Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

24 septembrie 2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL  NEAMŢ
CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  PĂSTRĂVENI
 

PROCES - VERBAL, 

Încheiat astăzi, 24 septembrie  2013.
În şedinţa ordinară lunară a Consiliului local al comunei Păstrăveni, convocată prin Dispoziţia primarului comunei Păstrăveni nr. 228  din 19.09.2013, la care participă un număr de 12 consilieri din 13 în funcţie (lipseşte dl. Gorea Anton - Nicolai).
Ca invitat participă d-ra Rîpanu Eugenia consilier în cadrul aparatului de specialitate al primarului şi dl. Ciocoiu Ioan referent UAT în cadrul aparatului de specialitate al primarului.
La şedinţa ordinară lunară a consiliului local participă şi domnul primar Ioan Onisei.
Doamna secretar Brînzei Lidia face prezenţa domnilor consilieri fiecare semnând în registrul de prezenţă. În continuare prezintă actele normative noi apărute, considerate mai importante de la şedinţa anterioară până în prezent, cuprinse în anexa la procesul - verbal.
În continuare, prezintă domnilor consilieri şi alte adrese ale unor  instituţii din judeţ, puse la dispoziţia acestora în copii xerox, cum ar fi: adresa Instituţiei Prefectului – judeţul Neamţ nr. 11682/22.08.2013, înregistrata la noi sub nr. 4054 din 29.08.2013,  care cuprinde precizări cu privire la cvorumul necesar desfăşurării unei şedinţe de consiliu local cât şi cvorumul necesar adoptării hotărârilor de consiliu local; adresa ApaServ nr. 92 din 02.07.2013 – referitoare la creşterea tarifului cât şi adresa ADI „ECONEAMŢ” nr. 11 din 18.09.2013 prin care ne comunică o copie a procesului verbal al AGA în sedinţa din data de 13.09.2013 şi hotărârile adoptate, apoi sunt discuţii pe marginea adresei prefecturii cu privire la cvorumul necesar desfăşurării şedinţelor de consiliu local şi adoptării hotărârilor.
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, procesul – verbal de la şedinţa anterioară (26.07.2013) a fost supus la vot şi  aprobat în unanimitate.
Dl. Pascal Ioan solicită acordul domnilor consilieri pentru a părăsi şedinţa pentru a-şi rezolva unele probleme personale. Face precizarea că ar dori ca votul său pentru aprobarea ordinii de zi şi a proiectelor de hotărâre de pe ordinea de zi să fie „pentru”, deoarece a primit materialele inainte de şedinţă, odată cu convocarea la şedinţă, şi a avut timp să le studieze.
Supusă la vot solicitarea domnului Pascal Ioan s-a aprobat cu un număr de 11 voturi „pentru”, dl. Borda Leon neexprimându-se prin vot.
Dl. Borda Leon –  consideră că patru proiecte de hotărâre nu întrunesc condiţiile de a fi puse în dezbatere pe ordinea de zi şi propune scoaterea acestora, respectiv:
- Proiect de hotărâre – privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţii „RENOVARE BIBLIOTECA COMUNALĂ (EXTINDERE CU GRUP SANITAR ŞI ÎNLOCUIRE ÎNVELITOARE)”
- Proiect  de hotărâre – privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţii „AMENAJARE TEREN SPORT” comuna Păstrăveni, judeţul Neamţ.
- Proiect de hotărâre – privind aprobarea scoaterii la vânzare a unor suprafeţe de teren din domeniul privat al comunei Păstrăveni.
- Proiect de hotărâre – privind aprobarea organigramei şi statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Păstrăveni şi al serviciilor publice de interes local.
Dl. Borda Leon – continuă, prin a spune că, referatul domnului Ciocoiu Ioan privind studiul de fezabilitate pentru biblioteca şi cel cu studiul de fezabilitate pentru amenajare teren sport nu are nici o legatură cu investiţiile pentru că aceste proiecte necesită sume din buget, achiziţii, etc., dar doamna secretar ne poate spune despre condiţiile ce trebuie întrunite pentru a fi puse în discuţie în plenul şedinţei.
