Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

11 martie 2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL  NEAMŢ 
CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  PĂSTRĂVENI 

PROCES - VERBAL,

Încheiat astăzi, 11 martie 2013.
În şedinţa ordinară lunară a Consiliului local al comunei Păstrăveni, convocată prin Dispoziţia primarului comunei Păstrăveni nr. 70 din 04.03.2013, la care participă un număr de 12 consilieri din
13 în funcţie.
Ca invitat participă d-ra Rîpanu Eugenia consilier în cadrul aparatului de specialitate al primarului.
La şedinţa ordinară lunară a consiliului local participă domnul primar Ioan Onisei.
Doamna secretar Brînzei Lidia face prezenţa domnilor consilieri fiecare semnând în registrul de prezenţă, lipseşte dl. consilier Gorea Anton - Nicolai.
În continuare prezintă actele normative noi apărute, considerate mai importante de la şedinţa anterioară până în prezent, cuprinse în anexa la procesul - verbal.
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, procesul – verbal de la şedinţa anterioară (27.02.2013) a fost aprobat în unanimitate.
Pentru buna desfăşurare a şedinţei ordinare lunare de astăzi cât şi pentru perioada următoare, este necesar alegerea unui preşedinte de şedinţă pe o perioadă de 3 luni. Cine face propuneri?
Domnul Nastasă  Lazăr  propune pe domnul Borda Leon.
Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot propunerea ca dl. Borda Leon să fie preşedinte de şedinţă pe o perioadă de 3 luni şi este aprobat cu un număr de 11 voturi «pentru», dl. Borda Leon nu votează.
Domnul Borda Leon preia conducerea lucrărilor şedinţei, prezintă proiectul ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre – privind execuţia bugetului local pe anul 2012.
2. Proiect de hotarâre – privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maxim 120 000 lei, în conformitate cu prevederile OUG nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative.
3. Proiect de hotârâre – privind iniţierea procedurii de concesionare prin licitaţie publică a suprafeţei de
50 ha păşune « Haitău » aflată în domeniul privat al comunei Păstrăveni.
4.  Intrebări – interpelări.
Dl.  preşedinte de şedinţă întreabă dacă mai sunt alte propuneri a se include pe ordinea de zi.
Dl. primar propune a se retrage de pe ordinea de zi punctul 3, respectiv proiectul de hotărâre – privind iniţierea procedurii de concesionare prin licitaţie publică a suprafeţei de
50 ha păşune « Haitău » aflată în domeniul privat al comunei Păstrăveni, întrucât dl. Pelin Haralambe a depus cerere prin care aduce la cunoştinţă că împreună cu alţi organizatori de stâni au depus toate documentele pentru înfiinţarea unei asociaţii a crescătorilor de ovine.
Nemaifiind alte propuneri de includere sau excludere de pe ordinea de zi, dl. preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi în noua formă, cu trei puncte care se aprobă în unanimitate.
Se trece la primul punct al ordinii de zi:
Proiect de hotarare – privind execuţia bugetului local pe anul 2012.
Dl. primar – dă cuvântul d-rei consilier Rîpanu Eugenia pentru a prezenta raportul de execuţie a bugetului.
D-ra Rîpanu Eugenia – precizează că la sfârşitul fiecărui trimestru s-a supus şi aprobat în consiliul local contul de execuţie, dar acest cont de execuţie este pe total an 2012.
Dl. preşedinte al comisiei buget - finanţe arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Dl. Pascal Ioan – întrebă: ce reprezintă suma de 330 lei?
D-ra Rîpanu Eugenia – spune că, reprezintă contravaloarea tăbliţelor pentru autovehicule.
Dl. Gherasim Dumitru - spune că, nu i s-a răspuns încă domnului Borda Leon cu privire la cheltuielile aferente renovării sediului primăriei, astfel că, iniţial s-a cheltuit un miliard lei vechi, după care s-a ajuns la suma de 1,5 miliarde lei vechi.
D-ra Rîpanu Eugenia – arată că, s-au încheiat două contracte unul pentru renovare construcţie şi altul pentru instalaţia electrică în valoare totală de 88 mii lei.
Dl. Borda Leon – spune că, dacă dl. Gherasim Dumitru nu a precizat şi sumele, atunci o să spună dumnealui că au fost aprobate două contracte în suma totală de 99 mii lei, iar lucrările s-au prelungit până la 31 decembrie aferent anului 2011, iar în anul 2012 nu apare nici o hotărâre de consiliu local care să aprobe alte cheltuieli.
D-ra Rîpanu Eugenia – spune că, în anul 2012 sunt sume aprobate în limita bugetului.
