Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

30 noiembrie 2011

R O M A N I A
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PASTRAVENI
 

 PROCES-VERBAL,

Incheiat astazi, 30 noiembrie 2011.
In sedinta ordinara lunara a Consiliului local al comunei Pastraveni, convocata prin Dispozitia primarului comunei Pastraveni nr. 304 din 24.11.2011, la care participa un numar de 12 domni consilieri din 13 in functie, lipseste domnul consilier Pascal Ioan.

Ca invitati participa d-ra consilier Ripanu Eugenia
.
La sedinta ordinara lunara a consiliului local nu participa domnul primar Ioan Onisei.
Doamna secretar Brînzei Lidia face prezenta domnilor consilieri, fiecare semnand in registrul de prezenta.
In continuare prezinta actele normative noi aparute, considerate mai importante de la sedinta anterioara pana in prezent, cuprinse in anexa la procesul - verbal.

In conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, procesul – verbal de la sedinta anterioara (31.10.2011) a fost aprobat unanimitate de domnii consilieri prezenti la sedinta. 

Domnul Onisei Pavel - Catalin – presedintele de sedinta preia conducerea lucrarilor sedintei si prezinta proiectul ordinii de zi:

1.    
Proiect de hotarare – privind modificarea si completarea HCL nr. 32 din 28.09.2011 cu privire la aprobarea documentatiei privind initierea licitatiei in vederea delegarii gestiunii serviciului de salubrizare al comunei Pastraveni, judetul Neamt, prin concesionare.

2.     Intrebari – interpelari.
Dl. presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt alte propuneri a se include pe ordinea de zi.
Dl. viceprimar Chirila Constantin – arata ca dl. Primar Ioan Onisei propune includerea pe ordinea de zi a Proiectului de hotarare  privind rectificarea bugetului local pe anul 2011.

Nemaifiind alte propuneri a se include pe ordinea de zi, dl. presedinte de sedinta supune la vot  ordinea de zi in noua forma (3 puncte) cu propunerea ca ultimul punct al ordinii de zi sa fie Intrebari-interpelari, si se aproba in unanimitate.

Se trece la primul punct al ordinii de zi
:

Proiect de hotarare
– privind modificarea si completarea HCL nr. 32 din 28.09.2011 cu privire la aprobarea documentatiei privind initierea licitatiei in vederea delegarii gestiunii serviciului de salubrizare al comunei Pastraveni, judetul Neamt, prin concesionare.

Dl. viceprimar Chirila Constantin – prezinta expunerea de motive.

Dl. Borda Leon – presedinte al comisiei de specialitate pentru administratie publica si juridica  arata ca, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotarare.

Discutii:

Dl. Gherasim Dumitru –  intreaba: ce s-a modificat?

D-na secretar – s-a modificat contractul si pe ici pe colo in caietul de sarcini, trebuie aprobat si studiu de oportunitate, conform obiectiilor facute de ANRMAP.

Dl. Nastasa Lazar – cum s-a aprobat colectarea in saci sau tomberoane?

D-na secretar – cum s-a aprobat initial.

Dl. Nastasa  Lazar – trebuie sa discutam, sunt o groaza de caini, daca punem gunoiul in saci, vor trage cainii de ei si imprastie tot gunoiul.

Dl. Gherasim Dumitru – propunem ca firma care vine sa tina cont de optiunea cetateanului, cu tomberon sau cu saci si asa va incheia contractul.

Dl. Borda Leon – daca va trebui sa cumparam noi tomberoane.

Dl. Nastasa Lazar – asigura firma, ca la Urecheni.

D-na secretar – la Urecheni, Primaria a cumparat tomberoane mai inainte.

Dl. Gherasim Dumitru – nu poti sa impui omului sa – si cumpere
tomberon.
D-na secretar – oricum, contractul de salubrizare se va incheia pe scurta durata, intrucat cei de la Consiliul judetean ne-au intrebat daca avem incheiat contract de salubrizare cu vreo firma sa le dam o copie, le-am spus ca nu avem inca contract incheiat. Va trebui sa avem grija ca in anul 2012 va fi operational proiectul  cu ECONEAMT si trebuie prevazut o clauza in contract, respectiv incetarea de drept a contractului cu firma castigatoare la licitatie.
 
