comunei. Menţionează că taxele nu s-au modificat, şi asa sunt destul de mari, doar că taxa de inchiriere a Volei nu a fost inclusă în hotărârea comună privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2013.
Dl. Gherasim Dumitru – întreabă: care sunt taxele pentru închirierea Hannomagu-lui?
D-ra Rîpanu Eugenia – arată că, pentru cetăţenii solicitanţi din comuna Păstrăveni, cu motorina clientului, tariful de inchiriere este de 115 lei/oră, iar pentru cetăţenii din alte localitati, tot cu motorina clientului, tariful de inchiriere este de 150 lei/oră.
Dl. Gherasim Dumitru – spune că, întradevar sunt mari taxele.
Dl. Borda Leon – ar dori să ştie cum se stabileste necesarul de motorină?
D-ra Rîpanu Eugenia – spune că, s-a stabilit o medie de 15 l/oră.
Dl. Borda Leon – întreabă: nu ar fi mai bine să includem în taxă şi costul motorinei.
Dl. Hanganu Emilian – viceprimar, spune că, nu este normal să facem aşa cum a sugerat domnul Borda Leon, întrucât nu suntem prestatori de servicii. În concluzie, putem doar să închiriem.
D-ra Rîpanu Eugenia – spune că, nu este chiar atat de simplu, pentru că această motorină trebuie inclusă şi în actele contabile.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul doi al ordinii de zi:
2. Proiect de hotărâre – privind executia bugetului local pe anul 2012.
Dl. viceprimar  – prezintă expunerea de motive.
Dl. preşedinte al comisiei buget - finanţe arată că, s-a dat aviz favorabil.
Discuţii:
Dl. Borda Leon – arată că, s-a trecut cu prea multă uşurinţă atunci când s-a dezbătut raportul de execuţie a bugetului. În anexe, s-a făcut vorbire mai puţin despre renovarea clădirii sediului primăriei aprobat prin HCL în anul 2011 la suma de 88 mii lei, dar din materialele care i s-au pus la dispoziţie s-a văzut că s-au încheiat două contracte în valoare de 55 mii lei, unul la partea electrica şi altul la partea de zugrăveli, renovare, construcţii, achizitie prin licitatie pe SEAP. Se ştie că atunci când s-a supus spre aprobare în consiliu local au fost discuţii despre valoarea materialelor folosite la renovare, de exemplu, pretul unei prize şi altele. Suspect este că mai apare şi al treilea contract în valoare de 567 milioane lei vechi  pe care nu l-a aprobat în consiliul local şi de aceea d-ra contabil nici nu aminteste în raportul de execuţie, astfel că, de la 880 milioane lei vechi se ajunge la 1,5 miliarde lei vechi, dar după cum se vede sunt şi achitaţi întrucât nu apar în arierate.
În arierate apare doar datoria către SC Viarom Construct SA Bucureşti.
În continuare spune că la procesul – verbal de recepţie parţială, s-a constatat că nu s-au făcut lucrări de calitate şi se întreabă şi dumnealui: „cum s-au achitat toţi banii”? De fapt şi la balastarea drumurilor nu s-a făcut cum trebuie, mai sunt bălti pe drumuri, chiar şi la Lunca Moldovei.
La o altă discuţie anterioară, pe care a mai avut-o domnul Borda Leon, a amintit de inventarierea domeniului public şi privat şi care trebuie prezentată în consiliul local de către domnul primar, dar nu s-a mai dat curs acestui lucru, pentru că mai sunt persoane care ţin suprafeţe de teren, şi anume la dispensarul Rădeni, păşunea de la Malu Mare, iar domnii consilieri vorbesc şi doresc să aprobe ca şi cum totul ar fi în regulă, din aceste motive domnul Borda Leon propune să nu se voteze, oricum, el nu votează.
Dl. Iacob Gheorghe – arată că la Lunca Moldovei nu a fost balastat de ajuns, dar s-a mai adus cincisprezece masini de balast pentru a acoperi toate drumurile.
Dl. Borda Leon – spune că, balastarea este o lucrare de 500 milioane lei vechi şi ar fi trebuit sa fie adusă la cunostinţă şi domnilor consilieri.
Dl. Nastasă Lazăr – spune că, este la al doilea mandat de consilier şi că mai întâi se angajează cheltuieli şi abia după aceea se supun spre aprobare în consiliu local. Corect ar fi întâi să se aprobe propunerile în consiliu local şi apoi să se cheltuim banii.
