Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

13 decembrie 2012

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂSTRĂVENI

  
PROCES - VERBAL,
 
Încheiat astăzi, 13 decembrie 2012.
În şedinţa ordinară lunară a Consiliului local al comunei Păstrăveni, convocată prin Dispoziţia primarului comunei Păstrăveni nr. 345 din 07.12.2012, la care participă un număr de 12 consilieri din 13 în funcţie (lipseşte domnul consilier Năstasă Lazăr).
Ca invitat participă doamna Nistor Cristina – Iulia - consilier în cadrul aparatului de specialitate al primarului şi domnul Chirilă Constantin – sef SVSU.
La şedinţa ordinară lunară a consiliului local participă şi domnul primar Ioan Onisei.
Doamna secretar Brînzei Lidia face prezenţa domnilor consilieri fiecare semnând în registrul de prezenţă. În continuare prezintă actele normative noi apărute, considerate mai importante de la şedinţa anterioară până în prezent, cuprinse în anexa la procesul - verbal. 
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, procesul – verbal de la sedinţa anterioară (31.10.2012) a fost aprobat în unanimitate.
Pentru buna desfăşurare a sedinţei ordinare lunare de astăzi cât şi pentru perioada următoare, este necesar alegerea unui preşedinte de şedinţă pe o perioadă de 3 luni. Cine face propuneri?
Domnul Borda Leon propune pe doamna Macovei Cristina.
Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot propunerea ca d-na Macovei Cristina să fie preşedinte de şedinţă pe o perioada de 3 luni şi este aprobat cu un număr de 11 voturi « pentru », d-na Macovei Cristina nu votează.
Doamna Macovei Cristina preia conducerea lucrărilor şedinţei, prezintă proiectul ordinii de zi: 
1. Proiect de hotărâre – privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2013.
2. Proiect de hotărâre – privind rectificarea bugetului local pe anul 2012.
3. Proiect de hotărâre – privind desemnarea unui unui consilier local din Consiliul local al comunei Păstrăveni care să reprezinte instituţia în instanţă.
4. Proiect de hotărâre – pentru completarea art. 21 alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al SVSU Păstrăveni aprobat prin HCL nr. 17 din 31.05.2006.
5. Proiect de hotărâre – privind aprobarea Regulamentului local pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea din circulaţie a vehiculelor de pe raza comunei Păstrăveni care nu se supun înmatriculării.
6. Proiect de hotărâre –   privind numirea doamnei Macovei Cristina ca membru în unele comisii ale Consiliului local al comunei Păstrăveni.
7. Proiect de hotărâre –   privind aprobarea Planului strategic de dezvoltare a serviciilor sociale furnizate de către serviciul public de asistenţă socială 2012 – 2017, a Codului etic al personalului care oferă servicii sociale, a Cartei drepturilor beneficiarilor de servicii sociale şi a Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a Serviciului public de asistenţă socială la nivelul comunei Păstrăveni, judeţul Neamţ.
8. Întrebări – interpelări.
D-na preşedinte de şedinţă întreabă dacă mai sunt alte propuneri a se include pe ordinea de zi.
Nemaifiind alte propuneri pentru a se include pe ordinea de zi, d-na preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi şi se aprobă cu unanimitate de voturi de către domnii consilieri prezenţi la şedinţă.
Dl. Borda Leon – spune că, este sfârşit de an, dar începând de anul viitor ar dori ca dl. primar să fie prezent la toate şedinţele de consiliu local, să poarte eşarfa tricoloră, iar doamnei secretar îi propune ca pentru fiecare proiect de hotărâre să precizeze cvorumul pe care trebuie să-l întrunească cât şi să fie atentă la semnătura pentru legalitate.
Se trece la primul punct al ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre – privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2013.
Dl. viceprimar – prezintă expunerea de motive, întrucât dl. primar este într-o şedinţă la Centru Pilot Păstrăveni.
Dl. preşedinte al comisiei buget - finanţe arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Dl. Borda Leon –  spune că, este regretabil că domnul primar lipseşte, dar să nu fie nici d-ra contabil nu prea este normal, pentru că a constatat că s-a strecurat o inadvertenţă la art. 255 alin. (2), 260 alin. (2) respectiv 265 alin. (2), articole care prevăd în mod in expres că se acordă facilităţi fiscale doar persoanelor fizice, aşa că nu se poate să aprobe şi pentru persoane juridice. La art. 291 din Legea nr. 571/2003 se prevede că autorităţile administraţiei publice sunt responsabile pentru încasarea taxelor, impozitului şi penalităţilor, în aceeaşi lege la art. 292 se specifică că orice persoana juridică are obligaţia de a calcula şi a prezinta declaraţia de impunere până la 31.01.2012. În concluzie, este de acord să se aprobe facilităţi doar pentru persoane fizice nu şi pentru persoane juridice.
