Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

08 septembrie 2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂSTRĂVENI
 

PROCES - VERBAL,

Încheiat astăzi, 8 septembrie 2014.
În şedinţa extraordinară a Consiliului local al comunei Păstrăveni, convocată prin Dispoziţia primarului comunei Păstrăveni nr. 243 din 04.09.2014, la care participă un număr de 12 consilieri din 13 în funcţie (lipseşte dl. Gherasim Dumitru).
La şedinţa extraordinară lunară a consiliului local participă şi domnul primar Ioan Onisei.
D-ra  consilier Gherasim Elena  face prezenţa domnilor consilieri fiecare semnând în registrul de prezenţă.
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, procesul – verbal de la şedinţa anterioară (20.08.2014) a fost supus la vot şi aprobat în unanimitate.
Domnul Copcea Constantin preia conducerea lucrărilor şedinţei şi prezintă proiectul ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre – pentru modificarea şi completarea HCL nr. 52 din 20.08.2014 privind aprobarea închirierii directe a suprafeţei de 7765 mp teren din domeniul privat al comunei Păstrăveni.
2. Proiect de hotărâre – privind aprobarea constituirii garanţiei de exploatare a bunurilor concesionat.
3. Proiect de hotărâre – privind  rectificarea bugetului local pe anul 2014.
4. Proiect de hotărâre – pentru modificarea HCL nr. 34 din 02.07.2014 privind utilizarea excedentului bugetului local înregistrat la 31.12.2013.
5. Proiect de hotărâre – pentru modificarea şi completarea HCL nr. 38 din 02.07.2014 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii « Înfiintare sistem de canalizare şi staţie de epurare în comuna Păstrăveni, Judeţul Neamţ ».
6. Proiect de hotărâre – pentru modificarea şi completarea HCL nr. 37 din 02.07.2014 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii « Extindere alimentare cu apă în comuna Păstrăveni, judeţul Neamţ ».
7. Proiect de hotărâre – pentru modificarea şi completarea HCL nr. 36 din 02.07.2014 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii « Modernizare drumuri comunale DC 19 si DC 21 şi drumuri vicinale Păstrăveni ».
8. Proiect de hotărâre – privind  trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Păstrăveni a suprafeţei de 36 mp şi atribuirea în concesiune directă.
Dl. Borda Leon –  consideră că două proiecte de pe ordinea de zi nu îndeplinesc condiţiile de legalitate pentru a fi  înscrise pe ordinea de zi şi supuse dezbaterii consiliului local, respectiv: Proiectul de  hotărâre – pentru modificarea şi completarea HCL nr. 52 din 20.08.2014 privind aprobarea închirierii directe a suprafeţei de 7765 mp teren din domeniul privat al comunei Păstrăveni şi proiectul de hotărâre – privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Păstrăveni a suprafeţei de 36 mp şi atribuirea în concesiune directă, întrucât acesta din urmă nu are studiu de oportunitate.
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi propusă de dl. Primar şi se aprobă cu un număr de 11 voturi « pentru » şi o abţinere (dl. Borda Leon).
Întrucât domnişoara consilier Rîpanu Eugenia trebuie să se prezinte la Agentia Judeţeană a Finanţelor Publice la Piatra Neamţ, dl. Primar propune ca începerea dezbaterii punctelor înscrise pe ordinea de zi să se facă cu proiectul de hotărâre de la punctul trei al ordinii de zi, respectiv :
Proiect de  hotărâre – privind  rectificarea bugetului local pe anul 2014.
Dl. primar Onisei Ioan – prezintă expunerea de motive.
Dl. secretar al comisiei de specialitate buget – finanţe Onisei Pavel-Cătălin - arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Nefiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi obţine un număr de 11 voturi „pentru” şi o abţinere (dl. Borda Leon).
Se trece la punctul unu de pe ordinea de zi:
Proiect de hotărâre – pentru modificarea şi completarea HCL nr. 52 din 20.08.2014 privind  aprobarea închirierii directe a suprafeţei de 7765 mp teren din domeniul privat al comunei Păstrăveni.
Dl. primar Onisei Ioan – prezintă expunerea de motive.
Dl. secretar al comisiei de specialitate buget – finanţe Onisei Pavel-Cătălin - arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Dl. Borda Leon – precizează că, luarea de cuvânt nu este o intimidare, este de datoria dumnealui să-şi spună punctul de vedere, iar domnii consilieri pot să aprobe după cum îi spune constiinţa. Precizează, din nou, că nu îndeplineşte condiţiile de legalitate şi că la art. 5 din OUG nr. 34/2013 se explică modalitatea de folosire a acestor terenuri, mai mult de atât există şi norme de aplicare, unde spune că, se poate aproba scoaterea din circuitul agricol a unei suprafeţe de teren  păşune numai cu avizul Ministerului Agriculturii, ba mai mult trebuie să se identifice o altă suprafaţă de teren care să fie utilizată în acest sens. Arată, în continuare, că legea prevede şi sancţiuni cu amendă de la 5000 lei la 15000 lei.
