Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

29 martie 2012

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂSTRĂVENI 

PROCES-VERBAL, 

Încheiat astăzi,  29  martie  2012.
În sedinţa ordinară lunară a Consiliului local al comunei Păstrăveni, convocată prin Dispoziţia primarului comunei Păstrăveni nr. 27 din 01.02.2012, la care participă un număr de 11 domni consilieri din 13 în funcţie (lipsa domnii Copcea Constantin şi Perţa Ioan).
Ca invitaţi participă d-ra Rîpanu Eugenia - consilier în aparatul de specialitate al Primarului comunei Păstrăveni.
La şedinţa ordinară lunară a consiliului local nu participă domnul primar Ioan Onisei.
Doamna secretar Brînzei Lidia nu se află în localitate, fiind internată la Spitalul Judeţean Piatra Neamţ.
D-ra Gherasim Elena face prezenţa domnilor consilieri, fiecare semnând în registrul de prezenţă.
În continuare prezintă actele normative noi apărute, considerate mai importante de la şedinţa anterioară până în prezent, cuprinse în anexa la procesul - verbal.
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, procesul – verbal de la şedinţa anterioară (27.12.2011) a fost aprobat cu un număr de 10 voturi „pentru” şi o „abţinere” (dl. Borda Leon).
Pentru buna desfăşurare a şedinţei ordinare lunare de astăzi, cât şi pentru perioada următoare, este necesar alegerea unui preşedinte de şedinţă pe o perioadă de 3 luni. Cine face propuneri ?
Domnul Pelin Haralambe propune pe domnul Pascal Ioan, dar acesta refuză.
Domnul Pelin Haralambe propune pe domnul Onisei Pavel Cătălin.
Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot propunerea ca dl. Onisei Pavel Cătălin să fie preşedinte de şedinţă pe o perioadă de 3 luni şi este aprobat cu un număr de 10 voturi « pentru », dl. Onisei Pavel  Cătălin  nu votează.
Domnul Onisei Pavel Cătălin preia conducerea lucrărilor şedinţei, prezintă proiectul ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre – privind modificarea Actului Constitutiv şi al Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMŢ”.
2.  Proiect de hotărâre – privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice în comuna Păstrăveni, judeţul Neamţ.
3.  Proiect de hotărâre – privind modificarea art. 3, art. 4 si art. 9 din HCL nr. 7 din 06.02.2012.
4.   Proiect de hotărâre – privind execuţia bugetului local pe anul 2011.
5.  Proiect de hotărâre – privind aprobarea „Registrului local al spaţiilor verzi din comuna Păstrăveni, judeţul Neamţ”.
6.  Întrebări – interpelări.
Dl. preşedinte de şedinţă întreabă dacă mai sunt alte propuneri a se include pe ordinea de zi.
Nemaifiind alte propuneri a se include pe ordinea de zi, dl. preşedinte de şedinţă supune la vot  ordinea de zi şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la primul punct al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre – privind modificarea Actului Constitutiv şi al Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMŢ”.
Dl. viceprimar Chirilă Constantin – prezintă expunerea de motive.
Dl. Copcea Constantin – preşedinte al comisiei de specialitate buget - finanţe arată că comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Nefiind discuţii pe marginea materialului, se supune la vot proiectul de hotărâre care este aprobat cu un număr de 10 voturi “pentru” şi o « abţinere » (domnul  consilier Pelin Haralambe).
Se trece punctul doi  al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre – privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice în comuna Păstrăveni, judeţul Neamţ.
Dl. viceprimar Chirilă Constantin – prezintă expunerea de motive.
Dl. Borda Leon – preşedinte al comisiei de specialitate juridică şi administraţie publică arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Dl. Borda Leon  – spune că, a mai fost aprobată o astfel de hotărâre în consiliul local, dar dacă au apărut modificări atunci de ce să nu mai aprobăm încă odată.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului, se supune la vot proiectul de hotărâre care este aprobat în unanimitate.
Se trece punctul trei  al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre – privind modificarea art. 3, art. 4 si art. 9 din HCL nr. 7 din 06.02.2012.
Dl. viceprimar Chirilă Constantin – prezintă expunerea de motive.
Dl. Copcea Constantin – preşedinte al comisiei de specialitate buget - finanţe arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Dl. Borda Leon – preşedinte al comisei de specialitate juridică, administraţie publică arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Dl. Borda Leon – îi pare rău că nu este şi doamna secretar de faţă. Dumnealui a spus şi mai înainte că d-na secretar trebuie să fie mai atenta la legalitate pentru că a contrasemnat hotărârile, iar după aceasta au fost multe consecinţe, aşa că subliniază înca odată, să aibă grijă la legalitate. Prefectura, prin compartimentul legalitate, solicită modificarea hotărârii consiliului local nr. 7 din 06.02.2012 referitor la taxele de gloabă, rectificarea se face şi la art. 9 al hotărârii, dar dumnealui nu ştie dacă prefectura a menţionat şi aceasta în solicitarea sa. Acest aspect nu s-a avut în vedere când s-a pus în discuţie proiectul de hotărâre în consiliul local şi nici persoană care a întocmit referatul nu a ţinut cont de asta. Acum se vine şi cu încetarea contractului de arendă cu data de 15 mai. Dumnealui personal a făcut vorbire  în şedinţa din luna februarie, dar vede că nu s-a scris prea mult despre asta în procesul – verbal. În continuare spune că nu este de acord şi nu votează.
Dl. Preşedinte de şedinţă – întreabă dacă mai sunt discuţii.
Nemaifiind discutii pe marginea materialului, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un număr de opt de voturi „pentru” şi trei „abţineri” (d-nii cosilieri Gherasim Dumitru, Borda Leon şi Pelin Haralambe).
Se trece punctul la punctul patru al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre –  privind execuţia bugetului local pe anul 2011.
Dl. Viceprimar – prezintă Raportul privind execuţia bugetului local pe anul 2011.
Dl. Copcea Constantin – preşedinte al comisiei de specialitate buget-finanţe, arată că, comisia a dat aviz favorabil.
Discuţii :
Dl. Borda Leon – spune că d-ra Rîpanu Eugenia ar trebui să vină şi să prezinte consiliului local o listă privind domeniul public şi privat al comunei, fără asta nu se poate face execuţia bugetară şi nici de închidere de sfârşit de an pentru că nu avem situaţia clară, aşa că va veni iarăşi Curtea de Conturi. Cum s-a făcut inventarierea la sfârşitul anului.  

