Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

28 februarie 2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂSTRĂVENI   

PROCES - VERBAL,

Încheiat astăzi, 28 februarie 2017.
În şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Păstrăveni, convocată prin Dispoziţia primarului comunei Păstrăveni nr. 74 din 22.02.2017, la care participă un număr de 13 consilieri.
Domnul primar lipseste motivat.
La şedinţa ordinară a consiliului local participa doamna secretar Lidia Brinzei, domnisoara Eugenia Rîpanu – Sef serviciu financiar contabilitate, domnul Ciocoiu Ioan – referent Urbanism, domnul Chirila Constantin – sef serviciu SVSU si doamna Maria – Roxana Durubala – consilier juridic in cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Doamna secretar face prezenţa domnilor consilieri, fiecare semnând în registrul de prezenţă.
În continuare, doamna secretar prezintă actele normative nou apărute, considerate mai importante de la şedinţa anterioară până în prezent, anexă la procesul – verbal.
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, procesul – verbal de la şedinţa anterioară (31.01.2017) a fost supus la vot şi  aprobat cu unanimitate de voturi.
Doamna secretar da cuvantul domnului Movila Mihai, presedinte de sedinta, care preia conducerea lucrărilor şedinţei ordinare si da citire proiectului ordinii de zi, dupa cum urmeaza:
1.      Proiect de hotarare –– privind aprobarea valorii de finantare a obiectivului de investitii „ MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE DC 19, DC 21 SI DRUMURI VICINALE, COMUNA PASTRAVENI, JUDETUL NEAMT”;
2.      Proiect de hotarare – privind aprobarea valorii de finantare a obiectivului de investitii „ INFIINTARE SISTEM DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN COMUNA PASTRAVENI, JUDETUL NEAMT”;
3.      Proiect de hotarare – privind aprobarea valorii de finantare a obiectivului de investitii „ EXTINDERE SI RECOMPARTIMENTARE SEDIU PRIMARIE PASTRAVENI, JUDETUL NEAMT”;
4.      Proiect de hotarare – privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai proiectului “ REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE SCOALA PASTRAVENI, COMUNA PASTRAVENI, JUDETUL NEAMT”;
5.      Proiect de hotarare – privind aprobarea realizarii investitiei si a documentatiei tehnice “ SCHIMBARE SARPANTA SI REFACEREINVELITOARE, INLOCUIRE PLANSEU DIN LEMN LA DOUA SALI DE CLASA” sat Pastraveni, comuna Pastraveni, judetul Neamt;
6.      Proiect de hotarare - privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai proiectului “ Extindere alimentare cu apa, comuna Pastraveni, judetul Neamt”;
7.      Proiect de hotarare - privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai proiectului “Modernizare drumuri de interes local, comuna Pastraveni, judetul Neamt”;
8.      Proiect de hotarare - privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai proiectului “Construire camin cultural in satul Pastraveni, comuna Pastraveni, judetul Neamt”;
9.      Proiect de hotarare - privind includerea in domeniul public al comunei Pastraveni, a unei suprafete de 58 mp;
10. Proiect de hotarare – privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor la comuna Pastraveni, judetul Neamt;
11. Proiect de hotarare – privind aprobarea incetarii dreptului de administrare asupra platformelor de colectare a deseurilor proprietatea Judetului Neamt, realizate in cadrul proiectului de interes comun “ Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Neamt”;
12. Proiect de hotarare – privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al comunei Pastraveni a unor bunuri - mijloace fixe;
13. Proiect de hotarare - privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai proiectului “ Reabilitare, modernizare si extindere poduri in comuna Pastraveni, judetul Neamt”;
14. Proiect de hotarare – privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar si a situatiilor financiare pe anul 2016;
15. Proiect de hotarare -  privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai proiectului “ Modernizarea sistemuluide iluminat public in comuna Pastraveni, judetul Neamt”;
16.  Intrebari - interpelari
Se supune la vot ordinea de zi: in unanimitate de voturi ordinea de zi a fost aprobata.
Se trece la primul punct al ordinii de zi.
1. Proiect de hotarare –– privind aprobarea valorii de finantare a obiectivului de investitii „ MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE DC 19, DC21 SI DRUMURI VICINALE, COMUNA PASTRAVENI, JUDETUL NEAMT”.
Domnul viceprimar  –  prezintă expunerea de motive.
Domnul Borda Leon – „Comisia de specialitate pentru agricultura, economico – financiara, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.”
Discutii:
Domnul Onisei Ioan – „ Cum alocam bani daca nu s-a aprobat bugetul?”
D-ra Ripanu Eugenia – „ Acum, aprobam valoarea obiectivului, nu alocam bani. Cei de la Bucuresti ne vor da bani in functie de valoarea obiectivului. Abia au venit sumele, asteptam raspuns de la consiliul judetean.”
Se trece la vot si se adopta hotararea cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi.
2. Proiect de hotarare – privind aprobarea valorii de finantare a obiectivului de investitii „ INFIINTARE SISTEM DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN COMUNA PASTRAVENI, JUDETUL NEAMT”
Domnul viceprimar  –  prezintă expunerea de motive.
Domnul Borda Leon – „Comisia de specialitate pentru agricultura, economico – financiara, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.”
Discutii – Nu sunt.
Se trece la vot si se adopta hotararea cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi.
3. Proiect de hotarare – privind aprobarea valorii de finantare a obiectivului de investitii „ EXTINDERE SI RECOMPARTIMENTARE SEDIU PRIMARIE PASTRAVENI, JUDETUL NEAMT”
Domnul viceprimar  –  prezintă expunerea de motive.
Domnul Borda Leon – „Comisia de specialitate pentru agricultura, economico – financiara, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.”
Discutii – Nu sunt.
Se trece la vot si se adopta hotararea cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi.
4. Proiect de hotarare – privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai proiectului “ REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE SCOALA PASTRAVENI, COMUNA PASTRAVENI, JUDETUL NEAMT”
Domnul viceprimar  –  prezintă expunerea de motive.
Domnul Borda Leon – „Comisia de specialitate pentru agricultura, economico – financiara, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.”
Discutii – Nu sunt.
Se trece la vot si se adopta hotararea cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi.
5. Proiect de hotarare – privind aprobarea realizarii investitiei si a documentatiei tehnice “ SCHIMBARE SARPANTA SI REFACERE INVELITOARE, INLOCUIRE PLANSEU DIN LEMN LA DOUA SALI DE CLASA” sat Pastraveni, comuna Pastraveni, judetul Neamt.
Domnul viceprimar  –  prezintă expunerea de motive.
Domnul Borda Leon – „Comisia de specialitate pentru agricultura, economico – financiara, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.”
Discutii – Nu sunt.
Se trece la vot si se adopta hotararea cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi.
6. Proiect de hotarare - privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai proiectului “ Extindere alimentare cu apa, comuna Pastraveni, judetul Neamt”
Domnul viceprimar  –  prezintă expunerea de motive.
Domnul Borda Leon – „Comisia de specialitate pentru agricultura, economico – financiara, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.”
Discutii – Nu sunt.
Se trece la vot si se adopta hotararea cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi.
7.         Proiect de hotarare - privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai proiectului “Modernizare drumuri de interes local, comuna Pastraveni, judetul Neamt”
Domnul viceprimar  –  prezintă expunerea de motive.