Dl. primar – spune că, aşa cum a mai arătat şi la şedinţa anterioară, până când consiliu local nu aprobă scoaterea suprafeţei de teren păşune din circuitul agricol, SNC Romgaz nu poate solicita toate avizele. Aşa că nici ei nu vor veni să facă prospecţiunile până nu au toate avizele. Este de datoria lor să rezolve avizele.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre si obtine un număr de 11 voturi „pentru” şi un vot împotrivă (dl. Borda Leon).
Se trece la punctul doi de pe ordinea de zi.
Proiect de hotărâre – privind aprobarea constituirii garanţiei de exploatare a bunurilor concesionate.
Dl. primar Onisei Ioan prezintă expunerea de motive.
Dl. secretar al comisiei de specialitate buget - finanţe, arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.Discuţii:
Dl. Borda Leon – spune că, acest proiect de hotărâre se încadrează în prevederile legale şi nu are cum să nu fie de acord cu aprobarea lui. Ba mai mult constituirea garanţiei de exploatare a bunurilor concesionate trebuia aprobată cu mult timp înainte.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu „unanimitate” de voturi.
Se trece la punctul patru de pe ordinea de zi, întrucât punctul trei al ordinii de zi s-a discutat şi aprobat în deschiderea lucrărilor şedinţei:
Proiect de  hotărâre – pentru modificarea HCL nr. 34 din 02.07.2014 privind utilizarea excedentului bugetului local înregistrat la 31.12.2013.
Dl. Primar – prezintă expunerea de motive.
Dl. secretar al comisiei de specialitate buget - finanţe,  arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Dl. Borda Leon – spune că, referitor la modificarea utilizării excedentului bugetului local şi alocarea banilor prevăzuţi pentru achiziţionarea unui sistem de supraveghere şi alarmare la asigurarea plăţii cheltuielilor ocazionate de obţinerea taxelor, avizelor şi autorizaţiilor  necesare obiectivelor de finanţat, respectiv Modernizare drumuri comunale DC 19 şi DC 21 şi drumuri vicinale, dumnealui consideră că mai util ar fi fost sistemul de supraveghere şi alarmare decât studiile de fezabilitate, care şi aşa niciodată nu vor fi puse în aplicare.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un număr de 11 voturi „pentru” şi unul „împotrivă” (dl. Borda Leon).
Se trece la punctul cinci de pe ordinea de zi:
Proiect de hotărâre – pentru modificarea şi completarea HCL nr. 38 din 02.07.2014 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii « Înfiinţare sistem de canalizare şi staţie de epurare în comuna Păstrăveni, Judeţul Neamţ »
Dl. Primar Onisei Ioan – prezintă expunerea de motive.
Dl. secretar al comisiei de specialitate buget - finanţe, arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Dl. Borda Leon – regretă că d-ra contabil nu este de faţă, dar poate spune dl. primar, pentru că dumnealui a făcut o evaluare a proiectelor şi observă că toate acestea ajung la suma de 10 miliarde lei vechi. Se întreabă dacă consiliul local poate să adune aceşti bani din taxe şi impozite?
Dl. primar – spune că, toate aceste avize sunt plătite de consiliul local în anul 2007 când proiectele au fost întocmite pentru măsura 322 şi s-a primit punctajul maxim, dar nu s-au mai finanţat. Acum suntem nevoiţi  să reactualizăm toate avizele, dar finanţarea se va face de la Ministerul Dezvoltării. Banii vor intra în cont la Trezorerie. Pentru proiectul tehnic se va primi  1,5 miliarde lei  vechi pentru elaborarea proiectelor tehnice, după care acestea se vor înainta la Ministerul Dezvoltării de unde vom primi finanţarea în vederea derulării proiectelor.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu număr de 11 voturi „pentru” şi o „abţinere” ( dl. Borda Leon).
Se trece la punctul şase de pe ordinea de zi:
Proiect de hotărâre – pentru modificarea şi completarea HCL nr. 37 din 02.07.2014 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii « Extindere alimentare cu apă în comuna Păstrăveni, judeţul Neamţ ».
Dl. Primar – prezintă expunerea de motive.
Dl. secretar al comisiei de specialitate buget - finanţe,  arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Dl. Borda Leon – aşa ca şi o simplă curiozitate: dumnealui vede că tot se fac reactuălizari şi ar vrea să ştie dacă este o lege, un act normativ sau cineva a calculat greşit proiectele.