Dl. Copcea Constantin – arată că nu se mai poate aduce de oriunde balast ci doar din balastiere autorizate.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se obţine un număr de şapte voturi „pentru”, patru voturi „împotrivă” (domnii Năstasă Lazăr, Gherasim Neculai, Borda Leon şi Ciocoiu Mihai) şi două „abţineri” (domnii Gherasim Dumitru şi Gorea Anton Nicolai), nu se aprobă.
Se trece la punctul trei al ordinii de zi:
3. Proiect de hotărâre – privind aprobarea contractării unui imprumut în valoare de maxim 120 000 lei, în conformitate cu prevederile OUG nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative.
Dl. viceprimar  – prezintă expunerea de motive.
Dl. preşedinte al comisiei buget - finanţe arată că, comisia a dat aviz nefavorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Dl. Borda Leon – spune că, proiectul de hotărâre este destul de ambiguu, se spune în proiect „aproximativ” şi de ce nu este trecută suma exactă? Nici perioada nu este specificată exact. În continuare, ar dori să ştie dacă proiectul s-a întocmit conform art….. din codul fiscal. La data încheierii contractului au fost aceşti bani în bugetul local.
D-ra Rîpanu Eugenia- spune că, atunci nu erau banii în bugetul local, dar şi domnii consilieri au fost de acord la acea dată şi chiar au fost bucuroşi că s-a putut realiza atunci asfaltarea drumului Păstrăveni – Rădeni.
Dl. Borda Leon – spune că, de ce am început lucrarea, dacă atunci nu au fost banii şi ne-am întins atât cu  lucrarea cât şi cu achitarea banilor. În continuare, ar dori să ştie,  de ce nu s-ar putea face la fel şi pentru căminul cultural pentru care avem 1 miliard lei vechi în buget? De ce nu au fost începute lucrările?
D-ra Rîpanu Eugenia – arată că, nu sunt suficienţi bani pentru a porni lucrările la căminul cultural, având în vedere faptul că trebuiesc actualizate mereu studiile de fezabilitate pentru care, bineînţeles, se cheltuie bani.
Dl. Borda Leon – întreabă: „ dar cu asfaltul la drumul spre Lunca Moldovei, de ce nu vin tot cei de la SC Viarom Construct şi să facă aşa cum s-a făcut pentru cel de la Rădeni”?
D-ra Rîpanu Eugenia – precizează că, din toamnă exista o ordonanţă de urgenţă care nu mai dă voie să se angajeze lucrări şi cheltuieli dacă nu sunt bani în bugetul local.
Dl. Borda Leon – spune că, fără bani nu se pot angaja cheltuieli chiar dacă supuneţi în Consiliu local şi se aprobă sau nu. Dar cheltuielile se fac de către ordonatorul de credite şi mâna lui dreaptă, contabilul.
D-ra Rîpanu Eugenia – precizează că, studiul tehnic cu o valoare s-a aprobat în consiliu local, iar dacă pe parcurs mai sunt modificări în proiect, proiectantul poate să-l modifice fără a se mai supune în consiliu local spre aprobare.
Dl. Borda Leon – arată că sunt modificări calitative în astfaltarea drumului spre Rădeni, pentru că, din câte ştie dumnealui, în procesul verbal de recepţie, reprezentantul de la Inspectoratul de Stat în Constucţii, nu a semnat. În vederea susţinerii celor spuse dl. Borda Leon arată că vor verifica împreună dosarul.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se obţine un număr de şapte voturi „pentru”, patru voturi „împotrivă” (domnii Nastasă Lazăr, Gherasim Neculai, Borda Leon şi Ciocoiu Mihai) şi două „abţineri” (domnii Gherasim Dumitru şi Gorea Anton Nicolai), nu se aprobă.
D-ra Rîpanu Eugenia – arată că, în prima fază nu a semnat domnul de la ISTC, dar mai  apoi, da. Continuă prin a le spune domnilor consilieri că, dacă nu s-a aprobat proiectul de hotărâre să vină dumnealor cu propuneri pentru a se scădea 85% din arierate.
Dl. Hanganu Emilian – viceprimar – arată că, la nivelul guvernului sunt specialişti economisti şi ei au găsit această soluţie pentru rezolvarea arieratelor până la aprobarea bugetului.
Dl. Nastasă Lazăr – spune că, dacă vor aproba acum aşa va fi întotdeauna.
Se trece la punctul patru  al ordinii de zi:
4. Proiect de hotarare – privind iniţierea procedurii de concesionare prin licitaţie publică a suprafeţei de 50 ha păsune « Haitău » aflată în domeniul privat al comunei Păstrăveni.
Dl. viceprimar  – prezintă expunerea de motive cu propunerea acordării calificativului de foarte bine.