Domnul Borda Leon – „Comisia de specialitate pentru agricultura, economico – financiara, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.”
Discutii – Nu sunt.
Se trece la vot si se adopta hotararea cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 8 al ordinii de zi.
8. Proiect de hotarare - privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai proiectului “Construire camin cultural in satul Pastraveni, comuna Pastraveni, judetul Neamt”
Domnul viceprimar  –  prezintă expunerea de motive.
Domnul Borda Leon – „Comisia de specialitate pentru agricultura, economico – financiara, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.”
Discutii – Nu sunt.
Se trece la vot si se adopta hotararea cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 9 al ordinii de zi.
9.         Proiect de hotarare - privind includerea in domeniul public al comunei Pastraveni, a unei suprafete de 58 mp.
Domnul viceprimar  –  prezintă expunerea de motive.
Domnul Borda Leon – „Comisia de specialitate pentru agricultura, economico – financiara, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.”
Discutii – Nu sunt.
Se trece la vot si se adopta hotararea cu 12 voturi „pentru” si 1 vot „abtinere” ( domnul Onisei Ioan).
Se trece la punctul 10 al ordinii de zi.
10.      Proiect de hotarare – privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor la comuna Pastraveni, judetul Neamt.
Domnul viceprimar  –  prezintă expunerea de motive.
Domnul Nastasa Lazar – „Comisia de specialitate pentru administratie publica locala, juridica si pentru disciplina  a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.”
Discutii – Nu sunt.
Se trece la vot si se adopta hotararea cu 12 voturi „pentru” si 1 vot „abtinere” ( domnul Onisei Ioan).
Se trece la punctul 11 al ordinii de zi.
11.      Proiect de hotarare – privind aprobarea incetarii dreptului de administrare asupra platformelor de colectare a deseurilor proprietatea Judetului Neamt, realizate in cadrul proiectului de interes comun “ Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Neamt”
Domnul viceprimar  –  prezintă expunerea de motive.