Dl. Primar – spune că, aceste proiecte au fost făcute în anii 2007 şi 2009, iar de la Bucureşti ni s-a adus la cunostinţă necesitatea actualizării la cursul euro de la data actuală.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu număr de 11 voturi „pentru” şi o „abţinere” ( dl. Borda Leon).
Se trece la punctul şapte de pe ordinea de zi :
Proiect de hotărâre – pentru modificarea şi completarea HCL nr. 36 din 02.07.2014 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii « Modernizare drumuri comunale DC 19 şi DC 21 şi drumuri vicinale Păstrăveni ».
Dl. Primar – prezintă expunerea de motive.
Dl. secretar al comisiei de specialitate buget - finanţe,  arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Dl. Borda Leon – doreşte să sesizeze aceeasi problemă, trebuie alocat de la buget suma de două miliarde lei vechi. I se pare exorbitantă suma de 90 miliarde lei vechi prevăzută pentru acest proiect. Din punctul său de vedere se cheltuiesc nişte bani pentru proiecte care nu se vor realiza niciodată.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu număr de 11 voturi „pentru” şi o „abţinere” ( dl. Borda Leon).
Se trece la punctul opt de pe ordinea de zi:
Proiect de  hotărâre – privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Păstrăveni a suprafeţei de 36 mp şi atribuirea în concesiune directă.
Dl. Primar – prezintă expunerea de motive.
Dl. secretar al comisiei de specialitate buget - finanţe, arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Dl. Borda Leon – spune că, nu trebuia introdus acest proiect de hotărâre pe ordinea de zi pentru că nu întruneşte condiţiile de legalitate, conform OUG 54/ 2006 trebuie să se facă un studiu de oportunitate, studiu de redevenţă, etc. Faptul că doamna Darabă Zinica a depus o cerere nu este un motiv pentru a i se aproba concesionarea directă, pentru că aceasta a ocupat şi distrus o suprafaţă de teren de ani de zile, iar construcţia este ilegală. În continuare, precizează că suprafaţa de teren, despre care se face vorbire, este mai mare de 36 mp, aproximativ 266 mp. Domnul expert nu a calculat bine, iar dumnealui i-a spus asta. Numai pe prevederile Legii nr. 50/1991 nu se poate concesiona. Ar trebui revăzut şi reanalizat pentru că în situaţia actuală nu îndeplineşte condiţiile legale.
Dl. Pascal Ioan – spune că, preţul este prea mic şi ar trebui modificat măcar la 3 lei/an.
Dl. primar – arată că, aşa cum spune şi dl. Borda Leon din măsurători a rezultat o suprafaţă mai mare, respectiv suprafaţa de 116 mp, dar din expertiză rezultă 36 mp, iar în ceea ce priveşte tariful calculul este făcut de către domnul de la Curtea de conturi, nu l-a  făcut domnul primar. Acum sunt 41 mp de teren în plus, dar doamna Daraba s-a săturat de atâtea discuţii aşa încat a achitat taxele şi pe anii din urmă.
Dl. Borda Leon – întreabă: „atunci de ce a achitat acum?”
Dl. primar – spune că, doamna Darabă Zinica a fost chemată ca urmare a reclamaţiei făcute de către dl. Borda Leon.
Dl. Borda Leon – spune că, se vede cu ochiul liber că s-a mutat gardul cu 2 m.
Dl. Ciocoiu Mihai – spune că, toata lumea ştie că atunci când s-a construit dispensarul la Rădeni, pe vremea CAP-ului,  s-a făcut în gradină la Sacâz.
Dl. Copcea Constantin – spune că, dacă terenul este acolo şi s-a măsurat, s-a văzut că este în plus.
Dl. Borda Leon – spune că, are o suprafaţa de teren de 668 mp şi nu a adus acte de proprietate pentru aceasţă suprafaţă.
Dl. Copcea Constantin – spune că, dacă suprafaţa de teren este, atunci noi de ce să măsurăm proprietăţile altora.
Dl. primar – arată că, a mai fost cercetat cu acest gard, chiar şi la o plângere a unchiului său. Continuă prin a spune că doamna Darabă Zinica a luat un metru din domeniul public.
Dl. Pascal Ioan – revine şi spune că preţul este prea mic.
Dl. Ciocoiu Mihai – spune că, dl. Onisei Lazăr ca a mutat gardul pe domeniul terenului de fotbal.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma iniţială şi se aprobă cu număr de 10 voturi „pentru”  o „abţinere” (dl. Pascal Ioan) şi un vot „împotrivă” (dl Borda Leon).
Ordinea de zi fiind epuizată se supune la vot sistarea lucrărilor şedinţei extraordinare, propunere care este aprobată de toţi domnii consilieri prezenţi.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces – verbal.

                PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                          CONSILIER,  
                     Constantin COPCEA                                Elena GHERASIM 

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free