Dl. Gherasim Dumitru – ar dori să ştie unde unde este d-ra contabil.
Dl. Hanganu Emilian  – spune că, dacă nu este legal să se acorde facilităţi şi persoanelor juridice atunci se poate modifica proiectul de hotărâre în şedinţa de consiliu pentru că oricum se va întoarce de la legalitate şi trebuie modificată hotărârea adoptată.
D-na secretar – pentru edificare aducem Codul fiscal şi verificăm.
Se prezintă articolele în discuţie conform Codului fiscal şi se vede că nu este nici o inadvertenţă, proiectul este întocmit corect.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi obţinem un număr de zece voturi „pentru” şi două voturi „împotrivă” (domnii Borda Leon şi Gherasim Neculai).
Se trece la punctul doi al ordinii de zi:
2. Proiect de hotărâre – privind rectificarea bugetului local pe anul 2012.
Dl. primar – prezintă expunerea de motive, după care propune modificarea anexei la rectificarea de buget cu suma de patru mii lei pentru achiziţionarea de carburant pentru deszăpezire.
Dl. preşedinte al comisiei buget - finanţe arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Dl. Borda Leon – întreaba: sunt adăugiri de ultimă oră?
Dl. Hanganu Emilian – spune că, s-au primit indicaţii de la Prefectura Judeţului Neamţ să se asigure banii necesari achiziţionarii de carburanţi pentru deszăpezire, se preconizează a fi o iarnă grea.
Dl. Borda Leon – spune că, ar fi imperativ necesar să cumpărăm o lamă la Volă care se foloseşte la deszăpezire, aceasta este mai importantă decât cadourile pentru copii, cadouri copiilor la şcoală se pot face şi din sponsorizări.
Dl. Hanganu Emilian – viceprimar – informeaza consiliul local că, deja, propunerea pentru achiziţionarea unei lame este făcută şi costă mai mult de 10 mii lei. S-a publicat şi pe SEAP, dar anul acesta nu se mai poate face nimic, poate anul viitor.
Dl. Copcea Constantin – arată că, se poate achiziţiona doar o lamă de la dezmembrări, cele noi sunt foarte  scumpe.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma modificată şi se aprobă cu un număr de zece voturi „pentru” şi două „abţineri” (domnii Borda Leon şi Gherasim Neculai).
Se trece la punctul trei al ordinii de zi:
3. Proiect de hotărâre – privind desemnarea unui unui consilier local din Consiliul local al comunei Păstrăveni care să reprezinte instituţia în instanţă.
Dl. primar – prezintă expunerea de motive, după care propune modificarea anexei la rectificarea de buget .
Dl. preşedinte al comisiei pentru administraţie publică şi juridică arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Dl. Onisei Pavel – Cătălin – propune ca dl. Copcea Constantin să fie desemnat pentru reprezentarea instituţiei în instanţă.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un număr de zece voturi „pentru” şi o „abţinere” (domnul Gherasim Neculai), domnul Borda Leon – nu votează.
Se trece la punctul patru al ordinii de zi:
4. Proiect de hotărâre – pentru completarea art. 21 alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al SVSU Păstrăveni aprobat prin HCL nr. 17 din 31.05.2006.
Dl. primar – prezintă expunerea de motive.
Dl. preşedinte al comisiei pentru administraţie publică şi juridică arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Nefiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul cinci al ordinii de zi:
5. Proiect de hotărâre – privind aprobarea Regulamentului local pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea din circulaţie a vehiculelor de pe raza comunei Păstrăveni care nu se supun înmatriculării.
Dl. primar – prezintă expunerea de motive.
Dl. preşedinte al comisiei pentru administraţie publică şi juridică arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Dl.. Gherasim Dumitru – ar dori să ştie ce prevede acest regulament şi la ce se referă.
Dl. Hanganu Emilian – viceprimar, precizează că, acest regulament se referă la mopede, tractoare, motocositoare, etc. şi apoi sunt prevăzute şi modificările legale în vigoare, respectiv se solicită şi verificarea tehnică - RAR-ul .
Dl. Gherasim Dumitru – întreabă, dacă regulamentul prevede şi sancţiuni? Întrucât sunt modificări la legislaţie se întreabă: câte tractoare au verificarea tehnică?
Dl. Hanganu Emilian – spune că, la înscriere, conform acestui regulament, trebuie să prezinte toate actele necesare.
Dl. primar – arată că, sunt aceleaşi condiţii ca şi la celelalte mijloace de transport, respectiv dacă este vândut sau dat fier vechi rebuie radiat pentru că altfel nu se poate scădea din evidenţele instituţiei, iar cetăţeanul plăteşte impozit în continuare. Astfel că, era şi acesta un motiv în plus pentru aprobarea acestui regulament.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul şase al ordinii de zi:
6. Proiect de hotărâre –  privind numirea doamnei Macovei Cristina ca membru în unele comisii ale Consiliului local al comunei Păstrăveni.