Domnul Borda Leon – „Comisia de specialitate pentru agricultura, economico – financiara, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.”
Discutii:
Domnul Irimoaia Ion – „ De cand intra in vigoare societatile acestea?”
Domnul viceprimar – „ Exista un termen de 90 de zile. Vom ceda platformele pentru colectarea gunoiului catre societate, ei vor veni sa verifice platformele, sa le repare, sa le curete.”
Domnul Irimoaia Ion – „ In satul Lunca Moldovei mai sunt necesare platforme si in alte locatii decat cele unde sunt amplasate acum.”
Domnul Onisei Ioan – „ In termen de 3 luni, s-a desfiintat Garda de Mediu? Intra in actiune dupa 3 luni?”
Se trece la vot si se adopta hotararea cu 12 voturi „pentru” si 1 vot „abtinere” ( domnul Onisei Ioan).
Se trece la punctul 12 al ordinii de zi.
12.      Proiect de hotarare – privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al comunei Pastraveni a unor bunuri - mijloace fixe;
Domnul viceprimar  –  prezintă expunerea de motive.
Domnul Borda Leon – „Comisia de specialitate pentru agricultura, economico – financiara, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.”
Discutii:
Domnul Onisei Ioan – „ S-a procedat corect la receptia materialelor din demolare? Cine a facut parte din comisia de receptie? Ce s-a facut cu materialele rezultate? Poate anuntam Parchetul.”
Domnul viceprimar – „ Avem lemnul, putred tot, in magazie.”
Se trece la vot si se adopta hotararea cu 12 voturi „pentru” si 1 vot „abtinere” ( domnul Onisei Ioan).
Se trece la punctul 13 al ordinii de zi.
13.      Proiect de hotarare - privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai proiectului “ Reabilitare, modernizare si extindere poduri in comuna Pastraveni, judetul Neamt”
Domnul viceprimar  –  prezintă expunerea de motive.
Domnul Borda Leon – „Comisia de specialitate pentru agricultura, economico – financiara, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.”
Discutii – Nu sunt.
Se trece la vot si se adopta hotararea cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 14 al ordinii de zi.
14.      Proiect de hotarare – privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar si a situatiilor financiare pe anul 2016
Domnul viceprimar  –  prezintă expunerea de motive.
Domnul Borda Leon – „Comisia de specialitate pentru agricultura, economico – financiara, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.”
Discutii – Nu sunt.
Se trece la vot si se adopta hotararea cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 15 al ordinii de zi.
15.      Proiect de hotarare -  privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai proiectului “ Modernizarea sistemului de iluminat public in comuna Pastraveni, judetul Neamt”
Domnul viceprimar  –  prezintă expunerea de motive.
Domnul Borda Leon – „Comisia de specialitate pentru agricultura, economico – financiara, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.”
Discutii:
Domnul Onisei Ioan – „ Dupa cum se vede, Ministerul Dezvoltarii se muta la Pastraveni. Oare in extindere alimentare cu apa nu puteau fi incluse si satele Lunca Moldovei si Radeni?”
Domnul viceprimar – „ Este prins si satul Lunca Moldovei.”
Se trece la vot si se adopta hotararea cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 16 al ordinii de zi.
16.      Intrebari - interpelari
Domnul Onisei Ioan – „ S-a modificat Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat? Beneficiarii Legii nr. 416 au dreptul la concediul de odihna? Campaniile electorale au trecut.”
Domnul viceprimar – „ O persoana care efectueaza 3 zile de munca, conform Legii nr. 416//2001, efectueaza 17 ore.”
D-ra Ripanu Eugenia – „ Pentru primele 3 proiecte, trebuie sa completam cu o fraza - ‹‹ decontare pana la 31 decembrie 2016 si rest de executat ››, daca sunteti de acord.”