Dl. Borda Leon – se incheie contract cu fiecare cetatean si cred ca va stabili si modalitatea de colectare.

Dl. Pelin Haralambe – e bun si nu-i bun, pentru ca unul o sa duca un sac iar altii poate 10 saci.

Dl. Borda Leon – cand va intra in vigoare proiectul cu ECONEAMT?

D-na secretar – nu se stie data exacta, doar sa avem grija la clauzele contractuale, sa prevedem incetarea de drept a contractului cu firma castigatoare la licitatie in momentul cand va deveni operational proiectul.

Nefiind discutii pe marginea materialelor prezentate se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu un numar de 11 voturi „pentru” si o „abtinere” (dl. Pelin Haralambe).

Proiect de hotarare
  privind rectificarea bugetului local pe anul 2011.

Dl. viceprimar Chirila Constantin – prezinta expunerea de motive.

Dl. Copcea Constantin – presedinte al comisiei de specialitate buget - finante arata ca, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotarare.

Discutii:

Dl. Nastasa Lazar – d-ra consilier sa ne explice si noua despre aceasta rectificare de buget.

D-ra Ripanu Eugenia – s-a suplimentat bugetul cu 19 mii lei pentru plata indemnizatiilor asistentilor personali iar prin adresa 3910/13.10.2011 DGFP Neamt a luat 60 mii lei de la invatamant, modificand astfel si nivelul maxim al cheltuielilor de personal, dar nu afecteaza salariile la invatamant, erau bani mai multi si i-au distribuit la alte localitati. O alta modificare, dl. primar propune ca cei 30 mii lei care erau prinsi pentru intocmirea registrului spatiilor verzi, intrucat nu mai avem timp sa-i cheltuim in acest an, sa-i redistribuim 20 mii lei pentru a se mai plati din restanta la VIAROM si 10 mii lei pentru pomul de iarna la copii.

Dl. Pelin Haralambe – propune sa-i dam toti 30 mii lei la VIAROM.

Dl. Onisei Pavel-Catalin – si ce sa le dam la copii?

Dl. Copcea Constantin – lasa sa dam si la copii, poate sunt copii care nu primesc nimic de la parinti, pentru ca nu au, macar de aici sa primeasca ceva.

Nemaifiind alte discutii pe marginea materialului prezentat se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu un numar de 10 voturi „pentru” si 2 „abtineri” (d-nii consilieri Nastasa Lazar, Borda Leon). 

Se trece la ultimul punct al ordinii de zi:
Intrebari – interpelari:

Dl. Gherasim Dumitru – s-au dat banii la biserici? Cat si cand s-a aprobat?

D-ra consilier Ripanu Eugenia – s-a aprobat in bugetul initial, la Pastraveni – 3500 lei, la Radeni – 3500 lei, la Lunca Moldovei – 8000 lei iar la Schit Radeni – 2000 lei.

Dl. Ciocoiu Victor – pentru ce s-au dat bani la Biserica Radeni?

D-ra consilier Ripanu Eugenia – pentru pictura, au luat vopsele.

Dl. Ciocoiu Victor – popa de la Radeni strange bani pentru catedrala.

Dl. Gherasim Dumitru – se amenajeaza groapa de gunoi la biserica?

Dl. viceprimar Chirila Constantin – ar trebui sa se amenajeze groapa de gunoi la biserica, s-a discutat in consiliul parohial.

Dl. Borda Leon – a atras atentia ca nu s-a venit in consiliul local cu  inventarierea domeniului public.

D-ra Ripanu Eugenia – nu se refera la inventarul ei, inventarierea anuala a bunurilor din domeniul public si privat.

Dl. Borda Leon – sa avem in vedere gardul de la Scoala Radeni, nu este trecut in lista de inventar.

D-ra Ripanu Eugenia – inventarul domeniului public.

Dl. Borda Leon – nici intr-o lista, nici in alta.

Dl. Gherasim Dumitru – cu procesele cum mai merge?