Doamna secretar – prezintă condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un proiect de hotărâre pentru a fi pus în discuţie în plenul şedinţei de consiliu local.
Dl. Borda Leon – de asemenea, nu este de acord cu prezentarea cadrului legal la proiectul de hotărâre – privind aprobarea organigramei şi statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Păstrăveni şi al serviciilor publice de interes local, asta pentru a se şti şi de către ceilalţi  domni consilieri. Referitor la proiectele cu privire la investiţii spune că, până la data de întâi iulie se depune proiectul de buget pentru anul 2014, plus lista de investiţii, se referă aici la lista de investiţii de anul trecut. Nu se poate veni la sfârşitul anului 2013 cu investiţii care nu sunt prinse în acest an. Consideră că trebuia întocmit un raport al compartimentului contabilitate, pentru că este vorba despre sumele existente şi  necesare în demararea investiţiei.
D-ra Rîpanu Eugenia – spune că, din punctul său de vedere nu crede că raportul întocmit de către domnul referent UAT nu este foarte bine întocmit, doar că-i lipsesc anumite precizări şi oricum dumnealui poate să vadă şi să explice mai bine toate caracteristicile ce ţin de construcţii.
Dl. Borda Leon – spune că, în conformitate cu OUG nr. 34/2006 privind achiziţiile publice, de asemenea  trebuie făcut un raport de specialitate privind achiziţiile publice. Ar dori să ştie dacă este desemnată o persoană care să se ocupe cu achiziţiile publice.
Dl. primar – spune că, pentru achiziţiile publice este desemnat dl Brînzei Lucian, personal contractual.
Dl. Borda Leon – întreaba: dacă domnul Ciocoiu Ioan poate să facă referat şi pentru investiţii, doamna secretar?
Doamna secretar – răspunde că, a prezentat, conform legii, condiţiile ce trebuiesc îndeplinite de proiectele de hotărâre pentru a fi puse în discuţie în plenul consiliului local.
În urma acestor discuţii, domnul preşedinte de şedinţă Copcea Constantin preia conducerea lucrărilor şedinţei, prezintă proiectul ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre – privind execuţia bugetului local pe trim. II 2013.
2. Proiect de hotărâre – privind rectificarea bugetului local pe anul 2013.
3. Proiect de hotărâre – privind darea în folosinţă gratuită a mijlocului  de transport Dacia 1307 NT 04 PXY către Şcoala gimnazială Păstrăveni.
4. Proiect de hotărâre – privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea obiectivului  de investiţii « RENOVARE BIBLIOTECA COMUNALĂ (EXTINDERE CU GRUP SANITAR ŞI ÎNLOCUIRE ÎNVELITOAREA) »
5. Proiect de hotărâre – privind  aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţii « AMENAJARE  TEREN SPORT » comuna Păstrăveni, judeţul Neamţ.
6. Proiect de hotărâre – privind  aprobarea scoaterii la vânzare a unor suprafeţe de teren din domeniul privat al comunei Păstrăveni.
7. Proiect de  hotărâre – privind modificarea şi completarea actului constitutiv şi statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară « AQUA NEAMŢ ».
8. Proiect de  hotărâre – privind aprobarea organigramei şi statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Păstrăveni şi al serviciilor publice de interes local.
9. Proiect de hotărâre –   privind Schimbarea denumirii unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Păstrăveni, judeţul Neamţ.
10. Proiect  de hotărâre – privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local în Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii din Şcoala Gimnazială, comuna Păstrăveni, judeţul Neamţ.
11. Întrebări – interpelări
Domnul preşedine de şedinţă – întreabă dacă mai sunt alte propuneri de adăugat pe ordinea de zi şi după discuţiile purtate supune la vot ordinea de zi, iar dacă domnii consilieri sunt de acord să voteze şi dacă nu, nu. Astfel că, s-a obţinut un număr de opt voturi „pentru” şi patru „abţineri” ( domnii Nastasa Lazăr, Gherasim Neculai, Borda Leon şi Ciocoiu Mihai).
Se trece la primul punct al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre – privind execuţia bugetului local pe trim. II 2013.