Unanimitate de voturi pentru completarea primelor 3 proiecte.
Domnul Pascal Ioan – „ Lucrarile la drumuri incep acum?”
Domnul viceprimar – „ Lucrarile pentru drumuri sunt in desfasurare.”
a) Domnul Movila Mihai prezinta cererea preotului Stan Andrei care solicita inchirierea pe o perioada de 3 ani a apartamentului din cadrul Dispensarului medical Radeni, care in prezent nu este locuit.
Domnul Nastasa Lazar – „ Orice comunitate locala are arondat un numar de medici de familie. Nu poate veni alt medic, intrucat la numarul nostru de locuitori sunt arondati 2 medici.”
Domnul Pascal Ioan – „ Daca legea permite, este bine sa se dea in chirie, sa nu se degradeze.”
Domnul Movila Mihai – „ Trebuie facut un contract cu preotul daca i se inchiriaza spatiul solicitat.”
Domnul Onisei Ioan – „ Sa se organizeze licitatie pentru spatiul solicitat. Nu cum s-au desfasurat lucrurile in ceea ce priveste apartamentul de la medici.”
Domnul Borda Leon – „ Atat timp cat e o cladire in administrarea comunei , putem sa ii dam un aviz de principiu pentru inchiriere pana la data cand va exista o solicitare din partea unui medic.”
Domnul Roibu Vasile – „ Medici sunt suficienti. Doar un medic veterinar daca ar veni, i se poate atribui.”
Domnul Nastasa Lazar – „ Noi avem un medic la 1800 de locuitori. Doar daca se vor schimba normativele, va mai veni un alt medic in comuna.”
Domnul Pascal Ioan – „ Avand societatea, am incheiat multe contracte cu diferite firme. Nimeni nu incheie contract pe o perioada mai mare de 1 an.”
Doamna secretar – „ Contractul se poate prelungi cu jumatate din perioada prevazuta initial.”
Domnul Movila Mihai – „ Aviz de principiu favorabil pentru inchiriere pe o perioada de 2 ani de zile cu posibilitatea de prelungire 1 an cu 12 voturi „pentru” si 1 vot „abtinere” (domnul Onisei Ioan).
b) Domnul Movila Mihai prezinta cererea domnului Pelin Haralambe care solicita aprobarea posibilitatii de a paste 100 de oi pe pasunea din zona Dealul Tibucani, inchiriata de dansul in urma unei licitatii publice, cu destinatia de pasune pentru bovine.
Domnul Pelin Haralambe – „ Incarcatura e mare e Haitau. Sa se intocmeasca un proiect de hotarare prin care sa se modifice caietul de sarcini.”
D-ra Eugenia – „ Noi am facut o licitatie. Acum ce facem, schimbam regulile in timpul jocului?”
Doamna secretar – „ Nu are voie sa pasca oile pe pasunea vacilor deoarece incalca prevederile contractuale. In astfel de conditii, se scoate din nou la licitatie pasunea.”
Domnul Borda Leon – „ Nu e nicio greseala daca ii dam voie sa pasca pe pasunea vacilor si oile.”
D-ra Ripanu Eugenia – „ Ce spun crescatorii de vaci? Unde paste oaia, nu mai paste vaca.”
Doamna secretar – „ Daca se incalca prevederile contractuale, se reziliaza contractul.”
D-ra Ripanu Eugenia – „La ‹‹ Clauze›› in contractul de inchiriere pasune scrie cum se modifica contractul.”
Domnul Borda Leon – „ Domnul Pelin Haralambe a venit cu cererea, aprobam cu un act aditional la contractul de inchiriere; pe pasunea inchiriata nu pasc vacile altor cetateni din sat. Cineva care este nemultumit, ataca in contencios.”
Domnul Pelin Haralambe – „ Unde sa ma duc sa pasc oile? Sa le omoram pe Haitau?”
Domnul Movila Mihai – „ Aviz de principiu favorabil pentru initiere proiect de hotarare – act aditional la contractul de inchiriere cu unanimitate „pentru”.
Nemaifiind alte discuţii la ordinea de zi, se supune la vot sistarea lucrărilor şedinţei ordinare lunare, propunere care este aprobată de toţi domnii consilieri prezenţi.
Drept pentru care, am încheiat prezentul proces – verbal.

PRESEDINTE DE SEDINTA,        SECRETAR,                  CONSILIER JURIDIC,


Mihai MOVILA                      Lidia BRÎNZEI           Maria–Roxana DURUBALĂ

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free