Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

03 februarie 2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂSTRĂVENI

PROCES - VERBAL, 

Încheiat astăzi, 3 februarie  2014.
În şedinţa extraordinară a Consiliului local al comunei Păstrăveni, convocată prin Dispoziţia primarului comunei Păstrăveni nr.34 din 31.01.2014, la care sunt prezenţi un număr de 9 consilieri din 13 în funcţie (lipsesc d-nii  Pascal Ioan, Gorea Anton – Nicolai, Ciocoiu Mihai şi Nastasa Lazăr).
La şedinţa extraordinară lunară a consiliului local domnul primar Ioan Onisei nu participă.
Doamna secretar Brînzei Lidia face prezenţa domnilor consilieri fiecare semnând în registrul de prezenţă.
Dl. Borda Leon  -  spune că, din punctul dumnealui de vedere această şedinţă nu este legal constituită pentru că materialele la şedinţă nu i-au fost trimise cu trei zile inainte, aşa cum prevede legea.
D-na secretar – îi spune domnului Borda Leon că abia în data de 30 ianuarie 2014 a avut loc sedinţa Consiliului Judeţean Neamţ, aşa că la aceeaşi dată după amiază ne-au fost înaintate prin fax anexele după care s-a întocmit proiectul de hotărâre, iar dispoziţia şi materialele sunt înregistrate cu data de 31.01.2014, dar pentru că a fost înzăpezit nu a avut cum să le trimită, domnii consilieri din satul Păstrăveni au primit de duminica materialele, iar cu ceilalţi s-a discutat telefonic aducându-li-se la cunoştinţă atât ordinea de zi cât şi un rezumat al materialelor.
Dl. Borda Leon –  motivat de faptul că nu au primit materialele pentru şedinţă cu trei zile înainte, împreună cu domnul Gherasim Neculai părăseşte sala de şedinţă, neparticipând la sedinţa extraordinară a consilului local al comunei Păstrăveni, rămânând în sală şapte consilieri.
Conform Legii 215/2001 şi în baza adresei Prefecturii Judeţului Neamţ nr.11682 din  22.08.2013 şedinţa este statutară, dar pentru că s-a ivit acest incident d-na secretar a comunicat telefonic cu compartimentul legalitate din cadrul Instituţiei Prefecţului – Judeţul Neamţ, care i-a confirmat faptul că şedinţa este statutară şi legal constituită, astfel încât se pot desfăşura lucrările şedinţei.
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, procesul – verbal de la şedinţa anterioară (30.01.2014) a fost supus la vot şi aprobat în unanimitate.
Domnul Gherasim Dumitru preia conducerea lucrărilor şedinţei şi prezintă proiectul ordinii de zi:
1.Proiect de hotărâre - privind acordarea burselor pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat  în anul 2014.
2.Proiect de hotărâre - privind utilizarea excedentului bugetului local înregistrat la 31.12.2013.
3.Proiect de  hotărâre – privind aprobarea bugetului local pe anul 2014.
4.Proiect de hotărâre – privind scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi casării unui mijloc de transport.
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi şi se aprobă în unanimitate.
Se trece la primul punct al ordinii de zi:
Proiect de  hotărâre - privind acordarea burselor pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat  în anul  2014.
Dl. viceprimar  – prezintă expunerea de motive.
Dl. secretar al comisiei de specialitate buget - finanţe, arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Nefiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul doi al ordinii de zi:
Proiect de  hotărâre - privind utilizarea excedentului bugetului local înregistrat la 31.12.2013.
Dl. viceprimar  – prezintă expunerea de motive.
Dl. secretar al comisiei de specialitate buget - finanţe,  arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Nefiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă în unanimitate.
Se trece la punctul trei al ordinii de zi:
Proiect de  hotărâre – privind aprobarea bugetului local pe anul 2014.
Dl. viceprimar  –  prezintă expunerea de motive.
Dl. secretar al comisiei de specialitate buget - finanţe,  arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
D-ra Rîpanu Eugenia – prezintă bugetul pe capitole, precum şi investiţiile prevăzute pentru anul acesta, respectiv: camere video la intrare în comună şi satele componente, renovare biblioteca comunală, extinderea clădirii primăriei, etc.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă în unanimitate.
Se trece la punctul patru al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre – privind scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi casării unui mijloc de transport.
Dl. viceprimar  –  prezintă expunerea de motive.
Dl. secretar al comisiei de specialitate buget - finanţe, arată că comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Nefiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este votat în unanimitate, dar nu este aprobat întrucât nu întruneşte numărul necesar de voturi, respectiv nouă voturi „pentru”.
Ordinea de zi fiind epuizată se supune la vot sistarea lucrărilor şedinţei extraordinare, propunere care este aprobată de toţi domnii consilieri prezenţi.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces – verbal.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,          SECRETAR,              CONSILIER,  
Dumitru  GHERASIM                     Lidia BRÎNZEI             Elena GHERASIM

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free