Dl. preşedinte al comisiei pentru administraţie publică şi juridică arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Dl. Hanganu Emilian – viceprimar – prezintă în consiliu local, cereri de solicitare a concesiunii păşunii comunale aflate în administrarea Primăriei comunei Păstrăveni depuse de către două asociaţii, respectiv: Asociaţia crescătorilor de animale Agroferm Agapia şi Asociaţia de Taurine Păstrăveni, cetăţeni persoane fizice detinătoare de bovine şi ovine, cât şi o cerere a domnului Precupanu Mihai care de asemenea solicită concesionarea unei suprafeţe de păşune.
Dl. Borda Leon – spune că, ei  nici măcar nu au aprobat în consiliul local şi atunci cum i se face răspuns d-lui Precupanu, cu ce acte să se prezinte la Primărie, poate că acesta doreşte doar un aviz de principiu.
Dl. viceprimar – în continuare, dă citire celorlalte cereri, respectiv: Dumitru Elena – preşedinte al Asociaţiei de Taurine, organizatori de stâni, după cum urmează: Mucileanu Ioan, Pelin Haralambe şi  Bratu Constantin.
Dl. Gherasim Dumitru – arată că, motivul pentru care nu s-a încasat cu câţiva ani în urmă subvenţia de la APIA este faptul că, organizatorii de stâni de pe raza comunei merg să pască oile pe Haitău, discuţia a fost ca dumneavoastră ca persoane fizice, să veniţi cu cereri şi să solicitaţi păşunea, acesta este motivul pentru care nu a ridicat mâna în şedinţa de comisie. Chiar s-a gândit că, „de ce nu au venit cetăţenii din comună?” Este drept că oierii de pe raza comunei Păstrăveni fac parte dintr-o asociaţie din comuna Agapia, dar dacă deţinătorul asociaţiei nu mai doreşte să colaboreze cu organizatorii de stâni din comună şi vrea să o dea la Ţibucani, de exemplu?
Dl. Hanganu Emilian – precizează că, în lege scrie că pot solicita şi persoane fizice, iar astfel de asociaţii pot veni de oriunde să solicite concesionarea păşunii. De altfel, subliniază că aceste asociaţii au juristi bine pregătiţi şi care pot să facă orice ca să câştige concesionarea.
Dl. Gherasim Dumitru  - ar dori să ştie, dacă nu se pot pune condiţii de concesionare în caietul de sarcini.
Dl. Hanganu Emilian – spune că, nu se pot pune condiţii pentru că asta ar însemna să-i discrimineze pe ceilalţi.
Dl. Borda Leon – arată că, s-a mai discutat despre asta şi conform Ordinului 941/2009, care a fost modificat şi completat, consiliile locale care au în administrare păşuni pentru a putea fi exploatate în fiecare an, acestea trebuie să facă o licitaţie în luna februarie, dar conform art. 123, 124  din Legea nr. 215/2001 se poate închiria, concesiona sau da în folosinţă gratuită terenuri din domeniul  privat al comunei, în cazul nostru păşunea. Astfel că, pe cale de consecinţă, să aprobăm concesionarea şi să vedem cine se prezintă fără discriminare, ori asteptăm să vedem cine solicită, sau dăm în arendă.
D-na secretar – spune că, păşunea nu se poate arenda.
Dl. Borda Leon – ar dori să ştie de ce nu se mai poate arenda?
D-na secretar – spune că, este adresă de la APIA în care se specifică acest lucru şi o aduce la cunostinţa domnilor consilieri.
Dl. Borda Leon – întreabă: „pentru concesionare, doar”?
D-na secretar – răspunde: „da!”
Dl. Pelin Haralambe – spune că – ei au avut contract, dar acum nu mai este valabil.
Dl. Pascal Ioan – arată că, trebuie avut în vedere că există posibilitatea ca cei care concesionează şi sunt asociaţi, pot să vină cu animale, altele decât cele de pe raza comunei.
Dl. Hanganu Emilian – prezintă articolul din lege cu referire la atribuirea directă.
Dl. Nastasă Lazăr – spune că, ar fi bine să se dea cu titlu gratuit.
D-ra Rîpanu Eugenia – spune că, se poate da titlu cu gratuit doar unui ONG. Pentru că el produce, se dezvoltă.
Dl. Borda Leon – spune că, ar fi bine să-l ascultăm şi pe domnul Dumitru Vasile – secretar în Asociaţia de Taurine Păstrăveni.