Dl. Borda Leon – de acum o sa mergem la procesul cu Parohia, conform art. 36 din Legea nr. 215/2001, nu este atributia consiliului local reconstituirea dreptului de proprietate asupra bisericii si terenului aferent.

Dl. Pelin Haralambe – si cu arenda?

Dl. Borda Leon – d-na judecator a respins actiunea, dar mergem la Bacau, d-na secretar nu trebuia sa semneze pentru legalitate hotararea.

D-na secretar Brinzei Lidia – a prezentat la actele normative noi aparute - Legea nr. 214/2011 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor si da citire unor articole din actul normativ.

Dl. Gherasim Dumitru – daca scot la licitatie concesionarea pasunii, trec in caietul de sarcini o conditie ca sa nu participe cei de la Giurgiu, am eu dreptul ca sunt localnic.

Dl. Borda Leon – referitor la arenda, s-a folosit art. 5 din Ordinul nr. 246/2008 dar n-ati avut in vedere faptul ca s-a modificat. Prin Ordinul nr. 541/28.09.2009 consiliile locale pot incheia contracte de concesiune, si deci nu mai era in vigoare la data aprobarii proiectului de hotarare.

Cu banii de la APIA s-au insamantat pajistile, la Malu Mare nu mai sunt 22 ha pentru ca s-a arat, mai mult s-a arat si cele 2 ha teren  insamantate.

Pe dl. primar cine l-a imputernicit sa depuna dosarul la APIA in numele Consiliului local?

Dl. Bratu Constantin  s-a dus cu oile la pasunat pe Haitau?

Dl. Pelin Haralambe – nu a venit, au pasunat oile.

Dl. Borda Leon – este normal sa depuna dosar la APIA daca nu s-a dus cu oile la pasunat pe Haitau?

Dl. Gherasim Dumitru – chiar s-au arat 2 ha din Malu Mare?

Dl. viceprimar Chirila Constantin – sunt insamantate 2,5 ha la Malu Mare, 2,5 ha Tinta si Deal Tibucani – 15 ha cu amestec de ierburi perene, si sunt in total 20 ha.

Dl. Borda Leon – baietii de la Asociatia Miroslovesti au arat 2 ha din pajistea insamantata.

Dl. Gherasim Dumitru – trebuie mers si vazut.

Dl. Pelin Haralambe – la noi este un sat fara caini, sa vedeti ca cei de la Tibucani au arat mai mult decat trebuia. Dar, ar trebui vazuta harta, masurat si tras o brazda cu tractorul sa nu se poata trece.

Dl. Gherasim Dumitru – a auzit ca cei de la asociatie ara abuziv.

Dl. Pelin Haralambe – se au in vorba si tot intra cate 2-3 m.

Dl. viceprimar Chirila Constantin – atunci cand s-a infiintat pasunea s-a mers pana in hat, o sa mearga sa vada, poate ca in toamna asta au mai intrat, vom face adresa la Tibucani sa mearga specialistul cadastru si sa masuram.

Dl. Pelin Haralambe – se poate face un sant cu un tractor mare.

Dl. Gherasim Dumitru – noi nu trebuie sa fim cei care tacem, trebuie sa le facem o notificare, sa le punem in vedere ca, daca nu indreapta hotarul o sa-i actionam in instanta. Se adreseaza doamnei secretar ca a vazut in alte sate, localitati, denumiri de strazi, este obligatoriu?

D-na secretar Brinzei Lidia – inainte de recensamantul agricol, respectiv mai – iunie 2010, s-a pus problema actualizarii denumirii strazilor si a numerotarii cladirilor in vederea stabilirii sectoarelor de recensamant. Noi nu avem retea stradala s-a mers pe numere de case.

Dl. Gherasim Dumitru – deci, nu-i obligatoriu.

Nemaifiind alte discutii la ordinea de zi, se supune la vot sistarea lucrarilor sedintei ordinare lunare, propunere care este aprobata de toti domnii consilieri prezenti.

Drept pentru care am incheiat prezentul proces – verbal.

PRESEDINTE  DE  SEDINTA,         SECRETAR,     CONSILIER,    
Pavel Catalin  ONISEI          Lidia BRINZEI        Elena GHERASIM

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free