Dl. primar  – prezintă expunerea de motive.
Dl. preşedinte al comisiei de specialitate buget – finanţe  arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Dl. Borda Leon – propune ca domnişoara consilier să prezinte detaliat execuţia bugetului.
D-ra Rîpanu Eugenia – spune că, toţi domnii consilieri au primit materialele şi au în faţă detalierea pe fiecare articol, astfel că, începe prin a prezenta partea de venituri, iar la partea de cheltuieli planul s-a realizat în proporţie de 86%, pentru că sunt doar cheltuieli de întreţinere, diferenţa între planificat şi realizat este foarte mică pentru că sunt cheltuieli care nu s-au efectuat în trim II şi s-au efectuat în trim III, spre exemplu lemne de foc, sau plata pentru persoanele aflate în sistem rezidenţial. Aşa cum a mai spus, diferenţele sunt mici dar per total se adună.
În continuare, d-ra Rîpanu  Eugenia prezintă cheltuielile la învăţământ, culte, iluminat public, transporturi, etc.
Dl. Borda Leon – întreaba când s-a făcut ultimul audit?
D-ra Rîpanu Eugenia – audit intern sau extern?
Dl. Borda Leon – intern.
D-ra Rîpanu Eugenia – spune că, dl. primar organizează auditul.
Dl. Borda Leon - revine cu întrebarea: dacă ştie când s-a făcut ultimul audit?
D-ra Rîpanu Eugenia – spune că, nu ştie.
Dl. Borda Leon – întreabă: legat de lucrările de reparaţii şi întreţinere la şcoli, d-ra contabil ar putea să spună ceva? Banii alocaţi de la buget?
D-ra Rîpanu Eugenia -  spune că, sunt ordonatori terţiari de credite şi nu au nevoie de viză de la noi pentru cheltuieli. Sunt supusi şi ei controlului de audit exterior de la Curtea de conturi separat de instituţia noastră.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se obţine un număr de opt  voturi „pentru” şi patru „abţineri” ( domnii Nastasa Lazăr, Gherasim Neculai, Borda Leon şi Ciocoiu Mihai).
Se trece la punctul doi al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre – privind rectificarea bugetului local pe anul 2013.
Dl. primar  – prezintă expunerea de motive.
Dl. preşedinte al comisiei de specialitate buget – finanţe arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Dl. Borda Leon – ar dori ca d-ra contabil să prezinte în ce constă rectificarea de buget.
D-ra Rîpanu Eugenia – spune că, finanţele au suplimentat sumele din TVA alocate învaţământului.
Dl. Borda Leon – întreabă:  dacă nu erau suficiente sumele pentru şcoli.
D-ra Rîpanu Eugenia -  Inspectoratul Şcolar a făcut adresa la DGFP, aşa că aceştia au alocat 24000 lei fonduri pentru şcoala la capitolul cheltuieli de personal, iar această influenţă trebuie aprobată şi în consiliul local.
Dl. Borda Leon – deci sunt doar pentru învăţământ.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se obţine un număr de douăsprezece  voturi „pentru”.
Se trece la punctul trei al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre – privind darea în folosinţă gratuită a mijlocului de transport Dacia 1307 NT 04 PXY catre Şcoala gimnazială Păstrăveni.
Dl. primar – prezintă expunerea de motive.
Dl. preşedinte al comisiei de specialitate buget – finanţe  arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Dl. Gherasim Neculai – ar dori să ştie, câţi elevi sunt de la Rădeni de sus care fac naveta ?
Dl. primar – spune că, sunt 11 copii şi le face cunoscut domnilor consilieri că suntem prinşi pe lista la Inspectoratul Şcolar pentru repartizarea unui microbuz de 16+1  pentru transport elevi, iar până atunci ne vom chinui aşa. Pentru că sunt 11 copii la transportul acestora  trebuie şi un  însotiţor, aşa că, va merge cu el şi femeia de serviciu de la şcoala. Elevilor care vin de la Lunca Moldovei la şcoala Păstrăveni le vom da bursă pentru achitarea abonamentului la microbuzul care circula pe ruta Tg. Neamţ – Lunca Moldovei.