Dl. Dumitru Vasile – spune că,  acesta asociaţie este doar pentru exploatarea păşunii, ei nu beneficiază de nimic, iar fără aprobare nu pot să facă nici o întreţinere la păsune.
Dl. Gherasim Dumitru – întreabă: „de ce nu se poate da cu titlu gratuit?”
Dl. Hanganu Emilian – arată că, nu se poate da cu titlu gratuit doar pentru întreţinerea, organizarea şi administrarea pajiştilor, se poate da în concesiune directă dacă este o singură asociaţie pe raza comunei.
D-na secretar – arată că,  art. 124 din Legea 215/2001 face referire la o activitate de binefacere sau utilitate publică.
D-ra Rîpanu Eugenia – întreabă, dacă asociaţia are scop lucrativ?
Dl. Gherasim Dumitru – spune că, dacă primeşte subvenţia trebuie să se cheltuiască pentru întreţinerea păşunii.
Dl. Borda Leon – întreabă că, „dacă se da în concesionare şi trebuie să se plătească redevenţa se poate face şi din banii luaţi de la APIA?”
D-ra Rîpanu Eugenia – spune că, nu!
Dl. Borda Leon – propune pentru păşunea „Haitău” să fie concesionată cu titlu gratuit Asociaţiei crescătorilor de Taurine Păstrăveni.
Dl. Hanganu Emilian – spune că, ar trebui să se găsească o soluţie pentru păşunea „Haitău”, iar singura soluţie este taxa de păşunat şi va merge pe păsune fără nici o rezervă, pentru că nu o să putem îndepărta de la licitatie Asociaţia de la Agapia.
Dl. Pelin Haralambe – spune că, a avut contract de arendă dar s-a anulat.
Dl. Gherasim Dumitru – ar dori să ştie pe câţi ani s-a propus concesionarea cu asociaţia de la Agapia, ar trebui să se aibă mare grijă.
Dl. Bratu Constantin – spune că, a văzut la televizor că în Braşov a mai fost o astfel de situaţie în care o asociaţie a câştigat licitaţia, a concesionat păşunea şi le-a pus cetăţenilor de acolo taxa de 100 lei. Ar dori să ştie, dacă organizatorii de stâni nu pot sa facă o asociaţie?
Dl. Nastasă Lazăr – întreabă că, de ce nu merg să înfiinţeze o asociaţie?
Dl. Hanganu Emilian – propune domnilor organizatori de stâni ca, anul acesta să meargă tot pe taxa de păşunat, timp în care îşi pot pune la punct toate detaliile şi să vină în consiliu local cu asociaţie în numele căreia să solicite concesionarea.
D-na secretar – arată că, până în aprilie pot să se organizeze într-o asociaţie şi să vină în consiliul local cu cerere de concesionare directă.
Dl. Nastasă Lazăr – arată că, cel mai bine pentru ei este să se asocieze.
Dl. Mucileanu Ioan – spune că, nu ştie cum la Ţibucani s-a putut arenda şi la noi nu.
D-na secretar – spune că, la Ţibucani a venit Curtea de conturi şi a imputat.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre, nu sunt  voturi „pentru”, treisprezece „abţineri”, nu se aprobă.
Se trece la punctul cinci  al ordinii de zi:
5. Proiect de hotarare – privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2013.
Dl. viceprimar – prezintă expunerea de motive.
Dl. preşedinte al comisiei de specialitate pentru învăţământ, sănătate şi familie, protecţie socială arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Dl. Borda Leon – întreabă: dacă în acest plan de acţiuni a fost prins şi Dispensarul Rădeni.
Dl. Hanganu Emilian – sunt prinse toate instituţiile.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aproba în „unanimitate”.
Se trece la ultimul punct  al ordinii de zi:
6. Întrebări – interpelări:
1.Se prezintă o adresă a Centrului de Reabilitare Persoane cu Handicap Răcăciuni, jud. Bacău privind pe Vişan Catinca dar care a fost trimisă pe consiliul local.
Dl. Borda Leon – propune ca această adresă să fie repartizată la compartimentul de asistenţă socială deoarece nu face obiectul consiliului local.
2.Se  prezintă o citaţie  de divorţ înaintată pe adresa consiliului local, dar nu face obiectul atribuţiilor consiliului local.
Nemaifiind alte discuţii la ordinea de zi, se supune la vot sistarea lucrărilor şedinţei ordinare lunare, propunere care este aprobată de toţi domnii consilieri prezenţi.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces – verbal. 

PRESEDINTE  DE  SEDINTA,   SECRETAR,        CONSILIER,        
Cristina MACOVEI             Lidia BRINZEI           Elena GHERASIM

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free