Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

14 martie 2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂSTRĂVENI   

PROCES - VERBAL,

Încheiat astăzi, 14 martie 2019.
În şedinţa de indata a Consiliului local al comunei Păstrăveni, convocată prin Dispoziţia primarului comunei Păstrăveni nr. 111 din 12.03.2019, la care participă un număr de 13 consilieri.
La şedinţa de indata a consiliului local participa doamna Zaharia Elena – consilier superior, domnisoara Eugenia Ripanu – sef serviciu financiar – contabilitate si doamna Maria – Roxana Durubala – consilier juridic in cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Doamna Zaharia Elena face prezenţa domnilor consilieri, fiecare semnând în registrul de prezenţă.
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, procesul – verbal de la şedinţa anterioară (28.02.2019) a fost supus la vot şi  aprobat cu unanimitate de voturi.
Domnul Borda Leon, presedinte de sedinta, preia conducerea lucrărilor şedinţei de indata si da citire proiectului ordinii de zi:
1.     Proiect de hotarare - privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizati si a valorii de finantare actualizata pentru obiectivul de investitii „Infiintare sistem de canalizare si statie de epurare in comuna Pastraveni, judetul Neamt”.
Se voteaza pentru aprobarea ordinii de zi: in unanimitate de voturi ordinea de zi a fost aprobata.
Se trece la proiectul ordinii de zi.
1.      Proiect de hotarare - privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizati si a valorii de finantare actualizata pentru obiectivul de investitii „Infiintare sistem de canalizare si statie de epurare in comuna Pastraveni, judetul Neamt”.
Domnul primar  –  prezintă expunerea de motive.
Discutii:
Domnul Borda Leon – „ Domnul primar sa ne ofere detalii.”
Domnul primar – „ Proiectul privind statia de epurare s-a prelungit deoarece s-a gresit, din start, intocmirea studiului hidro. Dupa cum stiti, atunci cand au venit apele mari, nivelul apei a depasit nivelul statiei. Constructorul a respectat proiectul, insa pentru a nu ne confrunta si pe viitor cu aceeasi problema, am decis, de comun acord cu dirigintele de santier si cu executantul, sa ridicam un zid de protectie, sa achizitionam un generator si alte elemente care mai sunt necesare pentru a putea fi data in folosinta. In anexele la Dispozitia de santier sunt prezentate lucrarile ce se vor executa; fiind pe executie, suma necesara se acopera din finantare de la bugetul de stat. Trebuie sa facem o adjudecare pe platforma SICAP si urmeaza sa incheiem contractul de executie pe aceasta diferenta. Intentionam a efectua receptia obiectivului de investitii pentru statia de epurare in luna aprilie 2019.
Domnul Onisei Ioan – „ Devizul suplimentar l-a insusit si dirigintele de santier?”
Domnul primar – „ Da.”
Domnul Onisei Ioan – „ Suma sa fie de la bugetul de stat, sa nu fie din bugetul local.”
Nemaifiind discutii, se trece la vot si se adopta hotararea cu 12 voturi „pentru” si 1 vot „abtinere” ( domnul Onisei Ioan).
Domnul primar citeste invitatia primita de la primaria comunei Dragusenii Noi, Republica Moldova.
Nemaifiind alte discuţii la ordinea de zi, se supune la vot sistarea lucrărilor şedinţei consiliului local, convocata de indata, propunere care este aprobată de toţi domnii consilieri prezenţi.
Drept pentru care, am încheiat prezentul proces – verbal.Presedinte de sedinta,                  Secretar,                         Consilier juridic,

Leon BORDA                   Lidia BRINZEI          Maria – Roxana DURUBALA

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free