Dl. Borda Leon – ar dori să ştie, dacă avem promisiuni în a primi microbuz pentru transport elevi.
Dl. primar – spune că, suntem printre primii pe listă.
Dl. Borda Leon – spune că, a auzit pe domnul  ministru al MECTS spunând că sunt o serie de microbuze pentru transport elevi care vor fi distribuite pe judeţe.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se obţine un număr de douăsprezece  voturi „pentru”.
Se trece la punctul patru al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre – privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţii « RENOVARE BIBLIOTECA COMUNALĂ (EXTINDERE CU GRUP SANITAR ŞI ÎNLOCUIRE ÎNVELITOAREA) »
Dl. primar  – prezinta expunerea de motive.
Dl. preşedinte al comisiei de specialitate buget – finanţe  arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Dl. Borda Leon – îşi reexprimă punctul de vedere că nu întruneşte condiţiile de legalitate pentru a fi dezbătut în şedinţă, dar înainte de asta as dori ca d-ra consilier să prezinte la bugetul din anul 2012 şi lista de investiţii  pentru anul 2013, pentru că în luna iulie a anului  se întocmeste lista de investiţiilor noi pentru anul viitor.
D-ra consilier -  spune că, se face o proiectie de buget ce se trimite la DGFP, care  s-a şi înaintat. Pentru anul acesta s-a prins în buget Studiul de fezabilitate pentru bibliotecă, ca prima fază a proiectului.
Dl. Borda Leon – spune că, una este să aprobe studiul de fezabilitate şi alta este să se aprobe investiţia cu valoarea ca atare.
D-ra Rîpanu Eugenia – spune că, domnul primar este de faţă la şedinţă şi să prezinte dumnealui aceste aspecte.
Dl. Borda Leon – spune că, domnul primar propune, dar dumneavoastră întocmiţi proiectul de  buget, ar dori să nu se înţeleagă  că nu ar fi de acord cu investiţiile, dar trebuiesc făcute legal în conformitate cu legea finanţelor, legea bugetului, etc. Ţinând  cont de asta nu putem aproba ceva ce legea nu ne permite.
Dl. Primar – spune că, oriunde se merge pentru o investiţie avem nevoie de studiu de fezabilitate, fără aceste studii  nu ne putem adresa finanţelor sau Consiliului Judeţean Neamţ în vederea alocării de fonduri destinate investiţiilor. Dumnealui îi asigură pe domnii consilieri că va aduce aceşti bani la buget, iar din punctul său de vedere este legal să se aprobe, chiar dacă este o ordonanţă de guvern care nu permite să se efectueze cheltuieli mai mari decât sunt prevăzute. Dacă aceşti bani nu vor fi cheltuiti vor fi duşi în fondul de rulment, iar la anul când vor fi banii se vor face investiţiile.
Dl. Borda Leon – spune că, s-a venit în consiliu local cu proiectul de hotărâre  pe care d-na secretar l-a semnat de legalitate, dar în proiectele care au fost prezentate data trecuta erau scrise nişte « năzbâtii ».
Dl. Gherasim Dumitru – ar dori să ştie, dacă prin aceste proiecte se pune şi încălzire la bibliotecă.
Dl. Primar – spune că, iniţial aşa s-a spus, dar acum avem valoarea reală, adică ceea ce se poate face, iar acoperişul trebuie neapărat schimbat pentru că la vreme de ploaie sunt nevoiţi să se stea cu lighenele în podul clădirii.
Dl. Borda Leon – spune că, în conformitate cu referatul domnului Ciocoiu Ioan, finanţarea proiectelor se va asigura din bugetul local, dar dumnealui de unde ştie?
Dl. Copcea Constantin – arată că, acum se aprobă suma, urmând a se veni în consiliu local cu aprobarea sumei.
Dl. Gherasim Neculai – spune că, pentru un WC şi un acoperiş se cheltuie suma de două miliarde lei vechi.
Dl. Ciocoiu Ioan – precizează că, nu se schimbă doar învelitoarea, la acoperiş trebuie schimbată şi astereala.