D-ra Rîpanu Eugenia – spune că, dl. Borda Leon face o confuzie. Se face inventarierea bunurilor la sfârşitul anului, dar în ceea ce prevede domeniul public şi privat nu este treaba ei.
Dl. Borda Leon – întreabă : există o comisie care se ocupă de inventariere ?
D-ra Rîpanu Eugenia – da !
Dl. Borda Leon – ar vrea sp stie,  dacă nu trebuia să fie informat şi consiliul local printr-un raport sau altceva ?
D-ra Rîpanu Eugenia – spune că, nu este treaba dumneaei.
Dl. Borda Leon – aduce la cunoştinţa domnilor consilieri şi totodata întreaba dacă dumnealor ştiu că la « Malu Mare » suprafaţa de păşune nu mai este de 7 ha ?
D-ra Rîpanu Eugenia – spune că, scriptic suprafaţa există.
Dl. Borda Leon – spune că, cineva foloseste terenul de la « Malu Mare » crede că 4 ha şi nu plăteşte nimeni pentru el, iar 3 ha nu mai sunt. S-au depus acte la APIA pentru subvenţie, aceştia sunt bani europeni, iar dacă noi mergem cu declaraţii false şi luăm bani, este infracţiune.
Dl. Preşedinte de şedinţă – întreabă dacă mai sunt discuţii.
Nemaifiind discutii pe marginea materialului, se supune la vot proiectul de hotărâre care este aprobat cu un număr de nouă voturi “pentru” şi două « abţineri » (domnii  consilieri  Borda Leon şi Gherasim Dumitru).
Se trece punctul cinci  al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre – privind aprobarea „Registrului local al spaţiilor verzi din comuna Păstrăveni, judeţul Neamţ”.
Dl. Viceprimar – prezintă Raportul privind execuţia bugetului local pe anul 2011.
Dl. Copcea Constantin – preşedinte al comisiei de specialitate buget-finanţe, arată că, comisia a dat aviz favorabil.
Discuţii :
Dl. Borda Leon – spune că, s-a discutat într-o altă şedinţă de consiliu local despre o sumă pentru Registrul spaţiilor verzi.
D-ra Rîpanu Eugenia – spune că, s-a făcut  acest proiect cu Registrul spaţiilor verzi, dar dacă se aprobă,  nu se ştie dacă va fi acceptat la mediu.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului, se supune la vot proiectul de hotărâre şi obţine un număr opt  voturi “pentru” şi trei « abţineri » (domnii  consilieri  Borda Leon, Gherasim Dumitru şi Pelin Haralambe). Nu se aprobă.
Se trece la ultimul punct al ordinii de zi:
Întrebări – interpelări :

1. Dl. Preşedinte de şedinţă – prezintă solicitarea DGAIA privind aprobarea închirierii cu titlu gratuit a unei săli pentru desfăşurarea unor cursuri.
Consiliul local a acordat în unanimitate avizul de principiu pentru închirierea cu titlu gratuit a unei săli în vederea desfăşurării unor cursuri şi iniţierea unui proiect de hotărâre.
Dl. Borda Leon – spune că, a început iarăsi balastarea drumurilor şi că se discutase într-o altă şedinţă şi că se stabilise să participe şi un domn consilier la această operaţiune sau, măcar, să fie şi consiliul local informat în legatură cu maşinile şi cu transportul de balast.
Nemaifiind alte discuţii la ordinea de zi, se supune la vot sistarea lucrărilor sedinţei ordinare lunare, propunere care este aprobată de toţi domnii consilieri prezenţi.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces – verbal.

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                     SECRETAR,     
     Cătălin  Pavel ONISEI                           Lidia BRÎNZEI 

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free