Dl. primar – prezintă expunerea de motive.
Dl. preşedinte al comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, protecţie socială arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Nefiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul şapte al ordinii de zi:
7. Proiect de hotărâre – privind aprobarea Planului strategic de dezvoltare a serviciilor sociale furnizate de către serviciul public de asistenţă socială 2012 – 2017, a Codului etic al personalului care oferă servicii sociale, a Cartei drepturilor beneficiarilor de servicii sociale şi a Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a Serviciului public de asistenţă socială la nivelul comunei Păstrăveni, judeţul Neamţ.
Dl. primar – prezintă expunerea de motive.
Dl. preşedinte al comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, protecţie socială arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Dl. Borda Leon – spune că, înţelege că la nivel de Primărie a comunei Păstrăveni există un compartiment de asistenţă socială care ar fi trebuit să fie acreditat, acum înţelege că se înfiinţează un serviciu de asistenţă socială. Ar dori să ştie dacă se prevede pe viitor o dregrevare adică să preia asistenţii maternali.
D-na secretar – spune că, nu!
D-na Nistor Cristina – Iulia – asistent social în cadrul aparatului de specialitate al primarului spune că se vor efectua aceleaşi activităţi ca şi până acum.
Dl. Hanganu Emilian – serviciul de asistenţă socială nu este acreditat.
Dl. Borda Leon – arată că compartimentul reprezintă doar o persoană iar serviciul prevede mai multe persoane. Legislaţia privind acreditarea serviciilor de asistenţă socială este înca din 2003 – 2004.
D-na secretar – spune că, termenul limită pentru aprobarea acestui serviciu prin hotărâre de consiliu local este 31.12.2012, după care se vor face demersurile pentru a fi acreditat.
Dl. Borda Leon – spune că, poate pe viitor toate aceste activităţi se vor desfaşura la nivel de comună.
Dl. Gherasim Dumitru – ar dori să ştie dacă sunt modificări în afara de ceea ce este până acum, iar referitor la copiii care sunt plecaţi în Italia.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul opt al ordinii de zi:
8. Întrebări – interpelări.
Dl. Borda Leon – profită de faptul că este şi domnul primar şi ar dori să ştie care sunt criteriile după care se acordă ajutoarele PEAD, întreabă aceasta pentru că mulţi cetăţeni l-au întrebat şi pe el.
Dl. primar – dă cuvântul doamnei Nistor Cristina – asistent social pentru a explica modalităţile şi categoriile de persoane care beneficiază de aceste ajutoare.
Dl. Borda Leon – întreabă, dacă doar asistaţii sociale sunt beneficiari, dar ceilalţi cetăţeni care nu au venituri de ce nu beneficiază?
D-na secretar – ajutoarele se dau conform unor tabele întocmite şi trimise de către AJOFM, Casa de Pensii, AJPIS, etc.
Dl. Borda Leon – în continuare, arată că sunt persoane care nu au de nici unele, dar nu primesc aceste ajutoare, iar alte persoane, care mai au câte ceva totuşi sunt pe listă.
D-na secretar – sunt multe persoane care nu vor să-şi facă ajutor social sau nu depun actele la dosar.
Dl. primar – spune că, a crezut că doamna asistent social va da răspunsul în acest caz, dar aşa v-a preciza dumnealui că s-a respectat prevederile HGR, iar din pachetul de produse nu s-a primit uleiul, dar nu mai sunt produse în plus. Altă dată au fost produse şi s-au mai dat şi altor cetăţeni care au probleme materiale, iar dacă vor mai fi produse vom da ca şi altă dată cetăţenilor care nu au venituri.
Dl. Borda Leon – ar vrea să ştie dacă, există vreo posibilitate de completare a listelor pentru alimente.
Dl. Gherasim Dumitru - întreabă: ce reprezintă o porţie?
D-na Nistor Cristina – enumeră produsele pe care le conţine un pachet.
Dl. primar – prezintă consiliului local date cu privire la Vola, fiind nămeţii mari aceasta a fost  la Lunca Moldovei , după care s-a dus la Rădeni să facă drum pentru că este o persoană care trebuie să meargă la dializă, dupa care v-a trebui să desfunde iaraşi drumul la Lunca Moldovei. În continuare, spune că de a doua zi va veni un autogreder care v-a curăţa, de asemnea, drumurile de zăpadă. 
Dl. primar – încheie prin a spune că dacă se consideră că nu perturbă şedinţele de consiliu va mai veni la şedinţă dar altfel v-a trimite materialele la şedinţă şi v-a prezenta dl. viceprimar expunerea de motive.
Nemaifiind alte discuţii la ordinea de zi, se supune la vot sistarea lucrărilor sedinţei ordinare lunare, propunere care este aprobată de toţi domnii consilieri prezenţi.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces – verbal.
 
 PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,   SECRETAR,        CONSILIER,
  D
umitru GHERASIM                Lidia BRÎNZEI        Elena GHERASIM
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free