Dl. Borda Leon – spune că, i se pare foarte dubios cum de sunt încheiate trei contracte cu aceeaşi firmă, cum putea să câştige aceeaşi persoană, dat fiind faptul că a fost şi publicat pe SEAP?
D-ra Rîpanu Eugenia – arată că, sunt reparaţii care trebuiau plătite în anul 2012.
Dl. Borda Leon – este nedumerit şi întreabă; cum de în anul 2011 s-a aprobat o hotărâre de consiliu local pentru asta, iar în anul 2012 nu?
Dl. primar - spune că, în anul 2012 bugetul s-a aprobat pe capitole, dar domnii consilieri nu înţeleg.
D-ra Rîpanu Eugenia – arată că, în timpul desfăşurării lucrărilor, devizul se poate recalcula.
Dl. Borda Leon – spune că, s-a făcut la fel ca la şcoli.
Dl. primar – arată că, iniţial s-a făcut un deviz în funcţie de banii pe care îi aveam la buget, apoi s-a gândit ca la o rectificare de buget, s-ar mai putea aloca sume făcându-se un alt deviz.
Dl. Borda Leon – întreabă: cum de nu s-a făcut un proces-verbal de recepţie a lucrărilor?
Dl. primar – spune că, s-a făcut un deviz estimativ, proiectantul nu a prins de la început toate lucrările, iar dacă nu s-a făcut un proces-verbal de recepţie finală, nu i s-a dat garanţia şi nici nu s-au achitat ultimii bani pe lucrări.
Dl. Gherasim Dumitru – spune că, este mai bine că nu s-au achitat ultimii bani pentru că aceasta este ca şi o garanţie a lucrării.
Dl. primar – arată că, domnul viceprimar împreună cu domnul constructor au stabilit care sunt neregulile, urmând ca mâine o echipă să vină să le remedieze.
Dl. Borda Leon – este nelămurit şi întreabă: cum de suma care mai este de plată nu apare în arierate?
D-ra Consilier – spune că, nu există recepţie finală.
Dl. Copcea Constantin – arată că, dumnealui a fost în comisie şi va spune exact cum a fost, respectiv nu s-a iertat nici o neregulă fie că era vorba despre perete, fie despre gresie sau parchet, zugrăveală, etc. atât cât s-a priceput şi dumnealui.
Dl. Borda Leon – întreabă pe domnii consilieri: credeţi că lucrările care s-au făcut merită suma de 1,5 miliarde lei vechi?
Dl. Copcea Constantin – arată că,  pereţii nu erau drepţi aşa că s-au încărcat cu mult material. Dacă faceţi şi acasă reparaţii sau renovări, plecaţi de la o sumă şi apoi vedeţi unde ajungeţi.
Dl. Borda Leon – întreabă: dacă domnii consilieri consideră că proiectantul ar fi de acord cu lucrările executate şi dacă ar fi de acord ca ele să se fi terminat mai târziu decât era prevăzut în contract?
Dl. Copcea Constantin – arată că, este bine pentru că tot se mai repară greşelile.
Dl. Borda Leon – arată că, la suma aceasta ar fi suficientă o garanţie de 1 an.
Dl. Hanganu Emilian – spune că, săptămâna dinaintea şedinţei de consiliu local, constructorul era foarte supărat că nu-şi  primeşte garanţia.
Dl. primar – spune că, îşi ia angajamentul faţă de toţi domnii consilieri că orice lucrare ce se va mai face, ca membri în comisiile de recepţie, vor fi numiţi atât consilieri USL cât şi consilieri de la celelalte partide, pentru a se evita orice discuţii.
Dl. Borda Leon – are o obiecţiune, a spus-o şi data trecută: lista cu bunurile din inventarul public şi privat să fie supusă în consiliul local să ştie şi domnii consilieri care sunt acestea şi cum sunt folosite.
D-ra Rîpanu Eugenia – spune că, în conformitate cu Legea nr. 82/1991 la sfârşitul fiecărui an avem obligaţia inventarierii patrimoniului, dar consideră că dl. Borda Leon se referă la inventarul domeniului public şi privat.
Dl. Borda Leon – arată că, în art. 122 din Legea nr. 215/2001 se specifică faptul că toate bunurile aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale şi se prezintă anual de către domnul primar un raport în consiliu local.
D-ra Rîpanu Eugenia – spune că, s-a facut inventariere anuală şi că într-o frază concisă s-a menţionat ce s-a scos (casat).
