Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

16 februarie 2012

 ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂSTRĂVENI

   PROCES-VERBAL, 

Încheiat astăzi, 16  februarie  2012.
În şedinţa extraordinară a Consiliului local al comunei Păstrăveni, convocată prin Dispoziţia  primarului nr. 29 din 14.02.2012, la care participă un număr de 11 domni consilieri din 13 în funcţie, lipsă fiind domnii Păduraru Leonard şi Gherasim Dumitru care şi-au motivat lipsa.
La şedinţa extraordinară a consiliului local comunal participă d-ra consilier Rîpanu Eugenia şi d-ra consilier Gherasim Elena.
Doamna secretar Brînzei Lidia face prezenţa domnilor consilieri, fiecare semnând în registrul de prezenţă.
În continuare prezintă actele normative noi apărute de la şedinţa anterioară şi până în prezent, anexa la procesul-verbal.
În conformitate cu prevederile art. 42 alin (5) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, procesul – verbal de la şedinţa anterioară (06.02.2012) a fost supus la vot şi  aprobat  cu un număr de 10 voturi „pentru”, dl. Borda Leon  se „abţine”.
Domnul Perţa Ioan preia conducerea lucrărilor şedinţei şi prezintă proiectul ordinii de zi:
Proiect de hotărâre – privind rectificarea bugetului local pe anul 2012.
Supusă la vot ordinea de zi este aprobată în unanimitate.
Dl. Perţa Ioan – preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului Chirilă Constantin – viceprimar pentru a prezenta expunerea de motive.
Dl. Copcea Constantin – preşedinte al comisiei de specialitate buget - finanţe arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Dl. Borda Leon – spune că în  şedinţa anterioară a făcut unele precizari referitor la doi colegi şi care nu au fost consemnate în procesul – verbal de la şedinţa anterioară. În continuare spune că le va părea rău.
Apoi ar dori ca domnişoara Rîpanu Eugenia să explice de unde s-au luat banii pentru această rectificare de buget.
D-ra Rîpanu Eugenia – suma pentru carburanţii necesari în această iarnă la deszăpezire s-a luat de la alegerile locale.
Dl. Nastasa Lazăr – ar dori să ştie dacă este legal să ia bani de la alegeri şi să îi ducă la transporturi pentru carburanţi.
Dl. Borda Leon – spune că, ar trebui să fie bani prinşi la buget pentru drumuri. În continuare, spune că, art. 302 din Codul penal incriminează deturnarea de fonduri, iar aceşti bani sunt daţi  de guvern special pentru alegeri şi nu trebuie să  luăm de acolo, aşa că, dumneavoastră domnilor consilieri veţi vota în consecinţă.
D-ra Rîpanu Eugenia – arată că, aceşti bani nu sunt cu destinaţie specială, sunt din  venituri proprii repartizaţi în buget pentru alegeri.
Dl. Borda Leon – spune că,  chiar şi aşa să fie, cineva v-a spus că această sumă trebuie să fie în buget.
D-ra Rîpanu Eugenia  - arată că, a discutat cu dl. primar şi pentru că din sumele prevăzute la alegeri nu s-au angajat cheltuieli, se poate face rectificare de buget şi să-i redistribuim.
Dl. Borda Leon – propune ca suma necesară pentru carburanţi să fie luată din altă parte.
D-ra Rîpanu Eugenia – noi am făcut propunerea.
Dl. Perţa Ioan – spune că, la dezbaterea proiectului de hotărâre în comisia de specialitate buget – finanţe s-a propus ca suma alocată la carburanţi să fie de 7 mii lei, iar dacă nu se cheltuie, la o altă rectificare de buget ducem banii înapoi. Ne-am gândit la suma aceasta pentru că am văzut ninsorile din această iarnă.
D-ra Rîpanu Eugenia – aceeaşi mişcare o putem face la aprobarea execuţiei bugetare trimestriale.
Dl. Borda Leon – spune că, dacă tot facem propuneri să luăm banii din altă parte.
D-ra Rîpanu Eugenia – luăm bani de acolo de unde sunt destui şi se poate face redistribuire.
Dl. Perţa Ioan – ar dori să ştie dacă s-a calculat consumul de carburanţi la Volă, care este mai mare de 10 litri/oră  de combustibil. Din câte imi aduc aminte cu ani în urmă s-au făcut deszăpeziri şi prin aprilie.
Dl. Borda Leon – arată că, sunt prinşi în buget  50 mii lei şi la drumuri, de ce să nu luăm de acolo?
Dl. Perţa Ioan – spune că, a înţeles că mai sunt bani la alegeri, iar dacă nu se cheltuiesc o să-i ducem înapoi până la alegeri.
Dl. Borda Leon – de ce să nu-i luăm de la drumuri?
în urma discutiilor au ramas doua propuneri, respectiv:
Dl. Perta Ioan – propune sa completam suma de la alegeri pana la 7 mii lei.
Dl. Borda Leon – propune sa luam suma de 7 mii lei de la drumuri.
Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot proiectul de hotarare in forma initiala si anume: suma de 5 mii lei la care se „abtin”  toti domnii consilieri prezenti la sedinta.
Se supune la vot propunerea domnului Perta Ioan, respectiv luarea sumei de 7 mii lei de la alegeri pentru combustibil  pentru deszapezire si se aproba cu opt voturi „pentru” si trei „abtineri” (Pelin Haralambe, Borda Leon si Nastasa Lazar).
Se supune la vot propunerea domnului Borda Leon, respectiv luarea sumei de 7 mii lei pentru carburanti de la drumuri si obtine trei voturi „pentru” si opt „abtineri”.
Dl. Borda Leon – mai spune ca ar trebui   sa se organizeze o comisie din  care sa faca parte si consilieri locali supravegheze la balastarea drumurilor, cate masini de balast se cara, cum se face balastarea si apoi sa se aduca la cunostinta si consiliului local.
Ordinea de zi fiind epuizata, dl. presedinte de sedinta Perta Ioan propune sistarea lucrarilor sedintei extraordinare, propunere care a fost aprobata in unanimitate.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal.

PRESEDINTE  DE  SEDINTA,    SECRETAR,          CONSILIER
Ioan PERTA                     Lidia BRINZEI           Elena GHERASIM

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free