Dl. Borda Leon – se adresează domnului Ciocoiu Ioan spunând că, sunt prinsi 46 milioane lei vechi, pentru ce? Ar dori să i se explice pentru ce sunt aceşti bani. Se adresează d-rei Rîpanu Eugenia, întrucat nu a vrut sa facă raportul de specialitate să spună cât costa studiul de fezabilitate.
D-ra Rîpanu Eugenia – arată că, trebuie să spună dl. Primar, care participă la şedinţă.
D
l. primar – spune că, nu este prima dată, dar având studii de fezabilitate  poate cere bani şi se angajează că va aduce bani pentru realizarea acestor investiţii.
Dl. Borda Leon – spune că, sunt atâtea studii de fezabilitate întocmite.
Dl. Primar – în anul 2014 vom aduce bani pentru realizarea investiţiilor.
Dl. Borda Leon – dă citirea proiectelor de hotărâre prezentate în şedinţa anterioară unde se face vorbire despre gaz metan, cazane pentru încalzire centrală, etc.
Dl. Primar – spune că, aşa a fost întocmit data trecută, dar s-a mai redus. Anul acesta se fac studiile, se solicită avizele, iar lucrarea nu se scoate la licitaţie până nu avem toţi banii.
Dl. Borda Leon –  întreaba: ce avize sunt necesare ?
Dl. Ciocoiu Ioan – precizează care sunt avizele necesare şi documentaţia aferentă, iar sumele rămase sunt destinate pentru achiziţionarea de materiale.
Dl. Borda Leon – spune că, nu putem începe lucrările anul acesta pentru că avem nevoie de bani.
Dl. Primar – aşa cum a mai spus, facem anul acesta studii, avize, documentaţie, iar banii ce ne rămân vor fi duşi în fondul de rulment, pe care-l vor aproba tot domnii consilieri, şi se va începe lucrarea când va fi toată suma.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se obţine un număr de opt  voturi „pentru” şi trei „abţineri” (domnii Nastasa Lazăr, Gherasim Neculai şi Ciocoiu Mihai) şi un vot „împotrivă” ( dl. Borda Leon).
Se trece la punctul cinci al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre – privind  aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţii « AMENAJARE  TEREN SPORT » comuna Păstrăveni, judeţul Neamţ.
Dl. primar – prezintă expunerea de motive.
Dl. preşedinte al comisiei de specialitate buget – finanţe  arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Dl. Borda Leon – spune că, este aceeaşi problemă şi la acest proiect de hotărâre, respectiv nu întruneşte condiţiile legale pentru a fi pus în discuţie în şedinţa de consiliu local, respectiv raportul compartimentului de specialitate. Este nedumerit şi ar vrea să ştie dacă se pun toţi banii la primul proiect, la acest proiect de unde se mai iau bani ?
Dl. Primar – spune că, mai sunt banii de la căminul cultural, 2 miliarde lei vechi.
Dl. Borda Leon – se adresează domnului primar spunându-i, că trebuia să termine proiectul cu asfaltatul drumului până la Lunca Moldovei, cu care de altfel a mers în campania electorală.
Dl. Copcea Constantin – spune că, a mai discutat şi cu alte persoane care au promis că se va realiza în anul 2014.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se obţine un număr de opt  voturi „pentru” şi patru „abţineri” ( domnii Nastasa Lazăr, Gherasim Neculai,  Ciocoiu Mihai şi Borda Leon).
Se trece la punctul şase al ordinii de zi.
Proiect de hotărâre – privind  aprobarea scoaterii la vânzare a unor suprafeţe de teren din domeniul privat al comunei Păstrăveni.
Dl. primar  – prezintă expunerea de motive.
Dl. preşedinte al comisiei de specialitate buget – finanţe  arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Dl. Borda Leon – are o neclaritate legată de raportul de evaluare.
Dl. Nastasa Lazăr – întreabă: cu cât se vinde la Nenica Eugen şi Grumăzescu Matei ? Nu înţelege! Se vinde cu 830 de milioane sau cu 83 de milioane/1000 mp.
