Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

26 martie 2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂSTRĂVENI
  
PROCES - VERBAL,
 
Încheiat astăzi, 26 martie 2014.
În şedinţa extraordinară a Consiliului local al comunei Păstrăveni, convocată prin Dispoziţia primarului comunei Păstrăveni nr. 73 din 21.03.2014, la care participă un număr de 11 consilieri din 13 în funcţie (lipsesc d-na Macovei Cristina şi dl. Gorea Anton – Nicolai).
La şedinţa extraordinară lunară a consiliului local domnul primar Ioan Onisei nu participă.
Doamna secretar Brînzei Lidia face prezenţa domnilor consilieri fiecare semnând în registrul de prezenţă.
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, procesul – verbal de la şedinţa anterioară (10.03.2014) a fost supus la vot şi aprobat în unanimitate.
Domnul Gherasim Dumitru  preia conducerea lucrărilor şedinţei şi prezintă proiectul ordinii de zi.
1. Proiect de hotărâre - privind aprobarea taxelor de păşunat pentru animale pe păşunea aflată în domeniul privat al comunei Păstrăveni.
2. Proiect de hotărâre - privind participarea comunei Păstrăveni la constituirea Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară « ECO – ZONA 3 – NEAMŢ ».
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi şi se aprobă în unanimitate.
Se trece la primul punct al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre - privind aprobarea taxelor de păşunat pentru animale pe păşunea aflată în domeniul privat al comunei Păstrăveni.
Dl. viceprimar – prezintă expunerea de motive.
Dl. secretar al comisiei de specialitate buget - finanţe, arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discutii:
Dl. Borda Leon – prezintă răspunsul înaintat domnului Bratu Constantin ca urmare a petiţiei depuse la primărie prin care solicită concesionarea păşunii comunale, continuând prin a arăta că nu s-a scris doar răspunsul dat de consiliul local, aşa încât dumnealui va face sesizare la Instituţia Prefectului – Judeţul Neamţ.
D-na secretar – spune că, domnului Bratu Constantin i s-a comunicat răspunsul consiliului local la care s-a adăugat şi cadrul legal, cererea fiind adresată primarului.
Dl. Borda Leon – ar dori să ştie, ce s-a făcut cu banii încasaţi anul trecut?
Dl. Nastasă Lazăr – ar dori să ştie, dacă se mai poate face concesiunea?
Dl. Hanganu Emilian – viceprimar – spune că, trebuiesc plătiti 200 milioane lei (vechi) pe studii de oportunitate, iar banii din subvenţie de la APIA trebuiesc investiţi în păşune şi justificaţi. Se întreabă: „de unde v-a lua asociaţia bani să plătească concesiunea dacă aceasta li se dă cu titlu gratuit, pentru ca nu au voie să încaseze taxe de la cetăţeni”?
Dl. Pelin Haralambe – membru asociat prezent la şedinţă, spune: „cum să nu încasăm taxe”.
Dl. Gherasim Dumitru – spune că, trebuie să se dea un răspuns.
Dl. Copcea Constantin – spune că, dacă a trecut termenul să fie pregătiţi pentru la anul.
Dl.Gherasim Dumitru – spune că, ar trebui să meargă la primar să vorbească cu dumnealui.
Dl. Borda Leon – spune că, autoritatea publică este vinovată.
Dl. Pelin Haralambe – spune că, păşunea este plină de muşuroaie.
Dl. Gherasim Dumitru – ar dori să ştie, dacă asociaţia va plăti concesiunea.
Dl. Bratu Constantin – spune că, se va plăti suma pentru concesiune.
Dl. Pascal Ioan – ar dori să ştie, dacă trebuie plătită taxa la asociaţie pentru păşune.
Dl. Bratu Constantin - spune că, nu trebuie platită taxa.
D-ra Rîpanu Eugenia – spune că, statutul prevede achitarea unei taxe.
Dl. Onisei Pavel – Cătălin – spune că, sunt oameni care nu vor să se încrie în asociaţie. Ei ce vor face?
Dl. Gherasim Dumitru – spune că, trebuie să se prevadă în contractul de concesiune.
Dl. Bratu Constantin – spune că, dacă i se aprobă concesionarea păşunii cu titlu gratuit, atunci ce mai poate să spună?
Dl. Pascal Ioan – spune că, nu contează, dacă ia păşunea cu titlu gratuit este a dumnealui şi poate să facă ce vrea.
Dl. Gherasim Dumitru – spune că, despre ce discutăm acum? Pe ordinea de zi se afla proiectul de hotărâre privind taxa de păşunat, este depăşit să se discute acum despre concesiune/subvenţie. Dacă se doreşte a face ceva pentru anul viitor atunci să facem demersurile de pe acum, să concepem un contract în aşa fel încât să nu mai existe discuţii.
Dl. viceprimar – spune că, atât timp cât se va da păşunea cu titlu gratuit dumnealui nu va accepta niciodată, pentru că nimeni nu face nimic gratuit, chiar şi dl. Bratu Constantin lucrează pentru el şi bunastarea familiei lui. Continuă prin a arăta că, în vederea concesionării suprafeţelor de păşune din domeniul privat al comunei, aşa cum a precizat şi mai înainte, trebuiesc făcute studii de oportunitate pentru  care trebuie să plătim cam două sute milioane lei vechi, iar unul dintre asociaţi a spus deja ca dumnealui nu plăteşte. Apoi, banii din subvenţie trebuiesc investiţi în păşune şi justificaţi, iar dacă le dăm păşunea cu titlu gratuit de unde va lua asociaţia bani să plătească pentru că nici să încaseze taxe nu are voie.
Dl. Pelin Haralambe – întreabă: „cum să nu încasăm taxe?”
Dl. Gherasim Dumitru – spune că, trebuie să se dea un răspuns asociaţiei.
Dl. Copcea Constantin - spune că, acum dacă a trecut termenul să fie pregătiţi pentru anul viitor.
Dl. Pelin Haralambe – spune că, păşunea este plină de muşuroaie.
Dl. Borda Leon – în urma unei discuţii telefonice cu reprezentantul Instituţiei prefectului – judeţul Neamţ, respectiv compartimentul legalitatea actelor a înteles că, chiar dacă este asociaţie sau fundaţie poate primi cu titlu gratuit doar dacă este de utilitate publică, iar pentru ca o asociaţie să fie de utilitate publică trebuie să prezinte un aviz special de la Bucureşti, altfel se poate da doar cu închiriere.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi obţine un număr de opt voturi „pentru”, un vot „împotrivă” şi două „abţineri” (d-nii Nastasă Lazăr şi Ciocoiu Mihai).
Se trece la punctul doi al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre - privind participarea comunei Păstrăveni la constituirea Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară « ECO – ZONA 3 – NEAMŢ ».
Dl. viceprimar – prezintă expunerea de motive.
Dl. secretar al comisiei de specialitate buget - finanţe, arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Dl. Borda Leon – spune că, atât timp cât suntem înscrişi într-o asociaţie nu putem să ne înscriem şi în alta.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se obţine opt voturi „pentru”, un vot „împotrivă” (dl. Borda Leon) şi două „abţineri” (dl. Nastasă Lazăr şi Gherasim Dumitru).
Ordinea de zi fiind epuizată se supune la vot sistarea lucrărilor şedinţei extraordinare, propunere care este aprobată de toţi domnii consilieri prezenţi.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces – verbal.

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,          SECRETAR,               CONSILIER,
   Dumitru GHERASIM                      Lidia BRÎNZEI           Elena GHERASIM
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free