Dl. Borda Leon – spune că, au inventariat bunurile mobile şi imobile, dar dacă dumnealui va căuta, se va vedea că nu este în totalitate şi face referire la terenul unde este construit un garaj, care nu ştie dacă este liber, cât şi terenul de
la Malu Mare.
Dl. primar – arată că, în inventariere apare teren şi apoi nu l-a dat dumnealui spre folosinţă, cine l-a dat să aducă şi hârtii.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un număr de opt voturi ”pentru”, trei „abţineri” (Nastasă Lazăr, Gherasim Neculai şi Ciocoiu Mihai).
Se trece la punctul doi al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre – privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maxim 120 000 lei, în conformitate cu prevederile OUG nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative.
Dl. primar  – prezintă expunerea de motive.
Dl. preşedinte al comisiei buget - finanţe arată că, s-a dat aviz nefavorabil.
Discuţii:
Dl. Gherasim Dumitru – pentru că nu a primit prea multe informaţii tehnice şi dacă dobânda este în procent de 5,2%, ar dori să ştie, dacă procentul se referă la dobânda anuală?
Dl. primar – spune că, aceasta se refera la dobânda anuală.
Dl. Gherasim Dumitru – întreabă: cât este în lei dobânda la suma propusă pentru împrumut.
D-ra Rîpanu Eugenia – spune că, nu ştie!
Dl. Nastasă Lazăr – ar dori să ştie dacă a venit bugetul?
Dl. Borda Leon  –  se întreabă: cum vin în consiliu local cu proiectul de hotărâre fără să prezinte toate informaţiile?
D-ra Rîpanu Eugenia – în urma unui calcul, spune că, la o dobanda de 5,25% /an ar fi o suma de 6300 lei/an.
Dl. Gherasim Dumitru – întreabă: dacă se poate achita anticipat împrumutul?
D-ra Rîpanu Eugenia – spune că, nu!
Dl. Gherasim Dumitru – ar vrea să ştie, dacă există vreo răspundere pecuniară, respectiv în caz de neachitare să se pună sechestru pe bunurile primăriei?
Dl. primar – spune că,  a avut loc o şedinţă cu bugetul  la consiliul judeţean şi poate să spună că la noi suma pentru care solicităm împrumutul este mică comparativ cu alte primării care au datorii mult mai mari, iar dacă guvernul ne pune la dispoziţie acest mod de a ne achita arieratele atunci de ce să nu recurgem la el? În luna iulie vor fi rectificări de buget şi atunci vom da banii integral înapoi. Dacă nu achităm arieratele, ne pot bloca conturile şi nu mai putem funcţiona ca instituţie.
Dl. Gherasim Dumitru – ar dori să ştie, dacă putem plăti anticipat?
Dl. primar – spune că, da!
Dl. Gherasim Dumitru – ar dori să ştie, dacă se întârzie o lună cu plata ratei, cum se procedează? Se pune sechestru pe bunurile aparţinând primăriei?
Dl. primar – spune că, se va plăti dobânda, în schimb dacă nu achităm arieratele ne blochează conturile.
Dl. Nastasă Lazăr – întreabă: dacă se ştie ce suma ni s-ar alocat la buget de
la Consiliul Judeţean?
Dl. Borda Leon – spune că, a văzut pe internet că s-a alocat comunei Păstrăveni suma de 265 mii lei.
Dl. Nastasă Lazar – spune că, din bugetul acesta, s-ar putea achita arieratele şi să nu mai facem împrumutul.
Dl. primar – spune că, a doua zi are proces
la Judecătoria Tîrgu Neamţ cu SC Viarom Construct SA şi este citat dumnealui, nu consiliul local. Contractul cu aceasta firmă expiră în anul 2014, numai că o firmă de avocaţi se judecă cu noi, care solicită să plătim şi penalităţile, adică suma de plată integral şi cheltuielile de judecată. Până pe 29 martie avem angajament să plătim arieratele.
Dl. Copcea Constantin – spune că, atunci când s-a făcut asfaltarea a fost bine, mai ales ca firma s-a angajat să o facă cu banii lor şi n-a fost campanie electorală. Iar dacă s-a făcut lucrarea şi ei ne dau în judecată, atunci lucrarea trebuie plătită şi mai mult de atât plătim şi cheltuieli de judecată.
Dl. Borda Leon – spune că, dacă avem termen 2014 este cu atât mai bine.
D-ra Rîpanu Eugenia – spune că, pentru ei nu conteaza termenul.
Dl. Nastasă Lazăr – spune că, dacă sunt bani.
Dl. Copcea Constantin – nu sunt bani.
Dl. primar – precizează că, d-na de la trezorerie a spus că dacă ne dă statul un împrumut atunci trebuie să-l  luăm pentru a achita arieratele.