Dl. Primar – spune că, raportul de evaluare este făcut de dl. Vulpe  Stefan  când a fost în teren a pus 100.000 lei vechi/mp, dar era prea mult.  Iar la domnii Ancuţa Andrian şi Ancuţa Dumitru nu există cale de acces aşa că preţul de pornire este calculat şi în funcţie de acest aspect. La domnul Grumăzescu Matei situatia terenului se prezintă altfel, pentru că are şi cale de acces este evaluat puţin mai scump. După această şedinţă li se face cunoscut domnilor în cauză, iar aceştia îşi dau sau nu acceptul pentru cumpărare şi în funcţie de acceptul lor, respectiv cumpără sau refuză, se va întocmi un proiect de hotărâre.
Dl. Borda Leon – spune că, la evaluări vede ataşat şi o factură în valoare de 1800 lei şi ar dori să ştie dacă este platită această sumă.
Dl. Primar – spune că, nu este plătită această sumă, se va actualiza la preţul leu/dolar şi vor fi incluşi în preţul de vânzare a suprafeţelor de teren.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu douăsprezece  voturi „pentru”.
Se trece la punctul şapte al ordinii de zi.
Proiect de  hotărâre – privind modificarea şi completarea actului constitutiv şi statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară « AQUA NEAMŢ ».
Dl. primar – prezintă expunerea de motive.
Dl. preşedinte al comisiei de specialitate pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină  arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Întrucât este necesar şi desemnarea unui reprezentant al consiliului local al comunei Păstrăveni  dl. Hanganu Emilian propune ca împuternicit din partea consiliului local pe domnul primar Ioan Onisei.
Nemaifiind alte propuneri se supune la vot şi aprobă cu douăspreze voturi „pentru”.
Se trece la punctul opt al ordinii de zi.
Proiect de  hotărâre – privind aprobarea organigramei şi statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Păstrăveni şi al serviciilor publice de interes local.
Dl. primar  – prezintă expunerea de motive.
Dl. preşedinte al comisiei de specialitate pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Dl. Borda Leon – spune că, a fost adoptată o hotărâre a consiliului local privind organigrama şi statul de funcţii care este neconformă cu legea şi care nu respectă prevederile OUG 77/2013, respectiv faptul că nu s-a scos posturile vacante, iar printr-o derogare se venea cu o modificare Primăria Păstrăveni ar trebui să aiba un număr de 26 posturi. Revine la proiectul de faţă şi spune că doamna secretar nu a prezentat calificativele pentru  promovarea în grad şi apoi ar vrea să ştie dacă sunt sau nu sunt bani la buget pentru aceasta.
D-na secretar – spune că, desfăsurarea concursului s-a făcut conform legislaţiei în vigoare cu avizul ANFP, iar ca responsabil de procedură a fost reprezentantul ANFP-ului, care a fost şi preşedinte în comisia de examen.
D-ra Rîpanu Eugenia – spune că, dl. Borda Leon face o confuzie, face referire la  posturile minime pentru desfăşurarea activităţii de administraţie publică pentru o comună de gradul nostru.
D-na secretar - face unele precizări cu referire la avizul ANFP.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se obţine un număr de unsprezece  voturi „pentru” şi o „abţinere” (dl. Borda Leon).
Se trece la punctul nouă al ordinii de zi.
Proiect de hotărâre –   privind Schimbarea denumirii unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Păstrăveni, judeţul Neamţ.
Dl. primar  – prezintă expunerea de motive.
Dl. preşedinte al comisiei de specialitate pentru învăţământ, sănătate şi familie, proţectie socială  arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Nefiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se obţine un număr de douăsprezece voturi „pentru”.
Se trece la punctul zece al ordinii de zi.
Proiect  de hotărâre – privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local în Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii din Şcoala Gimnazială, comuna Păstrăveni, judeţul Neamţ.
Dl. primar  – prezintă expunerea de motive.
Dl. preşedinte al comisiei de specialitate pentru învăţământ, sănătate şi familie, protecţie socială arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Dl. Onisei Pavel – Cătălin – propune pe domnul Hanganu Emilian.
Dl. Borda Leon – propune pe dl. Iacob Gheorghe.
Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot prima propunere, respectiv a domnului Onisei Pavel -Cătălin şi se obţine un număr de şapte voturi „pentru”, patru „abţineri” (domnii Borda Leon, Nastasa Lazăr, Ciocoiu Mihai şi Gherasim Neculai), iar domnul Hanganu Emilian nu votează. A doua propunere nu a mai fost necesară a se supune la vot.
Se trece la ultimul punct al ordinii de zi:
Întrebări – interpelări.
1.Domnul preşedinte de şedinţă prezintă adresa Oficiului Judeţean de Poştă Neamţ nr. 330/3020 din 10.09.2013 prin care ne face cunoscut despre intenţia privind proiectul de franciză demarat de C.N. Poşta Română.
Discuţii:
Dl. primar – prezintă concluziile adresei de mai sus, respectiv participarea la franciză sau acordarea unor facilităţi. În continuare, aduce în atenţia domnilor consilieri situaţia spaţiului apartinând domeniului privat al comunei, destinat desfăşurării activităţii angajaţilor de la C.N. Posta Română. În urma demarării acestui proiect nu va mai fi Ghişeu Poştal Păstrăveni, va funcţiona în regim de agenţie, iar chiria pentru spatiu ocupat trebuie plătită de către angajaţii ramaşi în sistem. Din discuţiile purtate de aceştia cu dl. primar reiese că suma este prea mare şi nu o pot acoperi din salariul lor de angajat. Se ştie că la Agenţia din satul Rădeni spaţiul în care aceasta îşi desfăşoară activitatea este proprietatea angajatului şi, deci, nu este necesar achitarea vreunei chirii. Dl. primar propune domnilor consilieri să găseasca o modalitate de a-i ajuta pe aceştia.
Dl. Borda Leon – spune că, s-a interesat şi dumnealui şi nu înşelege pentru ce Poşta Română se degrevează de aceste cheltuieli şi le-a predat către agenţii. Aşa că, referitor la aceasta doamna Lucica, angajat agenţie, trebuie să vină cu o solicitare de acordare a spaţiului.
Dl. Nastasa Lazăr – spune că, a primit cu o zi inainte de şedinţă o hârtie din care rezultă că s-a mărit chiria şi care trebuie platită pentru spaţiul ocupat ca şi locuinţă în clădirea Dispensarului medical uman,  a plătit  20 milioane lei vechi chiria, dar a mai primit o hârtie din care reiese că mai are de plătit  încă 20 milioane lei vechi penalităţi.
Dl. primar – revine şi spune că, până la întâi octombrie activitatea Ghişeului Poştal Păstrăveni se va desfăşura tot în acelaşi spaţiu a cărui chirie este achitată de C.N. Poşta Română, după care doamna Lucica va prelua activitatea de agenţie şi este de datoria dumneaei să achite chiria. Există vreo posibilitate de micşorare a chiriei,  sau să-i oferim alt spaţiu din domeniul privat al comunei?
Referitor la problema expusă de către dl. Nastasa Lazăr, dl. primar spune că nu face altceva decât să respecte Decizia Curţii de Conturi.
Dl. Borda Leon – spune că, legea care face referire la chirie trebuia prezentată şi în consiliu local.
D-ra Rîpanu Eugenia – spune că, trebuie să comunicăm dacă participăm la franciză. Continuă spunând că, Poşta Română trebuie să ne facă cunoscut dacă renunţă la spaţiu.
În concluzie, consiliul local al comunei Păstrăveni nu este interesat de proiectul de franciză demarat de C.N. Poşta Română.
2. Dl. preşedinte de şedinţă - prezintă cererea doamnei Daraba Zînica, care solicită concesionare sau vânzare pe suprafaţa de 69 mp.
Discuţii:
Dl. Borda Leon – spune că, expertiza făcută de un expert tehnic judiciar nu este corectă pentru că doamna Daraba Zînica a intrat pe o suprafaţa mai mare, nu doar de 69 mp, aşa cum reiese din expertiză, în realitate fiind 267 mp. Continuă, spunând că, în raportul de expertiză nu s-a  trecut şi terenul care îl are în proprietate, s-a trecut doar suprafaţa totală şi cea ocupată din domeniul public.
Se supune la vot şi se obţine un număr de opt voturi „pentru” şi  trei „abţineri” (domnii Nastasa Lazăr, Gherasim Neculai şi Borda Leon). Consiliul local îşi dă avizul de principiu pentru iniţierea  unui proiect de hotărâre pentru concesionare directă.
3. Dl. preşedinte  de şedinţă – prezintă cererea domnului Ciocoiu Constantin din satul Rădeni, prin care solicită acordarea unor materiale de constructii rezultate în urma demolării clădirii de lângă Dispensarul medical Rădeni.
Discuţii:
Dl. primar – din demolarea clădirii de la Rădeni au rezultat nişte materiale din care dl. Ciocoiu Constantin ar dori să i se dea nişte coli de azbociment şi niste taban pe care să-l utilizeze ca lemn de foc.
Dl. Borda Leon – spune că, dupa întocmirea formalităţilor prevazute de lege, respectiv întocmirea unui raport de evaluare şi inventariere a materialelor rezultate, pe care să-l prezinte în consiliu local, să ştie cantitativ ce materiale sunt  şi în funcţie de asta se aprobă. D-ra contabil să spună.
Dl. Hanganu Emiliaă – viceprimar – spune că, este întocmit un proces – verbal.
D-ra Rîpanu Eugenia -  arată că, tocmai s-a spus că este întocmit un proces – verbal, de ce tot ea este întrebată?
Dl. Borda Leon – spune că, o întreabă pe dumneaei pentru că trebuie să se facă o evaluare a materialelor rezultate şi o scădere din valorile contabile, după care se va aproba solicitarea domnului Ciocoiu Constantin.
4. Domnul preşedinte de şedinţă – la solicitarea domnului Stîngu L. Ioan prezinta în consiliu local adresa acestuia cu privire la obiectivele Asociaţiei „Casa în memoria părinţilor Ana şi Leon Stângu” cu sediul în comuna Păstrăveni, jud. Neamţ.
5.Domnul preşedinte de şedinţă – prezintă solicitarea domnului doctor Nastasa Lazăr cu privire la efectuarea unui racord a Cabinetului medical din satul Rădeni la sursa de apă existentă pe domeniul public al comunei Păstrăveni, în satul Rădeni. 
Discuţii:
Dl. Nastasa Lazăr – precizează că, sursa de apă potabilă la care face referire, este puţul de la Rădeni.
Dl. Copcea Constantin – întreabă: dacă acest puţ este înscris în evidenţele contabile?
D-ra Rîpanu Eugenia – spune că, este!
Cu un număr de unsprezece voturi „pentru” (dl. Nastasa Lazăr nu votează) consiliul local este de acord cu solicitarea dumnealui.
În continuare, domnul Borda Leon ar dori să pună câteva întrebări:
a) de când se are în vedere colectarea deşeurilor?
Dl. viceprimar – din februarie 2014 programul care se derulează la nivel de judeţ pentru colectarea deşeurilor devine operaţional.
b) nu s-a respectat contractul – cadru  şi Ordonanţa privind păsunea.
Dl. viceprimar – spune că, se va publica pe SEAP concesionarea păşunii.
c) cine se ocupă, conform legii, de achiziţiile publice? De acestea trebuie să se ocupe o persoană care are  cel putin 5 zile de perfecţionare în domeniu.
d) în  Regulamentul de organizare şi funcţionare arată că în atribuţiile d-rei contabil intră şi obligaţiile cu privire la investiţii, urmăreşte creditele şi ţine evidenţa acestora.
D-ra Rîpanu Eugenia – ordonatorul principal de credite este primarul.
Dl. Borda Leon – cine face planul de achiziţii? Cine face CFP-ul  la achiziţii?
D-ra Rîpanu Eugenia – dl. Brînzei Lucian.
Nemaifiind alte discuţii la ordinea de zi, se supune la vot sistarea lucrărilor şedinţei ordinare lunare, propunere care este aprobată de toţi domnii consilieri prezenţi.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces – verbal.

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,  SECRETAR, CONSILIER,       
Constantin COPCEA             Lidia BRÎNZEI     Elena GHERASIM

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free