D-ra Rîpanu Eugenia – prezintă convenţia de împrumut şi specifică faptul că, în formular nu scrie exact şi lasă la latitudinea noastră termenul.
Dl. Borda Leon – spune că, noi mergem pe ideea că putem lua împrumut, dar nu ştim cum calculează dobânda. Apoi continuă spunând că, dacă ştim că avem datorii să nu mai facem alte cheltuieli, gen pietruire, etc.
Dl. Copcea Constantin – spune că, pentru pietruire sunt prevăzuţi separat bani.
Dl. Borda Leon – pentru SC Viarom Construct SA noi trebuia să dăm banii, dar şi pentru împrumut tot noi trebuie să dăm banii.
Dl. Gherasim Neculai – spune că, el votează proiectul de hotărâre dar nu pe o perioadă mai mare de 3 ani pentru că atât este mandatul lui.
Dl. primar – arată că, pentru acest miliard, nu va fi necesar să vină altcineva primar ca să plătească datoria, cu toate că atunci când dumnealui a preluat funcţia de primar erau arierate.
Dl. Borda Leon – spune că, nu erau datorii, era o investiţie, doar ştiu dumnealor.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la ultimul punct  al ordinii de zi:
Întrebări – interpelări:
Dl. Borda Leon – propune să se cumpere o lamă pentru deszăpezire. Mai are încă două puncte de vedere, respectiv:
1.achiesează la proiectul Consiliului Judeţean pentru creearea unei perdele de salcâmi pe drumul  Păstrăveni - Rădeni.
2.cotele de consum carburant la maşinile de la primărie.
Dl. primar – spune că a răspuns
la Curtea de conturi în legătură cu toate cheltuielile ce s-au efectuat la nivel de instituţie şi va răspunde în continuare.
Dl. Borda Leon – propune o colaborare mai bună pe viitor pentru bunul mers al activităţii consiliului local.
Dl. primar – spune că, pentru Logan cota de motorină este de 72 l/lună.
Dl. Borda Leon – doar pentru Logan? Va ajunge atât combustibil pentru câte drumuri face?
Dl. primar – spune că, atunci când nu mai avem, punem bani din buzunar şi luăm combustibil. Aduce la cunoştinţă domnilor consilieri proiectul pentru creare de lizieră de salcâmi, precizând că, dl. Tărâţă aduce puieţi de salcâm şi ca va discuta cu proprietarii care au teren de-a lungul drumului să–şi dea acceptul pentru a planta aceşti puieţi.
Continuă prin a spune că, sunt niste bani la păşune, respectiv 750 milioane lei vechi şi că ar fi bine ca domnii consilieri să se gândească ce se doreşte a se  face cu aceşti bani.
Dl. Borda Leon – întreabă: de ce nu s-au cheltuit aceşti bani?
Dl. primar – spune că s-a  gândit că ar fi bine de cumpărat un tractor şi cositoare iar de la buget să se cumpere o freza şi o lamă, a văzut acest lucru şi
la Războieni, aceştia chiar au încheiat contract cu Ţibucanii pentru freză şi lamă.
Dl. Nastasă Lazăr – spune că, este un lucru foarte bun.
Dl. primar – arată că, o altă variantă ar fi ca pentru timp de iarnă să se facă plase, care vor fi amplasate pe drumul  Rădeni.
Dl. Nastasă Lazăr – spune că, amândouă idei sunt bune.
Dl. primar – spune că, vom lua bracuri iar cu persoanele de la ajutorul social vom construi aceste plase şi bineînţeles cu acceptul proprietarilor de terenuri din locul unde vor fi amplasate. În continuare spune că, vom primi bani pentru asfalt, bani care vor veni prin hotărâre de guvern, dar v-a trebui să facem noi proiectul.
Dl. Borda Leon – ar dori să ştie, ce facem cu deşeurile?
Dl. primar – spune că, dl. viceprimar se ocupă de încheierea contractelor de colectare a gunoiului menajer, iar pentru cine vrea poate sa achiziţioneze şi pubele. Pentru cetăţenii din comuna noastră începând cu 15 aprilie se depun dosarele
la APIA pentru subvenţie, în acest sens sunt puse afişe peste tot şi vom mobiliza cetăţenii.
Nemaifiind alte discuţii la ordinea de zi, se supune la vot sistarea lucrărilor şedinţei ordinare lunare, propunere care este aprobată de toti domnii consilieri prezenţi.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces – verbal.

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ, SECRETAR,    CONSILIER,                                          
      Leon BORDA      Lidia BRÎNZEI        Elena GHERASIM

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free